ศัพท์ภาษาจีน : ใจ [心]

ใจ ภาษาจีน

ภาษาจีนที่เกี่ยวกับ ใจ 心 [xīn]

 • ใจกว้าง 宽宏大量 [ kuānhóng dàliàng],慷慨大方 [kāngkài dàfāng],心胸豁达 [xīnxiōng huòdá]
 • ใจแคบ 心胸狭窄 [xīnxiōng xiázhǎi],小气 [xiǎoqì],自私 [zìsī]
 • ใจร้อน 急躁 [ jízào],性急 [xìngjí],冲动 [chōngdòng]
 • ใจเย็น 冷静 [lěngjìng],沉着 [chénzhe]
 • ใจแข็ง 硬心肠 [yìngxīncháng],铁石心肠 [tiěshí xīncháng]
 • ใจอ่อน  心肠软 [xīnchángruǎn]
 • ใจดำ  心黑 [ xīnhēi],心肠歹毒 [xīncháng dǎidú]
 • ใจดี 好心的 [hǎoxīnde],心地仁慈的 [xīndì réncíde]
 • ใจร้าย 狠心的 [hěnxīnde],冷酷无情的 [lěngkù wúqíngde],残忍的 [cánrěnde]
 • ใจลอย, ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว  漫不经心 [màn bù jīng xīn] , 心不在焉 [xīnbùzàiyān]
 • หลายใจ 花心 [huāxīn]
 • ดีใจ 高兴 [gāoxìng],欢喜 [huānxǐ]
 • วางใจ 放心 [fàngxīn],宽心 [kuānxīn]
 • หนักใจ 心情沉重的 [xīnqíng chénzhòngde]
 • ชื่นใจ 欣慰 [xīnwèi],心情愉快 [xīnqíng yúkuài]
 • สบายใจ 心情舒畅 [ xīnqíng shūchàng]
 • ภูมิใจ 自豪的 [zìháode]
 • นอกใจ  不忠的 [bùzhōngde]
 • พอใจ 满意 [mǎnyì]
 • ตกใจ 吃惊 [chījīng],大吃一惊 [dàchī yījīng]
 • มั่นใจ 自信的 [zìxìnde],有信心的 [yǒuxìn xīnde]
 • แน่ใจ 确信 [quèxìn],深信 [shēnxìn]
 • เสียใจ 后悔 [hòuhuǐ],懊恼 [àonǎo],悔恨 [huǐhèn],悔悟 [huǐwù],伤心 [shāngxīn],悲痛 [bēitòng],悲伤 [bēishāng],哀悼 [āidào],遗憾 [yíhàn],抱歉 [ bàoqiàn],过意不去 [guòyì bùqù]
 • เอาใจ 取悦 [qǔyuè],讨xxx欢欣 [tǎo xxx huānxīn]
 • ตัดสินใจ 决定 [ juédìng],决意 [juéyì]
 • ตั้งใจ 用心 [yòngxīn],专心 [zhuānxīn],决定决意 [juédìng juéyì]
 • สนใจ 关心 [guānxīn],关注 [guānzhù]
 • เกรงใจ 尊敬 [zūnjìng],尊重 [zūnzhòng],敬重 [jìngzhòng],客气 [kèqì],怕打扰或者谈绕别人 [ pàdǎrǎo huòzhě tánràobiérén](的那种心情)
 • ตามใจ 随意 [suíyì],随便 [suíbiàn]
 • ยอมด้วยความสมัครใจ 心甘情愿 [xīn​gān​qíng​yuàn]
 • เจ็บใจ 痛心 [tòngxīn]
 • กลุ้มใจ 郁闷 [yùmèn],忧郁 [ yōuyù]
 • เปลี่ยนใจ 变心 [biànxīn],变卦 [biànguà]
 • แปลกใจ 惊奇 [jīngqí],惊讶 [jīngyà],诧异 [chàyì]
 • ไว้ใจ 相信 [xiāngxìn],信任 [xìnrèn],信赖 [xìnlài]
 • หายใจ 呼吸 [hūxī],气息 [qìxī]
 • ปลุกใจ  激起, 引起 [ jīqǐ, yǐnqǐ]
 • จากก้นบึ้งของหัวใจของคน /จากใจจริง 打心眼里 [dǎxīnyǎnli]  --> 你太厉害了!我打心眼里佩服你。เธอยอดเยี่ยมมากเลย ฉันยอมรับนับถือเธอจากใจจริง

