ศัพท์ภาษาจีน : ชื่อชาวตะวันตก

ชื่อภาษาจีนชาวตะวันตก

1.亚当 yà dāng = Adam
2.亚历山大 yà lì shān dà = Alexander
3.安娜 ān nà = Anna
4.乔治 qiáo zhì = George
5.约翰 yuē hàn = John
6.约翰逊 yuē hàn xùn = Johnson
7.戴维 dài wéi = David
8.埃玛 āi mǎ = Emma
9.伊丽莎白 yī lì shā bái = Elizabeth
10.爱德华 ài dé huá = Edward
11.苏珊 sū shān = Susan
12.汤姆 tāng mǔ = Tom
13.威廉 wēi lián = William
14.特里萨 tè lǐ sà = Therasa
15.史蒂芬 shǐ dì fēn = Stephen
16.托马斯 tuō mǎ sī = Thomas
17.史密斯 shǐ mì sī = Smith
18.索菲娅 suǒ fēi yà = Sophia
19.路易丝 lù yì sī = Louise (Lewis)
20.露西 lù xī = Lucy
21.马克 mǎ kè = Mark
22.玛丽亚 mǎ lì yà = Maria
23.布赖恩 bù lài ēn = Bryan
24.彼得 bǐ dé = Peter
25.理查 lǐ chá = Richard
26.罗伯特 luó bó tè = Robert
27.詹姆斯 Zhān mǔ sī = James
28.保罗 bǎo luó = Paul
29 亚里斯多德 Yà lǐsī duō dé=Aristotle
30 史蒂夫•乔布斯 Shǐ dì fu•qiáobùsī (Steve Jobs)

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม