Tag Archives: ศัพท์ภาษาจีนอาชีพ

ศัพท์ภาษาจีน: อาชีพ (职业)

ชื่ออาชีพ ภาษาจีน

ชื่ออาชีพในภาษาจีน

บทสนนาเบื้องต้น

เวลาจะถามว่าคุณทำงานอะไร ก็ถามว่า

 • 你做什么工作?คุณทำงานอะไร --> 我是…
 • 你长大了想干什么? โตขึ้นคุณอยากทำงานอะไร -->我想当…
 • 工作 [gōngzuò] งาน, ทำงาน

เวลาตอบ ก็ง่ายนิดเดียว ใช้ประโยค 我是… (ผมเป็น…)  เช่น

 • 我是翻译家。ผมเป็นล่าม

หรือถ้าต้องการบอกว่า อยากเป็น… ก็ใช้ประโยค

 • 我想当… ผมอยากเป็น…
 • 我想当老师。 ผมอยากเป็นครู (当 ก็คือ ดำรงตำแหน่ง, เป็น)

ศัพท์ที่น่าสนใจ

 • 总理 [zǒnglǐ] นายกรัฐมนตรี
 • 翻译家 [fānyìjiā] ล่าม , นักแปล
 • 收款员 [shōukuǎnyuán] พนักงานเก็บเงิน
 • 老师 [lǎoshī] ครู, อาจารย์
 • 演员 [yǎnyuán] นักแสดง
 • 模特儿 [mótèr] นางแบบ
 • 男模特 [nán mótè] นายแบบ
 • 女模特 [nǚ mótè]  นางแบบ
 • 律师 [lǜshī] ทนายความ
 • 工程师 [gōngchéngshī] วิศวกร
 • 设计师 [shèjìshī] นักออกแบบ
 • 建筑师 [jiànzhùshī] สถาปนิก
 • 会计师 [kuàijìshī] นักบัญชี
 • 药剂师 [yàojìshī] เภสัชกร
 • 摄影师 [shèyǐngshī] ช่างภาพ
 • 木工 [mù gōng] ช่างไม้
 • 水管工人 [shuǐ guǎn gōng rén] ช่างประปา
 • 电工 [diàn gōng] ช่างไฟฟ้า
 • 焊接工 [hàn jiē gōng] ช่างเชื่อม
 • 油漆工 [yóu qī gōng] ช่างทาสี
 • 舞者 [wǔ zhě] นักเต้นรำ
 • 歌唱家 [gē chàng jiā] นักร้อง
 • 音乐家 [yīn yuè jiā] นักดนตรี
 • 魔术师 [mó shù shī] นักมายากล
 • 空姐 [kōng jiě] แอร์โฮสเตส (ย่อจาก 空中小姐)
 • 导游 [dǎoyóu] มัคคุเทศก์
 • 理发师 [lǐfàshī] ช่างทำผม
 • 美容师 [měiróngshī] ช่างเสริมสวย
 • 作家 [zuòjiā] นักเขียน, นักประพันธ์
 • 漫画家 [mànhuàjiā] นักเขียนการ์ตูน
 • 画家 [huàjiā] จิตรกร
 • 翻译家 [fānyìjiā] นักแปล
 • 音乐家 [yīnyuèjiā] นักดนตรี

Continue reading