ศัพท์ภาษาจีนธุรกิจ [商业] ตอนที่2

ศัพท์ภาษาจีนธุรกิจ
 • 百货公司 [bǎihuògōngsī] ห้างสรรพสินค้า (department store)
 • 百货大楼 [bǎihuòdàlóu] ห้างสรรพสินค้า [the (Beijing) Department Store]
 • 版权 [bǎnquán] ลิขสิทธิ์
 • 半价 [bànjià] ครึ่งราคา
 • 本钱 [běnqián] เงินทุน
 • 步行街 [bùxíngjiē] ของข้างทาง, ถนนคนเดิน
 • 差额 [chā’é] มาร์จิ้น, ค่าแตกต่างระหว่างราคาทุนกับราคาขาย (margin)
 • 采购部 [cǎigòubù] ฝ่ายจัดซื้อ(Purchasing Department)
 • 菜市场 [càishìcháng] ตลาดสด
 • 财产税 [cáichǎnshuì] ภาษีทรัพย์สิน(tax on property)
 • 产品 [chǎnpǐn] ผลิตภัณฑ์
 • 产成品 [chǎnchéngpǐn] ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป(Finished product)
 • 产业 [chǎnyè] อสังหาริมทรัพย์, อุตสาหกรรม
 • 厂价 [chǎngjià] ราคาโรงงาน
 • 超市 [chāoshì] ซุปเปอร์มาร์เก็ต (มาจาก 超级市场)
 • 超级市场 [chāojíshìcháng] ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • 成本价 [chéngběnjià] ราคาทุน
 • 成本控制 [chéngběnkòngzhì] การควบคุมต้นทุน
 • 促销 [cùxiāo] การส่งเสริมการขาย, โปรโมชั่นสินค้า
 • 出口 [chūkǒu] ส่งออก
 • 出口商品 [chūkǒu shāngpǐn] สินค้าส่งออก(export commodity)
 • 打开市场 [dǎkāi shìcháng] เปิดตลาด
 • 打折 [dǎzhé] ให้ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์
 • 倒闭 / 破产 [dǎobì / pòchǎn] ล้มละลาย, เจ๊ง
 • 到岸价格 [dàoànjiàgé] ราคาสินค้าส่งถึงท่าเรือปลายทาง, [cost, insurance and freight (C. I. F.)]
 • 单价 [dānjià] ราคาต่อหน่วย
 • 代表 [dàibiǎo] ตัวแทน
 • 地摊 [dìtān] ของขายที่วางตามพื้น
 • 电子商业 [diànzǐ shāngyè] อีคอมเมิร์ซ
 • 电话购物 [diànhuà gòuwù] โทรศัพท์สั่งของ
 • 定价 [dìngjià] ตั้งราคา
 • 董事长 [dǒngshìzhǎng] ประธานกรรมการ
 • 对手 [duìshǒu] คู่ต่อสู้
 • 对外贸易 [duìwàimàoyì] การค้าต่างประเทศ(foreign trade)
 • 二手品 [èrshǒupǐn] สินค้ามือสอง
 • 二手市场 [èrshǒu shìcháng] ตลาดมือสอง
 • 返修 [fǎn xiū] ส่งคืนเพื่อซ่อมแซม
 • 方便商店 [fāngbiàn shāngdiàn] ร้านค้าสะดวกซื้อ
 • 费用 [fèiyòng] รายจ่าย
 • 附加值 [fùjiāzhí] เพิ่มมูลค่า
 • 付款方式 [fùkuǎn fāngshì] วิธีชำระเงิน
 • 服务 [fúwù] การบริการ
 • 赶集 [gǎnjí] ไปตลาด
 • 港口 [gǎngkǒu] ท่าเรือ
 • 个人所得税 [gèrén suǒdéshuì] ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(personal income tax)
 • 供给 [gōngjǐ] อุปทาน
 • 公司 [gōngsī] บริษัท
 • 供货商 [gōnghuòshāng] ซัพพลายเออร์ (supplier)
