นวัตกรรมเม็ดฟู่ ศาสตร์ชะลอวัย

ศัพท์ภาษาจีน : สร้าง [创造]

สร้าง ภาษาจีน

หากผิดผลาดประการใด ขอคำชี้แนะด้วยนะครับ

 • 造 [zào] สร้าง --> 造船 [zàochuán] สร้างเรือ/ต่อเรือ, 造句 [zàojù] สร้างประโยค,造桥 [zàoqiáo] สร้างสะพาน
 • 建造 [jiànzào] สร้าง/ก่อสร้าง (สิ่งปลูกสร้าง, สร้างเรือกสวนไร่นา,สร้างเครื่องจักร)
 • 建设 [jiànshè] สร้าง/ก่อสร้าง (สร้างธุรกิจใหม่, เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่) --> 课程建设 [kèchéngjiànshè] การพัฒนาหลักสูตร, 建设未来 สร้างอนาคต, 建设社会 สร้างสังคม
 • 建筑 [jiànzhú] สร้าง/ก่อสร้าง (ใช้เฉพาะสิ่งปลูกสร้าง) --> 建筑设计 การออกแบบสิ่งปลูกสร้าง
 • 建立 [jiànlì] เริ่มก่อตั้ง/เริ่มสร้าง (开始成立, 开始产生) --> 建立一个企业 [jiànlì yīgè qǐyè] สร้างธุรกิจ
 • 创造 [chuàngzào] สร้างสรรค์ (ประดิษฐ์ ผลิต สิ่งใหม่ๆ ) --> 创造网络 [chuàngzào wǎngluò] สร้างเว็บไซต์, 创造网页 [chuàngzào wǎngyè] สร้างเว็บเพจ
 • 创收 [chuàngshōu] สร้างรายได้ --> Facebook如何创收呢?/ Facebook如何盈利?
 • 创作 [chuàngzuò] สร้าง(งานประพันธ์) --> 创作歌曲 ประพันธ์เพลง
 • 创办 [chuàngbàn] เริ่มก่อตั้ง (บริษัท กลุ่ม คณะ องค์กร สมาคม) --> 创办公司 [chuàngbàn gōngsī]  เริ่มก่อตั้งบริษัท , 创办于1921年 เริ่มก่อตั้งเมื่อปี1921
 • 创立 [chuànglì] สร้าง/เริ่มก่อตั้ง (ทฤษฎี โครงสร้าง) --> 创立公司 [chuànglì gōngsī] เริ่มก่อตั้งบริษัท , 创立了新品牌 สร้างแบรนด์ใหม่, 创立新学说 [chuànglì xīnxuéshuō] สร้างทฤษฎีใหม่
 • 树立 [shùlì] สร้างขึ้น(树) --> 树立良好形象 สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
 • 缔造 [dìzào] สร้าง/ก่อตั้ง/สถาปนา --> 缔造者 ผู้สถาปนา
 • 培养  [péiyǎng] เพาะเลี้ยง/ปลูกฝัง(สร้าง) --> 培养细菌 เพาะเลี้ยงแบคทีเรีย
 • 建设者, 竖立者 [jiànshèzhě, shùlìzhě] ผู้สร้าง
 • 造句 [zàojù] สร้างประโยค --> 老师告诉我们用这些词组造句。 คุณครูบอกกับพวกเราว่าให้ใช้วลีเหล่านี้มาสร้างประโยค(词组  cízǔ กลุ่มคำ/วลี)
 • 创造力 [chuàngzào] พลังสร้างสรรค์ --> 他是一个非常有创造力的音乐家。เขาเป็นนักดนตรีที่มีพลังสร้างสรรค์มาก
 • 创纪录 [chuàng jìlù] สร้างสถิติ
 • 创造新纪录 [chuàngzào xīnjìlù] สร้างสถิติใหม่
 • 创造机会 [chuàngzào jīhuì] สร้างโอกาส --> 这机会无法重新创造。โอกาสนี้ไม่อาจสร้างขึ้นได้ใหม่
 • 聪明的人造就机会多于碰到机会  [cōngmíng de rén zàojiùjīhuì duōyú pèngdàojīhuì] คนฉลาดสร้างโอกาสมากว่ารอโอกาส
 • 不要等待机会,而要创造机会。 [bùyào děngdài jīhuì, ér yào chuàngzào jīhuì] อย่ารอคอยโอกาส แต่จงสร้างโอกาส
