ศัพท์ภาษาจีน: ศาสนาคริสต์

อธิฐานต่อพระเจ้า
 • 基督教 [jīdūjiào] ศาสนาคริสต์
 • 福音 [fúyīn] ข่าวดี, คำสั่งสอนหรือเรื่องราวของพระเยซูคริสต์
 • 圣经 [shèngjīng] พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
 • 哈利路亚 [hālelū yā] ฮาเลลูยา
 • 赞美 [zànměi] สรรเสริญ
 • 主 [zhǔ] พระเจ้า
 • 耶稣 [yēsū] พระเยซู
 • 牧师 [mùshī] บาทหลวง
 • 赞美主 [zànměizhǔ] สรรเสริญพระเจ้า
 • 十字架 [shízìjià] ไม้กางเขน
 • 洗礼 [xǐlǐ] พีธีศีลมหาสนิท (ล้างบาปโดยผ่านน้ำ)
 • 洗礼池 [xǐlǐchí] อ่างน้ำที่ใช้ในพิธีศีลมหาสนิท
 • 弥撒 [mísa] พิธีรำลึกวันสวรรคตของพระเยซู (คาธอลิก)
 • 天主教 [tiānzhǔjiào] ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
 • 教堂/礼拜堂 [jiàotáng/lǐbàitáng] โบสถ์
 • 旧约圣经 [jiùyuēshèngjīng] พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับพันธสัญญาเดิม
 • 新约圣经 [xīnyuēshèngjīng] พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับพันธสัญญาใหม่
  1. 马太福音 [Mǎtàifúyīn] มัทธิว
  2. 马可福音 [Mǎkěfúyīn] มาระโก
  3. 路加福音 [Lùjiāfúyīn] ลูกา
  4. 约翰福音 [Yuēhànfúyīn] ยอห์น
  5. 使徒行传 [Shǐtúxíngzhuàn] กิจการ
  6. 罗马书 [Luómǎshū] โรม
  7. 哥林多前书 [Gēlínduōqiánshū] 1 โครินธ์
  8. 哥林多后书 [Gēlínduōhòushū] 2 โครินธ์
  9. 加拉太书 [Jiālātàishū] กาลาเทีย
  10. 以弗所书 [Yǐfúsuǒshū] เอเฟซัส
  11. 腓立比书 [féilìbǐshū] ฟีลิปปี
  12. 歌罗西书 [Gēluóxīshū] โคโลสี
  13. 帖撒罗尼迦前书 [Tiēsāluóníjiāqiánshū] 1 เธสะโลนิกา
  14. 帖撒罗尼迦后书 [Tiēsāluóníjiāhòushū] 2 เธสะโลนิกา
  15. 提摩太前书 [Tímótàiqiánshū] 1 ทิโมธี
  16. 提摩太后书 [Tímótàihòushū] 2 ทิโมธี
  17. 提多书 [Tíduōshū] ทิตัส
  18. 腓利门书 [Féilìménshū] ฟีเลโมน
  19. 希伯来书 [Xībóláishū] ฮีบรู
  20. 雅各书 [Yǎgèshū] ยากอบ
  21. 彼得前书 [Bǐdéqiánshū] 1 เปโตร
  22. 彼得后书 [Bǐdéhòushū] 2 เปโตร
  23. 约翰一书 [Yuēhànyīshū] 1 ยอห์น
  24. 约翰二书 [Yuēhàn’èrshū] 2 ยอห์น
  25. 约翰三书 [Yuēhànsānshū] 3 ยอห์น
  26. 犹大书 [Yóudàshū] ยูดา
  27. 启示录 [qǐshìlù] วิวรณ์