ศัพท์ภาษาจีนเช้านี้: ศัพท์ที่น่าสนใจ ตอนที่1

พอดีไปพบกับศัพท์ในเว็บ 泰国汉语学习者话题调查问卷(简洁版) นี้ น่าสนใจดีครับ ก็เลยเอามาให้ฝึกอ่านกัน ศัพท์อาจจะเยอะไปหน่อย แต่ก็ดีครับจะได้ สร้างความเคยชินกับศัพท์ภาษาจีน

­

  • 追溯 [zhuīsù] ย้อนหลัง, ร่องรอย
  • 豪华 [háohuá] โออ่าหรูหรา
  • 性别 [xìng bié] เพศ
  • 华裔 [huá yì] คนจีนที่เติบโตและอาศัยอยู่ต่างแดน (ไม่ได้เกิดในประเทศจีน)  --> 泰国华裔 คนไทยเชื้อสายจีน
  • 华侨 [huá qiáo] คนจีนที่อพยพมาจากประเทศจีน (เกิดในประเทศจีน)
  • 所在学校 [suǒ zài xué xiào] สถานศึกษา
  • 参加过HSK考试 [cān jiā guò HSK kǎo shì] เคยสอบ HSK
  • 个人信息 [gè rén xìn xī] ข้อมูลส่วนบุคคล
  • 姓名 [xìng míng] ชื่อ
  • 年龄 [nián líng] อายุ
  • 生日 [shēng rì] วันเกิด
  • 出生地 [chū shēng dì] สถานที่เกิด
  • 职业 [zhí yè] อาชีพ
  • 国籍 [guó jí] สัญชาติ
  • 语言 [yǔ yán] ภาษา
  • 联系方式 [lián xì fāng shì] วืธีการติดต่อ
  • 住址/地址 [zhù zhǐ /dì zhǐ] ที่อยู่
  • 专业 [zhuān yè] สาขาที่ศึกษา
  • 文化程度 [wén huà chéng dù] ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
  • 年级 [nián jí] ศึกษาชั้นปีที่
  • 家乡 [jiā xiāng] บ้านเกิด
  • 长相 [zhǎng xiàng] หน้าตา, รูปโฉม
  • 性格 [xìng gé] นิสัย
  • 身材 [shēn cái] รูปร่าง
  • 爱好 [ài hào] งานอดิเรก
  • 梦想 [mèng xiǎng] ความปรารถนา

 • 情感与态度 [qíng gǎn yǔ tài dù] ท่าทางในการแสดงออกทางด้านความรู้สึกและอารมณ์
 • 情感 [qíng gǎn] ทางด้านความรู้สึกและอารมณ์
 • 喜欢 [xǐ huān] ชอบ
 • 不喜欢 [bù xǐ huān] ไม่ชอบ
 • 高兴 [gāo xìng] ดีใจ
 • 不高兴 [bù gāo xìng] เสียใจ
 • 满意 [mǎn yì] พอใจ
 • 不满意 [bù mǎn yì] ไม่พอใจ
 • 乐观与悲观 [lè guān yǔ bēi guān] การมองโลกในแง่ดีและร้าย
 • 生气 [shēng qì] โกรธ
 • 愤怒 [fèn nù] โมโห
 • 反感 [fǎn gǎn] เกิดความรู้สึกไม่พอใจ
 • 担心 [dān xīn] เป็นห่วง
 • 害怕 [hài pà] กลัว
 • 惊奇 [jīng qí] ประหลาดใจ
 • 遗憾 [yí hàn] เสียดาย
 • 焦虑 [jiāo lǜ] กังวล
 • 挑战 [tiǎo zhàn] ท้าทาย
 • 冷淡 [lěng dàn] เมินฉย
 • 态度 [tài dù] ท่าทาง
 • 同意 [tóng yì] เห็นด้วย
 • 不同意 [bù tóng yì] ไม่เห็นด้วย
 • 确定 [què dìng] แน่นอน
 • 不确定 [bù què dìng] ไม่แน่นอน
 • 能够 [néng gòu] สามารถ
 • 不能够 [bù néng gòu] ไม่สามารถ
 • 可能 [kě néng] อาจจะ, เป็นไปได้
 • 不可能 [bù kě néng] เป็นไปไม่ได้
 • 信任 [xìn rèn] น่าเชื่อถือ
 • 相信 [xiāng xìn] เชื่อ
 • 不相信 [bù xiāng xìn] ไม่เชื่อ
 • 感谢 [gǎn xiè] ขอบคุณ
 • 鼓励 [gǔ lì] ให้กำลังใจ
 • 赞美 [zàn měi] สรรเสริญ
 • 表扬 [biǎo yáng] ชมเชย
 • 批评 [pī píng] ติเตียน
 • 幽默 [yōu mò] อารมณ์ขัน
 • 麻烦 [má fán] ยุ่งยาก
 • 忧伤 [yōu shāng] กลุ้มใจ
 • 同情 [tóng qíng] เห็นใจ
 • 犹豫 [yóu yù] ลังเล
 • 怀疑 [huái yí] สงสัย
 • 抱怨 [bào yuàn] โทษคนอื่น
 • 抵触 [dǐ chù] ขัดแย้ง
 • 社会交往 [shè huì jiāo wǎng] ความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคม
 • 人际交往 [rén jì jiāo wǎng] ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 • 人际关系 [rén jì guān xì] ความเกี่ยวข้องระหว่างบุคคล
 • 姓名 [xìng míng] ชิ่อ
 • 称呼 [chēng hū] ชื่อเรียก
 • 社区关系 [shè qū guān xì] ชุมชนสัมพันธ์
 • 请求 [qǐng qiú] การขอร้อง
 • 征求 [zhēng qiú] การขอร้อง
 • 意见 [yì jiàn] ความคิดเห็น
 • 建议 [jiàn yì] คำแนะนำ
 • 邀请 [yāo qǐng] การเรียนเชิญ
 • 约会 [yuē huì] การนัดพบล่วงหน้า
 • 做客 [zuò kè] เป็นแขก
 • 接待 [jiē dài] ต้อนรับ
 • 待 客 [dài kè] การตอนรับแขก
 • 请客 [qǐng kè] เลี้ยงอาหาร
 • 介绍 [jiè shào] การแนะนำทำความรู้จัก
 • 问候 [wèn hòu] การทักทายปราศรัย
 • 送别/告别 [sòng bié/ gào bié] การบอกลา
 • 聚 会 [jù huì] การนัดรวมตัวกัน
 • 招呼 [zhāo hū] ทักทาย
 • 祝愿/祝贺 [zhù yuàn/zhù hè] การอวยพร ให้พร
 • 探望 [tàn wàng] ไปเยี่ยม
 • 探病 [tàn bìng] เยี่ยมคนไข้
 • 允许 [yǔn xǔ] อนุญาต
 • 拒绝 [jù jué] ปฏิเสธ
 • 谢绝 [xiè jué] การปฏิเสธ
 • 询问 [xún wèn] การสอบถาม
 • 转告 [zhuǎn gào] การฝากบอก
 • 劝告 [quàn gào] การพูดโน้มนาวใจ
 • 警告 [jǐng gào] การกล่าวเตือน
 • 商量 [shāng liàng] การปรึกษาหารือ
 • 合作 [hé zuò] การร่วมมือ
 • 通知 [tōng zhī] แจ้งให้ทราบโดยทั่วไป
 • 争论 [zhēng lùn] การโต้เถียง โต้แย้ง
 • 命令 [mìng lìng] ออกคำสั่ง
 • 打扰 [dǎ rǎo] รบกวน
 • 道歉 [dào qiàn] ขอโทษ
 • 安慰 [ān wèi] ปลอบใจ
 • 关心 [guān xīn] เอาใจใส่
 • 称赞 [chēng zàn] ยกย่อง
 • 致谢 [zhì xiè] ขอบคุณ
 • 捐款集资 [juān kuǎn jí zī] รวบรวมเงินบริจาค (集资 รวบรวมเงินทุน)
