แจกศัพท์ค่าใช้จ่ายต่างๆ

หญิงคนหนึ่งกำลังเก็บเงินสำหรับค่าใช้จ่าย

ศัพท์ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

 • 水费 shuǐ fèi ค่าน้ำ
 • 电费 diànfèi ค่าไฟ
 • 学费 xuéfèi ค่าเล่าเรียน
 • 广告费 guǎnggào fèi ค่าโฆษณา
 • 生活费 shēnghuófèi ค่าครองชีพ
 • 加班费 jiābān fèi ค่าล่วงเวลา
 • 电话费 diànhuà fèi ค่าโทรศัพท์
 • 工资 gōngzī ค่าจ้าง/ค่าแรง
 • 最低工资 zuìdī gōngzī ค่าแรงขั้นต่ำ
 • 罚款 fákuǎn ค่าปรับ
 • 杂费 záfèi ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
 • 解雇费 jiěgù fèi ค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง
 • 运费 yùnfèi ค่าระวาง
 • 搬运费 bānyùn fèi ค่าขนย้ายสิ่งของ
 • 经济费 jīngjì fèi ค่านายหน้า
 • 报酬 bàochou ค่าตอบแทน
 • 车费 chē fèi ค่าโดยสารรถ
 • 损失费 sǔnshī fèi ค่าเสียหาย
 • 赔偿金 péicháng jīn ค่าสินไหมทดแทน
 • 银行手续费 yínháng shǒuxù fèi ค่าธรรมเนียมธนาคาร
 • 租房费 zūfáng fèi ค่าเช่าบ้าน
 • 租地费 zū dì fèi ค่าเช่าที่
 • 公费 gōngfèi ค่าใช้จ่ายของรัฐ
 • 邮费 yóufèi ค่าไปรษณียากร
 • 泰铢的价值 tàizhū de jiàzhí ค่าเงินบาท
 • 折旧费 zhéjiù fèi ค่าเสื่อมราคา
 • 手续费/ 服务费 shǒuxù fèi /fúwù fèi ค่าธรรมเนียม