 • 购物 [gòuwù] ซื้อของ (购 ซื้อ, 物 สิ่งของ)
 • 购物方式 [gòuwù fāngshì] รูปแบบการซื้อของ
 • 购物场所 [gòuwù chángsuǒ] สถานที่ซื้อของ (购物 ซื้อสิ่งของ, 场所 สถานที่)
 • 购物中心 [gòuwù zhōngxīn] ศูนย์กลางการค้าขาย (中心 ศูนย์กลาง)
 • 工业产品 [gōngyè chǎnpǐn] สินค้าอุตสาหกรรม
 • 公司法 [gōngsīfǎ] กฎหมายบริษัท(law of corporation)
 • 股 [gǔ] หุ้น
 • 股东 [gǔdōng] หุ้นส่วน
 • 估价 [gūjià] ประเมินราคา
 • 顾客 [gùkè] ผู้ซื้อ
 • 股市 [gǔshì] ตลาดหลักทรัพย์
 • 广告 [guǎnggào] การโฆษณา
 • 关税 [guānshuì] ภาษีศุลกากร(customs duty)
 • 贵 [guì] แพง
 • 国营企业 [guóyíngqǐyè] รัฐวิสาหกิจ
 • 国内生产总值 [guónèishēngchǎnzǒngzhí] ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(aggregate gross domestic product)
 • 国民生产总值 [guómínshēngchǎnzǒngzhí] ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ(gross national product-GNP)
 • 国内贸易 [guónèi màoyì] กรมการค้าภายใน(domestic coal consumers’ council)
 • 海关 [hǎiguān] ศุลกากร
 • 合资企业 [hézī qǐyè] กิจการร่วมลงทุน (joint venture)
 • 合伙企业 [héhuǒ qǐyè] หจก.
 • 对外贸易 [duìwài màoyì] การค้าระหว่างประเทศ
 • 还价 [huánjià] ต่อรองราคา
 • 货 [huò] สินค้า
 • 基本价 [jīběnjià] ราคามาตรฐาน(base price)
 • 集 [jí] v. รวม, n.ตลาดนัด
 • 集市 [jí] ตลาดนัด
 • 加工品 [jiāgōngpǐn] สินค้าแปรรู(processed goods)
 • 价格 [jiàgé] ราคา
 • 价格控制 [jiàgékòngzhì] การควบคุมราคา
 • 价值 [jiàzhí] มูลค่า
 • 减价 [jiǎnjià] ลดราคา
 • 交货 [jiāohuò] ส่งสินค้า
 • 进口 [jìnkǒu] นำเข้า
 • 进口货 [jìnkǒu huò] สินค้านำเข้า
 • 进口商品 [jìnkǒushāngpǐn] สินค้านำเข้า
 • 管制商品 [guǎnzhì shāngpǐn สินค้าควบคุม
 • 净价 [jìngjià] ราคาสุทธิ
 • 经销 [jīngxiāo] จัดจำหน่าย
 • 经营 [jīngyíng] การค้า
 • 竞争 [jìngzhēng] การแข่งขัน
 • 竞争对手 [jìngzhēngduìshǒu] คู่แข่งขัน
 • 砍价 [kǎnjià] ต่อราคา
 • 开会 [kāihuì] การประชุม
 • 亏本 [kuīběn] ขาดทุน
 • 离岸价格 [líànjiàgé] ราคา ณ ท่าเรือต้นทาง ,free on board (FOB)
 • 利润 [lìrùn] กำไร
 • 零售 [língshòu] ค้าปลีก
 • 流转税 [liúzhuǎnshuì] ภาษีหมุนเวียน
 • 买一送一 [mǎi yī sòng yī] ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง
 • 贸易 [mào yì] ธุรกิจ, การค้า
 • 买卖 [mǎimai] การซื้อขาย (ธุรกิจซื้อมาขายไป)
 • 买 [mǎi] ซื้อ
 • 卖 [mài] ขาย
 • 卖价 [màijià] ราคาขาย
 • 免费 [miǎnfèi] ฟรี
 • 免税品 [miǎnshuìpǐn] สินค้าปลอดภาษี