 • 创造万物  [chuàngzào wànwù] สร้างสรรพสิ่ง --> 大自然创造万物没有一件是无用的。 ธรรมชาติสร้างสรรพสิ่ง ไม่มีสักสิ่งเดียวที่ไร้ประโยชน์
 • 创造天地和万物 [chuàngzào tiāndìhéwànwù] สร้างฟ้าดินและสรรพสิ่ง
 • 创造者  [chuàngzàozhě] ผู้สร้าง , ผู้ประดิษฐ์ --> 人民是历史的创造者。 ประชาชนก็คือผู้สร้างประวัติศาสตร์
 • 创造竞争优势 [ chuàngzào jìngzhēng yōushì]  สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
 • 产生矛盾 [chǎnshēng máodùn] สร้างความขัดแย้ง
 • 创造价值观 [chuàngzào jiàzhíguān] สร้างคุณค่า
 • 树立良好的道德风尚 [shùlìliánghǎo de dàodé fēngshàng] สร้างศีลธรรมอันดี
 • 树人 [shùrén] สร้างคน --> 十年树人 百年树木 จะสร้างคนสักคนใช้เวลาสิบปี จะปลูกต้องไม้ต้องใช้เวลาร้อยปี
 • 培养人才 [péiyǎng réncái] สร้างุคลากร  --> 培养中文人才 สร้างบุคลากรด้านภาษาจีน
 • 建立声誉 [jiànlì shēngyù] สร้างชื่อเสียง
 • 树立声誉 [shùlì shēngyù] สร้างชื่อเสียง
 • 建立信任, 创造信任 [jiànlìxìnrèn, chuàngzàoxìnrèn] สร้างความเชื่อมั่น, สร้างความน่าเชื่อถือ ***
 • 创造可能 [chuàngzào kěnéng] สร้างความเป็นไปได้ ***
 • 建房,建造房屋,盖房子 [jiànfáng, jiànzàofángwū, gàifángzi] สร้างบ้าน
 • 修建房屋 [xiūjiàn fángwū] สร้างบ้าน
 • 盖楼 [gàilóu] สร้างตึก
 • 筑路, 建路 [zhùlù, jiànlù] สร้างทาง
 • 修公路 [xiūgōnglù] สร้างทางหลวง
 • 筑墙, 打墙 [zhúqiáng, dǎqiáng] สร้างกำแพง
 • 建造城墙 [jiànzào chéngqiáng] สร้างกำแพง
 • 设定关税墙 สร้างกำแพงภาษี (关税墙 กำแพงภาษี)
 • 新建 [xīnjiàn] สร้างใหม่
 • 创新 [chuàngxīn] สร้างนวกรรมใหม่
 • 创建新品牌 [chuàngjiàn xīnpǐnpái] สร้างสินค้าแบรนด์ใหม่
 • 打造品牌 [dǎzào pǐnpái] สร้างแบรนด์สินค้า
 • 创建新组 [chuàngjiàn xīnzǔ] สร้างกลุ่มใหม่
 • 制造气氛 [zhìzào qìfēn] สร้างบรรยากาศ
 • 自立 [zìlì] พึ่งพาตนเอง/หาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง
 • 起家 [qǐjiā] สร้างตัว (创建家业)
 • 白手起家 [báishǒuqǐjiā] สร้างตัวจากมือเปล่า
 • 成家立业 [chéngjiā lìyè] ก่อร่างสร้างตัว
 • 创造幸福的生活 [chuàngzào xìngfúdeshēnghuó] สร้างชีวิตที่มีความสุข
 • 空想,  幻想 [kōngxiǎng, huànxiǎng] สร้างวิมานบนอากาศ
 • 创造人 [chuàngzào rén] สร้างมนุษย์ --> 上帝为什么要创造人呢? เหตุใดพระเจ้าถึงสร้างมนุษย์ขึ้นมา
 • 创造世界(创世) , 建设世界 [chuàngzào shìjiè , jiànshè shìjiè]  สร้างโลก
 • 创造新世界 [chuàngzào xīnshìjiè] สร้างโลกใหม่
 • 创造 , 建设 [chuàngzào,jiànshè]  สร้างสรรค์
 • 创造美好前途 [chuàngzàoměihǎo qiántú] สร้างอนาคตอันสวยงาม
 • 创造一个家庭 [chuàngzàoyīgè jiātíng]  สร้างครอบครัว
