ศัพท์ภาษาจีน : ศัพท์อีเล็กทรอนิคส์ [电子] ตอนที่2

อิเล็กทรอนิคส์ ภาษาจีน

电子学 [diànzǐxué] วิชาอิเล็คทรอนิคส์
电阻器 [diànzǔqì] รีซิสเตอร์
电容器 [diànróngqì] คาปาซิสเตอร์
半导体 [bàndǎotǐ] สารกึ่งตัวนำ, เซมิคอนดัคเตอร์
晶体管 [jīngtǐguǎn] ทรานซิสเตอร์
芯片, 芯片组, 芯片集 [xīnpiàn, xīnpiànzǔ, xīnpiànjí] ชิปเซ็ต (Chipset)
电路 [diànlù] วงจรไฟฟ้า
线路 [xiànlù] วงจร
集成电路 [jíchéngdiànlù] วงจรรวมอีเล็คทรอนิคส์ หรือเรียกว่า ไอซี (integrated circuit)
数字 [shùzì] ตัวเลข, ดิจิตอล
数码 [shùmǎ] รหัสเลขดิจิตอล
数字电路 [shùzìdiànlù] วงจรดิจิตอล (อ่านเพิ่มเติม)
模拟 [mónǐ] อนาล๊อก
信号 [xìnhào] สัญญาณ (signal)
模拟信号 [mónǐxìnhào] สัญญาณอนาล๊อก
数字信号 [shùzìxìnhào] สัญญาณดิจิตอล