ศัพท์ภาษาจีน : เครื่องหมายจราจรภาษาจีน[道路交通标志]

เครื่องหมายจราจร ภาษาจีน

ภาษาจีนเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร

 • 道路 [dàolù]  ถนนหนทาง
 • 交通 [jiāotōng] การจราจร
 • 标志 [biāozhì] สัญลักษณ์
 • 限制速度 [xiànzhìsùdù] จำกัดความเร็ว
 • 禁止超车 [jìnzhǐchāochē] ห้ามแซง
 • 禁止掉头 [jìnzhǐdiàotóu] ห้ามกลับรถ
 • 禁止驶入 [jìnzhǐshǐrù] ห้ามเข้า
 • 停车检查 [tíngchējiǎnchá] หยุดตรวจ
 • 靠右侧道路行驶 [kàoyòucèdàolùxíngshǐ] ให้ชิดขวา
 • 靠左侧道路行驶 [kàozuǒcèdàolùxíngshǐ] ให้ชิดซ้าย
 • 直行 [zhíxíng] ให้ตรงไป
 • 禁止直行 [jìnzhǐzhíxíng] ห้ามตรงไป
 • 直行和向右转弯 [zhíxínghéxiàngyòuzhuǎnwān] ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา
 • 直行和向左转弯 [zhíxínghéxiàngzuǒzhuǎnwān] ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
 • 向右转弯 [xiàngyòuzhuǎnwān] ให้เลี้ยวขวา
 • 向左转弯 [xiàngzuǒzhuǎnwān] ให้เลี้ยวซ้าย
 • 禁止向左转弯 [jìnzhǐxiàngzǒuzhuǎnwān] ห้ามเลี้ยวซ้าย
 • 禁止向右转弯 [jìnzhǐxiàngyòuzhuǎnwān] ห้ามเลี้ยวขวา
 • 注意儿童 [zhùyìértóng] ระวังเด็ก
 • 注意牲畜 [zhùyìshēngchù] ระวังสัตว์
 • 小心火车 [xiǎoxīn huǒchē] ระวังรถไฟ
 • 易滑路 [yìhuálù] ถนนลื่น
 • 道路封闭 [dàolù fēngbì] ถนนปิด
 • 十字路口 [shízìlù kǒu] ทางสี่แยก
 • 三岔路口 [sānchà lùkǒu] ทางสามแยก
 • 禁止停车 [jìnzhǐ tíngchē] ห้ามจอดรถ
 • 慢行 [mànxíng] ขับช้าๆ
 • 窄路 [zhǎilù] ถนนแคบ
 • 施工中 [shīgōngzhōng] อยู่ในระหว่างการซ่อมแซม
 • 禁止鸣笛 [jìnzhǐ míngdí] ห้ามบีบแตร
 • 禁止鸣喇叭 [jìnzhǐ mínglǎbā] ห้ามกดแตร
 • 靠左 [kàozuǒ] ชิดซ้าย
 • 靠右 [kàoyòu] ชิดขวา
 • 右转 [yòuzhuǎn] ให้เลี้ยวขวา
 • 左转 [zuǒzhuǎn] ให้เลี้ยวซ้าย
 • 弯道危险 [wāndào wéixiǎn] โค้งอันตราย
 • 连续弯路 [liánxù wānlù] ทางคดเคี้ยว
 • 注意行人 [zhùyì xíngrén] ระวังคนข้าม

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม
ศัพท์ภาษาจีน: 车 เกี่ยวกับรถ