 • 建立友谊 [jiànlì yǒuyì] สร้างมิตรภาพ
 • 创造生命的自由 [chuàngzào shēngmìng de zìyóu] สร้างอิสระภาพของชีวิต
 • 施压力 [shīyālì] สร้างแรงกดดัน
 • 施恩 [shīēn] สร้างบุญคุณ
 • 创造成功 [chuàngzào chénggōng] สร้างความสำเร็จ
 • 创造成功励志 [chuàngzào chénggōng lìzhì] สร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ
 • 建船 [jiànchuán] สร้างเรือ
 • 建筑,修建 [jiànzhù,  xiǖjiàn] ก่อสร้าง
 • 建筑材料 [jiànzhù cáiliào] วัสดุก่อสร้าง
 • 建筑业 [jiànzhùyè] งานก่อสร้าง
 • 建筑物 [jiànzhùwù] สิ่งก่อสร้าง
 • 公寓楼修建, 建设公寓 [gōngyùlóuxiūjiàn, jiànshègōngyù] สร้างอพาร์ทเมนต์/คอนโด
 • 搭窝 [dāwō] สร้างรัง --> 小鸟们在忙着搭窝。นกน้อยกำลังง่วนอยู่กับการสร้างรัง
 • 结构 [jiégòu] โครงสร้าง --> 内部结构 โครงสร้างภายใน
 • 建筑师 [jiànzhùshī] ช่างก่อสร้าง
 • 建造,  建立 [jiànzào, jiànlì] สร้าง
 • 造孽, 作孽 [zàoniè, zuòniè] สร้างกรรม
 • 积德 , 行善  [jīdé, xíngshàn] สร้างกุศล
 • 建立良好的 [jiànlì liánghǎode] สร้างสิ่งดีๆ
 • 树敌 [shùdí] สร้างศัตรู
 • 自立村 [zìlìcūn] นิคมสร้างตนเอง
 • 增进 , 促进 [zēngjìn, cùjìn] สร้างเสริม
 • 炒新闻 [chǎoxīnwén] สร้างข่าว,สร้างกระแส
 • 掀起高潮 [xiānqǐ gāocháo] สร้างกระแสนิยม
 • 栽培人才 [zāipéi réncái] บ่มเพาะบุคลากร
 • 打堤 [dǎdī] สร้างเขื่อน
 • 造福人类 [zàofú rénlèi] สร้างความผาสุขให้กับมวลมนุษย์
 • 使坚固/加强/强化/增强  [shǐ jiāngù/jiāqiáng/qiánghuà/zēngqiáng] สร้างความแข็งแกร่ง
 • 使稳定/安定 [shǐwěndìng/āndìng] สร้างความมั่นคงยั่งยืน
 • 使骄傲/以…为荣 [shǐjiāo’ào/yǐ… wéiróng] สร้างความภูมิใจ
 • 积累恩德 [jīlěi ēndé]  สร้างบุญบารมี
 • 使…..结合/结合/团结 [shǐ….. Jiéhé/jiéhé/tuánjié] สร้างความสามัคคี
 • 闹事 [nào​shì] สร้างสถานการณ์
 • 建立关系 [jiànlì guānxì] สร้างความสัมพันธ์
 • 建立合作关系 [jiànlìhézuò guānxì] สร้างความร่วมมือ
 • 栽培新代 [zāipéi xīndài] สร้างคนรุ่นใหม่
 • 做好的事情 [zuòhǎodeshìqíng] สร้างสิ่งดีงาม --> 我们都应该做好的事情。พวกเราควรทำแต่สิ่งดีงาม
 • 梦想就是创意, 梦想就是创造 [mèngxiǎng jiùshì chuàngyì, mèngxiǎng jiùshì chuàngzào] ความฝันก็คือการสร้างสรรค์
 • 做想象 [zuòxiǎngxiàng] สร้างจิตนาการ
 • 创造生活价值 chuàngzàoshēnghuójiàzhí] สร้างมูลค่าชีวิต
 • 关注生命价值 [[guānzhùshēngmìngjiàzhí] ให้ความสำคัญกับมูลค่าชีวิต
 • 创新, 创意  [chuàngxīn, chuàngyì]  สร้างมิติใหม่
Online Marketing
ออนไลน์คือทางรอด ไม่ใช่ทางเลือก สมัครวันนี้เรียนฟรี รับจำนวนจำกัด คลิ๊กเลย!