Category Archives: ภาษาจีนทั่วไป

พระธรรมเทศนา [佛陀说法]

พระธรรมเทศนา ภาษาจีน

佛陀说法 พระธรรมเทศนา

 • 佛陀 [fótuó] พระศรีศากยะมุนี, พระพุทธเจ้า
 • 说法 [shuōfǎ] แสดงธรรมเทศนา

释迦牟尼组建僧团后,常端坐千叶莲花台上,向僧众弟子讲经说法。
พระศรีศากยะมุนี เมื่อทรงให้การอุปสมบทเกิดภิกษุขึ้นมาจำนวนมากแล้ว ทรงมักประทับอยู่ในอุทยานแวดล้อมด้วยพรรณไม้ดอกไม้ ประทานคำสอนแก่เหล่าพุทธสาวก

 • 释迦牟尼 [shìjiāmóuní] พระศรีศากยะมุนี
 • 组建 [zǔjiàn] การสร้าง, สร้างขึ้น
 • 僧 [sēng] พระภิกษุสงฆ์
 • 团 [tuán] กลุ่ม
 • 后 [hòu] หลังจาก
 • 常 [cháng] ทั่วไป ธรรมดา
 • 端坐 [duānzuò] นั่งตัวตรง
 • 莲花 [liánhuā] ดอกบัว
 • 弟子 [dìzǐ] สาวก
 • 经 [jìng] คัมภีร์

他所说之法,有佛教的“三皈五戒”。所谓三皈,即皈依佛、皈依法、皈依僧,佛、法、僧为佛门三宝。
พระองค์ให้โอวาท สั่งสอนให้มีพระรัตนตรัยและศีล๕ พระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

 • 佛教 [fójiào] ธรรมะ, พุทธศาสนา
 • 三皈 [sānguī] พระรัตนตรัย
 • 三宝 [sānbǎo] พระรัตนตรัย
 • 佛 [fó] พระพุทธ
 • 法 [fǎ] พระธรรม
 • 僧 [sēng] พระสงฆ์
 • 皈依 [guīyī] ผู้ประกาศตนว่าเป็นพุทธมามกะ(ผู้นับถือพระพุทธศาสนา), พิธีบวชเป็นพระ, ถวายตัวเป็นศิษย์ตถาคต
 • 佛门 [fómén] พุทธศาสนา
 • 五戒 [wǔjiè] ศีลห้า

所谓五戒,即戒杀生,戒偷盗,戒淫邪,戒妄言,戒饮酒。
ศีล๕ คือ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ผิดประเวณี ไม่พูดเท็จ ไม่ดื่มสุรา

 • 所谓 [suǒwèi] ที่เรียกว่า
 • 五戒 [wǔjiè] ศีลห้า
 • 戒杀生 [jièshāshēng] ไม่ฆ่าสัตว์
 • 戒偷盗 [jiètōudào] ไม่ลักทรัพย์
 • 戒淫邪 [jièyínxié] ไม่ผิดประเวณี
 • 戒妄言 [jièwàngyán] ไม่พูดเท็จ
 • 戒饮酒 [jièyǐnjiǔ] ไม่ดื่มสุรา

释迦牟尼宣讲之法,主要有“四谛”,“八正道”,“十二因缘” 其大略意思是说,
พระศรีศากยะมุนีทรงสั่งสอนสิ่งสำคัญคือ อริยสัจจ์๔ มรรค๘ ปฏิจสมุปบาท๑๒

 • 宣讲 [xuānjiǎng] เทศน์,แสดงธรรม
 • 四谛 [sìdì] อริยสัจ4 -->  苦谛 [kǔdì] ทุกข์, 集谛 [jídìxídì] สมุทัย,灭谛 [mièdìjìndì] นิโธ, 道谛 [dàodì] มรรค
 • 八正道 [bāzhèngdào] มรรค ๘
 • 十二因缘 [shí’èryīnyuán] ปฏิจสมุปบาท ๑๒
 • 因缘 [yīnyuán] กรรม, บุพเพสันนิวาส
 • 略 [lüè] สรุป, ใจความสำคัญ

世间存在的一切,都是种种痛苦的现象,即所谓“苦海无边”;造成痛苦的原因是爱欲和贪欲,
สรรพสิ่งที่มีในโลก ล้วนนำมาซึ่งความทุกข์ ประดุจดั่งท้องทะเลที่หาฝั่งมิได้ ต้นเหตุของความทุกข์ก็คือ ตัณหา และ ความโลภ

 • 世间 [shìjiān] โลก
 • 存在 [cúnzài] คงอยู่, ดำรงอยู่
 • 一切 [yíqiè] ทั้งหมด
 • 都是 [dōushì] ล้วน
 • 种种 [zhǒngzhǒng] ต่างๆนานา
 • 痛苦 [tòngkǔ] ความทุกข์
 • 现象 [xiànxiàng] ปรากฏการณ์, ข้อเท็จจริง
 • 即 [jí] คือ
 • 所谓 [suǒwèi] ที่เรียกว่า
 • 苦海 [kǔhǎi] ทะเลขม-ทะเลทุกข์
 • 无边 [wúbiān] ไร้ฝั่ง
 • 造成 [zàochéng] ทำให้เกิด, สาเหตุ
 • 痛苦 [tòngkǔ] เจ็บปวด,ทุกข์ทรมาน
 • 原因 [yuányīn] สาเหตุ, ต้นเหตุ
 • 爱欲 [àiyù] ความปรารถนาความรัก, ตัณหา
 • 贪欲 [tānyù] ความโลภ, ความอยากได้

国想脱离痛苦,必须根除欲望,遵循佛门的正确途径,证入常乐我净的涅盘境界。
วิธีที่จะหลีกห่างจากทุกข์ ต้องทำลายความปรารถนา แล้วปฏิบัติตามวิถีทางมุ่งตรงสู่ดินแดนพระนิพพาน

 • 国 [guó] ประเทศ, พลเมืองของชาติหนึ่ง, ประเทศจีน
 • 想 [xiǎng] คิด, อยากจะ
 • 脱离 [tuōlí] หลุดพ้น
 • 痛苦 [tòngkǔ] เจ็บปวด,ทุกข์ทรมาน
 • 必须 [bìxū] จำเป็นต้อง
 • 根除 [gēnchú] กำจัด
 • 欲望 [yùwàng] ความอยาก, ความปรารถนา
 • 遵循 [zūnxún] ปฎิบัติตาม
 • 佛门 [fómén] พุทธศาสนา
 • 正确 [zhèngquè] ความถูกต้อง
 • 途径 [tújìng] วิถีทาง,แนวทาง
 • 证 [zhèng] พิสูจน์, ยืนยัน
 • 入 [rù] เข้า
 • 净 [jìng] สะอาด, เพียง
 • 涅盘 [nièpán] นิพพาน, ปรินิพพาน
 • 境界 [jìngjiè] เขตแดน

另外,释迦牟尼还主张种姓平等,他说:“不应问生处,宜问其所行,微木能生火,卑贱生贤达”。
ยิ่งกว่านั้น พระศรีศากยะมุนียังให้ความเสมอภาคแก่ทุกชนชั้น พระองค์กล่าวว่า ” อย่าได้คำนึงถึงชาติชั้นวรรณะ ควรคำนึงว่า จะบำเพ็ญปฏิบัติอย่างไร……….
ไม้แม้ท่อนเล็กๆก็สามารถจุดให้ไฟได้ บุคคลแม้ต่ำต้อยก็สามารถบรรลุธรรมได้”

 • 另外 [lìngwài] นอกจากนี้
 • 释迦牟尼 [shìjiāmóuní] พระศรีศากยะมุนี
 • 主张 [zhǔzhāng] ข้อคิดเห็น
 • 种姓 [zhǒngxìng] วรรณะ
 • 平等 [píngděng] เท่ากัน, เสมอภาค
 • 不应 [bùyīng] ไม่ต้อง, ไม่ควร
 • 问 [wèn] ถาม
 • 生 [shēng] เกิด
 • 处 [chù] สถานที่
 • 宜 [yí] เหมาะสม
 • 其 [qí] เขา, เธอ, มัน, นั้น
 • 所行 [suǒxíng] การกระทำ
 • 微木 [wēimù] ไม้เล็กๆ
 • 能 [néng] สามารถ
 • 生火 [shēnghuǒ] ติดไฟ, เกิดไฟ
 • 卑贱 [bēijiàn] ต่ำต้อย
 • 贤达 [xiándá] บุคคลที่น่ายกย่องสรรเสริญ

ตัวเลขในภาษาจีน วิธีการอ่าน [数字]

ตัวเลขภาษาจีน 1-10

วิธีการอ่านตัวเลขภาษาจีน และความหมายต่างๆ

สารบัญ :

 1. ตัวเลขจีน มีที่มาจากตัวเลขอารบิคของอินเดีย
 2. ตัวเลขที่ชาวจีนใช้ มี 3 แบบ
 3. คำที่มีความหมายเกี่ยวกับ เลข 1
 4. คำที่มีความหมายเกี่ยวกับ เลข 2
 5. คำที่มีความหมายเกี่ยวกับ เลข 3
 6. คำที่มีความหมายเกี่ยวกับ เลข 4
 7. คำที่มีความหมายเกี่ยวกับ เลข 5
 8. คำที่มีความหมายเกี่ยวกับ เลข 6
 9. คำที่มีความหมายเกี่ยวกับ เลข 7
 10. คำที่มีความหมายเกี่ยวกับ เลข 8
 11. คำที่มีความหมายเกี่ยวกับ เลข 9
 12. คำที่มีความหมายเกี่ยวกับ เลข 0
 13. หลักของตัวเลขจีน
 14. วิธีการอ่านตัวเลขหลักต่างๆ
 15. กฎการอ่านตัวเลขทั่วไป
 16. ตัวอย่าง การนำตัวเลขไปใช้
 17. ตัวเลขจีนบอกรัก

ตัวเลขจีน มีที่มาจากตัวเลขอารบิคของอินเดีย

ตัวเลขอารบิคที่ทั่วโลกใช้กันมาจากไหน? ในประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์ ตัวเลขอารบิคถูกเรียกเป็น “ตัวเลขอินเดีย-อาหรับ”
ตัว เลขอารบิค 1 2 3 4 5 6 7 8 9 บรรพบุรุษของชาวอินเดียเป็นคนค้นคิด หลังจากนั้นถ่ายทอดไปถึงอาหรับต้นศตวรรษที่ 12 จากอาหรับถ่ายทอดเข้าไปถึงยุโรป ชาวยุโรปตั้งชื่อเป็น “ตัวเลขอารบิค”ตัวเลขที่ชาวอินเดียคิดค้นขึ้นมาได้ถูกถ่ายทอดเข้าสู่ประเทศ จีนตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 8 แต่ไม่ได้แพร่หลายจนถึงต้นศตวรรษที่ 20 คณิตศาสตร์ยุคใกล้รุ่งเรืองขึ้นในประเทศจีน ตัวเลขอารบิคจึงถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในประเทศจีน
ตัวเลขอารบิคนับได้ ว่าเป็นระบบตัวเลขที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก จุดเด่นของมันคือเส้นขีดเรียบง่าย โครงสร้างเป็นวิทยาศาสตร์ รูปลักษณ์ชัดเจน กลุ่มตัวเลขย่นย่อเรียบง่าย จึงรับความนิยมทั่วโลกกลายเป็นระบบตัวเลขที่เป็นที่นิยมใช้ทางสากลระบบหนึ่ง
แน่ นอน “ตัวเลขอารบิค”ที่นำมาใช้กันอย่างกว้างขวางกันปัจจุบัน มิใช่มาจากประดิษฐ์คิดค้นแค่ครั้งเดียวก็เป็นรูปร่างแล้ว ตัวเลขอาราบิกกว่าจะเป็นรูปเป็นร่างเหมือนที่เป็นอยู่ปัจจุบันจะต้อง ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่ถ้าย้อนกลังอีกนานจะพบว่าตัวเลขระบบตำแหน่งทวีสิบ ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นจากบรรพบุรุษชาวจีนโดยระบบนับจำนวน หลังจากนั้นชาวอินเดียโบราณได้นำไปเผยแพร่และดำเนินการปรับปรุงระหว่างนำไป ใช้จนเป็นรูปเป็นร่างอย่างถาวรและถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวาง
ตัวเลขปรากฏในตัวอักษรภาษาจีนจากกระดองเต่าและกระดูกสัตว์ก็ได้ใช้ตัวเลขระบบตำแหน่งทวีสิบ

ตัวเลขที่ชาวจีนใช้ มี 3 แบบ

 1. เลขอารบิกสมัยใหม่ เช่น 1, 2, 3, 4
 2. อักษรจีนที่ใช้สำหรับเขียนแทนจำนวนในภาษาจีน เรียก ตัวเขียนใหญ่ (จีนตัวเต็ม: 大寫; จีนตัวย่อ: 大写; คำอ่าน: dàxiě) นิยมใช้ในโรงเรียนมากกว่า และใช้ในงานการบัญชีเพื่อป้องกันการแก้ไขจำนวน (壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾) เช่น
  1. 壹 [yī] เลขหนึ่ง 1
  2. 贰 [èr] เลขสอง 2
  3. 叁 [sān] เลขสาม 3
  4. 肆 [sì] เลขสี่ 4
  5. 伍 [wǔ] เลขห้า 5
  6. 陆 [liù] เลขหก 6 (คำนี้ถ้าอ่านว่า [lù] จะหมายถึง พื้นดิน)
  7. 柒 [qī] เลขเจ็ด 7
  8. 捌 [bā] เลขแปด 8
  9. 玖 [jiǔ] เลขเก้า 9
  10. 拾 [shí] เลขสิบ 10
  11. 零 [líng] เลขศูนย์  〇
 3. สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เรียกว่า ตัวเขียนเล็ก  (จีนตัวเต็ม: 小寫; จีนตัวย่อ: 小写; คำอ่าน: xiǎoxiě) ดูจากปฏิทินไทยที่มีภาษาจีนกำกับก็จะเห็นตัวเลขจีนเหล่านี้ (一二三四五六七八九十) เช่น
  1. 一 [yī] เลขหนึ่ง 1
  2. 二 [èr] เลขสอง 2
  3. 三 [sān] เลขสาม 3
  4. 四 [sì] เลขสี่ 4
  5. 五 [wǔ] เลขห้า 5
  6. 六 [liù] เลขหก 6
  7. 七 [qī] เลขเจ็ด 7
  8. 八 [bā] เลขแปด 8
  9. 九 [jiǔ] เลขเก้า 9
  10. 十 [shí] เลขสิบ 10
  11. 0  [líng] เลขศูนย์

ชาวจีนนิยมเขียนตัวเลขตามข้อสาม แม้ชาวจีนจะใช้เทคโนโลยีทันสมัยก็ตาม เช่น การใช้อินเตอร์เน็ต ตัวเลขที่ใช้ยังเป็นตัวเลขแบบจีนอยู่ สะท้อนให้เห็นว่า เขามีวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ที่เรียกว่า อนุรักษ์นิยมก็ได้ ในที่นี้จะกล่าวถึงตัวเลขที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (ตัวเลขจีน)

