4ขั้นตอนการคืนดีกับพระเจ้า [与神和好的步骤]

อธิฐานต่อพระเจ้า

4ขั้นตอนการคืนดีกับพระเจ้า [与神和好的步骤]

1. 第一步神的目的:平安和生命
ขั้นตอนที่ ๑ : วัตถุประสงค์ของพระเจ้า – สันติสุขและชีวิต

爱你,他要你拥有:平安和生命━ 是丰盛而永远的。
[Shén ài nǐ, tā yào nǐ yǒngyǒu: Píng’ān hé shēngmìng ━ shì fēngshèng ér yǒngyuǎn de] พระเจ้ารักคุณ พระองค์ประสงค์ให้คุณมีสันติสุขและชีวิตที่ครบบริบูรณ์และชั่วนิรันดร์

圣经说…[Shèngjīng shuō…] พระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า
我们既因信称义,就藉着我们的主耶稣基督得与神相和。罗马书5:1
[Wǒmen jì yīn xìn chēng yì, jiù jízhe wǒmen de zhǔ yēsū jīdū dé yǔ shén xiāng hé. Luómǎ shū 5:1] เพราะฉะนั้น เมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อแล้ว เราจึงอยู่อย่างสงบสุขเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา. (โรม 5:1)

神爱世人,甚至将他的独生子赐给他们,叫一切信他的,不至灭亡,反得永生。 约翰福音3:16
[Shénàishìrén, shènzhì jiāngtāde dúshēngzǐ cìgěitāmen, jiàoyīqièxìntāde, bùzhì mièwáng, fǎndé yǒngshēng. Yuēhàn fúyīn 3:16] “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้น จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)

我来了,是要叫人得生命,并且得的更丰盛。 约翰福音10:10
[Wǒláile, shìyàojiàoréndéshēngmìng, bìngqiědégèngfēngshèng. Yuēhàn fúyīn 10:10] (พระเยซูคริสต์ตรัสว่า) เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้ครบบริบูรณ์ คือ ชีวิตที่อิ่มเอม และมีความหมาย (ยอห์น 10:10)

神的计划是要我们现在就可以享有平安和丰盛的生命, 但为甚么大多数人都没有这种体验呢?
[Shéndejìhuà shì yàowǒmen xiànzài jiùkěyǐ xiǎngyǒu píng’ān hé fēngshèng de shēngmìng, dàn wéishènme dàduōshùrén dōuméiyǒu zhèzhǒngtǐyàn ne?] แผนการของพระเจ้าก็คือ ต้องการให้เรามีสันติสุข และชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ แต่ทำไมคนเป็นจำนวนมาก ยังไม่มีความรู้และประสบการณ์เช่นนี้

2. 第二步我们的问题:隔离
ขั้นตอนที่๒ : ปัญหาของเรา-ถูกแยกออกห่างจากพระเจ้า

当初照他的形象造人,赐人丰盛的生命。他没有把人造成机械人,机械地去爱他、顺服他。他给人自由的意志,可以自由选择
[Shén dāngchū zhào tā de xíngxiàng zàorén, cìrén fēngshèng de shēngmìng. Tā méiyǒu bǎrén zàochéng jīxièrén, jīxiè de qù àitā, shùnfú tā. Tā jǐ rén zìyóu de yìzhì, kěyǐ zìyóu xuǎnzé.] ในปฐมกาล พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์ พระองค์ประทานชีวิตที่ครบบริบูรณ์ให้มนุษย์ พระองค์มิได้สร้างคนให้เป็นหุ่นยนต์ แต่มีกลไกที่จะรักและยอมจำนนต่อพระองค์ พระเจ้าให้มนุษย์มีเสรีภาพในการตัดสินใจและมีอิสระในการเลือกได้

我们最初选择背叛他,偏行己路。今天,我们仍然选择这条路,结果和神隔离了。
[Wǒmen zuìchū jiù xuǎnzéle bèipàn tā, piān xíng jǐ lù. Jīntiān, wǒmen réngrán xuǎnzé zhè tiáo lù, jiéguǒ hé shén gélíle.] เราเริ่มต้นด้วยการเลือกที่จะหันหลังหรือต่อต้านพระองค์ เดินไปในทางที่เราอยากจะไปเอง และเรายังคงเลือกเส้นทางนั้น สุดท้ายเราก็ถูกแยกออกจากพระเจ้าแล้ว

圣经说…… [Shèngjīng shuō…] พระคัมภีร์กล่าวว่า

因为人人都犯了罪,亏缺了神的荣耀。罗马书3:23
[Yīn wéi rén rén dōu fànle zuì, kuī quēle shén de róngyào. Luómǎ shū 3:23] เพราะว่าทุกคนเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า (โรม 3:23)

因为罪的工价乃是死,惟有神的恩赐,在我们的主基督耶稣里,乃是永生。罗马书6:23
[Yīnwèi zuì de gōng jià nǎi shì sǐ, wéiyǒu shén de ēncì, zài wǒmen de zhǔ jīdū yēsū lǐ, nǎi shì yǒngshēng. Luómǎ shū 6:23] เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้า คือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา (โรม 6:23)

