Category Archives: ศัพท์ภาษาจีน

ศัพท์ภาษาจีน : สปริง [弹簧]

สปริง ภาษาจีน
 • 弹簧 [tánhuáng] สปริง/spring
 • 弹簧床垫 [tánhuáng chuángdiàn] เตียงนอนสปริง
 • 减震弹簧 [jiǎnzhèn tánhuáng] สปริงโช้คอัพ
 • 摩托车减震弹簧 [ mótuōchē jiǎnzhèn tánhuáng] โช้คอัพรถมอเตอร์ไซค์
 • 扭力弹簧 [niǔlì tánhuáng] สปริงทอร์ก
 • 刹车弹簧 [shāchē tánhuáng] สปริงเบรก
 • 拉伸弹簧 [lāshēn tánhuáng] สปริงดึง/extension spring
 • 压缩弹簧 [yāsuō tánhuáng] สปริงดัน/pressure spring
 • 弹簧夹 [tánhuángjiā] คลิ๊ปหนีบสปริง/spring clip
 • 弹簧线 [tánhuáng xiàn] สายไฟที่ขดเป็นสปริง
 • 汽车钢板弹簧 [qìchē gāngbǎn tánhuáng] สปริงแหนบรถยนต์
 • 弹簧门 [tánhuángmén] ประตูบานสวิง(ส่วนมากจะเป็นประตูกระจก)
 • 弹簧鞋 รองเท้าสปริง

ภาษาจีน : ลักษณะนาม[量词]

ลักษณะนามในภาษาจีน

量词 [liàngcí] ลักษณะนาม

ลักษณะนามในภาษาจีนจะว่าไปแล้วก็ค่อนข้างจะซับซ้อนกว่าลักษณะนามในภาษาไทยอยู่มากพอสมควร แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเรียนรู้ ยิ่งถ้าเราจำตัวอักษรจีนที่นำมาใช้เป็นลักษณะนามได้ก็จะง่ายขึ้นไปอีก วิธีที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งคือจำจากรูปประโยคแทนการจำเป็นคำๆ เพราะลักษณะนามในภาษาจีนบางตัวใช้ได้กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง หรือไม่ก็มาฝึกร้องเพลงนี้กันเลยจะได้จำได้อย่างขึ้นใจ

 

量词,用以说明数量的多少,每个名词都有特定的量词,不能拆开来使用。
请跟着影片,一边唱歌一边学量词。

 • 一条河两排树,四只野鸭水边住。
  [yītiáohé liǎngpáishù, sìzhǐyěyā shuǐbiānzhù] แม่น้ำหนึ่งสาย ต้นไม้สองแถว เป็ดป่าสี่ตัวอาศัยอยู่ริมน้ำ
 • 一座山一片云,一群山羊一条路。
  [yīzuòshān yīpiànyún, yīqúnshānyáng yītiáolù] เขาหนึ่งลูก เมฆหนึ่งผืน แพะหนึ่งฝูง ถนนหนึ่งสาย
 • 两个人一口井,一片菜地一个屋;
  [liǎnggèrén yīkǒujǐng, yīpiàncàidì yīgèwū] คนสองคน บ่อหนึ่งบ่อ ผักหนึ่งแปลง บ้านหนึ่งหลัง
 • 四面墙两扇窗,一张桌子摆中央;
  [sìmiànqiáng liǎngshànchuāng, yīzhāngzhuōzi bǎizhōngyāng] กำแพงสี่ด้าน หน้าต่างสองบาน โต๊ะหนึ่งตัววางอยู่ตรงกลาง
 • 一把椅一瓶水,一排沙发靠墙放;
  [yībǎyǐ yīpíngshuǐ, yīpáishāfā kàoqiángfàng] เก้าอี้หนึ่งตัว น้ำหนึ่งขวด โซฟาหนึ่งแถววางชิดกำแพง
 • 一份报几个梨、一盘水果放桌上。
  [yīfènbào jǐgèlí, yīpánshuǐguǒ fàngzhuōshàng] หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง สาลี่สองสามลูก ผลไม้หนึ่งถาดวางบนโต๊ะ
 • 大卧房放张床,一个枕头一床被。
  [dàwòfáng fàngzhāngchuáng, yīgèzhěntou yīchuángbèi] ห้องนอนใหญ่วางหนึ่งเตียง หมอนหนึ่งใบ ผ้าห่มหนึ่งผืน
 • 一盒糖一杯水,一张照片很珍贵
  [yīhétáng yībēishuǐ, yīzhāngzhàopiàn hěnzhēnguì] ลูกกวาดหนึ่งกล่อง แก้วน้ำใบหนึ่ง รูปถ่ายหนึ่งใบล้ำค่ามาก

Continue reading

ศัพท์ภาษาจีน : ศัพท์ที่สนามบิน

ที่สนามบิน ภาษาจีน

 • 国际机场 [guójìjīchǎng] สนามบินนานาชาติ(international airport)
 • 机场标志 [jīchǎng biāozhì] ป้ายที่สนามบิน
 • 航站 [hángzhàn] เทอร์มินอล(airport terminal)
 • 1号航站楼 [yīhào hángzhànlóu] เทอร์มินอล1/Teminal1(T1)
 • 国内线 [guónèixiàn] เส้นทางบินภายในประเทศ(domestic)
 • 国际线 [guójìxiàn] เส้นทางบินระหว่างประเทศ(international)
 • 国际航线 [guójì hángxiàn] เส้นทางระหว่างประเทศ
 • 国际航班  [guójì hángbān] เที่ยวบินระหว่างประเทศ(international flight)
 • 出发 [chūfā] ออกเดินทาง
 • 出发日期 [chūfā rìqī] วันออกเดินทาง(Date of Departure)
 • 出境 [chūjìng] ออกนอกประเทศ(leave the country)
 • 出发时间 [chūfā shíjiān] เวลาออกเดินทาง(Departure Time)
 • 到达 [dàodá] เดินทางถึง(arrive)
 • 到达时间 [dàodá shíjiān] เวลามาถึง(arrival time)
 • 入境检查 [rùjìng jiǎnchá] ตรวจคนเข้าเมือง(Immigration)
 • 吸烟室 [xīyānshì] ห้องสูบบุหรี่(smoking room)
 • 护照检查 [hùzhào jiǎnchá] ตรวจพาสปอร์ต
 • 登机门 [dēngjīmén] ประตูขึ้นเครื่อง/boarding gate
 • 登机口 [dēngjīkǒu] ประตูขึ้นเครื่อง
 • 登机手续 [dēngjīshǒuxù] ขั้นตอนการเช็คอิน(ขึ้นเครื่อง)
 • 登机手续柜台 [dēngjī shǒuxù guìtái] เคาน์เตอร์เช็คอิน(ขึ้นเครื่อง)
 • 登机牌 [dēngjīpái] บัตรขึ้นเครื่อง(boarding card/boarding pass/登机证)
 • 登机时间 [dēngjī shíjiān] เวลาขึ้นเครื่อง
 • 最后登机广播 [zuìhòu dēngjī guǎngbò] ประกาศขึ้นเครื่องครั้งสุดท้าย(Final Call)
 • 侯机室 [hóujīshì] ห้องรอเครื่อง
 • 当地起飞时间 [dāngdì qǐfēi shíjiān] เวลาเครื่องขึ้นท้องถิ่น
 • 班机号码 [bānjī hàomǎ] หมายเลขเที่ยวบิน
 • 终点站 [zhōngdiǎnzhàn]  สถานีปลายทาง(terminal Station)
 • 大厅 [dàtīng] ล็อบบี้(lobby)
 • 托运行李 [tuōyùn xínglǐ] โหลดสัมภาระเดินทาง
 • 过重行李 [guòzhòng xínglǐ] กระเป๋าน้ำหนักเกิน/สัมภาระน้ำหนักเกิน
 • 安检/安全检查 [ānjiǎn/ānquán jiǎnchá] ตรวจเช็คความปลอดภัย/security check(สแกนก่อนขึ้นเครื่อง)
 • 随身行李检查 [suíshēn  xínglǐ jiǎnchá] ตรวจสัมภาระติดตัว
 • 机场税 [jīchǎngshuì] ค่าภาษีสนามบิน(airport tax)
 • 转机 [zhuǎnjī] ต่อเครื่อง(Transfer)
 • 中转连程 Transfers
 • 转乘国内航班 [zhuǎnchéng guónèi hángbān] Domestic Transfers
 • 转乘国际航班 [zhuǎnchéng guójì hángbān] International Transfers
 • 行李提取 [xínglǐ tíqǔ] รับกระเป๋า(Baggage Claim)
 • 航空公司 [hángkōnggōngsī] สายการบิน(airline)
 • 公用电话 [gōngyòngdiànhuà] โทรศพท์สารธารณะ
 • 手推车 [shǒutuīchē] รถเข็น
 • 电梯 [diàntī] ลิฟต์
 • 手扶电梯 [shǒufú diàntī] บันไดเลื่อน
 • 洗手间 [xíshǒujiān] Toilets
 • 机场巴士 [jīchǎng bāshì]  รถบัสสนามบิน(Airport Bus)

