ตัวอย่างการนำสุภาษิตจีนไปใช้

ตัวอย่างการนำสุภาษิตจีน

1) ตัวอย่างการนำสุภาษิตไปใช้ในการให้กำลังใจ เช่น

 • 世界无难事,只怕有心人 shìjiè wú nánshì, zhǐ pà yǒuxīnrén ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
 • 有志者事竟成 yǒuzhì zhě shì jìng chéng ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
 • 愚者千虑必有一得 yúzhě qiān lǜ bì yǒuyī dé คนโง่ไตร่ตรองพันครั้งย่อมได้ประโยชน์ (ความคิดของคนโง่บางครั้งก็ถูก)

2) ตัวอย่างการนำสุภาษิตไปใช้ในการสั่งสอนคน เช่น

 • 善有善报,恶有恶报 shàn yǒu shàn bào, è yǒu è bào ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
 • 贪多必失 tān duō bì shī โลภมากลาภหาย
 • 自作自受 zìzuòzìshòu กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นย่อมตามสนอง
 • 种瓜得瓜,种豆得豆 zhòng guā de guā, zhòng dòu de dòu ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว(ปลูกแตงได้แตง ปลูกถั่วได้ถั่ว คนเราทำอะไรก็ได้อย่างนั้น)
 • 少壮不努力,老大徒伤悲 shàozhuàng bù nǔlì, lǎodà tú shāng bēi เมื่อเยาว์วัยไม่ขยันหมั่นเพียร พอแก่ตัวลงจะเสียใจ
 • 鹬蚌相争渔翁得利 yù bàng xiāng zhēng yúwēng dé lì นกกับหอยไม่ปรองดองกัน ถูกชาวประมงจับไปทั้งคู่ (ข้อคิด: หากสองฝ่ายมัวแต่ทะเลาะกัน มือที่สามก็จะได้ประโยชน์)

3) ตัวอย่างการนำสุภาษิตไปใช้ในการชมเชย เช่น

 • 金枝玉叶 jīnzhīyùyè กิ่งทองใบหยก
 • 青出于蓝 qīngchūyúlán ลูกศิษย์เก่งกว่าครู!!!!

4) ตัวอย่างการนำสุภาษิตไปใช้ในการพูดเกินจริง เช่น

 • 破天荒 pòtiānhuāng ท้องฟ้าแตก (เรื่องที่ไม่เคยมีหรือไม่เคยปรากฏมาก่อน)
 • 垂涎三尺 chuíxiánsānchǐ น้ำลายหกสามฟุต

5)ตัวอย่างการนำสุภาษิตไปใช้ในการเปรียบเปรย เช่น

 • 眼中钉 yǎnzhōngdīng ตะปูในตา
 • 隔墙有耳 géqiángyǒu’ěr กำแพงมีหู
 • 井底之蛙 jǐngdǐzhīwā กบในกะลา

6) ตัวอย่างการนำสุภาษิตไปใช้ในการเยาะเย้ย เช่น

 • 自讨苦吃 zìtǎokǔchī หาเหาใส่หัว
 • 虚有其表 xūyǒuqíbiǎo สวยแต่รูป (สวยแต่เปลือก)

7) ตัวอย่างการนำสุภาษิตไปใช้ในความหมายตรงข้ามกัน

 • 反败为胜 fǎnbàiwéishèng กลับแพ้เป็นชนะ
 • 贪生怕死 tānshēngpàsǐ รักตัวกลัวตาย
 • 转危为安 zhuǎnwēiwéi’ān กลับอันตรายให้เป็นปลอดภัย