 • 募集资金 [mùjízījīn] เพิ่มเงินทุน
 • 农产品 [nóngchǎnpǐn] สินค้าเกษตร
 • 牌子 [páizǐ] ยี่ห้อ
 • 批发贸易 [pīfā màoyì] ค้าส่ง
 • 便宜 [piányí] ถูก
 • 品牌 [pǐnpái] ของมียี่ห้อ
 • 期货 [qīhuò] สินค้าที่ซื้อขายกันล่วงหน้า(future goods)
 • 企业 [qǐyè] วิสาหกิจ, การประกอบธุรกิจ
 • 商业部 [shāngyèbù] กระทรวงพาณิชย์(Department of Commerce)
 • 商业注册 [shāngyè zhùcè] กรมทะเบียนการค้า(commercial registration)
 • 企业所得税 [qǐyèsuǒdéshuì] ภาษีเงินได้นิติบุคคล(The corporate income tax)
 • 侵权物品 [qīnquán wùpǐn] สินค้าละเมิดลิขสิทธ์
 • 全价 [quánjià] ราคาเต็ม
 • 商 [shāng] ปรึกษาหารือ การค้า
 • 商标 [shāngbiāo] เครื่องหมายการค้า
 • 商船 [shāngchuán] เรือสินค้า(merchant ship)
 • 商场 [shāngcháng] ศูนย์การค้า
 • 生产 [shēngchǎn] ผลิตสินค้า(produce)
 • 生产部 [shēngchǎnbù] ฝ่ายผลิตสินค้า(Department of Productivity)
 • 生产线 [shēngchǎnxiàn] ไลน์การผลิต(line of production)
 • 生产成本 [shēngchǎnchéngběn] ต้นทุนการผลิต
 • 生产力 [shēngchǎnlì] กำลังการผลิต
 • 生产因素 [shēngchǎnyīnsù] ปัจจัยการผลิต
 • 生意 [shēngyì] ธุรกิจ, การค้า
 • 商界 [shāngjiè] โลกธุรกิจ(world of commerce)
 • 市场 [shìcháng] ตลาด
 • 市场部 [shìchǎngbù] ฝ่ายการตลาด
 • 市场份额 [shìcháng fèné] ส่วนแบ่งทางการตลาด
 • 市场调查 [shìcháng diàochá] การวิจัยตลาด (Market Research)
 • 商店 [shāngdiàn] ร้านค้า
 • 商店招牌 [shāngdiàn zhāopái] ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าแบนนด์เนม
 • 商会 [shānghuì] หอการค้า
 • 商法 [shāngfǎ] กฎหมายธุรกิจ(commercial law)
 • 商品 [shāngpǐn] สินค้า
 • 商人 [shāngrén] พ่อค้า
 • 商务 [shāngwù] กิจการค้า
 • 商业 [shāngyè] ธุรกิจ, การค้า
 • 事业 [shìyè] กิจการ
 • 市价 [shìjià] ราคาตลาด
 • 世界贸易组织 [shìjièmàoyìzǔzhī] องค์การค้าโลก (WTO)
 • 收入 [shōu rù] รายรับ
 • 售后服务 [shòuhòu fúwù] บริการหลังการขาย
 • 售后服务部 [shòuhòu fúwùbù] ฝ่ายบริการหลังการขาย
 • 甩卖 [shuǎimài] ขายลดราคา (sell at a reduced price)
 • 税 [shuì] ภาษี
 • 税单 [shuìdān] ใบกำกับภาษี
 • 税票 [shuìpiào] รายการภาษี
 • 所得税 [suǒdéshuì] ภาษีภายได้(income tax)
 • 投资 [tóuzī] การลงทุน
 • 讨价还价 [tǎojiàhuánjià] ต่อรองราคา
 • 特殊价 [tèshūjià] ราคาพิเศษ
 • 退货 [tuìhuò] คืนสินค้า
 • 退换货 [tuìhuànhuò] การแลกคืนสินค้า
 • 脱销 [tuōxiāo] หมดสต๊อก (be sold out)
 • 网上购物 [wǎngshàng gòuwù] ซื้อของผ่านอินเตอร์เน็ต
