วิธีการเขียนอักษรจีน 笔顺 [bǐ shùn]

เขียนอักษรจีนด้วยพู่กันจีน

วันนี้ผมขอแนะนำวิธีหรือลำดับในการเขียนอักษรจีน แบบง่ายๆ โดยไม่ต้องไปเปิดตำราค้นหากัน ไม่ต้องซื้อหนังสือวิธีการเขียน ประหยัดตังค์ในกระเป๋าได้อีก เพียงแค่คุณไฮไลท์แล้ว copy ตัวอักษรที่อยากรู้วิธีเขียนและคำอ่าน เอาไปวางหรือแปะไว้ ในช่องค้นหาในเว็บ LINE Chinese-English Dictionary (naver.com)  แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม strokes เพื่อดูลำดับในการเขียน

  • ความหมายของอักษรจีน (ภาษาอังกฤษ)
  • พินอิน และการออกเสียง โดยคลิ๊กที่รูปลำโพง
  • ตัวอย่างประโยค
  • ลำดับในการเขียนอักษรจีนตัวนี้ โดยคลิ๊กที่ Stroke order ด้านขวามือ

 

 

=====================================================================

ตัวอย่างหมวดนำอักษรจีน [汉字部首名称表]

 

一画
部首 名称 Pinyin 例字
héng 一 七 丁 三 干 于 下 上 丈 万
shù 中 内 北 旧 甲 申 电 由 且 冉
丿 piĕ 九 乃 千 久 及 升 乏 反 丹 长
diăn 义 丫 之 为 头 主 半 州 农 举
乙 刁 飞 乡 以 丑 乞 乡 尹 尺

=====================================================================

二画
部首 名称 Pinyin 例字
èr 二 干 于 亏 五 开 井 元 无 云
十字旁 shí zì páng 十十 支 古 考 毕 华 协 直 卖 南
厂字旁 chăng zì páng 厂 厅 仄 历 厄 厉 压 厚 厨 雁
三框儿 sān kuāngr 区 匹 巨 匝 匡 匠 匣 匾 医 匪
卜字旁 bŭ zì páng 卜 卡 外 占 卢 贞 卧 卓 卦 桌
立刀旁 lìdāo páng 刊 刘 刑 列 划 刚 创 刎 判 删
同字框 tóng zì kuāng 内 冈 冉 同 肉 罔 网 周
单人旁 dānrén páng 亿 仁 仆 仇 仍 化 仅 仗 付 代
八字旁 bā zì páng 八 公 分 兰 半 只 兴 关 并 共
人字头 rén zì tóu 人 个 今 令 从 介 仓 伞 命 拿
入字头 rù zì tóu 入 汆
包字头 bāo zì tóu 勺 匀 勿 勾 句 匆 包 旬 甸 够
儿字底 ér zì dĭ 儿 兀 元 允 兄 光 尧 先 党 兜
几字旁 jĭ zì páng 几 凡 凤 夙 壳 秃 凯 凭 凰 凳
温字头 wēn zì tóu 亡 卞 六 亢 市 玄 产 亦 亩 变
两点水 liăng diăn shuĭ 习 冯 冲 次 决 冰 冻 况 冷 减
秃宝盖 tū băo gài 冗 写 军 罕 冠 冢 冥 冤 幂
言字旁 yán zì páng 计 订 认 讥 讦 讧 记 设 诉 诌
单耳刀 dān ĕr dāo 卫 叩 印 卯 危 却 即 卷 卸 卿
双耳刀 shuāng ĕr dāo 队 防 阮 阵 阳 阶 阴 陆 陈 陕 邓 祁 邦 邢 邪 那 邮 邹 郑 郎
山字框 shān zì kuāng 凶 击 出 凸 凹 画 函 幽 凿
刀字旁 dāo zì páng 刀 刃 切 分
力字旁 lì zì páng 力 办 劝 功 加 务 动 劣 劫 劳
私字儿 sī zì r 允 去 台 牟 县 矣 叁 参 畚 能
又字旁 yòu zì páng 又 叉 支 友 反 双 邓 劝 圣 戏
建字旁 jiàn zì páng 廷 延 建