 • 交换名片 [jiāo huàn míng piàn] การแลกเปลี่ยนนามบัตร
 • 打电话  [dǎ diàn huà] โทรศัพท์
 • 电邮 [diàn yóu] อีเมล์
 • 异性交往 [yì xìng jiāo wǎng] คบเพื่อนต่างเพศ (异性 ต่างเพศ, 交往 ไปมาหาสู่กัน)
 • 同性交往 [tóng xìng jiāo wǎng] คบเพื่อนเพศเดียวกัน (同性 เพศเดียวกัน)
 • 亲属往来 [qīn shǔ wǎng lái] ไปมาหาสู่ระหว่างญาติพี่น้อง (亲属 ญาติพี่น้องทางสายเลือด, 往来 ไปมาหาสู่กัน)
 • 个人隐私 [gè rén yǐn sī] เรื่องส่วนตัว (隐私 เรื่องส่วนตัว)
 • 禁忌话题 [jìn jì huà tí] หัวข้อที่ห้ามพูดถึง (禁忌 คำพูดหรือการกระทำที่ต้องห้าม, 话题 หัวข้อสนทนา)
 • 交际习俗与礼仪 [jiāo jì xí sú yǔ lǐ yí] ประเพณีในการพบปะ (交际 การคบค้าสมาคม, 习俗 ความเคยชินและประเพณีนิยม, 与กับ, 礼仪 พิธี ประเพณี  มรรยาท)
 • 见面礼节 [jiàn miàn lǐ jié] มารยาทในการพบปะ (礼节 พิธี มรรยาท ประเพณี)
 • 双手合十礼 [shuāng shǒu hé shí lǐ] ไหว้ (合十 พนมมือไหว้)
 • 赠送礼物 [zèng sòng lǐ wù] ให้ของขวัญ (赠送 มอบให้, 礼物 ของขวัญ)
 • 从人前走过要弯下腰 [cóng rén qián zǒu guò yào wān xià yāo] เดินผ่านผู้ใหญ่จะโค้งตัวลง (弯 โค้ง, 腰 เอว)
 • 寺庙礼仪 [sì miào lǐ yí] มารยาทในวัด
 • 女子不能和僧人直接接触  [nǚ zǐ bù néng hé sēng rén zhí jiē jiē chù] ผู้หญิงห้ามสัมผัสพระ (和 กับ, 僧人 พระ, 直接 โดยตรง, 接触 สัมผัส แตะ)
 • 手势 [shǒu shì] สัญญาณมือ, ทำการโบกไม้โบกมือ
 • 握手 [wò shǒu] จับมือ
 • 触摸 [chù mō] แตะต้อง, ลูบคำ
 • 体态 [tǐ tài]  ลักษณะท่าทาง
 • 坐姿 [zuò zī] ท่าทางในการนั่ง
 • 面部表情 [miàn bù biǎo qíng] การแสดงออกทางใบหน้า (面部 ใบหน้า ,表情 การแสดงออก)
 • 神态 [shén tài] ลักษณะท่าทาง
 • 微笑 [wēi xiào] รอยยิ้ม
 • 目光 [mù guāng] แววตา, สายตา
 • 生活方式 [shēng huó fāng shì] ชิวิตประจำวัน
 • 饮食 [yǐn shí] บริโภค
 • 日常饮食 [rì cháng yǐn shí] อารหารประจำวัน
 • 三餐的主食 [sān cān de zhǔ shí] อาหารหลักสามมื้อ
 • 菜肴 [cài yáo] อาหารคาว
 • 点心 [diǎn xīn] ของหวาน
 • 零食 [líng shí] ขนม
 • 就餐时间 [jiù cān shí jiān] เวลาอาหาร (就餐 รับประทานอาหาร)
 • 饮食习惯 [yǐn shí xí guàn] นิสัยในการบริโภค (饮食 อาหารและเครื่องดื่ม)
 • 节日饮食 [jié rì yǐn shí] อาหารในเทศกาล
 • 粽子 [zòng zǐ] บ๊ะจ่าง
 • 食谱 [shí pǔ] ตำราปรุงอาหาร
 • 烹调方式 [pēng tiáo fāng shì] วิธีปรุงอาหาร (烹调 ปรุงอาหาร)