อ่านเพิ่มเติม การเดินทางออกนอกประเทศ ตอนที่1

ศัพท์ภาษาจีน : ราชสำนัก [王室]

ศัพท์ราชสำนัก ภาษาจีน

ราชสำนัก [王室]

 • 泰王国 [Tàiwángguó] ราชอาณาจักรไทย
 • 大皇宫 [dàhuánggōng] พระบรมมหาราชวัง
 • 国王 [guówáng] พระมหากษัตริย์
 • 王后 [wánghòu] พระราชินี
 • 发展国王 [fāzhǎn guówáng] กษัตริย์นักพัฒนา
 • 君主 [jūnzhǔ] จักรพรรดิ์, ราชา
 • 加冕 [jiāmiǎn] ราชาภิเษก
 • 在位 [zàiwèi] ครองราชย์
 • 王室 [wángshì] ราชสำนัก, พระบรมวงศานุวงศ์
 • 普密蓬·阿杜德 [pǔmìpéng ādùdé] พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอาดุลยเดชมหาราช
 • 诗纳卡琳 [Shīnàkǎlín] สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่า(皇太后)
 • 诗丽吉王后 [shīlìjí wánghòu] สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ Continue reading

ศัพท์ภาษาจีน : เขตหวงห้าม [禁区]

เขตห้ามเข้า ภาษาจีน

วันนี้เสนอคำว่า 禁区 อ่านว่า จิ้นชวี,jìnqū=เขตหวงห้าม
(禁 ห้าม 区 เขต แปลรวมๆคือ เขตห้าม/เขตหวงห้ามค่ะ )
例句:在禁区内要特别小心! zàijìnqūnèiyàotèbiéxiǎoxīn =ในเขตหวงห้าม ต้องระวังเป็นพิเศษ!
我们不能进入禁区. wǒmenbùnéngjìnrùjìnqū =พวกเราไม่สามารถเข้าไปในเขตหวงห้าม

เพิ่มเติมคำว่า 禁 อ่านได้สองเสียงคือ 1) จิน jīn , 2) จิ้น jìn ถ้าอ่านว่าจิ้น,jìn จะมีความหมายว่า ห้าม หรือ คุมขัง
เช่น “ห้าม”

 • 禁绝 jìnjué ห้ามเด็ดขาด
 • 禁令 jìnlìng คำสั่งห้าม
 • 禁售 jìnshòu ห้ามจำหน่าย
 • 禁书 jìnshū หนังสือต้องห้าม
 • 禁烟 jìnyān ห้ามสูบบุหรี่
 • 禁用 jìnyòng ห้ามใช้
 • 禁运 jìnyùn การห้ามส่งสินค้า
 • 禁止 jìnzhǐ ห้าม
 • 禁地 jìndì สถานที่ต้องห้าม
 • 禁忌 jìnjì ข้อต้องห้าม”คุมขัง,กักตัว
 • 禁闭 jìnbì กักตัว
 • 禁锢 jìngù คุมขัง

แต่ถ้าอ่านว่า จิน, jīn จะมีความหมายว่า ทนทาน/อดกลั้น

 • 禁不起 jīnbuqǐ ทนต่อ…ไม่ไหว
 • 禁不住 jīnbuzhù อดไม่ไหวที่จะ…,ทน…ไม่ไหว
 • 禁得起 jīndeqǐ ทนต่อ…ได้
 • 禁得住 jīndezhù ทน..ได้

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

การใช้คำกริยา “使”、”令”、”让” และ “叫”

Gunth Lpnm ใน Love Chinese

การใช้คำกริยา “使”、”令”、”让” และ “叫”

