ศัพท์ภาษาจีน: การเมือง[政治]

ภาษาจีน การเมือง
 • 政治 [zhèng zhì] การเมือง
 • 政治家 [zhèng zhì jiā] นักการเมือง
 • 政治家 [zhèngzhìjiā] รัฐบุรุษ
 • 政党 [zhèng dǎng] พรรคการเมือง
 • 政法 [zhèng fǎ] รัฐบาล
 • 执政党 [zhízhèngdǎng] พรรคฝ่ายรัฐบาล
 • 在野党 [zàiyědǎng] พรรคฝ่ายค้าน
 • 政局 [zhèngjú] สถานการณ์การเมือง
 • 中央政府 [zhōng yāng zhèng fǔ] รัฐบาลกลาง
 • 联合政府 [lián hé zhèng fǔ] รัฐบาลผสม
 • 傀儡政府 [kuǐ lěi zhèng fǔ] รัฐบาลหุ่น
 • 参政 [cānzhèng] เข้าร่วมรัฐบาล, เข้าร่วมบริหารประเทศ
 • 政策 [zhèng cè] นโยบาย
 • 政体 [zhèng tǐ] ระบอบการปกครอง
 • 政令 [zhèng lìng] พระราชกฤษฎีกา
 • 政治难民 [zhèng zhì nàn mín] ผู้ลี้ภัยทางการเมือง
 • 政变 [zhèng biàn] รัฐประหาร
 • 政权 [zhèng quán] อำนาจรัฐ
 • 民主 [mín zhǔ] ประชาธิปไตย
 • 宪法 [xiàn fǎ] รัฐธรรมนูญ
 • 修宪 [xiūxiàn] แก้ไขรัฐธรรมนูญ
 • 修改宪法 [xiūgǎixiànfǎ] แก้ไขรัฐธรรมนูญ
 • 独裁 [dú cái] เผด็จการ
 • 共产党 [gòng chǎn dǎng] พรรคคอมมิวนิสต์
 • 总理 [zǒng lǐ] นายกรัฐมนตรี
 • 副总理 [fù zǒng lǐ] รองนายกรัฐมนตรี
 • 总统 [zǒng tǒng] ประธานาธิบดี
 • 部长 [bù zhǎng] รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
 • 副部长 [fù bù zhǎngyì huì] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
 • 常务次长 [chángwùcìcháng] ปลัดกระทรวง
 • 议会 [yì huì ] สภาผู้แทนราษฎร
 • 国会议员 [guó huì yì yuán] สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • 国会 [guó huì] รัฐสภา
 • 议院 [yìyuàn] รัฐสภา,สภาผู้แทนราษฎร (parliament, congress)
 • 国会议长 [guó huì yì zhǎng] ประธานรัฐสภา
 • 上议院 [shàng yì yuàn] วุฒิสภา
 • 上议员 [shàng yì yuán] วุฒิสมาชิก, สมาชิกวุฒิสภา
 • 参议院主席 [cān yì yuàn zhǔ xí] ประธานวุฒิสภา
 • 国营企业 [guó yíng qǐ yè] รัฐวิสาหกิจ
 • 党魁 [dǎng kuí] หัวหน้าพรรค
 • 领导 [lǐngdǎo] ผู้นำ
 • 会晤 [huìwù] พบ
 • 商议 [shāngyì] ปรึกษา หารือ
 • 党主席 [dǎng zhǔ xí] ประฐานพรรค
 • 党员 [dǎng yuán] สมาชิกพรรค
 • 反对党 [fǎn duì dǎng] พรรคฝ่ายค้าน
 • 国务院 [guó wù yuàn] คณะรัฐมนตรี
 • 内阁 [nèigé] คณะรัฐมนตรี
 • 枢密院 [shū mì yuàn] คณะองคมนตรี
 • 改革 [gǎi gé] ปฎิรูป
 • 改革开放 [gǎigékāifàng] ปฎิรูปเปิดประเทศ
 • 革命 [gé mìng] ปฎิวัติ
 • 抗议 [kàng yì] ประท้วง
 • 示威 [shìwēi] แสดงพลัง, ประท้วง
 • 解散集会 [jiěsànjíhuì] สลายการชุมนุม
 • 捏造 [niēzào] กุเรื่องขึ้น มาเอง (to make up)
 • 解散政党 [jiěsànzhèngdǎng] ยุบพรรคการเมือง
 • 国会 [guóhuì] รัฐสภา, สภาผู้แทนราษฎร
 • 觐见 [jìnjiàn] เข้าเฝ้า(กษัตริย์)
 • 宣誓 [xuānshì] คำกล่าวปฏิญาณ, คำสาบาน
 • 效忠 [xiàozhōng] ถวายความจงรักภักดี
 • 诚实 [chéngshí] ซื่อสัตย์
 • 解散国会 [jiěsànguóhuì] ยุบสภา
 • 选举 [xuǎn jǔ] เลือกตั้ง
 • 选民 [xuǎnmín] ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
 • 大选 [dàxuǎn] การเลือกตั้งครั้งใหญ่ (general election)
 • 选举委员会 [Xuǎnjǔwěiyuánhuì] คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • 当选 [dāngxuǎn] ได้รับการเลือกตั้ง
 • 选票 [xuǎnpiào] บัตรลงคะแนน (ballot)
 • 投票 [tóupiào] ลงคะแนนเสียง, โหวต
 • 候选人 [hòuxuǎnrén] ผู้สมัคร (candidate)
 • 胜利 [shènglì] ชนะ
 • 失败 [shībài] พ่ายแพ้ --> 大选失败 พ่ายแพ้การเลือกตั้ง
 • 惨败 [cǎnbài] แพ้ยับ --> 大选惨败
 • 民调 [míndiào] โพลล์แสดงความคิดเห็น  (opinion poll)
 • 民意调查 [mínyìdiàochá] โพลสำรวจความเห็น
 • 措施 [cuòshī] มาตรการ (measure)
 • 拉票 [lā piào] หาเสียง
 • 选区 [xuǎn qū] เขตเลือกตั้ง
 • 宣称 [xuānchēng] แถลง, ประกาศ
 • 中共中央 [zhōnggòngzhōngyāng] พรรคคอมมิวนิสต์จีน
 • 议程 [yìchéng] วาระการประชุม
 • 法定人数 [fǎdìngrénshù] ครบองค์ประชุมตามกฎหมายกำหนด
 • 提议 [tíyì] เสนอข้อคิดเห็น
 • 贪污 [tānwū] คอรัปชั่น
 • 批准 [pīzhǔn] อนุมัติ
 • 决议 [juéyì] มติ, ข้อสรุป
 • 访问 [fǎngwèn] เยี่ยมเยือน
 • 东盟 [dōngméng] อาเซียน
 • 东南亚国家联盟 [dōngnányàguójiāliánméng] Association of South East Asian Nations (ASEAN)
 • 你要投给谁?[Nǐ yào tóu gěi shéi?] คุณลงคะแนนให้ใคร
 • 你投票了吗? [nǐ tóupiào le ma?] คุณลงคะแนนแล้วหรือยัง

รายชื่อพรรคการเมืองไทย

 1. 为泰党 พรรคเพื่อไทย (พท.)
 2. 国家发展为国党 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน(ชพน.
 3. 新民主党 พรรคประชาธิปไตยใหม่
 4. 泰公民党 พรรคประชากรไทย
 5. 爱泰国党 พรรครักประเทศไทย (รปท.)
 6. 人民力量党 พรรคพลังชล (พช.)
 7. 公平党 พรรคประชาธรรม
 8. 泰生活党 พรรคดำรงไทย
 9. 大众力量党 พรรคพลังมวลชน
 10. 民主党 พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)
 11. 泰知足党 พรรคไทยพอเพียง
 12. 爱和平党 พรรครักษ์สันติ (รส.)
 13. 泰幸福党 พรรคไทยเป็นสุข
 14. 社会行动党 พรรคกิจสังคม (กส.)
 15. 泰自由党 พรรคไทยเป็นไทย
 16. 泰自豪党党 พรรคภูมิใจไทย (ภท.)
 17. 报效国家党 พรรคแทนคุณแผ่นดิน
 18. 天地党 พรรคเพื่อฟ้าดิน
 19. 泰农民联盟党 พรรคเครือข่ายชาวนา
 20. 新政治党 พรรคการเมืองใหม่(กมม.)
 21. 发展泰国党 พรรคชาติไทยพัฒนา(ชทพ.)
 22. 自由主义党 พรรคเสรีนิยม
 23. 国家团结党 พรรคชาติสามัคคี
 24. 维国党 พรรคบำรุงเมือง
 25. 泰农民党 กสิกรไทย
 26. 祖国党 พรรคมาตุภูมิ (มต.)
 27. 生活更好党 พรรคชีวิตที่ดีกว่า
 28. 泰国社会力量党 พรรคพลังสังคมไทย
 29. 为泰国人民党 พรรคเพื่อประชาชนไทย
 30. 大众党 พรรคมหาชน
 31. 泰国人民党 พรรคประชาชนชาวไทย
 32. 热爱土地党 พรรครักแผ่นดิน
 33. 国家和平党 พรรคประชาสันติ
 34. 新希望党 พรรคความหวังใหม่
 35. 义工祖国党 พรรคอาสามาตุภูมิ
 36. 体育人民力量党 พรรคพลังคนกีฬา
 37. 泰国农民党 พรรคพลังชาวนาไทย
 38. 创意泰国党 พรรคไทยสร้างสรรค์
 39. 泰国农业党 พรรคเพื่อนเกษตรไทย
 40. 玛哈国家发展党 พรรคมหารัฐพัฒนา

รายชื่อนักการเมือง

英禄 [Yīnglù] คุณยิ่งลักษณ์(英禄·西那瓦)
阿披实 [Āpīshí] คุณอภิสิทธิ์
春蓬 [chūnpéng] คุณชุมพล ศิลปอาชา