ศัพท์ภาษาจีน : โลกและสุริยะจักรวาล

โลก และสุริยะจักรวาล ภาษาจีน
宇宙 [yǔzhòu] จักรวาล
宇宙 [yǔzhòu] จักรวาล
 • 宇宙 [yǔzhòu] จักรวาล (universe)
 • 太空 [tàikōng] อวกาศ (outer space)
 • 星星 [xīngxing] ดาว (star)
 • 星辰 [xīngchén] ดาว (star)
 • 天文台 [tiānwéntái] หอดูดาว (An observatory)
 • 星座 [xīngzuò] กลุ่มดาว/นักกษัตร (constellation)
 • 恒星 [héngxīng] ดาวฤกษ์
 • 彗星 [huìxīng] ดาวหาง (comet)
 • 扫帚星 [sàozhouxīng] ดาวหาง (คำเรียกเดิม)
 • 北极星 [běijíxīng] ดาวเหนือ
 • 晨星 [chénxīng] ดาวรุ่ง,ดาวประกายพรึก (stars at dawn)
 • 流星 [liúxīng] อุกกาบาต (meteor)
 • 银河 [yínhé] ทางช้างเผือก (the Milky Way)
 • 日月 [rìyuè] สุริยันจันทรา, ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ (sun and moon)
 • 太阳系 [tàiyángxì] ระบบสุริยะ (Solar system)
 • 行星 [xíngxīng] ดาวเคราะห์ (planet)
 • 小行星 [xiǎoxíngxīng] ดาวเคราะห์น้อย (asteroid)
 • 九大行星 [jiǔdàxíngxīng] ดาวเคราะห์เก้าดวงในระบบสุริยะ (ประกอบด้วย 水星 Mercury, 金星 Venus, 地球 Earth, 火星 Mars, 木星 Jupiter, 土星 Saturn, 天王星 Uranus, 海王星 Neptune, 冥王星 Pluto)
 • 阳 [tàiyáng] ดวงอาทิตย์ (sun)
 • 太阳黑子 [tàiyánghēizǐ] จุดดับบนดวงอาทิตย์ (sunspot)
 • 黑洞 [hēidòng] หลุมดำ (Black hole)
 • 围绕着 [wéiràozhe] หมุนรอบ
 • 运转 [ yùnzhuǎn ] โคจร
 • 月亮 [yuèliang] ดวงจันทร์
 • 残月 [cányuè] จันทร์แรม
 • 满月 [mǎnyuè] จันทร์เต็มดวง,เดือนเพ็ญ (full moon)
 • 半月 [bàn yuè] จันทร์ครึ่งดวง (half-moon)
 • 弯月 [wānyuè] เดือนเสี้ยว
 • 水星 [shuǐxīng] ดาวพุธ (Mercury )
 • 金星 [jīnxīng] ดาวศุกร์ (Venus )
 • 地球 [dìqiú] โลก (the Earth)
 • 火星 [huǒxīng] ดาวอังคาร (Mars)
 • 木星 [mùxīng] ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)
 • 土星 [tǔxīng] ดาวเสาร์ (Saturn)
 • 天王星 [tiānwángxīng] ดาวยูเรนัส (Uranus)
 • 海王星 [hǎiwángxīng] ดาวเนปจูน (Neptune)
 • 冥王星 [míngwángxīng] ดาวพลูโต (Pluto)
 • 地心 [dìxīn] แกนโลก (the earth’s core)
 • 地轴 [dìzhóu] แกนโลก (the earth’s axis)
 • 地磁 [dìcí] สนามแม่เหล็กโลก
 • 地壳 [dìqiào] เปลีือกโลก (the earth’s crust)
 • 洲 [zhōu] ทวีป (continent)卫星 [wèixīng] ดาวบริวารของดาวนพเคราะห์
 • 人造卫星 [rénzàowèixīng] ดาวเทียมที่มนุษย์สร้างขึ้น (A man-made satellite)
 • 火箭 [huǒjiàn] จรวด (rocket)
 • 太空梭 [tàikōngsuō] กระสวยอวกาศ (space shuttle)
 • 航天飞机 [hángtiānfēijī] กระสวยอวกาศ (space shuttle)
 • 太空船 [tàikōngchuán] (Spacecraft) ยานอวกาศ
 • 宇航员 [yǔhángyuán] นักบินอวกาศ
 • 太空站 [tàikōngzhàn] สถานีอวกาศ
 • 半球 [bànqiú] ซีกโลก
 • 北极 [běijí] ขั้วโลกเหนือ (the North Pole)
 • 南极 [nánjí] ขั้วโลกใต้ (the South Pole)
 • 经线 [jīngxiàn] เส้นแวง (longitude)
 • 纬线 [wěixiàn] เส้นรุ้ง (latitude)
 • 赤道 [chìdào] เส้นศูนย์สูตร (the equator)
 • 陆地 [lùdì] แผ่นดิน (land)
 • 丘陵 [qiūlíng] เนินเขา(hill)
 • 海峡 [hǎixiá] ช่องเขา
 • 半岛 [bàndǎo] คาบสมุทร,แหลมที่ยื่นไปในทะเล (peninsula)
 • 沙漠 [shāmò] ทะเลทราย (desert)
 • 平原 [píngyuán] ที่ราบ (plain)
 • 坡 [pō] เนิน (slope)
 • 山 [shān] ภูเขา
 • 火山 [huǒshān] ภูเขาไฟ(volcano)
 • 冰山 [bīngshān] ภูเขาน้ำแข็ง
 • 盆地 [péndì] แอ่งกะทะ(basin)
 • 瀑布 [pùbù] น้ำตก
 • 草原 [cǎoyuán] ทุ่งหญ้า (grasslands)
 • 岛 [dǎo] เกาะ (island)
 • 海 [hǎi] ทะเล
 • 海角 [hǎijiǎo] แหลม
 • 海拔 [hǎibá] ระดับน้ำทะเล(height above sea level)
 • 湾 [wān]  อ่าว(bay)
 • 海洋 [hǎiyáng] มหาสมุทร (ocean)
 • 湖泊 [húpō] ทะเลสาบ
 • 池塘 [chítáng] สระน้ำ
 • 江河 [jiānghé] แม่น้ำลำคลอง
 • 水沟 [shuǐgōu] ร่องน้ำ
 • 流水 [liúshuǐ] กระแสน้ำ (流动水)
 • 冰河[bīnghé] ธารน้ำแข็ง
 • 外星人 [wàixīngrén] มนุษย์ต่างดาว