 • 酒令 [jiǔ lìng] เกมส์พนันดื่มเหล้า
 • 劝酒 [quàn jiǔ] การเชิญชวนดื่มเหล้า
 • 餐桌礼仪 [cān zhuō lǐ yí] มารยาทบนโต๊ะอาหาร (餐桌 โต๊ะอาหาร)
 • 吃饭嘴里不要出声 [chī fàn zuǐ lǐ bú yào chū shēng] ทานอาหารห้ามทานเสียงดัง
 • 餐具及使用 [cān jù jí shǐ yòng] อุปกรณ์ที่ใช้ในการรัปประทานอาหาร (及 ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นคำเชื่อมหมายถึง และ)
 • 聚餐 [jù cān] ร่วมรับประทานอาหาร
 • 正式宴请 [zhèng shì yàn qǐng] การเรียนเชิญอย่างเป็นทางการ (宴请 เชิญมางานเลี้ยง)
 • 回请 [huí qǐng] การเลี้ยงตอบ
 • 宾主座位 [bīn zhǔ zuò wèi] ตำแหน่งการนั่งรัปประทานอาหารระหว่างเจ้าภาพและแขก (宾主 เจ้าภาพและแขก, 座位 ที่นั่ง)
 • 菜单 [cài dān] เมนูอาหาร
 • 点菜 [diǎn cài] การสั้งอาหาร
 • 结帐 [jié zhàng] คิดเงินค่าอาหาร (结帐 คิดเงิน เก็บเงิน)
 • 小费 [xiǎo fèi] ทิป
 • 打包 [dǎ bāo] ห่อกลับบ้าน
 • 快餐 [kuài cān] อาหารจานด่วน, fast food
 • 交通与通讯 [jiāo tōng yǔ tōng xùn] การคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร (交通 การคมนาคม, 与 และ, 通讯 การติดต่อสื่อสาร)
 • 市内交通工具 [shì nèi jiāo tōng gōng jù] การคมนาคมในเมือง (市内 ในเมือง, 交通工具 ยานพาหนะ)
 • 自行车 [zì xíng chē] รถจักรยาน
 • 公共汽车 [gōng gòng qì chē] รถเมล์สาธารณะ
 • 地铁 [dì tiě] รถไฟ้ฟ้าใต้ดิน
 • 出租车 [chū zū chē] รถแท็กซี่
 • 私家车 [sī jiā chē] รถยนต์ส่วนตัว (私家 ส่วนตัว)
 • 车票 [chē piào] บัตรรถ
 • 月票 [yuè piào] ตั๋วรถรายเดือน
 • 交通规则 [jiāo tōng guī zé] กฏจราจร
 • 秩序 [zhì xù] ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 • 公共秩序 [gōng gòng zhì xù] ความเป็นระเบียยเรียบร้อยของส่วนรวม
 • 排队上下车 [pái duì shàng xià chē] การเข้าแถวขึนลงรถ
 • 驾驶执照  [jià shǐ zhí zhào] ใบขับขี่ (驾驶 ขับขี่, 执照 ใบอนุญาต)
 • 驶车年龄限制 [shǐ chē nián líng xiàn zhì] อายุในการขับขี่ (年龄 อายุ, 限制 จำกัด)
 • 电话 [diàn huà] โทรศัพท์
 • 移动通信 [yí dòng tōng xìn] การติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ
 • 因特网 [yīn tè wǎng] อินเตอร์เน็ต
 • 网吧  [wǎng ba] ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่
 • 邮政服务 [yóu zhèng fú wù] บริการไปรษณีย์
 • 旅行 [lǚ xíng] การท่องเที่ยว
