สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jul 212011
 

勇 [yǒng] ความกล้าหาญ
信 [xìn] เชื่อถือได้
忠 [zhōng] ความภักดี, ซื่อสัตย์, เชื่อใจได้
孝 [xiào] กตัญญู
廉 [lián] สุจริต,ซื่อสัตย์
耻(恥) [chǐ] ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ
义 [yì] ความชอบธรรม
爱 (愛) [ài] ความรัก
智 [zhì] สติปัญญา
礼 (禮) [lǐ] มรรยาท,พิธีรีตอง
仁 [rén] คุณธรรม
和 [hé] ปรองดอง
平 [píng] ยุติธรรม, สงบ

Jun 042011
 

วันนี้ขอนำพร 5 ประการมาฝากทุกๆ ท่านครับ ใครอยากได้รับไปเลย

五福临门 [wǔfúlínmén] ขอให้ได้รับพร 5 ประการ

  • 长寿 [chángshòu] ขอให้มีอายุยืนยาว
  • 富贵 [fùguì] ขอให้มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย
  • 康宁 [kāngníng] ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและสงบสุข
  • 好德 [hǎodé] ขอให้มีศีลธรรมที่ดีงาม
  • 善终 [shànzhōng] ขอให้จากโลกนี้ไปอย่างสงบ
May 212011
 
善 [shàn] คุณงามความดี
善举 [shànjǔ] กุศลกรรม
善事 [shànshì] กุศลกรรม
善良 [shànliáng] จิตใจที่ดีงาม
善行 [shànxíng] คุณธรรม
慈 [cí] เมตตา
慈爱 [cí’ài] รักและเมตตา
慈善 [císhàn] เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ใจบุญ
慈悲 [cíbēi] ความเมตตา
慈善基金会 [císhànjījīnhuì] มูลนิธิ
慈善团体 [císhàntuántǐ] องค์กรการกุศล
慈善机构 [císhànjīgòu] องค์กรการกุศล
贡献 [gòngxiàn] อุทิศ
功绩 [gōngjì] คุณงามความดี
功劳 [gōngláo] คุณงามความดี
功勋 [gōngxūn] คุณงามความดี
德行 [déxíng] คุณธรรม
品德 [pǐndé] คุณธรรม
功德 [gōngdé] บุญกุศล, กงเต๊ก
福利院 [fúlìyuàn] สถานสงเคราะห์
福利 [fúlì] สวัสดิการ, สร้างความผาสุก
义工 [yìgōng] อาสาสมัครเพื่อสังคม (做义工)
捐 [juān] บริจาค
捐款 [juānkuǎn] เงินบริจาค
捐躯 [juānqū] พลีชีพ (sacrifice one’s life)
捐赠 [juānzèng] บริจาค
满足 [mǎnzú] พอเพียง, พอใจ
纯正 [chúnzhèng] สะอาดบริสุทธิ์
无私 [wúsī] ไม่เห็นแก่ตัว
不贪心的 [bùtānxīnde] ไม่โลภ
环境保护 [huánjìngbǎohù] อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
赈灾 [zhènzāi] สงเคราะห์ผู้ประสบภัย
好事 [hàoshì] เรื่องดีงาม
报德 [bàodé] ตอบแทนบุญคุณ
分清是非 [fēnqīngshìfēi] แยกถูกผิด
施舍 [shīshě] ให้ทาน
报恩 [bào’ēn] ตอบแทนบุญคุณ
报答 [bàodá] ตอบแทน
帮助 [bāngzhù] ช่วยเหลือ
Click to listen highlighted text!