=====================================================================

三画
部首 名称 Pinyin 例字
工字旁 gōng zì páng 工 巧 式 差 项
提土旁 tí tŭ páng 土 圣 至 坐 块
士字头 shì zì tóu 声 壶 壹 喜 鼓
草字头 căo zì tóu 艾 节 芯 芽 花
廾字底 nóng zì dĭ 卉 弁 弄 弊
大字头 dà zì tóu 大 夯 夹 夸 夺
寸字旁 cún zì páng 寸 对 寺 寻 封
尢字旁 yōu zì páng 尤 尬 尴
提手旁 tí shŏu páng 提 打 扔 扩 扛
弋字旁 yì zì páng 贰 式
小字头 xiăo zì tóu 尔 尘 尖 劣 肖
口字旁 kŏu zì páng 右 叮 号 占 只
方框儿 fāng kuāngr 囚 回 围 困 国
巾字旁 jīn zì páng 市 币 布 帅 吊
山字旁 shān zì páng 岗 岔 岛 岸 岩
双人旁 shuāng rén páng 行 彻 征 径 彼
三撇儿 sān piĕr 形 衫 参 彦 彬
反犬旁 făn quăn páng 犯 狄 狂 犹 狐
夕字旁 xī zì páng 岁 罗 梦
反字头 făn zì tóu 务 备
食字旁 shí zì páng 饭 饮 饲 饼 饵
壮字旁 zhuāng zì páng 壮 将
广 广字旁 guăng zì páng 广 庄 庆 序 店
门字框 mén zì kuāngr 闩 闪 闭 闯 闷
三点水 sān diăn shuĭ 汇 汗 江 汛 池
坚心旁 jiān xīn páng 忆 怀 忧 作 恼
宝盖儿 băo gàir 宁 守 宅 安 字
走之旁 zŏu zhī páng 辽 达 迈 近 远
寻字头 xún zì tóu 寻 灵 录
尸字旁 shī zì páng 尺 尼 尽 屁 尾
己字旁 jĭ zì páng 已 岂
巳字旁 sì zì páng 巳 包 导 巷
弓字旁 gōng zì páng 引 弛 张 弦 弧
出字头 chū zì tóu
女字旁 nü̆ zì páng 奶 奴 妆 妄 奸
子字旁 zi zì páng 孔 孕 存 孝 学
绞丝旁 jiăo sī páng 纠 约 纹 纺 继
马字旁 mă zì páng 闯 驮 驯 驰 驴
幺字旁 yāo zì páng 幺 乡 幻 幼 兹
巛字头 chuān zì tóu

=====================================================================

四画
部首 名称 Pinyin 例字
王字旁 wáng zì páng 主 玉 弄 玩 现
韦字旁 wéi zì páng 韧 韩 韬
木字旁 mù zì páng 株 极 朵 权
犬字旁 quăn zì páng 犬 状 臭 献
歹字旁 dăi zì páng 歹 死 毙 殊 殊
车字旁 chē zì páng 斩 轻 较 载 辆
戈字旁 gē zì páng 划 成 戏 戒 战
比字头 bĭ zì tóu 比 皆
瓦字旁 wà zì páng 瓷 瓶
止字旁 zhĭ zì páng 止 正 步 武 歪
攴字旁 pō zì páng
日字旁 rì zì páng 旧 早 旬 旷 旱
冒字头 mào zì tóu 曰 曲 曹 者 冒
水字儿 shuĭ zì ér 水 汞 录 尿 泰
贝字旁 bèi zì páng 贝 贞 负 财 员
见字旁 jiàn zì páng 观 规 觅 觉 览
牛字旁 niú zì páng 告 牧 物 牵 犁
手字旁 shŏu zì páng 承 拜 拳 拿 掌
毛字旁 máo zì páng 毯 毫
气字旁 qì zì páng 气 氢 氧 氦 氮
反文旁 făn wén páng 收 攻 改 败 故
片字旁 piàn zì páng 版 牌 牍
斤字头 jīn zì tóu 斤 斥 斩 断 斯
爪字头 zhăo zì tóu 爪 妥 受 采 孵
父字头 fù zì tóu 父 爷 爸
月字旁 yuè zì páng 肝 肚 肘 肖 肩
欠字旁 qiàn zì páng 欠 次 欢 欧 欣
风字旁 fēng zì páng 飕 飘 飒
殳字旁 shū zì páng 段 毁
反文旁 făn wén páng 文 齐 斋 斌 虔
方字旁 fāng zì páng 方 施 旅 族 旗
火字旁 huŏ zì páng 火 灰 灾 灵 炕
四点底 sì diăn dĭ 烈 烹 焦 煎 照
斗字旁 dòu zì páng 斜 斟
户字旁 hù zì páng 启 扁 扇 雇
礻字旁 shì zì páng 礼 社 神 祝 祸
心字旁 xīn zì páng 心 必 忘 闷 忍
爿字旁 pán zì páng