(สำหรับเนื้อหาตอนนี้ ขอตอบแบบสั้นๆ พอได้ความรู้เบื้องต้นไว้ก่อน ทั้งนี้ เนื้อหาบางเรื่องที่ถาม อย่างเช่นเรื่องนี้ จริงๆ ต้องใช้เวลาอธิบายเยอะพอสมควร และถ้ามีหนังสือเรียนประกอบ และเป็นการอธิบายในห้องเรียน (น่า) จะทำความเข้าใจได้ง่ายกว่า … สำหรับตรงนี้ก็เอาพอทำความเข้าใจเบื้องต้นไว้ก่อนแล้วกัน)

1. “使” หมายถึง “ใช้” (使用) เช่น

 • 使了两千块钱。
 • 他跟我使了一个眼色。

2. “使” มีความหมายเหมือน “让” กับ “叫” ในกรณีที่หมายถึง”ทำให้” (致使) สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น หรือเป็นอย่างไร เช่น

 • 这首歌使我想起了童年时代的生活。

ซึ่งถ้าประธานเป็น “คน” จะใช้ “让” หรือ “叫” แต่ถ้าประธานเป็น “วัตถุสิ่งของ” จะใช้ “使” เช่น

 • (我)让你久等了。
 • 大热天使我出了一身汗。

ในกรณีที่หมายถึง “ทำให้” (致使) ก็สามารถใช้ “令” ได้เช่นเดียวกัน แต่กรรม (หรือ兼语 – ดูความหมายของ 兼语 ส่วนถัดไป) ของ “令” จะต้องเป็น “คน”เท่านั้น ซึ่งการใช้ “令” ในความหมายนี้ จะสื่อถึงการเป็นผู้ “ถูกกระทำ” หรือ passive voice ค่อนข้างชัดเจน โดยมีความหมายถึงสาเหตุ หรือเงื่อนไขหนึ่งทำให้ (令) เกิดอารมณ์ ความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น เช่น

 • 这个消息令人激动。
 • 令人惊讶。
 • 令人失望。

ทั้งนี้จะสังเกตเห็นว่า ส่วนประกอบหลัง “令人” (ซึ่งมักเป็นคำกริยา) จะมีกริยาวิเศษณ์ เช่น “很” ขยายอีกไม่ได้

3. ถ้าหมายถึง “ขอร้อง” (祈求) หรือ “สั่ง” (命令;使令) ให้ใครทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ต้องใช้ “让” หรือ “叫” จะใช้ “使” ไม่ได้ เช่น

 • 老师让/叫大家发表意见。
 • 你去叫她快点儿来。(ประโยคนี้ “叫” ไม่ได้แปลว่า “เรียก”แต่แปลว่า “สั่ง”)

ในกรณีที่หมายถึง”สั่ง” (命令;使令) ถ้าใช้ “令” ส่วนใหญ่จะใช้ได้ในกรณีที่หมายถึงผู้บังคับบัญชา หรือเจ้านาย “สั่ง” ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้อง ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นต้น เช่น

 • 学校令他退学。

ประโยคตามตัวอย่างต่างๆ ด้านบน เรียกว่า 兼语句 คือประโยคที่มีโครงสร้างดังนี้

 • 主语 + 使令动词(叫、让、请等)+ 兼语(宾语/主语) + 动词 + 宾语

兼语 หมายถึงคำที่ทำหน้าที่เป็นทั้งกรรม (宾语) และประธาน (主语) ในขณะเดียวกัน หมายถึงเป็นกรรมของกริยาตัวแรก (使令动词) ในขณะเดียวกัน ก็เป็นประธานของกริยา (动词) ตัวหลัง ดูตัวอย่างเพิ่มเติม เช่น

 • 老师叫我回答问题。
 • 我请一位老师教我汉语。

เอาพอเข้าใจก่อน จริงๆ “使”、”叫”、”让” รวมทั้ง “被” ยังมีวิธีการใช้ในกรณีที่เป็นบุพบทอีกด้วย (มีโอกาสค่อยมาว่ากัน)

โดย Gunth Lpnm ใน Love Chinese

ไวยากรณ์จีน : 冷, 凉, 寒冷, 暖和, 温暖, 凉爽 และ 凉快

Gunth Lpnm ใน Love Chinese

ต่อเนื่องจาก “冰凉” และ “冰冷” คราวนี้เราจะมาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิ หรืออากาศอีกหลายๆ คำ

