ศัพท์ภาษาจีนเช้านี้: ศัพท์ที่น่าสนใจ ตอนที่4

ศัพท์ภาษาจีนที่น่าสนใจเช้านี้ ตอนที่4

 • 春节联欢晚会 [chūn jié lián huān wǎn huì] การรวมตัวกันพบปะสังสรรค์เย็นวันตรุษจีน (联欢会 lián huān huì การรวมตัวกันพบปะสังสรรค์)
 • 元旦及国庆节庆祝活动 [yuán dàn jí guó qìng jié qìng zhù huó dòng] กิจกรรมเฉลิมฉลองในวันปีใหม่ และวันชาติจีน
 • 文化节日 [wén huà jié rì] งานวัฒนธรรม
 • 纪念日 [jì niàn rì] งานรำลึก
 • 过洋节 [guò yáng jié] ฉลองเทศกาลสากล
 • 婚丧礼庆 [hūn sàng lǐ qìng] งานแต่งและงานศพ
 • 择偶标准 [zé ǒu biāo zhǔn] มาตรฐานในการเลือกคู่ครอง (择偶 เลือกคู่)
 • 独身主义 [dú shēn zhǔ yì] ต้องการอยู่เป็นโสด (主义 หลักทฤษฎีคำสั่งสอนศาสนาลัทธิ)
 • 社会主义 [shèhuìzhǔyì] ลัทธิสังคมนิยม
 • 大龄青年婚恋问题 [dà líng qīng nián hūn liàn wèn tí] ปัญหาครอบครัว (大龄青年 ชายหญิงอายุ 28-35 ปีที่ไม่ได้แต่งงาน, 婚恋 รักและแต่งงานกัน)
 • 恋爱方式 [liàn ài fāng shì] รูปแบบความรัก (恋爱 ความรัก)
 • 红娘 [hóng niáng] แม่สื่อ
 • 征婚 [zhēng hūn] ประกาศหาคู่
 • 网恋 [wǎng liàn] รักบนโลกไซเบอร์
 • 跨国婚姻 [kuà guó hūn yīn] การแต่งงานข้ามชาติ
 • 结婚礼节 [jié hūn lǐ jié] ประเพณีการแต่งงาน
 • 订婚 [dìng hūn] หมั้น
 • 彩礼 [cǎi lǐ] สินสอด
 • 嫁妆 [jià zhuāng] สินเดิมของหญิง
 • 喜糖 [xǐ táng] ลูกอมมงคลในวันแต่งงาน
 • 传统与现代婚礼 [chuán tǒng yǔ xiàn dài hūn lǐ] งานแต่งงานแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่
 • 少数民族婚俗 [shǎo shù mín zú hūn sú] การสมรสชนกลุ่มน้อย
 • 生日 [shēng rì] วันเกิด
 • 老人寿辰 [lǎo rén shòu chén] วันผู้สูงอายุ (寿辰 วันเกิด)
 • 丧礼 [sàng lǐ] งานศพ
 • 安乐死 [ān lè sǐ] ตายอย่างสงบ
 • 社会结构 [shè huì jié gōu] โครงสร้างของสังคม (结构 โครงสร้าง)
 • 国家 [guó jiā] ประเทศ
 • 中华人民共和国 [zhōng huá rén mín gòng hé guó] สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 国徽 [guó huī] สัญลักษณ์ประจำชาติ
 • 国歌 [guó gē] เพลงชาติ
 • 政府机构 [zhèng fǔ jī gōu] หน่วยงานราชการ (机构 องค์กร, หน่วยงาน)
 • 行政区划 [xíng zhèng qū huá] ฝ่ายบริหาร (行政 การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน, 区划 การแบ่งเขต)
 • 市 [shì] เทศบาล, เมือง
 • 直辖市 [zhí xiá shì] เมืองที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง (辖 ถูกควบคุม)
 • 特别行政区 [tè bié xíng zhèng qū] เขตปกครองพิเศษ
 • 省 [shěng] มณฑล, เขตการปกครอง (ประกอบด้วยหลายๆ 府)
 • 县 [xiàn] อำเภอ (ใหญ่กว่า 区)
 • 镇 [zhèn] เมือง
 • 区 [qū] ตำบล
 • 乡 [xiāng] หมู่บ้าน
 • 府 [fǔ] จังหวัด
 • 巷 [xiàng] ซอย
 • 胡同 [hútòng] ตรอก
 • 警察  [jǐng chá] ตำรวจ
 • 人民 [rén mín] ประชาชน
 • 民族 [mín zú] ชนชาติ
 • 汉族 [hàn zú]ชาวฮั่น
 • 龙的传人 [lóng de chuán rén] คนจีน
 • 少数民族 [shǎo shù mín zú] ชนกลุ่มน้อย
 • 人口概况 [rén kǒu gài kuàng] ข้อมูลประชากร (概况 สภาพโดยสังเขป)
 • 人口制度 [rén kǒu zhì dù] ระบบประชากร
 • 户籍制度 [hù jí zhì dù] ระบบการลงทะเบียนครัวเรือน (制度 ระบบ ระบอบ)
 • 身份证 [shēn fèn zhèng] บัตรประชาชน
 • 人口控制  [rén kǒu kòng zhì] ควบคุมประชาชน (控制 ควบคุม)
 • 计划生育 [jì huá shēng yù] คุมกำเนิด
 • 古代名人 [gǔ dài míng rén] บุคคลที่มีชื่อเสียงในสมัยก่อน
 • 现当代名人 [xiàn dāng dài míng rén] คนที่มีชื่อเสียงในยุคใหม่
 • 作家 [zuò jiā] นักเขียน
 • 诗人[shī rén] นักแต่งกลอน, กวี
 • 画家 [huà jiā] จิตรกร
 • 影星 [yǐng xīng] ดาราภาพยนตร์
 • 歌星  [gē xīng] นักร้อง
 • 明星 [míng xīng] ดารานักแสดง