Tag Archives: อักษรจีนมงคล

ศัพท์ภาษาจีน : อักษรจีนมงคล

อักษรจีน มงคล ภาษาจีน
 • 勇 [yǒng] ความกล้าหาญ
 • 信 [xìn] เชื่อถือได้
 • 忠 [zhōng] ความภักดี, ซื่อสัตย์, เชื่อใจได้
 • 孝 [xiào] กตัญญู
 • 廉 [lián] สุจริต,ซื่อสัตย์
 • 耻(恥) [chǐ] ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ
 • 义 [yì] ความชอบธรรม
 • 爱 (愛) [ài] ความรัก
 • 智 [zhì] สติปัญญา
 • 礼 (禮) [lǐ] มรรยาท,พิธีรีตอง
 • 仁 [rén] คุณธรรม
 • 和 [hé] ปรองดอง
 • 平 [píng] ยุติธรรม, สงบ

 

บทความทั่วไป : พร 5 ประการ [五福临门]

พร 5 ประการ ของคนจีน

วันนี้ขอนำพร 5 ประการมาฝากทุกๆ ท่านครับ ใครอยากได้รับไปเลย

五福临门 [wǔfúlínmén] ขอให้ได้รับพร 5 ประการ

 • 长寿 [chángshòu] ขอให้มีอายุยืนยาว
 • 富贵 [fùguì] ขอให้มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย
 • 康宁 [kāngníng] ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและสงบสุข
 • 好德 [hǎodé] ขอให้มีศีลธรรมที่ดีงาม
 • 善终 [shànzhōng] ขอให้จากโลกนี้ไปอย่างสงบ

ศัพท์ภาษาจีน : คุณงามความดี [善]

ความดี ภาษาจีน
善 [shàn] คุณงามความดี
善举 [shànjǔ] กุศลกรรม
善事 [shànshì] กุศลกรรม
善良 [shànliáng] จิตใจที่ดีงาม
善行 [shànxíng] คุณธรรม
慈 [cí] เมตตา
慈爱 [cí’ài] รักและเมตตา
慈善 [císhàn] เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ใจบุญ
慈悲 [cíbēi] ความเมตตา
慈善基金会 [císhànjījīnhuì] มูลนิธิ
慈善团体 [císhàntuántǐ] องค์กรการกุศล
慈善机构 [císhànjīgòu] องค์กรการกุศล
贡献 [gòngxiàn] อุทิศ
功绩 [gōngjì] คุณงามความดี
功劳 [gōngláo] คุณงามความดี
功勋 [gōngxūn] คุณงามความดี
德行 [déxíng] คุณธรรม
品德 [pǐndé] คุณธรรม
功德 [gōngdé] บุญกุศล, กงเต๊ก
福利院 [fúlìyuàn] สถานสงเคราะห์
福利 [fúlì] สวัสดิการ, สร้างความผาสุก
义工 [yìgōng] อาสาสมัครเพื่อสังคม (做义工)
捐 [juān] บริจาค
捐款 [juānkuǎn] เงินบริจาค
捐躯 [juānqū] พลีชีพ (sacrifice one’s life)
捐赠 [juānzèng] บริจาค
满足 [mǎnzú] พอเพียง, พอใจ
纯正 [chúnzhèng] สะอาดบริสุทธิ์
无私 [wúsī] ไม่เห็นแก่ตัว
不贪心的 [bùtānxīnde] ไม่โลภ
环境保护 [huánjìngbǎohù] อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
赈灾 [zhènzāi] สงเคราะห์ผู้ประสบภัย
好事 [hàoshì] เรื่องดีงาม
报德 [bàodé] ตอบแทนบุญคุณ
分清是非 [fēnqīngshìfēi] แยกถูกผิด
施舍 [shīshě] ให้ทาน
报恩 [bào’ēn] ตอบแทนบุญคุณ
报答 [bàodá] ตอบแทน
帮助 [bāngzhù] ช่วยเหลือ