เริ่มจาก “冷” และ “凉”

1.  “冷” (หนาว) และ “凉” (เย็น) เป็นคำคุณศัพท์ และหมายถึงอุณหภูมิต่ำทั้งคู่ ซึ่งถึงแม้ 2 คำนี้จะใช้บรรยายสภาพ (อากาศที่มี) อุณหภูมิต่ำเหมือนกัน แต่ 2 คำนี้ ก็ใช้แทนกันไม่ได้

“冷” มักใช้กับการบรรยายสภาพอากาศเป็นหลัก เป็นความรู้สึก หรือรับรู้ (ความหนาวเย็น อุณหภูมิต่ำ) โดยไม่จำเป็นต้องแตะต้อง หรือสัมผัสโดยตรง (ก็รับรู้ได้) เช่น

 • 冷空气。
 • 今天真冷。
 • 冷得浑身发抖。

ส่วน “凉” ก็หมายถึงอุณหภูมิต่ำเช่นเดียวกัน แต่ (มักจะ) เป็นการรับรู้ หรือสัมผัสกับสิ่งของนั้นโดยตรง จึงจะรับรู้ถึงความเย็น อุณหภูมิต่ำของสิ่งของนั้นๆ เช่น

 • 他的脸真凉。
 • 茶凉了。
 • 游泳池的水太凉了。

นอกจากนั้น “凉” ยังใช้บรรยายสภาพอากาศได้เช่นเดียวกับ “冷” แต่อุณหภูมิของ “凉” (เย็น) จะสูงกว่า “冷” (หนาว) ลองเปรียบเทียบประโยคตัวอย่างต่อไปนี้ Continue reading

การใช้ “做” กับ “作” ทำ, กระทำ (กริยาหรือสิ่งของเรื่องราวต่างๆ) ฯลฯ

Gunth Lpnm ใน Love Chinese

คำว่า “做” และ “作” — 2 คำนี้ เป็นคำกริยาทั้งคู่ ออกเสียงเหมือนกัน คือ zuò บางครั้งก็ใช้แทนกัน (โดยความหมายไม่เปลี่ยน) ได้อีกด้วย เช่น

 • 叫做、做文章、做诗 จะใช้ว่า
 • 叫作、作文章、作诗 ก็ได้

แต่ 2 คำนี้ก็ยังมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกัน คือ

 • “做” หมายถึง ทำ (กริยา หรือสิ่งของ) มักใช้กับสิ่งของที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ (เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้า,ทำอาหาร, ทำผม, ทำเฟอร์นิเจอร์), เขียน หรือแต่งบทความ (หรืองานเขียนต่างๆ), ผลิต, ทำงาน, เป็น (บทบาท, อาชีพ), กลายเป็น, จัดงาน หรือจัดกิจกรรม, ใช้เป็น, เป็น (มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน) เป็นต้น
 • “作” หมายถึง สร้าง (ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด), เขียน หรือแต่ง (บทความ, งานเขียน ฯลฯ), แสร้งทำ, เป็น หรือใช้เป็น, รู้สึก เป็นต้น โดย “作” มักใช้กับสิ่งที่เป็นนามธรรมมากกว่า

ข้อแตกต่างอีกประการ คือ “作” เป็นคำโบราณ มีความเป็นภาษาเขียนมากกว่า ส่วน “做” มีความเป็นภาษาพูดมากกว่า ด้วยเหตุนี้ ถ้าเป็นสำนวนซึ่งมีการใช้คำที่ใช้ (หรือเข้า) คู่กันอย่างเจาะจงชัดเจนแน่นอน มักจะใช้ “作” เช่น 装模作样

และนอกจาก “作” จะเป็นคำกริยาแล้ว ยังใช้เป็นคำนามได้อีกด้วย เช่น 大作、成名之作、稀世杰作

--> ในแง่ไวยากรณ์ โดยทั่วไป กรรมของ “做/作” มักเป็นคำนาม(名词) หรือคำกริยา(动词)กล่าวอีกอย่าง “做/作” จะวางอยู่หน้าคำนาม หรืออยู่ในรูป

 • “做/作 + 名词宾语” (มีกรรม(宾语)เป็นคำนาม)  (ดูตัวอย่างคำ ส่วนท้าย)
 • “做/作 + 动词宾语”  เช่น 做宣传、做解释、作废