 • 外国超市 [wàiguó chāoshì] ห้างของต่างชาติ (超市 ซูเปอร์มาร์เกต, ห้างสรรพสินค้า)
 • 违禁品 [wéijìnpǐn] สินค้าต้องห้าม
 • 物品 [wùpǐn] สิ่งของ (物 สิ่งของ, 品 สินค้า)
 • 下海 [xiàhǎi] เข้าสู่วงการธุรกิจ, ออกทะเล
 • 消费 [xiāo fèi] อุปโภคบริโภค
 • 消费者 [xiāofèizhě] ผู้บริโภค
 • 消费者权益 [xiāofèizhěquányì] ผลประโยชน์ของผู้บริโภค
 • 消费者权益保护法 [xiāofèizhěquányìbǎohùfǎ] กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค
 • 消费品 [xiāofèipǐn] สินค้าอุปโภคบริโภค
 • 行销 [xíngxiāo] การตลาด
 • 销售者 [xiāoshòuzhě] ผู้ขาย
 • 营业税 [yíngyèshuì] ภาษีการค้า(tax on business)
 • 有效期 [yǒuxiàoqī] ระยะเวลาที่มีผล (duration of validity)
 • 杂货店 [záhuòdiàn] ร้านขายของชำ (杂货 สินค้าเบ็ดเตล็ด)
 • 账目检查 [zhàngmùjiǎnchá] การตรวจสอบบัญชี
 • 制成品 [zhìchéngpǐn] สินค้าสำเร็จรูป
 • 中小企业 [zhōng xiǎo qǐ yè] เอสเอ็มอี (minor enterprises)
 • 自由市场 [zìyóu shìcháng] ตลาดการค้าเสรี
 • 要求 [yàoqiú] อุปสงค์
 • 夜市 [yèshì] ตลาดกลางคืน, ตลาดโต้รุ่ง
 • 业主 [yèzhǔ] เจ้าของกิจการ
 • 遗产税 [yíchǎnshuì] ภาษีมรดก(Death duty)
 • 优惠 [yōuhuì] ได้รับสิทธิพิเศษ, โปรโมชั่น
 • 增值税 [zēngzhíshuì] ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)
 • 展销会 [zhǎnxiāohuì] งานแสดงสินค้า
 • 涨价 [zhǎng jià] ขึ้นราคา
 • 折扣 [zhékòu] ส่วนลด
 • 质量认证 [zhìliàng rènzhèng] การรับรองคุณภาพ (质量 คุณภาพ, 认证 รับรองเป็นของแท้)
 • 质量管理 [zhìliàng guǎnlǐ] การควบคุมคุณภาพ
 • 质量控制 [zhìliàngkòngzhì] การควบคุมคุณภาพ
 • 质量检查 [zhìliàngjiǎnchá] การตรวจสอบคุณภาพ
 • 总经理 [zǒngjīnglǐ] ผู้จัดการทั่วไป
 • 总经理秘书 [zǒngjīnglǐ mìshū] เลขานุการผู้จัดการ
 • 资金 [zījīn] เงินทุน
 • 注册 / 登记 [zhùcè / dēngjì] จดทะเบียน
 • 有限公司 [yǒuxiàngōngsī] บริษัทจำกัด
 • 预扣税款 [yùkòu shuìkuǎn] ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

4 thoughts on “ศัพท์ภาษาจีนธุรกิจ [商业] ตอนที่2

 1. yuchen says:

  忠经理 [zhōngjīnglǐ] ผู้จัดการทั่วไป
  忠经理秘书 [zhōngjīnglǐ mìshū] เลขานุการผู้จัดการ

  น่าจะเป็น 总经理
  总经理秘书

 2. qwe says:

  อยากทราบว่า ถ้าจะเขียนป้ายโฆษณาว่า รับซื้อปลา และจำหน่ายปลา จะต้องพูดว่าอย่างไรคะ?

 3. เจียงเสี่ยงฉิน says:

  特殊价 [tèshūjià] ราคาพิเศษ

  คำนี้ในปัจจุบัน นิยมพูดว่า 特价 [tè jià] (เท่อ เจี้ย) หมายถึง “ราคาลดพิเศษ”

Comments are closed.