 • 交通工具 [jiāo tōng gōng jù] ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
 • 飞机 [fēi jī] เครื่องบิน
 • 火车 [huǒ chē] รถไฟ
 • 轮船 [lún chuán] เรือยนต์
 • 汽车 [qì chē] รถยนต์
 • 登机手续 [dēng jī shǒu xù] ขั้นตอนการลงทะเบียน (登机 ขึ้นเครื่อง, 手续 ขั้นตอน)
 • 时刻表 [shí kè biǎo] ตารางเวลา
 • 乘坐方式 [chéng zuò fāng shì] วิธีการเดินทาง  (乘坐 โดยสาร, ขี่)
 • 打车 [dǎ chē] โบกรถ
 • 包车 [bāo chē] เหมารถ
 • 租车 [zū chē] เช่ารถ
 • 订票 [dìng piào] จองตั๋ว
 • 旅馆 [lǚ guǎn] โรงแรม
 • 住旅馆 [zhù lǚ guǎn] การพักโรงแรม
 • 星级 [xīng jí] ระดับของโรงแรม
 • 星级宾馆 [xīng jí bīn guǎn] โรงแรมมีระดับ
 • 五星级 [wǔ xīng jí] โรงแรม 5 ดาว
 • 招待所 [zhāo dài suǒ] บ้านรับรอง, สถานที่รับรอง
 • 宾馆服务 [bīn guǎn fú wù] การบริการของโรงแรม
 • 旅行社 [lǚ xíng shè] บริษัททัวร์
 • 导游 [dǎo yóu] ไกด์
 • 当地特色 [dāng dì tè sè] เอกลักษณ์ท้องถิ่น
 • 风景 []fēng jǐng วิว
 • 街道 [jiē dào] ถนนหนทาง
 • 公共标志 [gōng gòng biāo zhì] ป้ายและเครื่องหมายต่างๆ
 • 路牌  [lù pái] ป้ายถนน
 • 交公标志 [jiāo gōng biāo zhì] ป้ายจารจร
 • 警示 [jǐng shì] ป้ายเตือน
 • 地图 [dì tú] แผนที่
 • 方向 [fāng xiàng] ทิศทาง
 • 距离 [jù lí] ระยะห่าง
 • 法制 [fǎ zhì] กฎหมาย
 • 规定 [guī dìng] กำหนด ระบุ
 • 违法 [wéi fǎ] ฝ่าฝินกฏหมาย
 • 行为 [xíng wéi] พฤติกรรม
 • 违法行为 [wéi fǎ xíng wéi] การกระทำที่ฝ่าฝินกฏหมาย
 • 出入境เข้า [chū rù jìng] ออกและเข้าประเทศ
 • 旅行计划 [lǚ xíng jì huá] แผนการท่องเที่ยว
 • 气候 [qì hòu] ดินฟ้าอากาศ
 • 天气  [tiān qì] อากาศ
 • 招领 [zhāo lǐng] ประกาศให้มารับ
 • 失物招领 [shī wù zhāo lǐng] ประกาศของหาย (失物 ของหาย, 招领 ประกาศให้มารับ)
 • 通知 [tōng zhī] แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
 • 紧急情况 [jǐn jí qíng kuàng] ป้ายประกาศเตือนภัย (紧急 เร่งด่วน, 情况 สถานการณ์)
 • 购物 [gòu wù] ซื้อของ (购 ซื้อ, 物 สิ่งของ)
 • 物品 [wù pǐn] สิ่งของ (物 สิ่งของ, 品 สินค้า)
 • 购物场所 [gòu wù cháng suǒ] สถานที่ซื้อของ (购物 ซื้อสิ่งของ, 场所 สถานที่)
 • 购物中心 [gòu wù zhōng xīn] ศูนย์กลางการค้าขาย (中心 ศูนย์กลาง)
 • 超级市场 [chāo jí shì cháng] ห้างสรรพสินค้า (超级 เหนือระดับโดยทั่วไป, 市场 ตลาด)