1. คำที่มีความหมายเกี่ยวกับ เลข 1

 • 一 [yī] ( คำเต็ม 壹) 1.เลขหนึ่ง, จำนวนหนึ่ง, เดี่ยว 2.เร็วๆ นี้ 3.ทั้งหมด/one/1/single/a (article)/as soon as/entire/whole/all/throughout/
 • 一日 [yīrì ] (ㄧㄖˋ) วันที่ 1 / 1 st
 • 一月 [yī yuè] (ㄧ ㄩㄝˋ) เดือนมกราคม / January
 • 星期一 [xīng qī yī] (ㄒㄧㄥ ㄑㄧ) วันจันทร์ / Monday
 • 一世 [yī shì] (ㄧ ㄕˋ) ลำดับที่หนึ่ง ในพระนามของพระมหากษัตริย์ เช่น พระเจ้า… ที่หนึ่ง)/the First (of named Kings)/
 • 一个人 [yī gè rén] (คำเต็ม 一個人) (ㄧ ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ) หนึ่งคน /alone/
 • 一百 [yī bǎi] (ㄧ ㄅㄞˇ)  จำนวนหนึ่งร้อย, 100

一举两得 [yìjǔliǎngdé] (คำเต็ม 一舉兩得) (ㄧ ㄐㄩˇ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄜˊ)
คำ แปล “ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว หรือ กระสุนนัดเดียวได้นกสองตัว เช่น 我考试得了第一名,老师表扬了我,又证明了我的努力没有白费,真是一举两得。 ฉันสอบได้ที่หนึ่ง อาจารย์ชมเชยฉัน พิสูจน์ได้ว่าความขยันของฉันไม่เสียเปล่า, กระสุนนัดเดียวได้นกสองตัวจริงๆ ) “/to kill two birds with one stone/

ตำแหน่ง-อักษรหลัก/หมวดนำ (部首 [bùshǒu] ㄅㄨˋ ㄕㄡˇ ปู้โส่ว คำแปล ส่วนประกอบของโครงสร้างที่ทำให้เกิดเป็นตัวอักษรจีน)คำที่นำคำศัพท์อักษร 一 มาใช้ประกอบ เช่น

 • 二 [èr] (ㄦˋ) สอง/two/2/
 • 三 [sān] (ㄙㄢ) สาม/three/3/
 • 五 [wǔ] (ㄨˇ) ห้า/five/5/
 • 上 [shàng] (ㄕㄤˋ) บน ส่วนแรก/on/on top/upon/
 • 下 [xià] (ㄒㄧㄚˋ) ใต้, ล่าง/under/second (of two parts)
 • 不 [bù] (ㄅㄨˋ) ไม่/(negative prefix)/not/no/
 • 万 [wàn] (ㄨㄢˋ) หมื่น / อย่างยิ่ง, เด็ดขาด / มากมายหลากหลาย /Wan (surname)/ten thousand/a great number/

ความ หมายเลข 一 ความยิ่งใหญ่ , ที่หนึ่ง, เลขจำนวนน้อยที่สุด, เริ่มต้นก่อนเลขอื่นๆ, คูณ หาร อะไรได้เท่าเดิม, มิติเดียว = ความยาว, หนึ่งเดียว, มองภูเขาด้านเดียว จีนไม่นิยมใช้เพราะเสียงคำว่า 依 [yī] (ㄧ) แปลว่า พึ่ง , พึ่งพา, อาศัย /according to/depend on/near to/

2. คำที่มีความหมายเกี่ยวกับ เลข 2

 • 二 (贰) [èr] (ㄦˋ) สอง/two/2/
 • 二日 [èr rì] (ㄦˋ ㄖˋ) วันที่ 2 / 2 nd
 • 二月 [èr yuè] (ㄦˋ ㄩㄝˋ) เดือนกุมภาพันธ์ / February
 • 星期二 [xīng qī èr] (ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄦˋ) วันอังคาร/Tuesday
 • 二十一世纪 (คำเต็ม 二十一世紀) [èr shí yī shì jì ] (ㄦˋ ㄕˊ ㄧ ㄕˋ ㄐㄧˋ) ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด /21st century/
 • 二手货 (คำเต็ม 二手貨) [èr shǒu huò] (ㄦˋ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄛˋ) สินค้ามือสอง /secondhand/
 • 二百五 [èr bǎi wǔ] (ㄦˋ ㄅㄞˇ ㄨˇ) (ภาษาพูด) คนโง่ /an idiot/a stupid person/
 • 二林镇 (คำเต็ม二林鎮 ) [èr lín zhèn] (ㄦˋ ㄌㄧㄣˊ ㄓㄣˋ) เมืองเอ้อหลิน (ในไต้หวัน) /(N) Erhlin (town in Taiwan)/

*** 两 [liǎng] ความหมาย เช่น เหมือนคำว่า รองเท้า 1 คู่ จะไม่นิยมใช้คำว่ารองเท้า 2 ข้าง
两 (คำเต็ม 兩) [liǎng] (ㄌㄧㄤˇ) 1. สอง  2.ทั้งสองฝ่าย, ทั้งสองอย่าง, ทั้งคู่  3.แสดงถึงจำนวนที่ไม่แน่นอน/both/two/ounce/some/a few/tael/

 • 两侧 (คำเต็ม 兩側) [liǎng cè] (ㄌㄧㄤˇ ㄘㄜˋ) สองด้าน, ทั้งสองด้าน/two sides/both sides/
 • 两句 (คำเต็ม 兩句) [liǎng jù] (ㄌㄧㄤˇ ㄐㄩˋ) (ขอให้ฉันได้พูดสัก) สองสามคำ, สองสามประโยค /(Just let me say) a few words/

部首 [bù shǒu] ตำแหน่ง-อักษรหลัก/หมวดนำ คือ 一
ความหมายเลข 二 --> ความเจริญ เป็นคู่, เท่าตัว, ทวิ, คูณเลขคี่ หรือ เลขคู่ ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นเลขคู่, เป็นเลขมงคล, คิดทบทวน (think twice), และสองมิติ = พื้นที่

3. คำที่มีความหมายเกี่ยวกับ เลข 3

 • 三 (คำเต็ม 叁 หรือ 参 ) [sān] (ㄙㄢ) ซาน คำแปล สาม/three/3/
 • 三日 [sān rì] (ㄙㄢ ㄖˋ) วันที่ 3 / 3 rd
 • 三月 [sān yuè] (ㄙㄢ ㄩㄝˋ) เดือนมีนาคม / March
 • 星期三 [xīng qī sān] (ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄙㄢ) วันพุธ /Wednesday/
 • 三代 [sān dài] (ㄙㄢ ㄉㄞˋ) สามยุค, สามรุ่น, สามชั่วคน, สามสมัย /third-generation/

三宝 ( คำเต็ม三寶) [sān bǎo] (ㄙㄢ ㄅㄠˇ) (ศาสนาพุทธ) แก้ว 3 ประการ หรือ พระรัตนตรัย หมายถึง สิ่งเคารพนับถือสูงสุดของพุทธศาสนิกชน คือ

 1. 佛法 [fó] พระพุทธเจ้า ได้แก่ พระศาสดา ของพระพุทธศาสนา
 2. 法[fǎ] พระธรรม ได้แก่คำสอนของพระพุทธเจ้า
 3. 僧[sēng] พระสงฆ์ ได้แก่ พระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้สืบศาสนาต่อมา

สิ่ง ทั้ง 3 นี้ เรียกว่า รัตนะ เพราะมีคุณค่าแก่ชาวพุทธอย่างยิ่งเสมือนดวงแก้ว/the Three Precious Treasures of Buddhism – namely, the Buddha 佛[fó], the Dharma 法[fǎ] (his teaching), and the Sangha 僧[sēng] (his monastic order)/

三藏法师 ( คำเต็ม 三藏法師) [sān cáng fǎ shī] (ㄙㄢ ㄘㄤˊ ㄈㄚˇ ㄕ) พระถั๋งซัมจั๋ง ค.ศ. 602-664) พระสงฆ์ในสมัยราชวงศ์ถัง ผู้ซึ่งอุทิศตนเพื่อเดินทางไปยังชมพูทวีปเพื่อคัดลอกพระไตรปิฎกกลับมายัง ประเทศจีน (ค.ศ.629-645) จนเกิดเป็นนิทานเรื่อง บันทึกท่องประจิม (ไซอิ๋ว) (西游記, 西游记 [xī yóu jì]) เหมือนกับ 玄奘[xuán zhuǎng] /Tripitaka (602-664) Tang dynasty Buddhist monk and translator, who traveled to India 629-645/same as 玄奘/

三国演义 (คำเต็ม 三國演義 ) [sān guó yǎn yì] (ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ) (นิยาย) สามก๊ก เป็นหนึ่งในสี่ยอดวรรณกรรมจีน (四大名著[sìdàmíngzhu]) (ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨˋ) คือ

 1. 紅樓夢, 红楼梦 [hóng lóu mèng] ความฝันในหอแดง (ความรักในหอแดง) ,Dream of the Red Chamber
 2. 三國演義, 三国演义 [sān guó yǎn yì] สามก๊ก ,Romance of the Three Kingdoms
 3. 水滸傳, 水浒传 [Shuǐhǔzhuàn] ซ้องกั๋ง,Water Margin
 4. 西游記, 西游记 [xī yóu jì] ไซอิ๋ว (บันทึกท่องประจิม) ,Journey to the West

部首 [bùshǒu] ตำแหน่ง-อักษรหลัก/หมวดนำ คือ 一
ความหมายเลข 三 เช่น

 • “ฮก ลก ซิ่ง” ((ภาษาแต้จิ๋ว)) --> 福 [fú] ฮก(ความสุข), 禄 [lù] ลก(ความร่ำรวย), 寿 [shòu] ซิ่ว(อายุยืน)
 • คนจีน เรียกการคิดรอบคอบว่า 三次 [sāncì] หรือ “คิด 3 ครั้ง”
 • รักสามเส้า 三角恋爱 [sānjiǎoliàn’ài] (三角 [sānjiǎo] สามเหลี่ยม, 恋爱 [liàn’ài] ความรัก)
 • และสัตว์หลายชนิด เช่น ม้า จะแยกแยะได้เพียง 3 มากกว่านี้จะสับสน
 • ขณะที่เลข 3 พ้องเสียงคำว่า 散 [sàn] แตกแยก ชาวจีนจึงไม่ค่อยชอบ
 • แต่สำหรับคนฮ่องกงแล้ว เลข 3 ไปพ้องกับเสียงคำว่า 升 [shēng] เลื่อนขึ้น
 • เลข 3 ในภาษาจีนกลาง อ่านออกเสียงว่า 三 [sān] ซึ่งพ้องเสียงกับคำว่า 山 [shān] ที่แปลว่า ภูเขา
 • ชาวสิงค์โปร ชอบเลข 93 มากเพราะมันพ้องเสียงและมีการอ่านออกเสียงใกล้กับคำว่า 高山 [gāoshān] เกาซัว หรือ เกาซัน เป็นการประยุคใช้ สองสำเนียง ฮกเกี้ยงกับจีนกลาง เข้าด้วยกัน เลข 93 จึงมีความหมายอีกว่า ยอด จุดสุดยอด หรือยอดภูเขาสูง อยู่เหนือสุด (เป็นผู้นำ เป็นหัวหน้า)

4. คำที่มีความหมายเกี่ยวกับ เลข 4

 • 四 (คำเต็ม 肆) [sì] (ㄙˋ) สี่/four/4/
 • 四日 [sì rì] (ㄙˋ ㄖˋ) วันที่ 4 / 4th
 • 四月 [sì yuè] (ㄙˋ ㄩㄝˋ) เดือนเมษายน / April
 • 星期四 [xīng qī sì] (ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄙˋ) วันพฤหัสบดี /Thursday/

四书 (คำเต็ม 四書) [sì shū] (ㄙˋ ㄕㄨ) จตุรบรรณ (ซื่อซู) เป็นคัมภีร์หลักของศาสนาปราชญ์ (ลัทธิขงจื้อ) มี 4 เล่ม คือ

 1. 大學, 大学 [dà xué] คัมภีร์มหาบุรุษ
 2. 中庸 [zhōng yōng] คัมภีร์ทางสายกลาง
 3. 論語, 论语 [lùn yǔ] ถามตอบ
 4. 孟子 [mèng zǐ] เมิ่งจื่อ

四大佛教名山 [sì dà fó jiào míng shān] (ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄈㄛˊ ㄐㄧㄠˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄢ) จตุรมหาพุทธาบรรพต ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามคติทางพุทธศาสนาของประเทศจีน มีอยู่ 4 ลูกด้วยกัน คือ

 1. 五臺山, 五台山 [wǔ tái shān] อู่ไถซัน อยู่ที่มณฑลซันซี (ซานซี) (山西 [shān xī])
 2. 峨眉山 หรือ 峨嵋山 [é méi shān] เอ๋อเหมยซัน-เขาง้อไบ้ อยู่ที่มณฑลเสฉวน (四川 [sì chuān])
 3. 九華山, 九华山 [jiǔ huá shān] จิ่วฮว๋าซัน อยู่ที่มณฑลอันฮุย (安徽 [ān huī])
 4. 普陀山 [pǔ tuó shān] ผู่ถัวซัน-Mt Potala อยู่ที่มณฑลเจ้อเจียง (浙江 [ zhè jiāng])

四谛 [sì dì] (ㄙˋ ㄉㄧˋ) (พุทธศาสนา) อริยสัจสี่ คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ประกอบด้วย

 1. 苦 [kǔ] ทุกข์
 2. 集 [jí] สมุทัย
 3. 灭 [miè] นิโรธ
 4. 道 [dào] มรรค
 • 八正道 [bāzhèngdào] มรรคแปด
 • 正道 [zhèngdào] ทางที่ถูกต้อง, ทางที่ควร

四大美女 [sì dà měi nǚ] (ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄇㄟˇ ㄋㄩˇ) ยอดสี่สาวงามในสมัยจีนโบราณ คือ

 1. 西施 [xī shī] ไซซี
 2. 王昭君 [wáng zhāo jūn] หวังเจาจวิน
 3. 貂蟬 / 貂蝉 [diāo chán] เตียวเสี้ยน
 4. 楊貴妃 / 杨贵妃 [yáng guì fēi] หยางกุ้ยเฟย

四大发明 (คำเต็ม 四大發明) [sì dà fā míng] (ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄈㄚ ㄇㄧㄥˊ) การประดิษฐ์ที่สำคัญของชาวจีนในอดีต มี 4 อย่างด้วยกันคือ

 1. 指南针[zhǐ nán zhēn] เข็มทิศ
 2. 造纸术[zào zhǐ shù] การผลิตกระดาษ
 3. 印刷术 [yìn shuā shù] การพิมพ์
 4. 烟火药[yān huǒ yào] ดินปืน

部首 [bù shǒu] ตำแหน่ง-อักษรหลัก/หมวดนำ คือ 口 [kǒu] เช่น

 • 口 [kǒu] (ㄎㄡˇ) คำแปล ปาก /mouth/(a measure word)/
 • 回 [huí] (ㄏㄨㄟˊ) คำแปล หมุน หันกลับ/to circle/to go back/
 • 国 [guó] (ㄍㄨㄛˊ) คำแปล ประเทศ รัฐ /country/state/nation/
 • 固 [gù] (ㄍㄨˋ) คำแปล แข็งแรง แน่น ยืนยัน/hard/strong/solid/sure/
 • 因 [yīn] (ㄧㄣ) คำแปล เหตุ สาเหตุ /cause/reason/because/