นอกจากนั้น หลัง “做/作” ยังอาจจะมีบทเสริม(补语)ได้ด้วย เช่น 做一下、做不了、做完了、做不完、做好了、做出来了、作得不错、作过、作着、作了半个月 เป็นต้น

ตัวอย่างคำเช่น

 • 做菜
 • 做饭
 • 做头发
 • 做衣裳
 • 做家具
 • 做材料
 • 做作业
 • 做事
 • 做工
 • 做工作
 • 做活儿
 • 做买卖
 • 做生意
 • 做翻译
 • 做戏
 • 做梦
 • 做作
 • 做法
 • 做到
 • 做人
 • 做主
 • 作主 (ใช้ได้ทั้งสองคำแต่นิยมเขียนว่า 作主 มากกว่า)
 • 做伴(儿)
 • 做东
 • 做客
 • 作客 (ใช้ได้ทั้งสองคำ แต่นิยมเขียนว่า 作客 มากกว่า)
 • 做官
 • 做媒
 • 做美
 • 作美 (ใช้ได้ทั้งสองคำแต่นิยมเขียนว่า 作美 มากกว่า)
 • 做朋友
 • 做父亲
 • 做生日
 • 做寿
 • 做礼拜
 • 当做
 • 当作 (ใช้ได้ทั้งสองคำ แต่นิยมเขียนว่า 当作 มากกว่า)
 • 小题大做
 • 做贼心虚
 • 一鼓作气
 • 作画
 • 作文
 • 作文章
 • 作曲
 • 作废
 • 作弊
 • 作罢
 • 作者
 • 作家
 • 作风
 • 作怪
 • 作对
 • 作恶
 • 作为
 • 作用
 • 认贼作父
 • 装模作样
 • 装腔作势

โดย Gunth Lpnm ใน Love Chinese

ความหมายอักษรจีน และศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน ตอนที่1 [a-e]

เรียนรู้ภาษาจีนพื้นฐานเบื้องต้นจากอักษรจีน พร้อมคำศัพท์ และคำอ่านพินอิน

อักษรจีนพร้อมคำอ่านพินอิน ความหมาย และคำแปล ตอนที่ 1 หมวดหมู่ A ถึง E

เรามาเริ่มเรียนรู้ภาษาจีน จากอักษรจีนร่วมกันนะครับ(มีทั้งหมด 8 ตอน) อักษรจีนบางตัวอาจใช้ได้ในหลากหลายความหมาย ในที่นี้จะให้ความหมายหรือคำแปลเพียงบางความหมายเท่านั้น เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและนำไปต่อยอดในความหมายอื่นๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้อักษรจีนบางตัวอาจจะเขียนซ้ำกันแต่จะมีความหมายและเสียงที่ต่างกันออกไป ตัวที่มีได้หลายเสียง จะใช้เครื่องหมาย * แสดงไว้หลังพินอิน ส่วนวิธีการเขียนนั้นให้ดูในหัวข้อ วิธีการเขียนอักษรจีนเรียนรู้วิธีเขียนอักษร และอย่าลืมอ่านหัวข้อ กฎในการใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์พินอิน และการออกเสียง

ในส่วนของการออกเสียงให้เน้นพินอินเป็นหลักครับ มีตัวอย่างจากหลายเว็บด้วยกันเช่น Pinyin – Chinese Pinyin Table (horizontal) หรือ http://chinese.yabla.com/chinese-pinyin-chart.php แล้วแต่ชอบ นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้จาก อักษรจีนใช้บ่อย 3000 คำ ด้วยครับ

และอย่าลืมติดตั้ง พจนานุกรมภาษาจีนอังกฤษป๊อปอัพ แค่ใช้เมาท์ชี้ก็แปลให้

เด็กหญิงกำลังฝึกพูด

หมวดหมู่ A-E | F-H | J-L | M-O | P-R | S-W | X-Y | Z

สารบัญ :
อักษรจีนหมวดหมู่ A
อักษรจีนหมวดหมู่ B
อักษรจีนหมวดหมู่ C
อักษรจีนหมวดหมู่ D
อักษรจีนหมวดหมู่ E

