ศัพท์ภาษาจีน : ทิศทาง [方向]

ทิศทาง ภาษาจีน
 • 上 [shàng] บน
 • 下 [xià] ล่าง
 • 从 [cóng] จาก
 • 到 [dào] ถึง
 • 进 [jìn] เข้า
 • 出 [chū] ออก
 • 回 [huí] กลับ
 • 过 [guò] ข้าม
 • 起 [qǐ] ลุกขึ้น
 • 来 [lái] มา
 • 去 [qù] ไป
 • 北边 [běibiān] ทิศเหนือ
 • 南边 [nánbiān] ทิศใต้
 • 东边 [dōngbiān] ทิศตะวันออก
 • 西边 [xībiān] ทิศตะวันตก
 • 附近 [fùjìn] บริเวณใกล้เคียง
 • 左边 [zuǒbian] ด้านซ้าย
 • 右边 [yòubiān] ด้านขวา
 • 旁边 [pángbiān] ด้านข้าง
 • 对面 [duìmiàn] ด้านตรงข้าม
 • 中间 [zhōngjiān] ตรงกลาง
 • 前面 [qiánmiàn] ด้านหน้า
 • 前边 [qiánbian] ข้างหน้า
 • 后面 [hòumiàn] ด้านหลัง
 • 后边 [hòubian] ข้างหลัง
 • 里边 [lǐbian] ข้างใน
 • 外边 [wàibian] ข้างนอก
 • 上边 [shàngbian] ข้างบน
 • 下边 [xiàbian] ข้างล่าง
 • 这边 [zhèbiān] ด้านนี้
 • 那边 [nàbiān] ด้านนั้น
 • 哪边 [nǎbian] ด้านไหน
 • 往 [wǎng] ไปทาง
 • 一直 [yìzhí] ตรงไป
 • 上来 [shànglái] ขึ้นมา
 • 下来 [shànglái] ลงมา
 • 过来 [guòlái] ข้ามมา
 • 进来 [jìnlái] เข้ามา
 • 出来 [chūlái] ออกมา
 • 回来 [huílái] กลับมา
 • 起来 [qǐlái] ลุกขึ้นมา
 • 上去 [shàngqù] ขึ้นไป
 • 下去 [xiàqù] ลงไป
 • 进去 [jìnqù] เข้าไป
 • 出去 [chūqù] ออกไป
 • 回去 [huíqù] กลับไป
 • 过去 [guòqù] ข้ามไป

อ่านเพิ่มเติม : การบอก/แสดงทิศทางของกริยา/การกระทำด้วย 趋向补语 (1)