 • 百货公司 [bǎi huò gōng sī] ห้างสรรพสินค้า (百货 สินค้านานาชนิด, 公司 บริษัท)
 • 个体户 [gè tǐ hù] ร้านค้าผู้ประกอบกิจการส่วนเอกชน, ร้านค้าของครอบครัว (个体户 ย่อมาจาก 个体工商户)
 • 杂货店 [zá huò diàn] ร้านขายของชำ (杂货 สินค้าเบ็ดเตล็ด)
 • 菜市场 [cài shì cháng] ตลาดสด
 • 自由市场 [zì yóu shì cháng] ตลาดการค้าเสรี
 • 夜市 [yè shì] ตลาดกลางคืน, ตลาดโต้รุ่ง
 • 步行街 [bù xíng jiē] ของข้างท้าง, ถนนคนเดิน
 • 地摊 [ì tān] ของขายที่วางตามพื้น
 • 外国超市 [wài guó chāo shì] ห้างของต่างชาติ (超市 ซูเปอร์มาร์เกต, ห้างสรรพสินค้า)
 • 二手市场 [èr shǒu shì cháng] ตลาดมือสอง
 • 购物方式 [gòu wù fāng shì] รูปแบบการซื้อของ
 • 网上购物 [wǎng shàng gòu wù] ซื้อของผ่านอินเตอร์เน็ต
 • 电话购物 [diàn huà gòu wù] โทรศัพท์สั่งของ
 • 品牌 [pǐn pái] ของมียี่ห้อ
 • 商店招牌 [shāng diàn zhāo pái] ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าแบนนด์เนม
 • 价格 [jià gé] ราคา
 • 讨价还价 [tǎo jià huán jià] การต่อรองราคา
 • 付款方式  [fù kuǎn fāng shì] วิธีชำระเงิน
 • 促销 [cù xiāo] การส่งเสริมการขาย, โปรโมชั่นสินค้า
 • 广告 [guǎng gào] โฆษณา
 • 商品说明书 [shāng pǐn shuō míng shū] คู่มืออธิบายสินค้า
 • 银行 [yín háng] ธนาคาร
 • 人民币 [rén mín bì] เงินหยวน
 • 泰铢汇率  [tài zhū huì lǜ] อัตราการแลกเงิน สกุลบาท
 • 退换货 [tuì huàn huò] การแลกคืนสินค้า
 • 产品三包及质量认证 [chǎn pǐn sān bāo jí zhì liàng rèn zhèng] การประกันรับรองคุณภาพของสินค้า (产品 สินค้า, 三包 รับประกันสามอย่าง คือ ซ่อม เปลี่ยน คืน ,及 และ, 质量 คุณภาพ, 认证 รับรองเป็นของแท้)
 • 服务 [fú wù] การบริการ
 • 投诉 [tóu sù] การฟ้องร้อง
 • 保护消费者权益 [bǎo hù xiāo fèi zhě quán yì] การคุมครองผู้บริโภค (保护 คุ้มครอง, 消费者 ผู้บริโภค, 权益 สิทธิและประโยชน์อันพึงจะได้)
 • 服饰 [fú shì] เสื้อผ้า
 • 服装样式 [fú zhuāng yàng shì] รูปแบบเสื้อผ้า (服装 เสื้อผ้า,  样式 รูปแบบ)
 • 旗袍 [qí páo] ชุดกี่เผ้า
 • 唐装 [táng zhuāng] เสื้อผ้าสมัยราชวงศ์ถัง
 • 泰式服装 [tài shì fú zhuāng] ชุดไทย
 • 服装的颜色 [fú zhuāng de yán sè] สีของเสื้อผ้า
 • 服装质ุ [fú zhuāng zhì] คุณภาพของเนื้อผ้า
 • 棉 [mián] ผ้าฝ้าย
 • 丝绸 [sī chóu] แพร ไหม
 • 时装 [shí zhuāng] เสื้อผ้าแฟชั่น, สื้อผ้าที่ทันสมัยนิยม