人 (有罪) คน (มีความผิดบาป)
神 (圣洁) พระเจ้า (บริสุทธิ์)

我们选择的结果是与神隔离
ผลของการตัดสินใจเลือกของเราคือถูกแยกห่างจากพระเจ้า

我们的尝试‧‧‧ การทดลองดูของเรา…

自古以来,人类想尽各种方法要架通这条鸿沟••结果都失败了‧‧‧
ตั้งแต่โบราณกาลมาจนกระทั่งบัดนี้ มนุษย์พยายามคิดหาทุกวิธีการที่จะเชื่อมต่อช่องว่างนี้แต่สุดท้ายก็ล้มเหลว

圣经说… พระคัมภีร์กล่าวว่า …

有一条路人以为正,至终成为死亡之路箴言14:12
มีทางหนึ่งซึ่งคนเราคิดว่าถูกต้อง แต่ในบั้นปลายมันนำไปสู่ความตาย (สุภาษิต14:12)

但你们的罪孽使你们与神隔绝,你们的罪恶使他掩面不听你们。以赛亚书59:2
แต่ความบาปชั่วของเจ้าต่างหากที่ได้แยกเจ้าออกจากพระเจ้าของเจ้าบาปผิดของเจ้าทำให้พระองค์ทรงเบือนพระพักตร์หนีจากเจ้า พระองค์จึงไม่สดับฟัง (อิสยาห์ 59:2)

人(有罪) คน (มีความผิดบาป)
神(圣洁) พระเจ้า (บริสุทธิ์)
善行 การทำความดี
宗教 ศาสนา
哲学 ปรัชญา
道德 คุณธรรม

唯有一个方法能解决这个隔离的问题
มีเพียงวิธีเดียวที่จะแก้ปัญหาช่องว่างนี้

3. 第三步神的救法:十字架
ขั้นตอนที่ ๓ : วิธีช่วยของพระเจ้า -ไม้กางเขน

耶稣基督是解决这隔离问题的唯一答案。他死在十字架上,又从坟墓复活,偿清了我们的罪债,架通了神与人之间的鸿沟。
พระเยซูคริสต์เป็นคำตอบเดียวของปัญหาที่เราถูกแยกออกจากพระเจ้า พระองค์ทรงยอมตายบนไม้กางเขนทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย ทรงชดใช้หนี้ความผิดบาปทั้งหมดของเรา ปิดช่องว่างที่เราถูกแยกออกจากพระเจ้า

因为只有一位神,在神和人中间,只有一位中保,乃是降世为人的基督耶稣。 提摩太前书2:5
เพราะว่า พระเจ้ามีองค์เดียวและคนกลางก็มีแต่เพียงผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพมนุษย์(1 ทิโมธี 2:5)

因基督也曾一次为罪受苦,就是义的代替不义的,为要引我们到神面前 彼得前书3:18
ด้วยว่าพระคริสต์ก็ได้สิ้นพระชนม์ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะความผิดบาป คือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรม เพื่อจะได้ทรงนำเราทั้งหลายไปถึงพระเจ้า (1เปโตร 3:18)

惟有基督在我们还作罪人的时候,为我们死,神的爱就在此向我们显明了。罗马书5:8
แต่พระเจ้า ทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาป พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา (โรม 5:8)

人(有罪) คน (มีความผิดบาป)
基督 พระเยซูคริสต์
神(圣洁) พระเจ้า (บริสุทธิ์)
神已经预备了这唯一的救法….พระเจ้าได้ทรงเตรียมทางรอดวิธีเดียวไว้
人必须作选择….คนจะต้องตัดสินใจเลือก

4. 第四步我们的回应:接受基督
ขั้นตอนที่ ๔ : การตอบสนองของเรา -ยอมรับพระเยซูคริสต์

我们必须信靠耶稣基督,亲自接受他。
เราจำเป็นที่จะต้องเชื่อพึ่งในพระเยซูคริสต์ ต้อนรับพระองค์ด้วยตนเอง

圣经说… พระคัมภีร์กล่าวว่า

看哪,我站在门外叩门,若听见我声音就开门的,我要进到他那里去,我与他,他与我一同坐席。 启示录3:20
นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเรา และเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้น (วิวรณ์ 3:20)

凡接待他的,就是信他名的人,他就赐他们权柄,作神的儿女。约翰福音1:12
แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า (ยอห์น 1:12)

你若口里认耶稣为主,心里信他从死里复活,就必得救。罗马书10:9
คือว่า ถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด (โรม10:9)

你在这边? ท่านจะอยู่ข้างนี้ ?
或在这边? หรือจะอยู่ข้างนี้ ?
人 คน
罪 ความผิดบาป
悖逆 ต่อต้าน
隔离 ถูกแยกห่างจาก พระเจ้า
基督 พระคริสต์
神 พระเจ้า
赦免 การอภัยโทษบาป
平安 สันติสุข
丰盛生命 ชีวิตที่ครบบริบูรณ์
永生 ชีวิตนิรันดร์

现在,你还有甚么理由不接受耶稣基督?
ตอนนี้ คุณยังมีเหตุผลอะไรอีกที่ไม่ยอมรับพระเยซูคริสต์ ?