ความ หมายเลข 四 [sì] คนจีนจะไม่ชอบเลข 4 เพราะออกเสียงคล้ายกับคำว่า “死 [sǐ] (ซี้) ตาย” ในภาษาจีน เลข 73 กับ เลข 84 ถือว่าเป็นเลขอัปมงคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุ เพราะเชื่อกันว่า “ขงจื้อ” เสียชีวิตเมื่ออายุ 73 ปี และ “เมิ่งจื้อ” เสียชีวิตเมื่ออายุ 84 ปี ก็ขนาดนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ยังไม่สามารถข้ามพ้นตัวเลขนี้ไปได้ คนธรรมดายิ่งไม่ต้องพูดถึง ดังนั้น ผู้เฒ่าผู้แก่เมื่อมีอายุ 73 ปี หรือ 84 ปี ทั้งตนเองและลูกหลานก็จะหลีกเลี่ยงไม่กล่าวถึง จีนไม่มีห้องเลขที่ 404 หรือลงท้ายด้วยเลข 4 ซึ่งมีความหมายคล้ายว่า ตายกับตาย

5. คำที่มีความหมายเกี่ยวกับ เลข 5

 • 五 (คำเต็ม 伍) [wǔ] (ㄨˇ) ห้า/five/5/
 • 五日 [wǔ rì] (ㄨˇ ㄖˋ) วันที่ 5 / 5 th
 • 五月 [wǔ yuè] (ㄨˇ ㄩㄝˋ) เดือนพฤษภาคม/May
 • 星期五 [xīng qī wǔ] (ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄨˇ) วันศุกร์ /Friday/
 • 五原 [wǔ yuán] (ㄨˇ ㄩㄢˊ) ชื่อสถานที่ อำเภออวู่หยวน (ชื่อสถานที่ในมองโกเลียใน)
 • 五六十岁 [wǔ liù shí suì] (ㄨˇ ㄌㄧㄡˋ ㄕˊ ㄙㄨㄟˋ) (อายุ) ห้าสิบ-หกสิบปี

五台山 (คำเต็ม 五臺山) [wǔ tái shān] (ㄨ˙ ㄊㄞˊ ㄕㄢ) ภูเขาอู่ไถซัน (Mt Wutai) อยู่ที่มณฑลซันซี (ซานซี) (山西) เป็นหนึ่งในสี่ของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามคติทางพุทธศาสนาของประเทศจีน (จตุรมหาพุทธาบรรพต) เป็นสถานที่บำเพ็ญของพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ (Manjusri – เหวินซูผูซ่า) (文殊菩薩, 文殊菩萨) เป็นพระโพธิสัตว์ในกลุ่มตถาคตโคตรของพระไวโรจนะพุทธะ ชื่อของท่านแปลว่า แสงอันอ่อนหวานหรืออ่อนโยน เป็นพระโพธิสัตว์ที่มีผู้นับถือในทิเบตรองลงมาจากพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ชื่อของท่านมีปรากฏในพระสูตรต่างๆ มากมาย เช่น สัทธรรมปุณฑรีกสูตร ถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์แห่งปัญญาและมีหน้าที่คุ้มครองนักปราชญ์ี /Mt Wutai in Shanxi, one of the Four Sacred Mountains and Bodhimanda of Manjushri 文殊/

五大名山 [wǔ dà míng shān] (ㄨˇ ㄉㄚˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄢ) เบญจบรรพต (บางทีแปลว่า ห้าขุนเขากระบี่) ขุนเขาศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาเต๋า หรือ 5 ยอดเขาแห่งแผ่นดินจีนหรือที่เรียกกันว่า 五岳 ประกอบไปด้วย

 1. ซงซาน (嵩山) ภูกลางในมณฑลเหอหนาน (河南) ( วัดเส้าหลิน หรือวัดเสี้ยวลิ้มยี่ 少林寺 ตั้งอยู่)
 2. เหิงซาน (恒山) ภูเหนือในมณฑลซานซี (山西)
 3. เหิงซาน (衡山) ภูใต้ในมณฑลหูหนาน (湖南)
 4. ไท่ซาน (泰山) ภูตะวันออกในมณฑลซานตง (山东)
 5. และหัวซาน (华山) ภูตะวันตกในมณฑลส่านซี (陕西)

มีสำนวนจีนกล่าวเอาไว้ว่า 五岳归来不看山 “ไปชม 5 ภู กลับมาไม่มองภูเขา ” อันเป็นการบ่งบอกว่า ภูทั้ง 5 นั้นมีความสวยงามติดอยู่ในระดับหัวแถวของแผ่นดิน

部首 [bù shǒu] ตำแหน่ง-อักษรหลัก/หมวดนำ คือ 一
ความหมายเลข 五 [wǔ] หมายถึง สมบูรณ์ เนื่องจากสมัยโบราณไม่มีตัวอักษรใช้ คนจะใช้นิ้วนับจำนวน จึงนับได้ทีละ 5 นิ้ว รวม 2 มือ เป็น 10 นิ้ว (5+5) จึงเป็นที่มาของความสมบูรณ์หรือเต็มเปี่ยม

ชาวจีนยังนำเลข 5 ไปใช้ในเรื่องต่างๆ เช่น
เรียกคนที่มีความรู้ความสามารถว่า 学富五能 [xué fù wǔ néng] และเรียกรสชาติอาหารการกินทั้งหมด 5 รส โดยใช้คำว่า 五味 [wǔ wèi] ได้แก่

 1. 甜 [tián] รสหวาน
 2. 酸 [suān] รสเปรี้ยว
 3. 苦 [kǔ] รสขม
 4. 辣 [là] รสเผ็ด
 5. 咸 [xián] รสเค็ม

6. คำที่มีความหมายเกี่ยวกับ เลข 6

 • 六( คำเต็ม 陆 ) [liù] (ㄌㄧㄡˋ) เลขหก/เลขที่หก /six/6/
 • 六日 [iù rì] (ㄌㄧㄖˋ) วันที่ 6 / 6 th
 • 六月 [liù yuè] (ㄌㄧ ㄩㄝˋ) เดือนมิถุนายน/June
 • 星期六 [xīng qī liù] (ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄌㄧㄡˋ) วันเสาร์ /Saturday/
 • 六书 (คำเต็ม 六書) [liù shū] (ㄌㄧㄡˋ ㄕㄨ) ตัวอักษรจีน 6 ชนิด /Six types of Chinese characters/
 • 六十五岁(คำเต็ม 六十五歲) [liù shí wǔ suì] (ㄌㄧㄡˋ ㄕˊ ㄨˇ ㄙㄨㄟˋ) อายุหกสิบห้า /sixty-five years old/
 • 六四事件 [liù sì shì jiàn] (ㄌㄧㄡˋ ㄙˋ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ) เหตุการณ์เทียนอันเหมิน วันที่ 4 มิถุนายน 1989 /Tian’anmen incident of 4th Jun 1989/

部首 [bù shǒu] ตำแหน่ง-อักษรหลัก/หมวดนำ คือ 八
ความหมายเลข 六 [liù] การเดินทาง ชาวจีนเชื่อว่าเลข 6 เป็นสัญลักษณ์ของความราบรื่น เป็นที่น่าสังเกตว่า เบอร์โทรศัพท์บ้าน เบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือทะเบียนรถยนต์ที่มีหมายเลข 6, 8 และ 9 จะเป็นที่นิยมของคนจีน ชาวต้าหลี่ มณฑลยูนนานจึงนิยมส่งของขวัญที่มีเลข 6 ประกอบ เช่น สินสอดวันหมั้นมักจะเป็นจำนวน 60 หรือ 66 หรือ 106 ชนิด วันขึ้นบ้านใหม่ หรือวันเกิด หากมีการให้ของขวัญ เช่น มอบเงิน 160 หยวน เจ้าของบ้านจะยินดีมาก เล่ากันว่า ชาวป๋ายในมณฑลยูนนาน ถือว่าเลข 6 หมายถึง ความพอเพียงในภาษาถิ่นของยูนนาน จึงถือว่า ไม่ว่าจะมอบของขวัญให้มากเท่าใด ขอเพียงมีตัวเลข 6 ก็ถือว่าเพียงพอแล้ว ขณะที่ ชาวหยางโจว มักเลือกวันแต่งงานที่มีตัวเลข 6 ประกอบอยู่ เช่น 6 หรือ 16 หรือ 26 เพราะเชื่อว่าทุกอย่างจะราบรื่น เพื่อเป็นเคล็ดให้ชีวิตคู่อยู่ราบรื่นสมหวัง เพราะทุกสิ่งพอเพียงแล้วนั่นเอง
แต่เลข 6 นี้ คนไทยบางคนไม่ชอบ เพราะกลัวหกล้ม หกคะเมน

 • 星期日 [xīng qī rì] (ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄖˋ) วันอาทิตย์ /Sunday/
 • 星期天 [xīng qī tiān] (ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄊㄧㄢ) วันอาทิตย์ /Sunday/

7. คำที่มีความหมายเกี่ยวกับ เลข 7

 • 七 (คำเต็ม 柒) [qī] (ㄑㄧ) 1.เจ็ด, 2.สมัยเก่าหมายถึงการทำบุญครบ 7 วันให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมตลอดจนถึง 49 วัน ซึ่งรวม 七 7 ครั้งด้วยกัน /seven/7/
 • 七日 [qī rì] (ㄑㄧㄖˋ) วันที่ 7 / 7 th
 • 七月 [qī yuè] (ㄑㄧㄩㄝˋ) เดือนกรกฏาคม/July
 • 七嘴八舌 [qī zuǐ bā shé] (ㄑㄧ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄚ ㄕㄜˊ) 1.เปรียบเทียบถึงคนมากพูดมาก, วิจารณ์กันไปต่างๆนานา 2.เปรียบถึงพูดอ้อมไปอ้อมมา /(saying) a discussion with everybody talking at once/
 • 七十年代 [qī shí nián dài] (ㄑㄧ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄞˋ) ยุค70, ปีคริสศักราช 1970-1979 /the 1970’s/

部首 [bù shǒu] ตำแหน่ง-อักษรหลัก/หมวดนำ คือ 一
ความหมายเลข 七 [qī] มีเสน่ห์ เป็นเลขคี่ที่หารลงตัวยาก, 1 สัปดาห์ มี 7 วัน, สายลับชื่อดัง หมายเลข 007, ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7 ทาง จันทรคติของจีนจะมีดาว 2 ดวง อยู่ 2 ข้างทางช้างเผือกโคจรเข้าพบกัน, คนที่มีอายุ 70 ขึ้นไปมีน้อย, สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทั้ง 7, คนแคระทั้ง 7, อุปนิสัยทั้ง 7

8. คำที่มีความหมายเกี่ยวกับ เลข 8

八 ( คำเต็ม 捌) [bā] (ㄅㄚ) แปด /eight/8/

八日 [bā rì] (ㄅㄚ ㄖˋ) วันที่ 8 / 8 th

八月 [bā yuè] (ㄅㄚ ㄩㄝˋ) เดือนสิงหาคม/August

八仙 [bā xiān] (ㄅㄚ ㄒㄧㄢ) แปดเซียน /the Eight Immortals/
แปดเซียน เทพ 8 องค์ ผู้อำนวยโชคลาภและความร่ำรวย แปดเซียน หรือ โป๊ยเซียน มีนามว่า

 1. 铁拐李 [tiě guǎi lǐ] เซียนแห่งยา และการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
 2. 汉钟离 [hàn zhōng lí] เซียนแห่งโชคลาภ การบริการ การปกครอง
 3. 吕洞宾 [lǚ dòng bīn] เซียนแห่งการรักษาโรค
 4. 张果老 [zhāng guǒ lǎo] เซียนแห่งความมั่นคง อายุยืน สุขภาพดี
 5. 蓝采和 [lán cǎi hé] เซียนแห่งมวลบุปผาชาติ ความอุดมสมบูรณ์
 6. 何仙姑 [hé xiān gū] เซียนแห่งความดีงาม ความซื่อสัตย์
 7. 韩湘子 [hán xiāng zǐ] เซียนพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และการดนตรี
 8. 曹国舅 [cáo guó jiù] เซียนแห่งยศฐาบรรดาศักดิ์

八成 [bā chéng] (ㄅㄚ ㄔㄥˊ) ค่อนข้างใหญ่, ส่วนใหญ่ /eighty percent/most probably/most likely/

八角 [bā jiǎo] (ㄅㄚ ㄐㄧㄠˇ) ชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง สามารถรักษาโรคกระเพาะ และขจัดเสมหะ /anise/star anise/aniseed/octagonal/

部首 [bù shǒu] ตำแหน่ง-อักษรหลัก/หมวดนำ คือ 八 [bā] เช่น

 • 六 [liù] (ㄌㄧㄡˋ) คำแปล หมายเลขหก/เลขที่หก/six/6/
 • 公 [gōng] (ㄍㄨㄥ) คำแปล ส่วนรวม/just/honorable /public/common/
 • 共 [gòng] (ㄍㄨㄥˋ)คำแปล เหมือนกัน ร่วมกัน/all together/in while/
 • 弟 [dì] (ㄉㄧˋ) คำแปล น้องชาย /younger brother/
 • 兵 [bīng] (ㄅㄧㄥ)คำแปล อาวุธ,ทหาร /soldiers/a force/
 • 兴 [xìng] (ㄒㄧㄥ)คำแปล สนใจ/flourish/it is the fashion to/
 • 真 [zhēn] (ㄓㄣ ) คำแปล แท้,จริง /real/true/genuine/

ความหมายเลข 八 [bā] ร่ำรวย ชาวจีนที่ทำการค้าจะชื่นชอบเลข 8 เป็นที่สุด เป็นเลขเฮงของคนจีนมาตั้งแต่โบราณกาล จนกระทั่งถึงศตวรรษปัจจุบัน เพราะเลข 8 ในภาษากวางตุ้งไปพ้องกับคำที่มีความหมายว่า ร่ำรวย มั่งมี ตั้งแต่เปิดประเทศมา ชาวจีนกวางตุ้งรุ่นแรกๆ ที่เริ่มมาทำการค้าจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ชาวจีนทั่วทั้งโลกไม่ว่าจะอยู่บนแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน ฮ่องกง หรืออเมริกา ก็ยังต้องมีเลข 8 ไว้ก่อน คนจีนในมณฑลอื่นๆ จึงถือเป็นแบบอย่างในการทำธุรกิจ และถือเลข 8 เป็นเลขมงคลตามอย่างคนกวางตุ้ง รวมทั้งยังหมายถึง 8 เซียน หรือโป๊ยเซียน ที่คอยดูแลปกป้องรักษา ซึ่งในฮ่องกง ทะเบียนรถยนต์เลข 8888 คนจะแย่งประมูลกัน และมีราคาแพงกว่าราคารถเสียอีก ทะเบียนรถที่ลงท้ายด้วย 8 จะมีราคาซื้อขายที่แพงมาก เลขที่บ้าน ทะเบียนรถ วันเปิดกิจการ เลขที่บัญชี หรือแม้แต่เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้สื่อสาร ก็ต้องขอให้มีเลข 8 ร้านค้าถ้าอยากขายดี ต้องตั้งราคาสินค้าลงท้ายด้วย 8 ในฮ่องกง เลข 8 (发,發,髮) [fā]) ตามสำเนียงจีนกวางตุ้งที่มีความหมายว่า พัฒนา รุ่งเรืองขึ้น จึงเป็นที่รู้จักและนิยมทั่วไป วันพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกที่ ปักกิ่ง ประเทศจีน วันที่ 8 เดือน 8 ปี 2008

