ศัพท์ภาษาจีน : ศัพท์อิงประวัติศาสตร์จีน

ศัพท์ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีน

แจกศัพท์อิงประวัติศาสตร์จีนค่ะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่สนใจภาษาจีนค่ะ

 • 焚书坑儒 fénshūkēngrú เผาหนังสือ ฝังปัญญาชนทั้งเป็น
 •  活埋 huómài ฝังทั้งเป็น
 • 株连九族 zhūliánjiǔzú ประหารเก้าชั่วโคตร  (一人犯罪,株连九族 คนหนึ่งคนทำผิด จะถูกลงโทษ9ชั่วโคตร =>กฏหมายสมัยจิ๋นซี)
 • 中央集权制 zhōngyāngjíquánzhì ระบบรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง
 • 爱妃 àifēi สนมที่โปรดปราน =>古代帝王对自己心爱人的称呼,不同的时代会有不同形式的妃嫔称呼。
 • 兼并战争 jiānbìngzhànzhēng สงครามรวมประเทศ
 • 丝绸之路 sīchóuzhīlù เส้นทางสายไหม
 • 百家争鸣 bǎijiāzhēngmíng ร้อยสำนักประชันภูมิ
 • 三足鼎立 sānzúdǐnglì สภาพประเทศที่แบ่งเป็น3ก๊ก
 • 远嫁 yuǎnjià ส่งลูกไปแต่งงานแดนไกล
 • 科举 kējǔ ระบบสอบคัดเลือกรับราชการ
 • 天子 tiānzǐ โอรสสวรรค์
 • 继位 jìwèi สืบราชบัลลังก์
 • 退位 tuìwèi สละราชบัลลังก์
 • 千刀万剐 qiāndāowànguǎ ลงโทษด้วยวิธีฆ่าหั่นศพ
 • 宦官转权 huànguānzhuānquán ขันทีกุมอำนาจ
 • 迁都 qiāndū ย้ายเมืองหลวง
 • 民族压迫 mínzúyāpò การกดขี่ทางชนชาติ
 • 垂帘听政 chuíliántīngzhèng ว่าราชการหลังม่าน
 • 暴君 bàojūn จักรพรรดิที่โหดเหี้ยม
 • 明君 míngjūn กษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถ
 • 赐死 cìsǐ มีรับสั่งให้ฆ่าตัวตาย
 • 误国误民 wùguówùmín ประเทศชาติล่มจม
 • 知己知彼,百战不殆 zhījǐzhībǐ,bǎizhànbúdài รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง
 • 富国强兵 fùguóqiángbīng พัฒนาประเทศส่งเสริมการทหาร
 • 度量衡 dùliánghéng ระบบชั่งตวงวัด
 • 郡县制 jùnxiànzhì ระบบการแบ่งประเทศให้เป็นอำเภอและมณฑล
 • 路不拾遗,夜不闭户 lùbùshíyí,yèbúbìhù ของตกบนถนนไม่มีผู้ใดเก็บ กลางคืนนอนไม่ต้องใส่กลอน
 • 常胜将军 chángshèngjiāngjūn ขุนศึกไม่เคยแพ้
 • 节节胜利 jiéjiéshènglì ชนะอย่างต่อเนื่อง
 • 无恶不作 wú è bú zuò ก่อกรรมทำชั่วทุกอย่าง

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม