ศัพท์ภาษาจีน : ต้นไม้ [树]

ศัพท์ภาษาจีน ต้นไม้
 • 树 [shù] ต้นไม้
 • 树木 [shùmù] ต้นไม้
 • 树林 [shùlín] ป่าไม้
 • 树种 [shùzhǒng] พันธุ์ไม้
 • 母树 [mǔshù] พืชแม่พันธุ์
 • 树叶 [shùyè] ใบไม้
 • 树枝 [shùzhī] กิ่งไม้
 • 树皮 [shùpí] เปลือกไม้
 • 树干 [shùgàn] ลำต้น
 • 树墩 [shùdūn] ตอไม้
 • 主根 [zhǔgēn] รากแก้ว
 • 须根 [xūgēn] รากฝอย
 • 年轮 [niánlún] วงปี
 • 树龄 [shùlíng] อายุของต้นไม้
 • 雄蕊 [xióngruǐ]  เกสรตัวผู้
 • 雌蕊 [círuǐ] เกสรตัวเมีย
 • 撒种 [sǎzhǒng] หว่านเมล็ดพันธุ์
 • 花园 [huāyuán] สวนดอกไม้ --> 整理花园 จัดแต่งสวนดอกไม้
 • 修枝 [xiūzhī]  ตัดแต่งกิ่ง
 • 修枝剪 [xiūzhījiǎn]  กรรไกรตัดแต่งกิ่ง
 • 植树 [zhíshù] ปลูกต้นไม้
 • 嫁接 [jiàjiē] การติดตาต่อกิ่ง
 • 枝接 [zhījiē] การต่อกิ่ง
 • 树阴 [shùyīn] ร่มไม้
 • 行道树 [xíngdàoshù] ต้นไม้ตามแนวทาง
 • 草 [cǎo] ต้นหญ้า
 • 草原 [cǎoyuán] ทุ่งหญ้า
 • 草地 [cǎodì] ทุ่งหญ้า
 • 草药 [cǎoyào] พืชสมุนไพร
 • 野草 [yécǎo] วัชพืช
 • 苔藓 [táixiǎn]  ตะไคร่น้ำ (moss)
 • 藻类 [zǎolèi] สาหร่าย
 • 海藻 [hǎizǎo] สาหร่ายทะเล
 • 榕树 [róngshù] ต้นไทร
 • 树胶 [shùjiāo] ยางต้นไม้
 • 橡胶 [xiàngjiāo] ยาง (rubber)
 • 橡胶树 [xiàngjiāoshù] ต้นยางพารา
 • 割树胶 [gē shùjiāo] กรีดยาง(พารา)
 • 橡胶树汁 [xiàngjiāoshù zhī] น้ำยางพารา
 • 橡胶种子 [xiàngjiāo zhòngzi]  เมล็ดยาง
 • 树苗 [shùmiáo] ต้นกล้า
 • 橡胶苗 [xiàngjiāo miáo] กล้ายางพารา
 • 香蕉树 [xiāngjiāo shù]  ต้นกล้วย
 • 香蕉皮 [ xiāngjiāo pí] เปลือกกล้วย
 • 香蕉花 [xiāngjiāo huā] ปลีกล้วย
 • 香蕉叶 [xiāngjiāo yè] ใบกล้วย
 • 果树 [guǒshù] ต้นไม้ผล
 • 棕树 [zōngshù] ต้นปาล์ม
 • 菩提树 [pútíshù] ต้นโพธิ์
 • 桉树 [ānshù]  ต้นยูคาลิบตัส
 • 竹树 [zhúshù] ต้นไผ่
 • 竹林 [zhúlín] ป่าไผ่
 • 竹笋 [zhúsǔn] หน่อไม้
 • 竹荪 [zhúsūn] เยื่อไผ่
 • 竹笙 [zhúshēng] เยื่อไผ่
 • 竹简 [zhújiǎn] ม้วนไม้ไผ่ที่ใช้บันทึกอักษรจีน
 • 柳树 [liǔshù] ต้นหลิว
 • 松树 [sōngshù] ต้นสน
 • 柚木 [yóumù] ต้นสัก
 • 椰子树 [yēzǐshù] ต้นมะพร้าว
 • 红树林 [hóngshùlín]  ป่าชายเลน

ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

 • 树袋熊 [shùdàixióng]  หมีโคอาลา
 • 树敌 [shùdí] สร้างศัตรู
 • 树立 [shùlì] สร้างขึ้น