ภาษาจีนกับพระคริสต์ : ความเชื่อคืออะไร [什么是信?]

ความเชื่อ ภาษาจีน

“什么是信?”
“Shénme shì xìn?”
ความเชื่อคืออะไร

耶稣说:“我就是复活和生命;信我的人,虽然死了,也要活着。
Yēsū shuō:“Wǒ jiùshì fùhuó hé shēngmìng; xìn wǒ de rén, suīrán sǐle, yě yào huózhe.
พระเยซูตรัสกับเธอว่า “เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต ผู้ที่เชื่อในเรานั้น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีก
John 11:25

复活 [fùhuó] ฟื้นขึ้นมาใหม่, revive
敞开 [chǎngkāi] เปิดออก, to open wide
畏惧 [wèijù] หวาดกลัว, be afraid of

什么是信?信不是用你的头脑去相信一个东西,信就是打开你的心和你的灵,把这一位是复活生命的耶稣接受到你里面去。
你不需要用你的头脑去硬着要相信, “只要把你的心向这位耶稣敞开,把祂接受进来,这一个接受就是信。 你把祂接受进来,祂在你的里面就成为你的信心” 。

不但如此,祂进到你的里面,就把这个不能消除的生命也带到你的里面。所以,我们这些信主的人是满有盼望,满有把握的。
虽然,事情也发生在我们的身上,我们也有难处,我们也在肉身里面,这个物质的世界里面,我们也经历了这些死亡的东西。
但是,我们里面有了这个复活的生命,就无所畏惧。所以,耶稣说,“我是复活,我是生命,信入我的人,虽然死了,也必复活。”(约十一25)
————————-
人若喝我所赐的水,就永远不渴。我所赐的水要在他里面成为涌流的泉源,直涌到永生
Rén ruò hē wǒ suǒ cì de shuǐ, jiù yǒngyuǎn bù kě. Wǒ suǒ cì de shuǐ yào zài tā lǐmiàn chéngwéi yǒngliú de quányuán, zhí yǒng dào yǒngshēng
แต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลย แต่น้ำซึ่งเราจะให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์”

约翰福音四章十四节
Yuēhàn fúyīn sì zhāng shísì jié
————————
耶稣听见了,就说:“健康的人不需要医生,有病的人才需要,
Yēsū tīngjiànle, jiù shuō:“Jiànkāng de rén bù xūyào yīshēng, yǒu bìng de réncái xūyào,
เมื่อพระเยซูทรงทราบดังนั้นแล้ว ก็ตรัสกับพวกเขาว่า “คนปกติไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บป่วยต้องการหมอ

Matthew 9:12
————————