===================================================================

五画
部首 名称 Pinyin 例字
示字旁 shì zì páng
石字旁 pán zì páng 码 岩 砖 砌 砍
龙字头 lóng zì tóu
业字头 yè zì tóu
目字旁 mù zì páng 盯 盲 相 省 眨
田字旁 tián zì páng 甲 申 由 电 亩
四字头 sì zì tóu 罗 罚 罢 蜀 罪
皿字底 mín zì dĭ 孟 盅 盆 益 盏
金字旁 jīn zì páng 针 钗 钙 钟 钢
失字旁 shī zì páng
禾木旁 hé mù páng 利 秃 秀 私 秋
白字旁 bái zì páng 百 皂 帛 皇 皆
瓜字旁 guā zì páng 瓜 瓢 瓣
鸟字旁 niăo zì páng 鸠 鸡 鸣 鸥 鸭
病字旁 bìng zì páng 疮 疯 病 痒 痘
立字旁 lì zì páng 产 竖 站 竟 赣
衣字旁 yī zì páng 补 初 袄 袍 裆
穴宝盖 xué băo gài 穴 穷 空 突 容
疋字旁 pĭ zì páng 胥 疏 楚 疑
皮字旁 pí zì páng 皮 颇
矛字旁 máo zì páng 矛 柔
母字旁 mŭ zì páng 母 贯 毒 贯

=====================================================================

六画
部首 名称 Pinyin 例字
耒字旁 lěi zì páng 耔 耕 耗 耙 耘
耳字旁 ĕr zì páng 取 耶 闻 耷 耿
臣字旁 chén zì páng 臣 卧 臧
西 西字头 xī zì tóu 西 栗 粟 覆
页字旁 yè zì páng 页 顶 烦 顽 顾
虎字头 hù zì tóu 彪 虑
虫字旁 chóng zì páng 虫 虱 闽 虾 虹
缶字旁 fōu zì páng 缸 缺 罐
舌字旁 shé zì páng 甜 辞
竹字头 zhú zì tóu 竹 竿 笑 笨 笼
臼字旁 jiù zì páng 舀 舂 舅
自字头 zì zì tóu 自 息 臭
血字旁 xuè zì páng
舟字旁 zhōu zì páng 舟 航 舱 般 舵
衣字底 yī zì dĭ 衰 衷 袋 裁 裂
羊字头 yáng zì tóu 羊 美 姜 羔 羞
米字旁 mĭ zì páng 料 粉 粒 粥 精
艮字旁 gēn zì páng 艮 良 艰 恳 既
羽字旁 yŭ zì páng 扇 翅 翔 翘 翠
糸字底 mì zì dĭ 紧 累 紫 絮 繁
律字旁 lǜ zì páng 肃 肆 肇

=====================================================================

七画
部首 名称 Pinyin 例字
麦字旁 mài zì páng 麦 麸
走字旁 zŏu zì páng 赴 赵 赶 起 超
赤字旁 chì zì páng 郝 赧 赫
豆字旁 dòu zì páng 豆 登
酉字旁 yŏu zì páng 酒 酥
辰字旁 chén zì páng
豕字底 shĭ zì dĭ 象 豢 豪 豫
卤字旁 lŭ zì páng
里字旁 lĭ zì páng 重 野 量
足字旁 zú zì páng 足 趴 距 跃 跛
身字旁 shēn zì páng 躲 躺
谷字旁 gŭ zì páng
豸字旁 zhì zì páng 豺 豹 貌
角字旁 jiăo zì páng 角 触 解
言字旁 yán zì páng 誊 詹
辛字旁 xīn zì páng 辞 辟 辣 辨 瓣

=====================================================================

八画
部首 名称 Pinyin 例字
青字旁 qīng zì páng 靓 静 靛
其字旁 qí zì páng 甚 基 斯
雨字头 yŭ zì tóu 雪 雷 雾 震
齿 齿字旁 chĭ zì páng 鱼 鲜 鲨 鲤 鲲

=====================================================================

久画
部首 名称 Pinyin 例字
革字旁 gé zì páng 革 勒 靴 靶 鞋
骨字旁 gŭ zì páng 骨 髋 髌
鬼字旁 guĭ zì páng 鬼 魁 魂 魄 魏
食字旁 shí zì páng
音字旁 yīn zì páng 音 章 韵 韶

====================================================================

十画以上
部首 名称 Pinyin 例字
髟字头 biāo zì tóu 髯 鬃
麻字旁 má zì páng 麻 麽 磨
鹿 鹿字旁 lù zì páng 鹿 鏖 麝
黑字旁 hēi zì páng
鼠字旁 shŭ zì páng
鼻字旁 bĭ zì páng