9. คำที่มีความหมายเกี่ยวกับ เลข 9

 • 九 (คำเต็ม 玖) [jiǔ] (ㄐㄧㄡˇ ) เก้า /nine/9/
 • 九日 [jiǔ rì] (ㄐㄧㄡˇㄖˋ) วันที่ 9 / 9 th
 • 九月 [jiǔ yuè] (ㄐㄧㄡˇ ㄩㄝˋ) เดือนกันยายน/September

九华山 (คำเต็ม 九華山) [jiǔ huá shān] (ㄐㄧㄡˇ ㄏㄨㄚˊ ㄕㄢ) ภูเขา จิ่วฮว๋าซัน (Mt Jiuhua) อยู่ที่มณฑลอันฮุย (安徽 [ān huī]) เป็นหนึ่งในสี่ของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามคติทางพุทธศาสนาของประเทศจีน (จตุรมหาพุทธาบรรพต) เป็นสถานที่บำเพ็ญของพระกษิติครรภมหาโพธิสัตว์ (Kṣitigarbha – ตี้จั้งหวังผูซ่า) (地藏王菩薩, 地藏王菩萨 [dì cáng wáng pú sà] ) เป็นพระโพธิสัตว์ที่ทรงได้รับการเคารพนับถือ และมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพระโพธิสัตว์อื่นๆ ทรงปรากฏชื่อในพระสูตรชื่อ “ตี่จั่งอ๊วงพู่สักบึ้งง่วนเก็ง” (地藏菩薩本願經, 地藏菩萨本愿经 [dì cáng pú sà běn yuàn jīng]) โดยแปลจากภาษาสันสกฤต พระสูตรนี้กล่าวถึงพระมหาปณิธานของพระองค์ท่าน โดยมีปณิธานดังนี้ คือ “ตราบใดที่นรกยังไม่สูญ คือ ไม่ว่างจากสัตว์นรก ตราบนั้นก็จะไม่ขอบรรลุพุทธภูมิ” /Mt Jiuhua in Anhui, one of the Four Sacred Mountains and Bodhimanda of Kṣitigarbha 地藏 [dì cáng]/

部首 [bù shǒu] ตำแหน่ง-อักษรหลัก/หมวดนำ คือ 丿 pie3 เส้นตวัดทางซ้ายมือ เช่น

 • 川 [chuān] (ㄔㄨㄢ) 1.แม่น้ำ 2.พื้นดินที่ราบเรียบ 3.มณฑลเสฉวน /river/creek/plain/an area of level country/
 • 年 [nián] (ㄋㄧㄢˊ) ปี /year/
 • 并 [bìng] (ㄅㄧㄥˋ) และ, แล้วก็, รวมอยู่ด้วยกัน/and/also/together with/

ความหมายเลข 九 [jiǔ] มั่นคง เป็นเลขที่มีค่ามากที่สุด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ ความเป็นที่สุด นอกจากนี้ เสียงอ่านของเลข 9 ยังพ้องเสียงกับคำว่า “นาน ยาวนาน” ที่แสดงถึงการมีอายุยืน จึงทำให้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เลข 9 เป็นเลขที่ครองใจชาวจีนตลอดมา ไม่ต่างกับคนไทย เลข 9 九 [jiǔ] ตามสำเนียงคนกวางตุ้งไปพ้องกับคำว่า gou โก้ว พอเพียง และพ้องกับสำเนียงจีนกลางของคำว่า jiǔ (จิ่ว) ยั่งยืน

10. คำที่มีความหมายเกี่ยวกับ เลข 10

 • 十 (คำเต็ม 拾) [shí] (ㄕˊ) สิบ /ten/10/
 • 十日 [shí rì] (ㄕˊㄖˋ) วันที่ 10 / 10 th
 • 十月 [shí yuè] (ㄕˊ ㄩㄝˋ) เดือนตุลาคม/October
 • 十倍 [shí bèi] (ㄕˊ ㄅㄟˋ) เป็น 10 เท่า /tenfold/ten times (sth)/
 • 十分 [shí fēn] (ㄕˊ ㄈㄣ) อย่างยิ่ง /fully/completely/very/
 • 十足 [shí zú] (ㄕˊ ㄗㄨˊ) 1.เต็ม,ร้อยเปอร์เซ็นต์ 2.อย่างยิ่ง,เต็มตัว,เต็มที่ /(adj) completely/(adj) 100 percent/(adj) to be full of/

部首 [bù shǒu] ตำแหน่ง-อักษรหลัก/หมวดนำ คือ 十
ความหมายเลข 十 มือมี 10 นิ้ว จึงเป็นที่มาของความสมบูรณ์หรือเต็มเปี่ยม, ค่าของตัวเลขในหลักสิบ

11. คำที่มีความหมายเกี่ยวกับ เลข 0

〇 (คำเต็ม 零) [líng] (ㄌㄧㄥˊ) เลขศูนย์ /zero/

ความหมายเลข 〇 ตัวช่วย คิดริเริ่มสร้างสรรค์ , ไม่มีค่า คือ บวกอะไรได้เท่าเดิม, คูณอะไรได้เท่ากับ 0, หารอะไรได้ = ?, เติมท้ายเลขทบเป็นสิบ และสัญลักษณ์วงกลม “0” แทนความว่างเปล่า หรือศูนย์

หมายเหตุ : การตีความหมายตัวเลข เป็นสิ่งสมมติที่คนตั้งขึ้นมา ช่วยเป็นแรงใจ แรงศรัทธา เสริมให้การทำสิ่งต่าง ๆ บรรลุผลสำเร็จ บางคนอาจสงสัยว่า ทำไมประเทศจีน นำตัวเลขมาเป็น ความเชื่อ ความศรัทธา เพราะ ประเทศจีนมีประชากรมาก การบริหารคน การปกครองคน ย่อมมีความซับซ้อนตามไปด้วย จึงใช้ความเชื่อ ความศรัทธา เป็นศูนย์รวมเพื่อจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีเป้าหมายเดียวกันให้ประสบความ สำเร็จ โดยผู้คนจำนวนมากยินดีทำร่วมกัน เช่น กำหนดวันพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิก ที่ ปักกิ่ง ประเทศจีน วันที่ 8 เดือน 8 ปี 2008 คนจีน ประชาชน ร่วมกัน ผลงานออกมาเป็นที่ประจักษ์ของการจัดงานแสดงยิ่งใหญ่จริง ๆ ดังคำว่า 3 เหลี่ยมเขยื้อนภูเขา (คือ ภาครัฐบาล+ภาคเอกชน+ประชาชน 3 ส่วนนี้ร่วมมือกัน อะไร ๆ ก็ทำให้ประสบความสำเร็จได้, ต่างชาติเกรงขาม)

ส่วนทางพุทธศาสนา กล่าวใน“สุปุพพัณหสูตร”
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ ดังนี้

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกาย
ประพฤติสุจริตด้วยวาจา ประพฤติสุจริตด้วยใจ
ในเวลาเช้า เวลาเช้าก็เป็นเวลาเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้น
สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกาย ประพฤติสุจริตด้วยวาจา
ประพฤติสุจริตด้วยใจ
ในเวลาเที่ยง เวลาเที่ยงก็เป็นเวลาเที่ยงที่ดีของสัตว์เหล่านั้น
สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกาย ประพฤติสุจริตด้วยวาจา
ประพฤติสุจริตด้วยใจ
ในเวลาเย็น เวลาเย็นก็เป็นเวลาเย็นที่ดีของสัตว์เหล่านั้น…

สัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใด
เวลานั้นชื่อว่าเป็นฤกษ์ดี มงคลดี สว่างดี รุ่งดี ขณะดี และบูชาดี…”

อธิบาย : ฤกษ์ดี คือ วัน เวลา สะดวกจะทำกิจกรรมต่าง ๆ นั่นเอง

หลักของตัวเลขจีน

 • 个 (คำเต็ม 個) [gè] หลักหน่วย
 • 十 (คำเต็ม拾) [shí] หลักสิบ
 • 百 (คำเต็ม佰) [bǎi] หลักร้อย
 • 千 (คำเต็ม拾) [qiān] หลักพัน
 • 万 (คำเต็ม万) [wàn] หลักหมื่น
 • 一百 (คำเต็ม 壹佰) [yī bǎi] หนึ่งร้อย 100
 • 一千 (คำเต็ม 壹仟) [yī qiān] หนึ่งพัน 1,000
 • 一万 (คำเต็ม 壹万) [yī wàn] หนึ่งหมื่น 10,000
 • 十万 (คำเต็ม 拾万) [shí wàn] หนึ่งแสน 100,000 (สิบหมื่น)
 • 百万 (คำเต็ม 佰万) [bǎi wàn] หนึ่งล้าน 1,000,000 (ร้อยหมื่น)
 • 千万 (คำเต็ม 仟万) [qiān wàn] สิบล้าน 10,000,000 (พันหมื่น)
 • 亿 (คำเต็ม 亿) [yì] ร้อยล้าน 100,000,000
 • 十亿 (คำเต็ม 拾亿) [shí yì] พันล้าน 1,000,000,000
 • 百亿 (คำเต็ม 佰亿) [bǎi yì] หมื่นล้าน 10,000,000,000
 • 千亿 (คำเต็ม 仟亿) [qiān yì] แสนล้าน 100,000,000,000
 • 兆 (คำเต็ม 兆) [zhào] ล้านล้าน 1,000,000,000,000

วิธีการอ่านตัวเลขหลักต่างๆ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
〇 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十
[lingˊ] [yī] [èr] [sān] [sì] [wǔ] [liù] [qī] [bā] [jiǔ] [shí]

การอ่านจำนวนในภาษาจีนกลางนั้น ไม่ยากเลย ก็เหมือนกับภาษาไทย คือ นำเอาตัวเลขมาเรียงต่อกันตามหลักแล้วก็อ่านออกเสียงตามนั้นเลย เช่น
การนับ 1-10 หนึ่งถึงสิบ ก็ไม่มีอะไร ก็นับ อี เออร์ ซัน ซื่อ…. ไปจนถึง สือ
การนับ หลักสิบ ขึ้นไป ให้นำตัวเลขที่จะพูดวางไว้ด้านหน้าหลักต่างๆ ที่ต้องการเหมือนในภาษาไทย
__千 (พัน) __百 (ร้อย) __十 (สิบ) __个 (หน่วย) (โดยเราจะไม่อ่านหลัก “个” แต่ละไว้ในฐานที่เข้าใจ)

 • 2 二 [èr]
 • 12 十二 [shí èr]
 • 30 三十 [sān shí]
 • 56 五十六 [wǔ shí liù]
 • 700 七百 [qī bǎi]
 • 478 四百七十八 [sì bǎi qī shí bā]
 • 8,631 八千六百三十一 [bā qiān liù bǎi sān shí yī]
 • 78,697 七万八千六百九十七 [qī wàn bā qiān liù bǎi jiǔ shí qī​]
 • 960,370 九十六万三百七十 [jiǔ shí liù wàn sān bǎi qī shí]
 • 1,027,658  一百零两万七千六百五十八 [yī bǎi ling liǎng wàn qī qiān liù bǎi wǔ shí bā]
 • 22,652,300  两千两百六五万两千三百 [liǎng qiān liǎng bǎi liù shí wǔ wàn liǎng qiān sān bǎi]
 • 95,000,000 九千五百万 [jiǔ qiān wǔ bǎi wàn]

กฎการอ่านตัวเลขทั่วไป

1. จำนวนตั้งแต่ 10-19 จะละค่าของตัวเลขในหลักสิบไว้ ไม่ต้องอ่าน”一”[yī] แต่ถ้าเป็นจำนวนตั้งแต่หนึ่งร้อยขึ้นไป จะต้องอ่านค่าตัวเลข “一” [yī] ของหลักสิบเสมอ เช่น

 • 16 十六 [shí liù]
 • 318 三百一十八 [sān bǎi yī shí bā]

2. ในภาษาพูด หากต้องการอ่านจำนวนตั้งแต่หนึ่งร้อยขึ้นไปที่มีเลขในหลักหน่วยเป็นศูนย์ เราสามารถละ “十”[shí] ข้างท้ายจำนวนได้ เช่น

 • 101   一百零一 [yī bǎi líng yī]
 • 110    一百一十 [yī bǎi yī shí]
 • 240 两百四十 [liǎng bǎi sì shí]

3. หากต้องการอ่านตัวเลขตั้งแต่หนึ่งร้อยขึ้นไป โดยตัวเลขนั้นมีหลักสิบเป็น “0” แต่หลักหน่วยไม่ใช่ “0” เวลาอ่านจะต้องอ่านเลข “0” ของหลักสิบด้วย โดยอ่านว่า “零” [líng]

 • 500 五百 [wǔ bǎi]
 • 907 九百零七 [jiǔ bǎi línɡ qī]

การอ่านตัวเลขในภาษาจีนจะแบ่งคั่นทีละ 4 หลัก ( เช่น 35942 จะแบ่งคั่นเป็น 3,5942 ไม่ใช่ 35,942 และการเขียนตัวเลขจะไม่ใช้เครื่องหมายจุลภาคมาคั่น) หลักที่สูงจาก “千” [qiān, พัน] คือ “万” [wàn, หมื่น] และหลักที่สูงจาก “万” [wàn, หมื่น] ขึ้นไปคือ หนึ่งร้อยล้านในภาษาจีนกลางคือ 亿 (yì) นอกจากนี้ยังสามารถแสดงเป็น  万万 (wàn wàn)  เช่น

 • 20,000 两万 [liǎng wàn]
 • 75,983 七万五千九百八十三 [qī wàn wǔ qiān jiǔ bǎi bā shí sān]
 • 100,000,000 一亿 [yí yì]
 • 435,986,000 四亿三千五百九十八万六千 [sì yì sān qiān wǔ bǎi jiǔ shí bā wàn liù qiān]
 • 950,370 九十五万三百七十 [jiǔ shí wǔ wàn sān bǎi qī shí]

** เทคนิคในการอ่าน ตัวเลขที่มีมากกว่า 1หมื่น ให้ขยับ คอมม่า ขึ้นไป1ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน เช่น

 • 15,000 เขียนเป็น 1,5000 อ่านว่า 一万五千 [yī wàn wǔqiān]
 • 435,986,000 เขียนเป็น 43,598,6000 四亿三千五百九十八万六千 [sì yì sān qiān wǔ bǎi jiǔ shí bā wàn liù qiān]

** ข้อระวัง แต่จะมีพิเศษอยู่นิดหนึ่ง ตรงหลักร้อยขึ้นไป เลข 2 หากเป็นเลขประจำหลักร้อยขึ้นไป จะไม่อ่านว่า [èr] แต่จะอ่านว่า 两 [liǎng] เราต้องเข้าใจว่าสองร้อยในภาษาจีนหมายถึง ร้อยสองอัน ตัวอย่างเช่น

 • 200 两百 [liǎng bǎi]
 • 2,000 两千 [liǎng qiān]
 • 2,200 两千两百 [liǎng qiān liǎng bǎi]
 • 2,220 两千两百二十 [liǎng qiān liǎng bǎi èr shí]

สังเกตว่า หลัก ยี่สิบ ก็ยังเป็น [èr shí] อยู่จะเปลี่ยนไปเป็น [liǎng] ก็ต่อเมื่อถึงหลักพันขึ้นไปเท่านั้น
ซึ่ง คำว่า 两 [liǎng] นี้จะแปลว่าจำนวนที่เป็น 2 คือจะใช้เมื่อเราพูดถึงจำนวนของสิ่งของ เช่นของสองอัน ก็จะพูดว่า 两个 [liǎng gè] เป็นต้น

ตัวอย่าง การนำตัวเลขไปใช้

 • หมายเลข 1 一号 (คำเต็ม一號) [yī hào]
 • มากกว่า 150 ปี 一百五十多年 [ yī bǎi wǔ shí duō nián]
 • ปี ค.ศ.1949 一九四九年 [yī jiǔ sì jiǔ nián]
 • 1 ปี 一年 [yī nián]
 • 1 ปีครึ่ง 一年半 [yī nián bàn]
 • 1 ปีกว่า 一年多 [yī nián duō]
 • 1 สัปดาห์ 一周 [yī zhōu]
 • ครึ่งวัน 一半天 [yī bàn tiān]
 • 1 ชั่วโมง 一小时 [yī xiǎo shí]
 • 1 ครั้ง 一次 [yī cì]
 • 1 โหล 一打 [yī dǎ]
 • 1 ช้อน 一匙 [yī chí]
 • 1ชุด 一套 [yī tào]
 • 1 คน 一个人 (คำเต็ม 一個人) [yī gè rén]
 • 1 แถว 一排 [yī pái]
 • 1,000 ตัน 一千吨 [yī qiān dùn]
 • ศตวรรษที่ 21 二十一世纪 [èr shí yī shì jì]
 • สินค้ามือสอง 二手货(คำเต็ม二手貨) [èr shǒu huò]
 • 3 เท่า 三倍 [sān bèi]
 • เศษสองส่วนสาม (2/3) 三分之二 [sān fēn zhī èr]
 • สามเหลี่ยม 三角 [sān jiǎo]
 • รูปสามเหลี่ยม 三角形 [sān jiǎo xíng]
 • สามมิติ/3 D 三维 [sān wéi]
 • คนขับรถสามล้อ 三轮车夫 (คำเต็ม三輪車伕) [sān lún chē fū]
 • สามสิบปีที่แล้ว (ที่ผ่านมา) 三十年来 (คำเต็ม三十年來) [sān shí nián lái]
 • อายุ 36 ปี 三十六岁(คำเต็ม 三十六歲) [sān shí liù suì]
 • 4 ด้าน 四边 (คำเต็ม四邊) [sì biān]
 • โครงการ 5 ปี 五年计划 (คำเต็ม五年計划) [wǔ nián jì]
 • 6 โมงครึ่ง 六点半 (คำเต็ม六點半) [liù diǎn bàn]
 • 6.5  六点五 (คำเต็ม 六點五) [liù diǎn wǔ]
 • ยุค70, ปีคริสศักราช 1970-1979 七十年代 [qī shí nián dài]
 • หนังสือขนาด 16 หน้ายก 八开(คำเต็ม八開) [bā kāi]
 • ประมาณ 10 เดือน 十几个月(คำเต็ม十几個月) [shí jǐ gè yuè]
 • 12 ราศี (รอบนักษัตร) 十二地支 [shí èr dì zhī]

ตัวเลขจีนบอกรัก

 • 520:我爱你 ฉันรักคุณ
 • 360:想念你 คิดถึงคุณ
 • 300:想你哦 คิดถึงนะ
 • 915:就要吻 จะจูบ
 • 7731:心心相印 ใจตรงกัน
 • 1920:永久爱你 รักคุณตลอดไป
 • 04551:你是我唯一 คุณคือหนึ่งเดียว
 • 57350:我只在乎你 ฉันแคร์แค่คุณนะ
 • 93110:好想见见你 อยากเจอคุณมาก ๆ

อ้างอิงข้อมูลจาก :  https://www.oknation.net/blog/songlink/2010/06/16/entry-1

ศัพท์ภาษาจีน: คณิตศาสตร์ [数学]

คณิตศาสตร์ ภาษาจีน

乘法表 [chéngfǎbiǎo] ตารางสูตรคูณ
数学 [shù xué] คณิตศาสตร์

  • 数 [shù] คำนวณ,นับ
  • 算术 [suànshù] เลขคณิต
  • 计算 [jìsuàn] คำนวณ
  • 加 [jiā] บวก
  • 减 [jiǎn] ลบ
  • 乘 [chéng] คูณ
  • 除 [chú] หาร
  • 加数 [jiā shù] ตัวบวก
  • 减数 [jiǎnshù] ตัวลบ
  • 乘数 [chéngshù] ตัวคูณ
  • 除数 [chúshù] ตัวหาร
  • 数字 [shùzì] ตัวเลข
  • 被加数 [bèijiāshù] จำนวนที่ถูกบวก
  • 被乘数 [bèichéngshù] จำนวนที่ถูกคูณ
  • 被除数 [bèichúshù] จำนวนที่ถูกหาร
  • 实数 [shíshù] จำนวนจริง
  • 整数 [zhěngshù] จำนวนเต็ม
  • 正 [zhèng] จำนวนบวก
  • 负 [fù] จำนวนลบ
  • 零 [líng] ศูนย์
  • 合计 [héjì] รวมเป็น
  • 增加 [zēngjiā] เพิ่มขึ้น
  • 减去 [jiǎnqù] ลดลง
  • 奇数 [qíshù] เลขคี่
  • 偶数 [ǒushù] เลขคู่
  • 进位 [jìnwèi] เลขตัวทด
  • 小数 [xiǎoshù] ทศนิยม
  • 分数 [fēnshù] เศษส่วน

Continue reading

ภาษาจีนที่นิยมใช้แชทบนอินเตอร์เน็ต

แชท ภาษาจีน

เสียงถือเป็นเสน่ห์ของภาษาจีน เพราะในภาษาจีนนั้นเสียงมีไม่มากแต่ตัวอักษรที่สื่อความกลับมีมากจนจำกันไม่หวาดไม่ไหว วัยรุ่นจีนที่ชื่นชอบในการแชท ก็เลยเอาตัวเลขมาแทนที่มีเสียงที่ใกล้เคียงกับตัวอักษรจีนที่ต้องการสื่อความหมาย เพื่อความสะดวกและดูเทห์ยิ่งขึ้น

ขึ้นต้นด้วยเลข 0

 • 095:你找我。เธอตามหาฉัน
 • 04551:你是我唯一。เธอคือหนึ่งเดียว(ในใจ) ของฉัน
 • 066:你来了。เธอมาแล้ว
 • 083576:你别生我气了。เธออย่าได้โกรธฉันเลย
 • 01925:你依旧爱我。 เธอยังรักฉันเหมือนเดิม(เช่นเคย)
 • 02746:你恶心死了。 เธอนี่น่าสะอิดสะเอียน เธอนี่น่าคลื่นไส้จริง
 • 0456: 你是我的。 เธอเป็นของฉัน
 • 0748:你去死吧。 เธอไปตายซะเถอะ
 • 098:你走吧。เธอไปเถอะ (ขับไล่ ไปให้พ้น)

ขึ้นต้นด้วยเลข 1

 • 12825: 你爱不爱我。เธอรักฉันไหม
 • 1314:一生一世。ตลอดชั่วชีวิต
 • 1372:一相情愿。ปราถรณาอยู่แต่ฝ่ายเดียว
 • 1392010:一生就爱你一人。ชีวิตนี้รักเธอเพียงคนเดียว
 • 1414:意思意思。ใช้เมื่อมอบของขวัญ เชิญแขกเป็นต้น แสดงออกถึงน้ำใจของเราที่มีต่อผู้อื่น
 • 145692:你是我的最爱。เธอคือคนที่ฉันรักที่สุด
 • 1474:要死去死。 อยากตายก้อไปตายเลยไป
 • 1487:你是白痴。เธอปัญญาอ่อน เธอมันโง่
 • 1573:一往情深。รำพึงรักอยู่เสมอ
 • 1711:一心一意。 รักเดียวใจเดียว
 • 18056:你不理我啦!เธอไม่สนใจ (ไม่แยแส) ฉันแล้วหรอ

ขึ้นต้นด้วยเลข 2

 • 234:爱相随。รักซึ่งกันและกัน
 • 296:爱走了。รักจากไปแล้ว
 • 246:饿死了。หิวจะตายอยู่แล้ว
 • 2627:爱来爱去。 รักไปรักมา
 • 282:饿不饿。หิวหรือยัง
 • 230:爱上你。 ฉันหลงรักเธอ ฉันตกหลมรักเธอ
 • 2137:为你伤心。 เศร้า / เสียใจเพื่อเธอ
 • 21475:爱你是幸福。 เป็นสุขแล้วที่ได้รักเธอ
 • 20609:爱你到永久。รักเธอตราบนานเท่านาน รักเธอตลอดกาล
 • 2131999:爱你想你久久久。 รักและคิดถึงอ่ะ
 • 2010000:爱你一万年。รักเธอเป็นหนึ่งหมื่นปี
 • 2925184:爱就爱我一辈子。 จะรักก็รักฉันชั่วชีวิต
  Continue reading

ศัพท์ภาษาจีนที่ยืมคำมาจากภาษาอื่น ตอนที่1 [音译]

ภาษาจีนที่ยืมคำมาจากภาษาอื่น

คำ ยืม คือ คำที่ยืมมาจากภาษาอื่น โดยเป็นการยืมมาทั้งความหมายและเสียงอ่าน ภาษาจีนมีการยืมคำมาจากภาษาอื่นมากมาย ตั้งแต่ราชวงศ์ฮั่น ภาษาจีนก็เริ่มมีการยืมคำมาจากภาษาของชนกลุ่มน้อย หลังจากที่ศาสนาพุทธเผยแพร่เข้าสู่ประเทศจีน ก็เริ่มปรากฎคำยืมจากภาษาสันสกฤต เมื่อเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ คำยืมในภาษาจีนส่วนใหญ่มาจากภาษาตะวันตกและภาษาญี่ปุ่น

คำยืมต่าง ประเทศในภาษาจีนส่วนใหญ่ใช้การแปลทับเสียง(音译) การแปลทับเสียง หมายถึง การแปลคำของภาษาหนึ่งโดยใช้คำของอีกภาษาหนึ่งซึ่งมีเสียงเหมือนหรือใกล้ เคียงกัน การแปลเช่นนี้สะดวกและง่ายที่สุด เพราะไม่ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบและรูปแบบของคำ แค่แปลเสียงอ่านของคำออกมาก็พอ ดังนั้นเอกลักษณ์คำยืมของการแปลชนิดนี้จะเด่นชัดที่สุด เช่น

 • Brandy (บรั่นดี) แปลเป็น 白兰地 [bái lán dì]
 • Pingpong (ปิงปอง) แปลเป็น乒乓 [pīng pāng]
 • Nylon (ไนล่อน) แปลเป็น 尼龙 [ní lóng]
 • Soviet (โซเวียต) แปลเป็น 苏维埃 [sū wéi āi]
 • Sydney (ซิดนีย์) แปลเป็น 悉尼 [xī ní]
 • Chocolate (ช๊อกโกแล็ต) แปลเป็น 巧克力 [qiǎo kè lì]
 • Sofa (โซฟา) แปลเป็น 沙发 [shā fā]
 • Hacker (แฮ๊กเกอร์) แปลเป็น 黑客 [hēi kè]
 • Logic (ตรรกกะ) แปลเป็น 逻辑 [luó jí]
 • Radar (เรดาร์) แปลเป็น 雷达 [léi dá]
 • Pound (ปอนด์) แปลเป็น 磅 [bàng]
 • Copy (ก๊อปปี้) แปลเป็น 拷贝 [kǎo bèi]
 • Disco (ดิสโก้) แปลเป็น 迪斯科 [dī sī kē]
 • Bikini (บิกินี่) แปลเป็น 比基尼 [bǐ jī ní]
 • Microphone (ไมโครโฟน) แปลเป็น 麦克风 [mài kè fēng]
 • Motor (มอเตอร์) แปลเป็น 马达 [mǎ dá]
 • Cookie (คุ๊กกี้) แปลเป็น 曲奇 [qǔ qí]
 • Laser (เลเซอร์) แปลเป็น 镭射 [léi shè]

นอกจากนี้ยังมีการแปลทับเสียงพร้อมคำขยายความเพิ่ม(音译加注词) เช่น

1. Bar (บาร์เหล้า) แปลเป็น 酒吧 [jiǔ bā] คำว่า酒หมายถึง เหล้า ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 吧เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า bar

2. Marxism (ลัทธิมาร์กซิส) แปลเป็น 马克思主义 [mǎ kè sī zhǔ yì] คำว่า主义หมายถึง ลัทธิ ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 马克思เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Marx

3. the Czar (พระเจ้าซาร์) แปลเป็น 沙皇 [shā huáng] คำว่า皇หมายถึง พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นในภาษาจีน 沙 เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Czar

4. Jeep (รถจี๊บ) แปลเป็น 吉普车 [jí pǔ chē] คำว่า车หมายถึง รถ ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 吉普เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Jeep

5. Rifle (ปืนไรเฟิล) แปลเป็น 来福枪 [lái fú qiāng] คำว่า枪หมายถึง ปืน ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 来福เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Rifle

6. Motorcycle (รถมอเตอร์ไซค์) แปลเป็น 摩托车 [mó tuō chē] คำว่า车หมายถึง รถ ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 摩托เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Motor

7. Salad oil (น้ำมันสลัด) แปลเป็น 色拉油 [sè lā yóu] คำว่า油หมายถึง น้ำมัน ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 色拉เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Salad

เนื่องจากสังคมจีนโดยทั่วไปมีค่านิยมว่าคำยืมภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาตะวันตกฟังดู
ทัน สมัย คำยืมภาษาต่างประเทศจึงเป็นที่ยอมรับได้ง่ายในภาษาพูดโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่น ส่งผลให้ภาษาจีนบางคำกำลังค่อย ๆ ถูกคำยืมภาษาต่างประเทศทดแทน เช่น คำว่า“袖珍”[xiù zhēn],“微型”[wēi xíng] ซึ่งหมายถึง ขนาดเล็ก ในภาษาพูดปัจจุบันนิยมใช้คำว่า“迷你”[mí nǐ](Mini)แทน หรือคำว่า “饼干” ซึ่งหมายถึง ขนมปังกรอบ นิยมใช้คำว่า“克力架”(Cracker)แทน ซึ่งถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไปคงจะมีคำภาษาจีนที่ถูกคำยืมภาษาต่างประเทศทดแทน มากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม อักษรจีนเลียนเสียง