อักษรจีนหมวดหมู่ A

 • 阿 [ā] คำเสิรมน้ำเสียง อา… ⟶ 阿爸 [ābà] พ่อ, 阿姨 [āyí] น้าสาว, 阿弥陀佛 [ēmítuófó] อมิตพุทธ
 • 哎 (嗳) [āi] คำอุทาน ⟶ 哎呀 [āiyā] ไอ้หยะ , 哎哟 [āiyō] ไอ้โย
 • 哀 [āi] เศร้าโศก,เสียใจ ⟶ 节哀 [jié’āi] ระงับความเศร้าโศก, 哀伤 [āishāng] เศร้าโศก, 哀悼 [āidào] อาลัย(กล่าวถึงผู้เสียชีวิตแล้ว) , 哀辞 [āicí] คำไว้อาลัย
 • 挨 [āi]* ⟶ 挨骂 [áimà] ถูกด่า เช่น 谁进去谁挨骂。 ใครเข้าไปคนนั้นก็ถูกด่า, 挨次 [āicì] ตามลำดับ
 • 埃 [āi] ⟶ 埃及 [āijí] อียิปต์(Egypt)
 • 癌 [ái] มะเร็ง(Cancer) ⟶ 癌症 [áizhèng] มะเร็ง, 食管癌 [shíguǎnái] มะเร็งหลอดอาหาร, 肺泡癌 [fèipào’ái] มะเร็งปอด, 淋巴癌 [línbā’ái] มะเร็งต่อมน้ำเหลือง, 血癌 [xuè’ái] มะเร็งโลหิต, 子宫颈癌 [zǐgōngjǐngái] มะเร็งปากมดลูก, 前列腺癌 [qiánlièxiànái] มะเร็งต่อมลูกหมาก, 大肠癌 [dàchángái] มะเร็งลำไส้ใหญ่
 • 矮 [ǎi] เตี้ย ⟶ 低矮 [dī’ǎi] เตี้ย, 矮小 [ǎixiǎo] เตี้ยและเล็ก, 矮矮的 [ǎi’ǎide] เตี้ย
 • 艾 [ài] ⟶ 合艾 [Héài] หาดใหญ่
 • 爱 [ài] รัก,ชอบ ⟶ เช่น 1.我爱你! ฉันรักคุณ 2.我真的很爱她 。 ผมรักเขามากจริงๆ 3.我就爱听摇滚乐。 ฉันชอบฟังดนตรีร๊อกแอนด์โรล, 可爱 [kě’ài] น่ารัก,爱情 [àiqíng] ความรัก, 爱情片 [àiqíngpiān] หนังโรแมนติก, 爱好 [àihào] ชื่นชอบเป็นพิเศษ, 真爱 [zhēn’ài] รักแท้, 爱好 [àihào] งานอดิเรก เช่น 你有什么爱好? เธอมีงานอดิเรกอะไร, 谈爱好 [tánàihào] การสนทนาเรื่องงานอดิเรก, 爱疯 [àifēng] ไอโฟน/iPhone
 • 碍 (礙) [ài] อุปสรรค ขัดขวาง ⟶ 碍眼 [àiyǎn] ขวางหูขวางตา, 阻碍 [zǔ’ài] อุปสรรค

Continue reading

ศัพท์วัยรุ่นภาษาจีน : ตอน บ่องตงเลย

อ.อี้ hsk & patจีน

ภาษาจีนคำละวัน ตอน บ่องตงเลย คนจีนก็เป็นกับเค้าด้วย
ก็คงจะปวดเศียรเวียนเกล้าไปแล้วสำหรับชาวเน็ตทีเพิ่งจะโดนวัฒนธรรมบ่องตง เล่นงานเข้าให้ บางคนก็บอกว่าฮาดีน่ารักดี แต่บางคนก็รำคาญจนถึงขั้นรับไม่ได้เลยทีเดียว ถึงขนาดก่อดราม่าว่าด้วยความหายนะของภาษา เรื่องแบบนี้ก็นานาทัศนะครับ สำหรับตัวผมแล้ว การจะมาทะเลาะกันเรื่องแบบนี้มันไม่ได้มีประโยชน์อะไร แต่ถ้าถกกันอย่างมีข้อมูลและนำข้อมูลมาแบ่งปันกัน ก็ว่าไปอย่าง และน่าสนใจดีด้วย วันนี้มาดูคำแผลงๆในภาษาจีนบ้างดีกว่า ในภาษาจีนก็มีคำเหล่านี้อยู่เหมือนกัน และเกิดจากวัฒนธรรมออนไลน์เช่นเดียวกันครับ ลองดูคำเหล่านี้:

 • 细不细啊 (xìbúxìā) / 四不四啊 (sìbùsìā)(ชิมิ) เพี้ยนมาจากคำว่า 是不是(ใช่หรือไม่)
 • 啥米(shámǐ) / 啥摸(shámō)?(อาราย/ไรแว้) เพี้ยนมาจากคำว่า 什么?
 • 为啥(ทมายย? ไมอ่ะ?) เพี้ยนมาจาก 为什么(ทำไม)

为啥(ทมายย? ไมอ่ะ?) เพี้ยนมาจาก 为什么(ทำไม) *คำนี้มีมาแต่สมัยโบราณแล้ว เกิดจากคนบ้านนอก/ชาวเขาบางถิ่นที่พูดภาษากลางไม่ชัด ในยุคแรกๆนั้นคำนี้ถือเป็นแสลง และนำมาพูดล้อเลียนกัน แต่ในปัจจุบัน คำว่า 啥 ถือเป็นคำมาตรฐานไปแล้ว สามารถใช้ในภาษาพูดได้ ไม่ถือว่าวิบัติ จะเห็นได้ว่า คำแสลงมีอยู่ในทุกยุคทุกสมัย และสามารถกลายเป็นคำมาตรฐานได้ ถ้าได้รับการยอมรับ(แต่ไม่ได้หมายความว่าคำแสลงทุกคำจะได้รับการอนุโลมนะ ครับ บางคำเมื่อล้าสมัยไป ก็ถูกลืมเลือนก็มี และมีบางคำที่วิบัติจนไม่สามารถเอามารวบรวมในหมวดคำมาตรฐานก็มีครับ)

 • 酱紫(jiàngzǐ)(งี้) เพี้ยนมาจาก 这样子(ถ้าเป็นแบบนี้…)
 • 酿紫(niàngzǐ)(งั้น) เพี้ยนมาจาก 那样子(ถ้าเช่นนั้น…/ถ้าเป็นแบบนั้น…)

*อย่างคำว่า งั้น ในภาษาไทย อดีตก็ถือเป็นคำวิบัติ แต่ปัจจุบัน เริ่มมองว่าเป็นคำแสลง (ไม่ถึงกับวิบัติ) และถูกบันทึกลงไปในพจนานุกรมฉบับราชฯ แต่ในภาษาจีน คำว่า “งี้酱紫” กับ “งั้น酿紫” เพิ่งจะโผล่มาเมื่อไม่กี่ปีนี้เอง

 • 表(biǎo)(อย่า…ดิ/อย่า…จิ) เพี้ยนมาจาก 不要 เช่น 你表酱紫(nǐbiǎojiàngzǐ)ตัวเองอย่างี้ดิ(เธออย่าทำแบบนี้สิ)
 • 真哒(zhēndā)(อะจริง? จิงดิ? จิงหงอ? หรา?) เพี้ยนมาจาก 真的吗?(จริงหรือเนี่ย?)
 • 口以吗(kǒuyǐma)?(จะดีหยอ? ไหวหรอ? ได้หรอ?) เพี้ยนมาจาก 可以吗?(ได้หรือ? ไหวหรือเปล่า?)
 • 偶(ǒu)(เค้า/ชั้น/เดี๊ยน) เพี้ยนมาจาก我(ฉัน)

เอาละ เรามาลองแต่ประโยคกันนะครับ

 • 偶酱紫猴口爱四不四(ǒujiàngzǐhóukǒuàisìbùsì)?侬表骗偶(nóngbiǎopiànǒu)!
  (我这样子很可爱是不是?你不要骗我!)
  เค้าแต่งตัวงี้น่าร้อกชิม๊า? ตะเองอย่าหลอกเค้าน้ะ!
  (ฉันแต่งตัวแบบนี้น่ารักใช่ไหม เธออย่างหลอกฉันนะ) (^__^ 0)

เด๋วต้องคอยดูต่อไปว่า ภาษาจีนจะมีคำว่า “บ่องตง” หรือ “พ่อง” ตามมาด้วยรึโป่ว…คริๆ หุหุ ฮิฮิ อุอุ อิอิ..คุริคุริ…พอเถอะ

เครดิต : อ.อี้hsk&patจีน