การอ่านคำว่า 得 de,dé,děi ในภาษาจีน

得 ภาษาจีน

คำว่า 得 อ่านไ้ด้สามเสียง คือ de dé และ děi

1. 得 อ่านว่า de เมื่อวางอยู่หลังคำกริยาหรือคุณศัพท์ แสดงถึงความเป็นไปได้  ความสามารถที่จะกระทำได้ หรือบอกลักษณะ  เช่น

 • 吃得下chīdexià :  be able to eat.
 • 吃得上 chīdeshàng : can afford to eat; be in time for a meal; be able to get  a meal.
 • 种豆得豆 zhǒngdòudedòu :  you only get what you’ve put into.
 • 信得过 xìndeguò :  trustworthy.
 • 得意洋洋 deyìyángyáng :  elation; exaltation; jauntiness.

2. 得 อ่านว่า dé หมาย ถึง  ได้รับ (获取,接受), เหมาะสม, พอใจ ฯลฯ [to obtain; to get; to gain; to catch (a disease); proper; suitable; proud; contented; to allow; to permit; ready; finished] เช่น

 • 得到 dédào : get; obtain; gain; receive.
 • 得失 déshī : gain and loss, success and failure; advantages and disadvantages, merits and demerits.
 • 得益 déyì :  benefit; profit.
 • 得便 débiàn : when it’s convenient.
 • 心得 xīndé : what one has learned from work,study,etc..
 • 得法 défǎ : do sth. in the proper way; get the knack.
 • 得意  déyì :  proud of oneself; pleased with oneself; complacent.
 • 得胜 déshèng :  win a victory; triumph
 • 博得 bódé : win; gain.
 • 要不得 yàobude :  no good; intolerable.
 • 取得 qǔdé  : gain; acquire; obtain.

3. 得  อ่านว่า děi เมื่อทำหน้าที่เป็นกิริยา หมายถึง  จะต้อง ต้องการ จำเป็นต้อง (必须,须要) [得    děi    to have to; must; ought to; to need to] เช่น

 • 得注意 děi  zhù yì  :  你说话得注意点儿。 Nǐ  shuō huà děi  zhù yì  diǎnr。
 • 必得  bìděi :  must; have to.
 • 得上 děi shàng
 • 得去 děi qù   我得去看 医 生。Wǒ děi qù kàn yī shēnɡ。
 • 非得 fēiděi :  have got to; must.

อ่านต่อ เจาะลึกการใช้ 得 ในภาษาจีนแบบมืออาชีพ