อ้างอิงข้อมูลจาก : ดร.จุรี สุชนวนิช สาขาวิชาภาษาจีน

11 ประโยคภาษาจีนใช้บ่อยในชีวิตประจําวัน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจําวัน

1. 说不准 (shuō bu zhǔn) ไม่แน่ใจ บอกแน่นอนไม่ได้

ตัวอย่างเช่น มีคนถามว่า วันนี้คุณจะกลับกี่โมง แต่คุณไม่แน่ใจว่าคุณจะสามารถกลับได้กี่โมง ก็สามารถใช้คำนี้ได้

 • A: 你今天几点 回来?
  nǐ jīntiān jǐ diǎn huílái
  วันนี้คุณจะกลับมากี่โมง
 • B: 说不准,.可能会晚一点
  shuō bu zhǔn,kěnéng huì wǎn yìdiǎn
  ไม่แน่ใจ อาจจะดึกหน่อย

หรืออาจจะใช้คำว่า 说不定 (shuō bu dìng) ก็ได้นะคะ มีความหมายว่า ไม่แน่นอน เหมือนกันค่ะ

2. 原来如此 (yuán lái rú cǐ) อ๋อ..ที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เอง

ใช้ในกรณีที่ เข้าใจความจริง หรือสาเหตุของเรื่องในทันที และหายข้องใจอีกต่อไป

ตัวอย่างเช่น

 • A: 她的英语说得真好啊
  tā de yīngyǔ shuō de zhēnhǎo a
  เธอพูดภาษาอังกฤษได้ดีจริงๆเลยนะเนี่ย
 • B: 她爸爸是美国人
  tā bàba shì měiguórén
  พ่อของเธอเป็นคนอเมริกาน่ะ
 • A: 原来如此
  yuán lái rú cǐ
  อ๋อ…ที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เอง

หรือจะใช้คำว่า 难怪呢 (nán guài ne) อ่านว่า หนานไกว้เนอะ ที่แปลว่า มิน่าล่ะ ก็ได้นะคะ

3. 一切还好吧 (yíqiè háihǎo bā) ใช้สำหรับทักทายเพื่อน แปลว่า เป็นอย่างไรบ้าง ,ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี , สบายดีนะ

ตัวอย่างเช่น

 • A: 好久不见了 一切还好吧?
  hǎo jiǔ bú jiàn le, yíqiè háihǎo bā
  ไม่เจอกันตั้งนานแหน่ะ สบายดีหรือเปล่า?
 • B: 还行 hái xíng สบายดี

4. 回头见 (huí tóu jiàn) อีกสักครู่เจอกัน,เดี๋ยวเจอกัน

ใช้เมื่อจากกันไม่นาน ช่วงเวลาสั้นๆ

 • A: 我先去市场,一会儿就回来。
  wǒ xiān qù shì chǎng ,yí huìr jiù huí lái
  ฉันไปตลาดก่อนนะ,เดี๋ยวกลับมา
 • B: 好,回头见。
  hǎo, huí tóu jiàn
  ได้,เดี๋ยวเจอกัน

5. 吓了我一跳  (xià le wǒ yí dà tiào) แปลว่า ทำฉันตกใจหมดเลย

ตัวอย่างเช่น

 • 你进来不敲门, 吓了我一跳.
  nǐ jìnlái bù qiāomén,xià le wǒ yí tiào.
  คุณเข้ามาไม่เคาะประตู, ทำฉันตกใจหมดเลย

6. 不像话 (bú xiàng huà) แปลว่า ไม่เข้าท่า

ใช้เพื่อตำหนิการกระทำของคนที่ทำอะไรที่ขัดแย้งกับความถูกต้องทั่วๆไป

 • 他这么做,真不像话。
  tā zhème zuò ,zhēn bú xiàng huà
  เขาทำแบบนี้ ไม่เข้าท่าจริงๆ

7. 不见不散 (bú jiàn bú sàn) แปลว่า ไม่เจอไม่กลับ ต้องเจอกันให้ได้

ใช้ยืนยันการนัดหมาย, เพื่อเป็นการบอกว่ายังไงก็ต้องเจอกันให้ได้ ไม่เจอไม่กลับ

 • A: 明天六点在大学门口见。
  míngtiān liùdiǎn zài dàxué ménkǒu jiàn
  พรุ่งนี้หกโมงเจอกันที่หน้าประตูมหาวิทยาลัยนะ
 • B: 好,不见不散
  hǎo, bú jiàn bú sàn
  โอเค, ต้องเจอกันให้ได้นะ(ไม่เจอไม่กลับ)

8. 还要别的吗?(háiyào biéde ma?) ยังต้องการรับอย่างอื่นเพิ่มอีกหรือเปล่า?

เป็นประโยคที่เพื่อนๆอาจได้ยินบ่อยในร้านอาหาร หรือเวลาไปซื้อของที่จีนนะคะ

 • A: 来两杯嚓啡。
  lái liǎng bēi cā fēi。
  ขอกาแฟสองแก้วครับ
 • B: 还要别的吗?
  háiyào biéde ma?
  ต้องการรับอย่างอื่นเพิ่มอีกหรือเปล่าครับ?
  A: 不要了。
  bú yào le.
  ไม่แล้วครับ

9. 麻烦你了。(máfan nǐ le)  รบกวนคุณแล้ว, ขอโทษที่รบกวน

เป็นคำที่ใช้เพื่อแสดงความขอบคุณเมื่อต้องรบกวนหรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นนะคะ

 • A: 我把你的鞋带来了。
  wǒ bǎ nǐ de xié dài lái le
  ผมเอารองเท้าของคุณมาให้แล้วนะ
 • B: 谢谢,麻烦你了。
  xièxie,máfan nǐ le。
  ขอบคุณค่ะ, ขอโทษที่รบกวนนะคะ
 • A: 不用谢。
  bú yòng xiè
  ไม่เป็นไรครับ

10. 真可惜 (zhēn kěxī) แปลว่า น่าเสียดายจริงๆเลย

ประโยคนี้ใช้สำหรับมีคนชม แล้วเราต้องการแสดงความถ่อมตน หรือเขาอาจชมมากเกินไป เราสามารถพูดว่า
你过奖了. nǐ guò jiǎng le คุณชมเกินไปแล้ว

 • A : 今天 你非常漂亮.
  jīntiān nǐ fēicháng piàoliang.
  วันนี้คุณสวยมากๆเลยครับ
 • B : 你过奖了.
  nǐ guò jiǎng le
  คุณชมเกินไปแล้ว

11. 马马虎虎 mǎmǎ hūhū พอใช้ได้ , ก็งั้นๆแหละ

ใช้สำหรับแสดงความถ่อมตัว เมื่อมีคนชม หรือ ใช้ประเมินค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

 • A : 你的汉语真好。
  nǐ de hànyǔ zhēnhǎo
  ภาษาจีนของคุณดีจริงๆเลย
 • B : 马马虎虎啦
  mǎmǎ hūhū la.
  พอใช้ได้เท่านั้นเอง

เครดิต : www.thaiinchina.com

 

พระธรรม : 祈愿文 บทขอพรพระ

ขอพรพระ ภาษาจีน

ผมขออนุญาตินำ บทขอพรพระ มาเผยแพร่  ต้องขอขอบคุณเจ้าของผลงานด้วยครับ

祈愿文 [qíyuànwén] บทขอพรพระ

吉日良时 日月开泰
Jírì liáng shí rì yuè kāi tài
วันดีศรีวัน สุริยันจันทราเบิกฟ้า

吾今跪在 神坛之中
Wú jīn guì zài shén tán zhī
บัดนี้ข้าฯ คุกเข่าหน้าตั่ว (พระ)

三叩九拜 诸位圣众
ān kòu jiǔ bài zhūwèi shèng zhòng
สามหมอบเก้ากราบ ทวยเทพเทวา

祈求圣恩 雨调顺风
Qíqiú shèng ēn yǔ diào shùnfēng
ขอพรเมตตา ให้ทุกอย่างราบรื่น

大发慈悲 安慰民众
Dà fā cíbēi ānwèi mínzhòng
เมตตากรุณา ปกป้องปวงชน

救苦救难 有始无终
Jiùkǔjiùnàn yǒushǐwúzhōng
ให้พ้นทุกข์ยาก ตลอดกาล (有始无终 มีจุดเริ่มต้น แต่ไร้จุดสิ้นสุด)

四季八方 全民合同
Sìjì bāfāng quánmín hétóng
สี่ฤดูแปดทิศ ปวงประชาสามัคคี

五福临门 国泰民安
Wǔfú línmén guótàimín’ān
วาสนาถึงประตู ประเทศชาติสงบสุข  (อ่านเพิ่มเติม พร 5 ประการ [五福临门])

安康无病 寿比南山
Ānkāng wú bìng shòu bǐ nánshān
สุขภาพแข็งแรงไร้โรคา อายุยืนดุจเขาหนานซาน

才如四海 福慧圆满
Cái rú sìhǎi fú huì yuánmǎn
ความสามารถ (มากมาย) ดุจทะเลสี่คาบสมุทร สติปัญญาบริบูรณ์

发财富贵 闻名天下
Fācái fùguì wénmíng tiānxià
ร่ำรวยสูงศักดิ์ ชื่อเสียงก้องไปในใต้หล้า

家庭广大 子孙纳福
Jiātíng guǎngdà zǐsūn nàfú
ครอบครัวรุ่งเรือง ลูกหลานมีโชค

诸天仙人 经常保护
Zhū tiānxiānrén jīngcháng bǎohù
ทวยเทพทั้งปวง อารักษ์เป็นนิจ

诸佛菩萨 一切神众
Zhū fó púsà yīqiè shén zhòng
พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ และทวยเทพทั้งปวง

三世十方 遍满虚空
Sānshì shí fāng biàn mǎn xūkōng
ทั่วทั้งตรีกาลในทศทิศ แผ่ไปในท้องนภา

佛光万道 神光万丈
Fóguāng wàn dào shén guāng wànzhàng
พุทธรัศมีแผ่ไปในหมื่นทิศ เทวรัศมีซ่านไปหมื่นสาย

吾今一心 三拜叩求
Wú jīn yīxīn sān bài kòu qiú
บัดนี้ข้าฯ รวมจิตเป็นหนึ่ง สามกราบวิงวอน

一切说来 一 一如愿
Yīqiè shuō lái yīyī rúyuàn
ที่กล่าวมานี้ เป็นจริงทุกสิ่งอัน

诚心谢恩 满愿成真
Chéngxīn xiè’ēn  mǎnyuàn chéngzhēn.
น้อมจิตขอบพระทัย ที่ (ทรงเมตตา) ให้ความปรารถนาเป็นจริง.

净云道人 作文
Jìng yún dàoren zuòwén
จิ้งอฺวิ๋นเต้าเหริน ประพันธ์

己丑年夏天
Jǐchǒunián xiàtiān
ฤดูร้อน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒

ศัพท์ที่ส่าสนใจ

 • 吉日 [jírì] วันดี, วันมงคล
 • 合十 [héshí] พนมมือ, ไหว้
 • 日月 [rìyuè] ชีวิต
 • [jí] โชคดี
 • [wú]  ข้า, ตัวข้า, ข้าพเจ้า (คำโบราณ ประกอบไปด้วยอักษรสองตัวคือ 五 แปลว่า ห้า ในที่นี้หมายถึงธาตุทั้งห้าคือ ทอง 金 ไม้ 木 น้ำ 水 ไฟ 火 ดิน 土 ส่วนอักษร โข่ว 口 ตามศัพท์แปลว่าปาก ในที่นี้หมายถึง ชีวิต 生命 เมื่อเขียนรวมกันกลายเป็น 吾 เเปลว่า ฉัน หมายถึงชีวิตคนประกอบด้วยห้าธาตุนั่นเอง *ต้องขอบคุณผู้ที่อธิบายความหมายของคำนี้ด้วยครับ)
 • [guì] คุกเข่า
 • [shén] เทพ, พระเจ้า
 • [tán] แท่นบูชา
 • [kòu] คุกเข่าลงเอาหน้าผากแตะพื้น
 • 诸 [zhū] ทั้งหมด
 • 诸位 [zhūwèi] ทุกท่าน (คำที่ใช้แสดงความเคารพ)
 • [bài] ไหว้, แสดงความเคารพ
 • [tài] สงบสุข, สันติ
 • 祈求 [qíqiú] อธิฐาน, เฝ้าปรารถนา
 • 顺风 [shùnfēng] ตามลม, ราบรื่น
 • 慈悲 [cíbēi] เมตตา
 • 安慰 [ānwèi] ปลอบใจ
 • 民众 [mínzhòng] มวลชน
 • [shèng] นักบุญ,จักรพรรดิ์, สิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • [ēn]บุญคุณ
 • 救苦救难 [jiùkǔjiùnàn] ช่วยเหลือยามทุกข์ร้อน
 • 有始无终 [yǒushǐwúzhōng] เริ่มต้นทำงานแต่ไม่สามารถไปตลอดลอดฝั่ง
 • 四季 [sìjì] สี่ฤดู
 • 八方 [bāfāng] ทั้งแปดทิศ หมายถึงทุกทิศทุกทาง
 • 全民 [quánmín] ประชาชนทั้งหมด
 • 合同 [hétóng] สัญญา
 • 安康 [ānkāng] สุขภาพแข็งแรง
 • 寿比南山 [shòubǐnánshān]มีชีวิตยืนยาว เหมือนภูเขาหนานซาน
 • 四海 [sìhǎi] สี่คาบสมุทร, ทุกประเทศ, ทั่วโลก
 • 圆满 [yuánmǎn] พึงพอใจ
 • 发财 [fācái] ร่ำรวย
 • 富贵 [fùguì] ร่ำรวยและมีเกียรติ
 • [fú] ความสุข, ศิริมงคล, โชค
 • [lín] ชิด, มาถึง, เข้าใกล้
 • 闻名 [wénmíng] มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกัน
 • 天下 [tiānxià] ใต้หล้า
 • 家庭 [jiātíng] ครอบครัว
 • 广大 [guǎngdà] กว้างขวาง
 • 子孙 [zǐsūn] ลูกหลาน
 • 纳福 [nàfú] ใช้ชีวิตอย่างรื่นเริงและสบาย
 • 天仙 [tiānxiān] เทพธิดาบนสวรรค์
 • 经常 [jīngcháng] เป็นประจำ, ทุกวัน
 • 保护 [bǎohù] คุ้มครอง
 • 菩萨 [púsà]พระโพธิสัตว์
 • 一切 [yīqiè] ทั้งหมด
 • 万丈 [wànzhàng]สูงส่ง, หรูหรา, ลึกมาก
 • 一心 [yīxīn] ต้งอกตั้งใจ
 • 一 一 [yīyī] เป็นอย่าง ๆ
 • 如愿 [rúyuàn] สมความปรารถนา
 • 诚心 [chéngxīn] จริงใจ
 • 道人 [dàoren] นักพรต, นักบวชในศาสนาเต๋า
 • 作文 [zuòwén] ประพันธ์
 • 夏天 [xiàtiān] ฤดูร้อน

 

หนังสือจีน “กฎของลูกศิษย์ 弟子规” ( Students’ Rules)

กฎของศิษย์ ภาษาจีน (弟子规)

《弟子规》การตีความ “กฎของลูกศิษย์” 读诵解释1-7

弟子规 [di zi gui] นี้เดิมชื่อว่า “คำสอนผู้เยาว์” 训蒙文 [xùn mēng wén] ประพันธ์ขึ้นโดยท่าน 李毓秀 [lǐ yù xiù] ในสมัยราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1644 – 1911) ต่อมานำมาเรียบเรียงรวมกับ 童蒙须知 [tóng mēng xū zhī] “ข้อควรรู้ของผู้เยาว์” ของท่านจูซี แห่งราชวงศ์ซ่ง โดยผ่านการแก้ไขเรียบเรียงใหม่โดยปราชญ์แห่งราชวงศ์ชิง ท่าน 贾存仁 [jiǎ cún rén] และเปลี่ยนชื่อหนังสือเป็น 弟子规 [di zi gui] “กฏของผู้เป็นลูกศิษย์” มาตรฐานที่เป็นนักศึกษาที่ดี

弟子规 [di zi gui] นี้ เป็นกาพย์กลอนที่ให้เด็กๆท่องจำในสมัยโบราณ เพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ภาษาจีน วัฒนธรรม และ ปลูกฝังความกตัญญู อุปนิสัยที่ดี พื้นฐานที่เป็นคนดีและแนวทางในการมีชีวิตสอดคล้องกลมกลืนกับ ผู้อื่น ปลูกฝังหลักการดำรงชีวิตตามหลักของขงจื้อ (儒学 – rú xué)

(ตี้จื่อกุย) เน้นหลักคุณธรรมพื้นฐานที่ควรรู้และควรบ่มเพาะ ซึ่งใช้อักษรสามตัวในหนึ่งวรรค มีสัมผัสทางภาษาที่งดงาม เหมาะที่จะศึกษาเรียนรู้ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็กๆและเยาวชนทั้งหลายซึ่งคุณธรรมเหล่านี้กำลังจางหายไปจากสังคม ไทยไป มากขึ้นทุกที หากผู้ใดนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตตนเอง อย่างน้อยตนเองย่อมมีคุณค่า ครอบครัวสงบสุข มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานและชีวิตของตน

弟子规 [di zi gui] ได้แบ่งออกเป็น 7 หมวดใหญ่ๆดังนี้

 1. 入则孝 [rù zé xiào] กตัญญู
 2. 出则梯 [chū zé tī]  พี่น้องปรองดอง
 3. 谨 [jǐn] สำรวมระวัง
 4. 信 [xìn] ถือสัจจะ
 5. 泛爱众 [fàn ài zhòng] รักใคร่มวลชน
 6. 亲仁 [qīn rén]  เข้าใกล้ผู้มีคุณธรรม
 7. 余力学文 [yú lì xué wén] มีกำลังเหลือศึกษาหาความรู้
ตี้จื่อกุย เป็นคำสอนของนักปราชญ์ขงจื่อ และปราชญ์ท่านอื่นๆ
ก่อนอื่นให้กตัญญูเชื่อฟังต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ นักปราชญ์ เคารพพี่ๆ
และรองลงมาคือ ประพฤติตนให้อยู่ในกรอบระเบียบอย่างเคร่งครัด
ทำตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือของผู้อื่น มีมิตรภาพ
รักและห่วงใยผู้อื่น และใกล้ชิดกับผู้มีคุณธรรม
นอกจากนี้ให้หาโอกาสศึกษาวัฒนธรรม และแสวงหาความรู้ต่างๆ
https://youtu.be/0sJp3upw7xI
《弟子規》总叙 [zǒng xù]

弟子规 圣人训 首孝弟 次谨信
[dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn]

泛爱众 而亲仁 有余力 则学文
[fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén]

1.入则孝 [rù zé xiào] กตัญญู

父母呼 应勿缓 父母命 行勿懒 [fù mǔ hū yìng wù huǎn fù mǔ mìng xíng wù lǎn]

父母教 须敬听 父母责 须顺承 [fù mǔ jiào xū jìng tīng fù mǔ zé xū shùn chéng]

冬则温 夏则清 晨则省 昏则定 [dōngzéwēn xiàzéqìng chénzéxǐng hūnzédìng]

出必告 反必面 居有常 业无变 [chū bì gào fǎn bì miàn jū yǒu cháng yè wú biàn]

事虽小 勿擅为 苟擅为 子道亏 [shì suī xiǎo wù shàn wéi gǒu shàn wéi zǐ dào kuī]

物虽小 勿私藏 苟私藏 亲心伤 [wù suī xiǎo wù sī cáng gǒu sī cáng qīn xīn shāng]

亲所好 力为具 亲所恶 谨为去 [qīn suǒ hǎo lì wéi jù qīn suǒ è jǐn wéi qù]

身有伤 贻亲忧 德有伤 贻亲羞 [shēn yǒu shāng yí qīn yōu dé yǒu shāng yí qīn xiū]

亲爱我 孝何难 亲憎我 孝方贤 [qīn ài wǒ xiào hé nán qīn zēng wǒ xiào fāng xián]

亲有过 谏使更 怡吾色 柔吾声 [qīn yǒu guò jiàn shǐ gèng yí wú sè róu wú shēng]

谏不入 悦复谏 号泣随 挞无怨 [jiàn bù rù yuè fù jiàn hào qì suí tà wú yuàn]

亲有疾 药先尝 昼夜侍 不离床 [qīn yǒu jí yào xiān cháng zhòu yè shì bù lí chuáng]

丧三年 常悲咽 居处变 酒肉绝 [sàng sān nián cháng bēi yàn jū chǔ biàn jiǔ ròu jué]

丧尽礼 祭尽诚 事死者 如事生 [sàng jìn lǐ jì jìn chéng shì sǐ zhě rú shì shēng]

2. 出则梯 [chū zé tī] พี่น้องปรองดอง

兄道友 弟道恭 兄弟睦 孝在中 [xiōngdàoyǒu dìdàogōng xiōngdìmù xiàozàizhōng]

财物轻 怨何生 言语忍 忿自泯 [cáiwùqīng yuànhéshēng yányǔrěn fènzìmǐn]

或饮食 或坐走 长者先 幼者后 [huòyǐnshí huòzuòzǒu zhǎngzhěxiān yòuzhěhòu]

长呼人 即代叫 人不在 己即到 [zhǎnghūrén jídàijiào rénbùzài jǐjídào]

称尊长 勿呼名 对尊长 勿见能 [chēngzūnzhǎng wùhūmíng duìzūnzhǎng wùxiànnéng]

路遇长 疾趋揖 长无言 退恭立 [lùyùzhǎng jíqūyī zhǎngwúyán tuìgōnglì]

骑下马 乘下车 过犹待 百步余 [qíxiàmǎ chéngxiàjū guòyóudài bǎibùyú]

长者立 幼勿坐 长者坐 命乃坐 [zhǎngzhělì yòuwùzuò zhǎngzhězuò mìngnǎizuò]

尊长前 声要低 低不闻 却非宜 [zūnzhǎngqián shēngyàodī dībùwén quèfēiyí]

进必趋 退必迟 问起对 视勿移 [jìnbìqū tuìbìchí wènqǐduì shìwùyí]

事诸父 如事父 事诸兄 如事兄 [shìzhūfù rúshìfù shìzhūxiōng rúshìxiōng]

3. 谨 [jǐn] สำรวมระวัง

朝起早 夜眠迟 老易至 惜此时 [zhāoqǐzǎo yèmiánchí lǎoyìzhì xīcǐshí]

晨必盥 兼漱口 便溺回 辄净手 [chénbìguàn jiānshùkǒu biànniàohuí zhéjìngshǒu]

冠必正 纽必结 袜与履 俱紧切 [guānbìzhèng niǔbìjié wàyǔlǚ jùjǐnqiè]

置冠服 有定位 勿乱顿 致污秽 [zhìguānfú yǒudìngwèi wùluàndùn zhìwūhuì]

衣贵洁 不贵华 上循分 下称家 [yīguìjié búguìhuá shàngxúnfèn xiàchènjiā]

对饮食 勿拣择 食适可 勿过则 [duìyǐnshí wùjiǎnzé shíshìkě wùguòzé]

年方少 勿饮酒 饮酒醉 最为丑 [niánfāngshào wùyǐnjiǔ yǐnjiǔzuì zuìwéichǒu]

步从容 立端正 揖深圆 拜恭敬 [bùcōngróng lìduānzhèng yīshēnyuán bàigōngjìng]

勿践阈 勿跛倚 勿箕踞 勿摇髀 [wùjiànyù wùbǒyǐ wùjījù wùyáobì]

缓揭帘 勿有声 宽转弯 勿触棱 [huǎnjiēlián wùyǒushēng kuānzhuǎnwān wùchùléng]

执虚器 如执盈 入虚室 如有人 [zhíxūqì rúzhíyíng rùxūshì rúyǒurén]

事勿忙 忙多错 勿畏难 勿轻略 [shìwùmáng mángduōcuò wùwèinán wùqīnglüè]

斗闹场 绝勿近 邪僻事 绝勿问 [dòunàochǎng juéwùjìn xiépìshì juéwùwèn]

将入门 问孰存 将上堂 声必扬 [jiāngrùmén wènshúcúnjiāngshàngtáng shēngbìyáng]

人问谁 对以名 吾与我 不分明 [rénwènshuí duìyǐmíng wúyǔwǒ bùfēnmíng]

用人物 须明求 倘不问 即为偷 [yòngrénwù xūmíngqiú tǎngbùwèn jíwéitōu]

借人物 及时还 后有急 借不难 [jièrénwù jíshíhuán hòuyǒují jièbùnán]

4. 信 [xìn] ถือสัจจะ

凡出言 信为先 诈与妄 奚可焉 [fánchūyán xìnwéixiān zhàyǔwàng xīkěyān]

话说多 不如少 惟其是 勿佞巧 [huàshuōduō bùrúshǎo wéiqíshì wùnìngqiǎo]

奸巧语 秽污词 市井气 切戒之 [jiānqiǎoyǔ huìwūcí shìjǐngqì qièjièzhī]

见未真 勿轻言 知未的 勿轻传 [jiànwèizhēn wùqīngyán zhīwèidì wùqīngchuán]

事非宜 勿轻诺 苟轻诺 进退错 [shìfēiyí wùqīngnuò gǒuqīngnuò jìntuìcuò]

凡道字 重且舒 勿急疾 勿模糊 [fándàozì zhòngqiěshū wùjíjí wùmóhū]

彼说长 此说短 不关己 莫闲管 [bǐshuōcháng cǐshuōduǎn bùguānjǐ mòxiánguǎn]

见人善 即思齐 纵去远 以渐跻 [jiànrénshàn jísīqí zòngqùyuǎn yǐjiànjī]

见人恶 即内省 有则改 无加警 [jiànrénè jínèixǐng yǒuzégǎi wújiājǐng]

唯德学 唯才艺 不如人 当自砺 [wéidéxué wéicáiyì bùrúrén dāngzìlì]

若衣服 若饮食 不如人 勿生戚 [ruòyīfú ruòyǐnshí bùrúrén wùshēngqī]

闻过怒 闻誉乐 损友来 益友却 [wénguònù wényùlè sǔnyǒulái yìyǒuquè]

闻誉恐 闻过欣 直谅士 渐相亲 [wényùkǒng wénguòxīn zhíliàngshì jiànxiāngqīn]

无心非 名为错 有心非 名为恶 [wúxīnfēi míngwéicuò yǒuxīnfēi míngwéiè]

过能改 归于无 倘□饰 增一辜 [guònénggǎi guīyúwú tǎngyǎnshì zēngyìgū]

5. 泛爱众 [fàn ài zhòng] รักใคร่มวลชน

凡是人 皆须爱 天同覆 地同载 [fánshìrén jiēxūài tiāntóngfù dìtóngzài]

行高者 名自高 人所重 非貌高 [xìnggāozhě míngzìgāo rénsuǒzhòng fēimàogāo]

才大者 望自大 人所服 非言大 [cáidàzhě wàngzìdà rénsuǒfú fēiyándà]

己有能 勿自私 人所能 勿轻訾 [yǐyǒunéng wùzìsī rénsuǒnéng wùqīngzī]

勿谄富 勿骄贫 勿厌故 勿喜新 [wùchǎnfù wùjiāopín wùyàngù wùxǐxīn]

人不闲 勿事搅 人不安 勿话扰 [rénbùxián wùshìjiǎo rénbùān wùhuàrǎo]

人有短 切莫揭 人有私 切莫说 [rényǒuduǎn qièmòjiē rényǒusī qièmòshuō]

道人善 即是善 人知之 愈思勉 [dàorénshàn jíshìshàn rénzhīzhī yùsīmiǎn]

扬人恶 即是恶 疾之甚 祸且作 [yángrénè jìshìè jízhīshèn huòqiězuò]

善相劝 德皆建 过不规 道两亏 [shànxiāngquàn déjiējiàn guòbùguī dàoliǎngkuī]

凡取与 贵分晓 与宜多 取宜少 [fánqǔyǔ guìfēnxiǎo yǔyíduō qǔyíshǎo]

将加人 先问己 己不欲 即速已 [jiāngjiārén xiānwènjǐ jǐbúyù jísùyǐ]

恩欲报 怨欲忘 报怨短 报恩长 [ēnyùbào yuànyùwàng bàoyuànduǎn bàoēncháng]

待婢仆 身贵端 虽贵端 慈而宽 [dàibìpú shēnguìduān suīguìduān cíérkuān]

势服人 心不然 理服人 方无言 [shìfúrén xīnbùrán lǐfúrén fāngwúyán]

6. 亲仁 [qīn rén] เข้าใกล้ผู้มีคุณธรรม

同是人 类不齐 流俗众 仁者希 [tóngshìrén lèibùqí liúsúzhòng rénzhěxī]

果仁者 人多畏 言不讳 色不媚 [guǒrénzhě rénduōwèi yánbúhuì sèbúmèi]

能亲仁 无限好 德日进 过日少 [néngqīnrén wúxiànhǎo dérìjìn guòrìshǎo]

不亲仁 无限害 小人进 百事坏 [bùqīnrén wúxiànhài xiǎorénjìn bǎishìhuài]

7. 余力学文 [yú lì xué wén] มีกำลังเหลือศึกษาหาความรู้

不力行 但学文 长浮华 成何人 [búlìxíng dànxuéwén zhǎngfúhuá chénghérén]

但力行 不学文 任己见 昧理真 [dànlìxíng bùxuéwén rènjǐjiàn mèilǐzhēn]

读书法 有三到 心眼口 信皆要 [dúshūfǎ yǒusāndào xīnyǎnkǒu xìnjiēyào]

方读此 勿慕彼 此未终 彼勿起 [fāngdúcǐ wùmùbǐ cǐwèizhōng bǐwùqǐ]

宽为限 紧用功 工夫到 滞塞通 [kuānwéixiàn jǐnyònggōng gōngfūdào zhìsètōng]

