การออกเสียง 一 และ 不

การออกเสียง 一 และ 不

1. การออกเสียง 一[yī]  (ปกติเราจะออกเสียงคำนี้เป็นเสียงหนึ่ง)

1.1 การออกเสียง 一 [yī] เป็นเสียงหนึ่ง (第一声/阴平)

 • เมื่ออยู่เดี่ยวๆ  เช่น
  • 一 [yī]
 • เมื่อเป็นลำดับที่ (序数) เช่น
  • 第一 [dì yī]
 • เมื่ออยู่ท้ายประโยค  เช่น
  • 初一 [chū yī]
  • 统一 [tǒng yī]

1.2 การออกเสียง 一 [yí] เป็นเสียงสอง (第二声/阳平)

 • เมื่อวางอยู่หน้าเสียงสี่ (第四声/去声) เช่น
  • 一面 [yí miàn]
  • 一切 [yí qiè]
  • 一个 [yí gè]

1.3 การออกเสียง 一 [yì] เป็นเสียงสี่ (第四声/去声)

 • เมื่อวางอยู่หน้าเสียงหนึ่ง (第一声/阴平), เสียงสอง (第二声/阳平) และเสียงสาม (第三声/上声) เช่น
  • 一般 [yì bān]
  • 一时 [yì shí]
  • 一无所有 [yì wú suǒ yǒu]

1.4 การออกเสียง 一 [yi] เป็นเสียงเบา (轻声)

 • เมื่อวางอยู่ระหว่างคำกริยาซ้ำกันสองตัว เข่น
  • 说一说 [shuō yi shuō]
  • 学一学 [xué yi xué]
  • 看一看 [kàn yi kàn]
  • 找一找 [zhǎo yi zhǎo]

2. การออกเสียง 不 [bù] (ปกติเราจะออกเสียงนี้เป็นเสียงสี่)

2.1 ออกเสียง 不 [bù] เป็นเสียงสี่ (第四声/去声))

 • เมื่ออยู่เดี่ยวๆ  เช่น
  • 不 [bù] ไม่
 • เมื่อวางอยู่ท้ายประโยค เช่น
  • 可以说“不” [kě yǐ shuō bù]
 • เมื่อวางอยู่หน้าเสียงหนึ่ง (第一声/阴平), เสียงสอง (第二声/阳平) และเสียงสาม (第三声/上声) เช่น
  • 不甘 [bù gān] ไม่ยอม
  • 不行 [bù xíng] ไม่ไ้ด้
  • 不好 [bù hǎo] ไม่ดี

2.3  ออกเสียง 不 [bú] เป็นเสียงสอง (第二声/阳平)

 • เมื่อวางอยู่หน้าเสียงที่สี่ (第四声/去声) เข่น
  • 不对 [bú duì]
  • 不是  [búshì]
  • 不利 [bú lì]

2.4 ออกเสียง 不 [bu] เป็นเสียงเบา (轻声)

 • เมื่อวางอยู่ตรงกลางของสำนวน เช่น
  • 行不行 [xíng bu xíng]
  • 对不起 [duì bu qǐ]
  • 说不完 [shuō bu wán]
  • 走不动 [zǒu bu dòng]