เพลงในวิทยุที่เราได้ยินในวันนี้ ตามปกติจะปลุกใจให้รักชาติและเรียกร้องความทรงจำเกี่ยวกับสมัยสงคราม
今天我们在收音机里听到的歌曲唤起了我们极大的爱国热情,让我们仿佛回到了战争时代。
[jīn tiān wǒ men zài shōu yīn jī lǐ tīng dào de gē qū huàn qǐ le wǒ men jí dà de ài guó rè qíng, ràng wǒ men fǎng fó huí dào le zhàn zhēng shí dài]

ปลื้มใจ – 非常兴奋 [ fēi cháng xīng fèn] พ่อแม่ซูซี่ปลื้มใจมากที่ลูกสาวได้รับปริญญา เขารอวันนี้มานานแล้ว
苏珊的毕业典礼上,她的父母亲非常兴奋。他们等这天已经等了很久了。
[sū shān de bì yè diǎn lǐ shàng,tā de fù mǔ qīn fēi cháng xīng fèn。 tā men děng zhè tiān yǐ jīng děng le hěn jiǔ le]

เปลี่ยนใจ – 改变主意;朝定夕改 [gǎi biàn zhǔ yì, cháo dìng xī gǎi] เธอเปลี่ยนใจอยู่เสมอและทั้งวัน ไม่มีใครรู้หรอกว่าเธอต้องการอะไร
她非常多变,整天朝三暮四、朝定夕改,没有人知道她到底想要什么。
[tā fēi cháng duō biàn, zhěng tiān zhāo sān mù sì, cháo dìng xī gǎi, méi yǒu rén zhī dào tā dào dǐ xiǎng yào shén me]

ปวดใจ – 心痛 [xīn tòng] เด็กสาวปวดใจมากตอนที่พระเอกในหนังต้องมาตายในตอนจบ
那个年轻的姑娘看到电影中的英雄死了,便感到痛心疾首。
[nà gè nián qīng de gū niáng kàn dào diàn yǐng zhōng de yīng xióng sǐ le, biàn gǎn dào tòng xīn jí shǒu]

ปวดร้าวใจ – 突然而剧烈成为碎片;粉碎 [tū rán ér jù liè chéng wéi suì piàn, fěn suì] ซูซานปวดร้าวใจมาก เมื่อทราบว่าสามีไปมีหญิงอื่น
苏珊听说她的丈夫对她不忠,顿时感觉心碎了一般。
[sū shān tīng shuō tā de zhàng fū duì tā bù zhōng, dùn shí gǎn jué xīn suì le yī bān]

ประหลาดใจ – 惊讶的 [jīng yà de] เธอไม่ประหลาดใจหรอกหรือว่าทำไมวันนี้รถไม่ติด
你对现在的交通情况没有感到惊讶吗?
[nǐ duì xiàn zài de jiāo tōng qíng kuàng méi yǒu gǎn dào jīng yà ma]

แปลบใจ – 剧痛;阵痛 [jù tòng zhèn tòng] ทุกครั้งที่เห็นแพ๊ท ฉันรู้สึกแปลบใจหวนคิดถึงความหลังเสมอ
看到派特常常让我想起以前的事情,每每此时,我都会感到心痛。
[kàn dào pài tè cháng cháng ràng wǒ xiǎng qǐ yǐ qián de shì qíng, měi měi cǐ shí, wǒ dū huì gǎn dào xīn tòng]