心有疑 随札记 就人问 求确义 [xīnyǒuyí suízhájì jiùrénwèn qiúquèyì]

房室清 墙壁净 几案洁 笔砚正 [fángshìqīng qiángbìjìng jīànjié bǐyànzhèng]

墨磨偏 心不端 字不敬 心先病 [mòmópiān xīnbùduān zìbújìng xīnxiānbìng]

列典籍 有定处 读看毕 还原处 [lièdiǎnjí yǒudìngchù dúkànbì huányuánchù]

虽有急 卷束齐 有缺坏 就补之 [suīyǒují juànshùqí yǒuquēhuài jiùbǔzhī]

非圣书 屏勿视 蔽聪明 坏心志 [fēishèngshū bǐngwùshì bìcōngmíng huàixīnzhì]

勿自暴 勿自弃 圣与贤 可驯致 [wùzìbào wùzìqì shèngyǔxián kěxúnzhì]

อ้างอิงจาก https://www.oknation.net/blog/songlink/2009/10/28/entry-1

ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

 • 叙 [xù] บรรยาย
 • 总 [zǒng] สรุป
 • 弟子 [dìzǐ] ลูกศิษย์, เด็ก
 • 规 [guī] กฎ
 • 训 [xùn] อบรมสั่งสอน
 • 则 [zé] แบบอย่าง
 • 首 [shǒu] อันดับแรก, ก่อนอื่น
 • 孝 [xiào] กตัญญูรู้คุณ, ซึ่งรับผิดชอบต่อหน้าที่,เชื่อฟัง,ซื่อสัตย์
 • 弟 [dì] น้องชาย
 • 次 [cì] ครั้ง, ลำดับที่
 • 信 [xìn] เชื่อ, ข่าวสาร
 • 圣人 [shèngrén] นักปราชญ์
 • 有余 [yǒuyú] มีเหลือ
 • 谨 [jǐn] ระมัดระวัง, ละเอียดรอบคอบ
 • 父母 [fùmǔ] พ่อแม่
 • 须 [xū] จะต้อง
 • 责 [zé] ตำหนิ
 • 顺 [shùn] คล้อยตาม
 • 承 [chéng] รับเอาไว้
 • 敬 [jìng] เคารพ
 • 清晨 [qīngchén] เช้าตรู่
 • 冬 [dōng] หนาว
 • 昏 [hūn] ค่ำ
 • 温 [wēn] อบอุ่น
 • 定 [dìng] แน่นอน
 • 居 [jū] ที่พัก
 • 虽 [suī] แม้
 • 擅 [shàn] โดยพลการ, ทำตามใจ
 • 苟 [gǒu] เรื่อยเปื่อย อะไรก็ได้
 • 亲爱 [qīn’ài] ที่รัก
 • 昼夜 [zhòuyè] ตลอดเวลา, กลางวันและกลางคืน
 • 死者 [sǐzhě] ผู้ตาย
 • 兄弟 [xiōngdì] พี่น้อง
 • 财物 [cáiwù] ทรัพย์สมบัติ
 • 言语 [yányu] ภาษา
 • 饮食 [yǐnshí] อาหารและเครื่องดื่ม
 • 长者 [zhǎngzhě] ผู้อาวุโส
 • 不在 [bùzài] ไม่อยู่
 • 尊长 [zūnzhǎng] ผู้อาวุโส
 • 下马 [xiàmǎ] ลงจากม้า
 • 下车 [xiàchē] ลงรถ
 • 此时 [cǐshí] ทันที
 • 漱口 [shùkǒu] บ้วนปาก
 • 净手 [jìngshǒu] ไปห้องน้ำ
 • 定位 [dìngwèi] อยู่กับที่
 • 污秽 [wūhuì] สกปรกไม่สะอาด
 • 饮酒 [yǐnjiǔ] ดื่มเหล้า
 • 最为 [zuìwéi] มากที่สุด
 • 从容 [cōngróng] สุขุม เยือกเย็น
 • 端正 [duānzhèng] ตั้งตรง, เป็นปกติ, ถูกต้อง,ปรับปรุงให้ถูกต้อง
 • 恭敬 [gōngjìng] เคารพ
 • 转弯 [zhuǎnwān] เลี้ยวโค้ง
 • 畏难 [wèinán] กลัวความยากลำบาก
 • 入门 [rùmén] เรียนรู้หลักวิชาเบื้องต้น
 • 分明 [fēnmíng] กระจ่างชัด
 • 用人 [yòngren] ใช้คน
 • 不问 [bùwèn] ละเลย
 • 人物 [rénwù] ลักษณะรูปร่าง
 • 及时 [jíshí] ทันเวลา
 • 不如 [bùrú] สู้ไม่ได้
 • 市井 [shìjǐng] ตลาด
 • 进退 [jìntuì] เดินหน้าถอยหลัง
 • 模糊 [móhu] เบลอ
 • 内省 [nèixǐng] การสำรวจและวิเคราะห์จิตใจของตน
 • 衣服 [yīfu] เสื้อผ้า
 • 益友 [yìyǒu] เพื่อนดี
 • 无心 [wúxīn] ไม่มีกะจิตกะใจ
 • 有心 [yǒuxīn] มีใจ
 • 归于 [guīyú] เป็นของ
 • 凡是 [fánshì] ทุกอย่าง, ทั้งหมด
 • 自大 [zìdà] อวดดี
 • 自私 [zìsī] เห็นแก่ตัว
 • 不安 [bù’ān] ไม่สงบสุข
 • 道人 [dàoren] เต้าหยิน, นักบวชในศาสนาเต๋า
 • 相劝 [xiāngquàn] ชักชวน, คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น
 • 何人 [hérén] ใคร
 • 读书 [dúshū] อ่านหนังสือ
 • 为限 [wéixiàn] จำกัด
 • 用功 [yònggōng] ขยัน
 • 工夫 [gōngfu] ทักษะ, แรงงาน, เวลา
 • 札记 [záhjì] บันทึกการอ่าน
 • 墙壁 [qiángbì] กำแพง
 • 不端 [bùduān] ไม่เหมาะสม, น่าอับอาย
 • 不敬 [bùjìng] ไม่เคารพ
 • 典籍 [diǎnjí] คัมภีร์โบราณ
 • 还原 [huányuán] กลับสู่สภาพเดิม
 • 聪明 [cōngmíng] ฉลาด

คัมภีร์ภาษาจีน สามอักษร 三字经

คัมภีร์สามอักษร ภาษาจีน

เสน่ห์ของ 三字经 อยู่ที่การท่องทีละ 3 คำ และแม้มีการแบ่งคำ แบ่ง 3 คำๆก็จริง ยังแยกเป็นคู่ๆ สังเกตุจากเครื่องหมายวรรคตอน

โดย 3 ตัวแรก อาจบอกสาเหตุ 3 ตัวหลังบอกผล

หรือ 3 ตัวแรก อาจบอกอะไรสักอย่าง 3 ตัวหลังขยายความ

คู่ ที่ 1    人之初,性本善。คู่ที่ 1

3 ตัวแรกบอกว่า กำเนิดของมนุษย์ หรือธรรมชาติดั้งเดิมของคน
3 ตัวหลังบอกว่า พื้นฐานจิตใจมีเมตตากรุณา

คู่ ที่ 2    性相近,习相远。

3 ตัวแรกบอกว่า จิตใจอารมณ์มนุษย์ทุกคนธรรมชาติให้มาใกล้เคียง
3 ตัวหลังบอกว่า การฝึกหัด (อาจดีหรือเลว อยู่ที่สิ่งแวดล้อม) ทำให้คนห่างไกลกัน

คนเราพื้นฐานล้วนคล้ายคลึงกันคือเป็นคนดี แต่สิ่งแวดล้อมที่ทำให้คนแตกต่างกัน

อันนี้เป็นความเชื่อ ที่นำไปสู่ทัศนคติ การอบรม ลัทธิต่างๆอีกมากมาย

บางระบบอย่างฝรั่ง มีทั้งที่เชื่อแบบนี้ กับพวกที่เชื่อว่าทุกคนเกิดมาเลว จึงต้องมีการศึกษา และศาสนา มาควบคุม ให้คนเป็นคนดึ

กับอีกพวก บอกว่า คนเราเกิดมาไม่ดีไม่ชั่ว

อักษรจีนสามอักษร
人之初,性本善。性相近,习相远。
苟不教,性乃迁。教之道,贵以专。
昔孟母,择邻处。子不学,断机杼。
窦燕山,有义方。教五子,名俱扬。
养不教,父之过。教不严,师之惰。

子不学,非所宜。幼不学,老何为。
玉不琢,不成器。人不学,不知义。
为人子,方少时。亲师友,习礼仪。
香九龄,能温席。孝于亲,所当执。
融四岁,能让梨。弟于长,宜先知。

首孝悌,次见闻。知某数,识某文。
一而十,十而百。百而千,千而万。
三才者,天地人。三光者,日月星。
三纲者,君臣义。父子亲,夫妇顺。
曰春夏,曰秋冬。此四时,运不穷。

曰南北,曰西东。此四方,应乎中。
曰水火,木金土。此五行,本乎数。
十干者,甲至癸。十二支,子至亥。
曰黄道,日所躔。曰赤道,当中权。
赤道下,温暖极。我中华,在东北。

寒燠均,霜露改。右高原,左大海。
曰江河,曰淮济。此四渎,水之纪。
曰岱华,嵩恒衡。此五岳,山之名。
古九州,今改制。称行省,三十五。
曰士农,曰工商。此四民,国之良。

曰仁义,礼智信。此五常,不容紊。
地所生,有草木。此植物,遍水陆。
有虫鱼,有鸟兽。此动物,能飞走。
稻粱菽,麦黍稷。此六谷,人所食。
马牛羊,鸡犬豕。此六畜,人所饲。

曰喜怒,曰哀惧。爱恶欲,七情具。
青赤黄,及黑白。此五色,目所识。
酸苦甘,及辛咸。此五味,口所含。
膻焦香,及腥朽。此五臭,鼻所嗅。
匏土革,木石金。丝与竹,乃八音。

曰平上,曰去入。此四声,宜调协。
高曾祖,父而身。身而子,子而孙。
自子孙,至玄曾。乃九族,人之伦。
父子恩,夫妇从。兄则友,弟则恭。
长幼序,友与朋。君则敬,臣则忠。

此十义,人所同。当顺叙,勿违背。
斩齐衰,大小功。至缌麻,五服终。
礼乐射,御书数。古六艺,今不具。
惟书学,人共遵。既识字,讲说文。
有古文,大小篆。隶草继,不可乱。

若广学,惧其繁。但略说,能知原。
凡训蒙,须讲究。详训诂,明句读。
为学者,必有初。小学终,至四书。
论语者,二十篇。群弟子,记善言。
孟子者,七篇止。讲道德,说仁义。

作中庸,子思笔。中不偏,庸不易。
作大学,乃曾子。自修齐,至平治。
孝经通,四书熟。如六经,始可读。
诗书易,礼春秋。号六经,当讲求。
有连山,有归藏。有周易,三易详。

有典谟,有训诰。有誓命,书之奥。
我周公,作周礼。著六官,存治体。
大小戴,注礼记。述圣言,礼乐备。
曰国风,曰雅颂。号四诗,当讽咏。
诗既亡,春秋作。寓褒贬,别善恶。

三传者,有公羊。有左氏,有谷梁。
古圣著,先贤传,注疏备,十三经。
左传外,有国语,合群经,数十五。
注疏备,十三经,惟“大戴”,疏未成。
经既明,方读子。撮其要,记其事。

五子者,有荀扬。文中子,及老庄。
经子通,读诸史。考世系,知始终。
自羲农,至黄帝。号三皇,居上世。
唐有虞,号二帝。相揖逊,称盛世。
夏有禹,商有汤。周文武,称三王。

夏传子,家天下。四百载,迁夏社。
汤伐夏,国号商。六百载,至纣亡。
周武王,始诛纣。八百载,最长久。
周辙东,王纲坠。逞干戈,尚游说。
始春秋,终战国。五霸强,七雄出。

嬴秦氏,始兼并。传二世,楚汉争。
高祖兴,汉业建。至孝平,王莽篡。
光武兴,为东汉。四百年,终于献。
魏蜀吴,争汉鼎。号三国,迄两晋。
宋齐继,梁陈承。为南朝,都金陵。

北元魏,分东西。宇文周,与高齐。
迨至隋,一土宇。不再传,失统绪。
唐高祖,起义师。除隋乱,创国基。
二十传,三百载。梁灭之,国乃改。
梁唐晋,及汉周。称五代,皆有由。

炎宋兴,受周禅。十八传,南北混。
辽与金,皆称帝。元灭金,绝宋世。
舆图广,超前代。九十年,国祚废。
太祖兴,国大明。号洪武,都金陵。
迨成祖,迁燕京。十六世,至崇祯。

权阉肆,寇如林。李闯出,神器焚。
清世祖,膺景命。靖四方,克大定。
由康雍,历乾嘉。民安富,治绩夸。
道咸间,变乱起。始英法,扰都鄙。
同光后,宣统弱。传九帝,满清殁。

革命兴,废帝制。立宪法,建民国。
古今史,全在兹。载治乱,知兴衰。
史虽繁,读有次。史记一,汉书二。
后汉三,国志四。兼证经,参通鉴。
读史者,考实录。通古今,若亲目。

口而诵,心而惟。朝于斯,夕于斯。
昔仲尼,师项橐。古圣贤,尚勤学。
赵中令,读鲁论。彼既仕,学且勤。
披蒲编,削竹简。彼无书,且知勉。
头悬梁,锥刺股。彼不教,自勤苦。

如囊萤,如映雪。家虽贫,学不辍。
如负薪,如挂角。身虽劳,犹苦卓。
苏老泉,二十七。始发愤,读书籍。
彼既老,犹悔迟。尔小生,宜早思。
若梁灏,八十二。对大廷,魁多士。

彼既成,众称异。尔小生,宜立志。
莹八岁,能咏诗。泌七岁,能赋棋。
彼颖悟,人称奇。尔幼学,当效之。
蔡文姬,能辩琴。谢道韫,能咏吟。
彼女子,且聪敏。尔男子,当自警。

唐刘晏,方七岁。举神童,作正字。
晏虽幼,身已仕。有为者,亦若是。
犬守夜,鸡司晨。苟不学,曷为人。
蚕吐丝,蜂酿蜜。人不学,不如物。
幼而学,壮而行。上致君,下泽民。

扬名声,显父母。光于前,裕于后。
人遗子,金满籯。我教子,唯一经。
勤有功,戏无益。戒之哉,宜勉力。

 

สำนวนจีน : 锄禾日当午,汗滴禾下土,谁知盘中餐,粒粒皆辛苦. [李绅]

สำนวนปลูกข้าว ภาษาจีน

作    者:李绅

锄禾日当午,汗滴禾下土。
Chú hé rì dāng wǔ, hàn dī hé xià tǔ.
ปลูกข้าวกลางแสงแดด หยาดเหงื่อหยดลงดิน

谁知盘中餐,粒粒皆辛苦!
Shéi zhī pán zhōngcān, lì lì jiē xīnkǔ!
ใครรู้ในจานข้าว ทุกเม็ดล้วนลำบาก