你只要: คุณเพียงแต่ต้องทำดังนี้

  1. 承认你的需要(我是罪人)。 ยอมรับว่าตนเองเป็นคนผิดบาป
  2. 愿意转离你的罪(悔改)。 ยอมกลับใจออกห่างจากความผิดบาป
  3. 相信耶稣基督在十字架上为你死,并为你从坟墓中复活。 เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อคุณ และทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อคุณด้วย
  4. 借着祷告,请耶稣基督进入并掌管你的生命(接受他作救主,并奉他为主)。 อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เข้าไปและควบคุมดูแลชีวิตของคุณ (โดยยอมรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด และเป็นพระเจ้าของคุณ)

祷告 อธิษฐาน

亲爱的主耶稣:
我知道我是个罪人,需要祢的赦免,我相信祢为我的罪而死,我要离开罪恶。现在请祢进入我的心和我的生命中,我要接受祢作我的救主。我要奉祢为我的主,跟从祢,并加入教会的团契生活。
พระเยซูพระเจ้าที่รัก ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าฯ เป็นคนผิดบาป ต้องการการอภัยโทษจากพระองค์ ข้าฯเชื่อว่าพระองค์ทรงตายแทนความผิดบาปของข้าฯ ข้าฯต้องการหลุดพ้นจากความผิดบาป บัดนี้ขอพระองค์เสด็จเข้ามาในใจและชีวิตของข้าฯ ข้าฯขอต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดข้าฯจะติดตามพระองค์ และจะเข้าร่วมสามัคคีธรรมกับคริสตจักร

 

神的保证:他的话语
การคุ้มครองของพระเจ้า : พระคำของพระเจ้า

如果你这样祷告 ถ้าคุณอธิษฐานเช่นนี้

凡求告主名的,就必得救。罗马书10:13
เพราะว่า ผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอด (โรม10:13)

你是否诚心请耶稣基督进入你的生命中? คุณตั้งใจขอเชิญพระเยซูคริสต์เข้าไปในชีวิตของคุณหรือเปล่า
现在他在何处?他已经给予你甚么?ตอนนี้พระองค์อยู่ไหน พระองค์ได้เคยให้อะไรคุณบ้าง ?

你们得救是本乎恩,也因着信,这并不是出于自己,乃是神所赐的,也不是出于行为,免得有人自夸。以弗所书2:8-9
ด้วยว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณ เพราะความเชื่อและมิใช่โดยตัวเราทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้ (เอเฟซัส 2 : 8,9 )

人有了神的儿子,就有生命,没有神的儿子就没有生命。我将这些话写给你们信奉神儿子名的人,要叫你们知道自己有永生。 约翰一书5:12-13
ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิตผู้ที่ไม่มีพระบุตรของพระองค์ก็ไม่มีชีวิต ข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้มาถึงท่านทั้งหลายที่เชื่อในพระนามแห่งพระบุตรของพระเจ้า เพื่อท่านจะรู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์ (1 ยอห์น 5:12-13)

当我们接受基督,透过圣灵在每一个信徒身上的超自然作为,使我们成为神的儿女,这就是重生。
เมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์ และผ่านการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเหนือธรรมชาติ ในจิตใจของผู้เชื่อทุกคน ทำให้เรามีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้า นี่ก็คือการบังเกิดใหม่

这只是在基督里的新生命之开端。
แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์

要建立这种新生命,你必须:
ถ้าอยากสร้างชีวิตใหม่ คุณจำเป็นต้อง

  1. 天天读圣经,更进一步认识基督。อ่านพระคัมภีร์ทุกวัน เพื่อจะได้รู้จักพระเยซูคริสต์ยิ่งขึ้น
  2. 天天祷告,和神交谈。 อธิษฐานทุกวัน เพื่อพูดคุยกับพระเจ้า
  3. 把基督介绍给别人。 แนะนำพระเยซูคริสต์ให้คนอื่นรู้จัก
  4. 加入传扬基督的教会,和其他基督徒一起崇拜、团契和事奉。เข้าร่วมกับคริสตจักรที่ประกาศพระเยซูคริสต์ ร่วมนมัสการสามัคคีธรรม และปรนนิบัติรับใช้ กับสมาชิกคนอืนๆ
  5. 在这个饥渴的世代,作基督的代表,借着你对人的爱和关怀,表明你的新生命。愿神赐福你  ในยุคแห่งความหิวกระหายนี้ ให้เราเป็นผู้แทนของพระเยซูคริสต์ แสดงออกถึงความรักและความเอื้ออาทรต่อคนอื่นอันเป็นผลจากชีวิตใหม่ของคุณ ขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพร

资料来源: 葛培理布道会
แหล่งข้อมูล : งานประกาศโดยบิลลี่ เกรแฮม