เป็นใจ -(在辩论中)袒护、支持 [ (zài biàn lùn zhōng) tǎn hù, zhī chí ] ฉันรู้เลยว่าพี่ชายและน้องสาวเป็นใจที่จะปกปิดความผิดให้น้องสาวคนเล็ก
可以说,我的姐姐和哥哥相互袒护着为他们的小妹妹找借口。
[kě yǐ shuō, wǒ dí jiě jiě hé gē gē xiāng hù tǎn hù zhe wéi tā men de xiǎo mèi mèi zhǎo jiè kǒu]

แน่ใจ -确定的 [què dìng de] มาร์คแน่ใจว่าเจ้านายเขาบอกทุกคนในบริษัทว่าจะได้ขึ้ นเงินเดือนในปีนี้
马克很肯定他老板说,公司里的每一个员工将在今年之内获得晋升机会。
[mǎ kè hěn kěn dìng tā lǎo bǎn shuō, gōng sī lǐ de měi yī gè yuán gōng jiāng zài jīn nián zhī nèi huò de jìn shēng jī huì]

น้ำใจ – 有帮助的;体贴的 [yǒu bāng zhù de, tǐ tiē de] ฉันไม่เคยพบคนมีน้ำใจเช่นจูนเลย เธอพร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอถ้ามีงานสำคัญๆ
我从未遇到过像祖恩这样有帮助而又善解人意的人。她经常主动帮别人做一些很重要的事情。
[wǒ cóng wèi yù dào guò xiàng zǔ ēn zhè yàng yǒu bāng zhù ér yòu shàn jiě rén yì de rén. tā jīng cháng zhǔ dòng bāng bié rén zuò yī xiē hěn zhòng yào de shì qíng]

บริสุทธิ์ใจ – 无辜的;清白的 [ wú gū de qīng bái de] ดูตามหลักฐานแล้ว ตำรวจเชื่อว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมยมีความบริสุทธิ์ใจ
根据提供的证据,警察相信那个被控的窃贼是清白的。
[gēn jù tí gòng de zhèng jù, jǐng chá xiāng xìn nà gè bèi kòng de qiè zéi shì qīng bái de]

เบิกบานใจ – 高兴的;欣喜若狂 [gāo xìng de, xīn xǐ ruò kuáng] ลูกสาวฉันเบิกบานใจเมื่อเราบอกเธอว่าจะพาเธอไปดิสนีย ์แลนด์ในฤดูร้อนปีหน้า
我女儿听到我告诉她我们明年暑假带她去迪斯尼乐园顿时欣喜若狂。
[wǒ nǚ ér tīng dào wǒ gào sù tā wǒ men míng nián shǔ jiǎ dài tā qù dí sī ní lè yuán dùn shí xīn xǐ ruò kuáng]

บาดใจ – 伤害某人的感情 [shāng hài mǒu rén de gǎn qíng] แม้ว่าไมค์และแอนจะแต่งงานกันมาหลายปีแล้ว แต่รูปภรรยาเก่าของไมค์บนโต๊ะก็ยังบาดใจแอนอยู่เสมอ
虽然麦克和安已经结婚多年,摆在麦克桌子上的麦克的前妻的照片还在伤害了安的感情。
[suī rán mài kè hé ān yǐ jīng jié hūn duō nián, bǎi zài mài kè zhuō zǐ shàng de mài kè de qián qī de zhào piàn hái zài shāng hài le ān de gǎn qíng]

แปลกใจ – 惊讶的 [jīng yà de] คุณไม่แปลกใจหรือที่น้ำหนักเธอลดลง 5 กิโลกรัมภายใน 7 วัน
7天之内减肥5公斤这种事情你不觉的奇怪吗?
[ tiān zhī nèi jiǎn féi gōng jīn zhè zhòng shì qíng nǐ bù jué de qí guài ma]

ประทับใจ – 印象深刻的 [yìn xiàng shēn kè de]

อ้างอิงจาก : https://hi.baidu.com

One thought on “ศัพท์ภาษาจีน : ใจ [心]

 1. ped says:

  พี่สุดยอดเลยครับ คำศัพท์ของพี่ตรงมาก ผมต้องขอขอบคุณมากจริงๆ คนดีๆแบบพี่หายากมาก

Comments are closed.