ศัพท์ภาษาจีน : อาวุธสงคราม [战争武器]

ศัพท์ภาษาจีน สงคราม
 • 世界大战 [Shìjiè dàzhàn] สงครามโลก
 • 第一次世界大战 [dìyīcì shìjiè dàzhàn] สงครามโลกครั้งที่1 (World War I)
 • 战 [zhàn] สู้รบ,สงคราม
 • 战场 [zhàn chǎng] สนามรบ
 • 战斗 [zhàn dòu] สู้กัน, ทำสงครามกัน
 • 战争 [zhànzhēng] สงคราม
 • 战事 [zhàn shì] สงคราม
 • 战区 [zhàn qū] เขตสงคราม เขตการสู้รบ
 • 内战 [nèizhàn] สงครามกลางเมือง (civil war)
 • 战俘 [zhànfú] เชลยสงคราม
 • 战乱 [zhàn luàn] ความวุ่นวายอันเกิดจากภัยสงคราม
 • 战列舰 [zhàn liè jiàn] เรือสงคราม
 • 战时 [zhàn shí] ช่วงเวลาสงคราม
 • 战火 [zhàn huǒ] ไฟสงคราม
 • 战祸 [zhàn huò] ไฟสงคราม
 • 战犯 [zhàn fàn] อาชญากรสงคราม
 • 潜水艇 [qiánshuǐtǐng] เรือดำน้ำ
 • 飞弹 [fēidàn] จรวดนำวิถี, มิสไซล์ (missile)
 • 空对空 [kōngduìkōng] สกัดทางอากาศ
 • 空对空导弹 [kōngduìkōngdǎodàn] มิสไซล์สกัดทางอากาศ (air-to-air missile)
 • 爱国者 [àiguózhě] จรวดแพทริออต (patriot) เป็นระบบขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศ ของกองทัพเรือสหรัฐ และประเทศพันธมิตร
 • 地对空 [dìduìkōng] สะกัดจากพื้นสู่อากาศ (Ground-to-Air)
 • 短程 [duǎnchéng] ระยะใกล้
 • 中程 [zhōngchéng] ระยะกลาง
 • 远程 [yuǎnchéng] ระยะไกล
 • 短程弹道导弹 [duǎnchéngdàndàodǎodàn] ขีปนาวุธนำวิถีระยะใกล้ ballistic missile

 • 潜望镜 [qiánwàngjìng] กล้องส่องดูเหนือผิวหน้าของเรือดำน้ำ
 • 水手 [shuǐshǒu] กะลาสีเรือ
 • 大炮 [dàpào] ปืนใหญ่
 • 炮弹 [pàodàn] กระสุนปืนใหญ่
 • 子弹 [zǐdàn] กระสุนปืน
 • 头盔 [tóukuī] หมวก
 • 军事[jūnshì] การทหาร
 • 部队 [bùduì] กองทัพ
 • 海豹 [hǎibào] หน่วย SEAL (ได้ชื่อว่าเป็นหน่วยที่ถูกฝึกหนักที่สุดในบรรดาหน่วยรบพิเศษด้วยกันเองของทุกเหล่าทัพ)
 • 陆军 [lùjūn]กองทัพบก (land forces )
 • 海军 [hǎijūn] กองทัพเรือ (the navy)
 • 空军 [kōngjūn] กองทัพอากาศ (air force)
 • 骑兵 [qíbīng ทหารม้า
 • 战具 [zhàn jù] อาวุธยุทโธปกรณ์
 • 战况 [zhàn kuàng] สถานการณ์ในการสู้รบ
 • 战局 [zhàn jú] สถานการณ์ในการสู้รบ
 • 战刀 [zhàn dāo] กระบี่
 • 战力 [zhàn lì] กำลังรบ
 • 战功 [zhàn gōng] ความชอบในการรบ
 • 战勤 [zhàn qín] การช่วยเหลือทางทหาร เช่นส่งแพทย์อาสา ส่งเวชภัณฑ์ฯลฯ
 • 战友 [zhàn yǒu] เพื่อนร่วมรบ สหายร่วมรบ
 • 战地 [zhàn dì] สนามรบ
 • 战场 [zhàn chǎng] สนามรบ
 • 战士 [zhàn shì] ทหาร,นักรบ
 • 司令部 [sīlìngbù] กองบัญชาการใหญ่, สำนักงานใหญ่ (headquarters)
 • 战备 [zhàn bèi] การเตรียมรบ
 • 战役 [zhàn yì] ยุทธการ
 • 战斗力 [zhàn dòu lì] กำลังสู้รบ
 • 战斗员 [zhàn dòu yuán] นักรบ พลรบ
 • 战旗 [zhàn qí] ธงรบ
 • 战术 [zhàn shù] กลยุทธ ยุทธวิธี
 • 战略 [zhàn luè] ยุทธศาสตร์
 • 导弹 [dǎo dàn] ขีปนาวุธ
 • 航空母舰 [hángkōngmǔjiàn] เรือบรรทุกเครื่องบิน
 • 战机 [zhàn jī] เครื่องบินรบ
 • 战斗机 [zhàn dòu jī] เครื่องบินรบ
 • 轰炸机 [hōngzhàjī] เครื่องบินทิ้งลูกระเบิด
 • 超音速 [chāoyīnsù] ความเร็วเหนือเสียง (supersonic speed)
 • 战鹰 [zhàn yīng] เครื่องบินทิ้งจรวด
 • 直升飞机 [zhíshēngfēijī] เฮลิคอปเตอร์
 • 黑鹰直升机 [hēiyīngzhíshēngjī] เฮลิคอปเตอร์ BLACKHAWK (Black Hawk Helicopter)
 • 核弹头 [hédàntóu] หัวรบนิวนิวเคลียร์
 • 战线 [zhàn xiàn] แนวรบ
 • 战报 [zhàn bào] รายงานผลการรบ
 • 战绩 [zhàn jì] ผลการรบ
 • 战胜 [zhàn shèng] รบชนะ
 • 战败 [zhàn bài] รบแพ้
 • 军舰 [jūnjiàn] เรือรบ
 • 战舰 [zhàn jiàn] เรือรบ
 • 战船 [zhàn chuán] เรือรบ
 • 战车 [zhàn chē] รถรบ
 • 战马 [zhàn mǎ] ม้าศึก
 • 战鼓 [zhàn gǔ] กลองรบ
 • 武器 [wǔqì] อาวุธ (Weapon)
 • 手枪 [shǒuqiāng] ปืนสั้น
 • 猎枪 [lièqiāng] ปืนล่าสัตว์
 • 步枪 [bùqiāng] ปืนยาว,ปืนไรเฟิล (rifle)
 • 来福枪 [lái fú qiāng] ปืนไรเฟิล (rifle)
 • 机关枪 [jīguānqiāng] ปืนกล (machine gun)
 • 触发器,扳机 [chùfāqì,bānjī] ไกปืน
 • 枪管,炮筒 [qiāngguǎn,pàotǒng] กระบอกปืน
 • 望远镜 [wàngyuǎnjìng] กล้องส่องทางไกล
 • 刺刀 [cìdāo] ดาบปลายปืน
 • 靶子,目标 [bǎzi,mùbiāo] เป้า (เป้ายิงปืน, เป้าปาลูกดอก)
 • 生化武器 [shēng huà wǔ qì] อาวุธเคมี อาวุธเชื้อโรค หรือ อาวุธชีวภาพ (Biological Weapon)
 • 军人 [jūnrén] ทหาร
 • 军车 [jūnchē] รถทหาร
 • 战车 [zhànchē] รถคอมแบท [Combat Car]
 • 科技 [kējì] วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 坦克 [tǎnkè] รถถัง
 • 装甲车 [zhuāngjiǎchē] รถหุ้มเกราะ
 • 鱼雷 [yúléi] ตอปิโด [torpedo]
 • 炸弹 [zhàdàn] ลูกระเบิด
 • 雷管 [léiguǎn] ลูกระเบิด
 • 手榴弹 [shǒuliúdàn] ลูกระเบิดมือ
 • 地雷 [dìléi] กับระเบิด
 • 催泪弹 [cuīlèidàn] แก๊สน้ำตา, ระเบิดน้ำตา (tear bomb)
 • 导火索 [dǎohuǒsuǒ] สายจุดฉนวนระเบิด
 • 原子弹 [yuánzǐdàn] ระเบิดปรมาณู
 • 左轮手枪 [zuǒlúnshǒuqiāng] ปืนพกลูกโม่
 • 仪表 [yíbiǎo] มิเตอร์ [มาตรวัด]
 • 指挥 [zhǐhuī] บัญชาการ
 • 策划 [cèhuà] วางแผนก่อการ