สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 182011
 

บทสนทนาเบื้องต้น

คุณทราบหรือไม่ว่า โทรศัพท์มือถือเกือบทุกรุ่นสามารถเปลี่ยนภาษาเครื่องมาใช้เป็นภาษาจีนได้โดยเข้าไปเปลี่ยนค่าที่เมนู “ตั้งค่า” หรือพิมพ์ข้อความเป็นภาษาจีนได้ ไหนๆ เราก็สนใจเรียนรู้ภาษาจีนกันแล้ว จะเป็นการดีไม่น้อยเลยที่เราจะมารู้จักกับศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือของเรา

ศัพท์ที่น่าสนใจ

 • 手机 [shǒujī] โทรศัพท์มือถือ
 • 智能手机 [zhìnéngshǒujī] smartphone
 • 设置 [shèzhì] ตั้งค่า, เซ็ทค่า
 • 手机设定 [shǒujīshèdìng] ตั้งค่ามือถือ
 • 语言 [yǔyán] ภาษา
 • 设定 [shèdìng] เซ็ท, กำหนด
 • 取消 [qǔxiāo] ยกเลิก
 • 简体中文 [jiǎnzhōngwén] อักษรจีนตัวย่อ
 • 选择 [xuǎnzé] เลือก
 • 返回 [fǎnhuí] ย้อนกลับ
 • 按住 [ànzhù] กดไว้, กดค้างไว้
 • 键 [jiàn] คีย์, แป้น
 • 键盘 [jiànpán] แป้นพิมพ์
 • 锁 [suǒ] ล๊อค
 • 解锁 [jiěsuǒ] ปลดล็อค
 • 自动键盘锁 [zìdòngjiànpánsuǒ] ล๊อคแป้นพิมพ์อัตโนมัติ
 • Message 信息 ข้อความ
 • Camera 相机 กล้อง
 • Camera 照相机 กล้อง
 • PhoneBook 通讯录 สมุดโทรศัพท์
 • Call log 通话记录 บันทึกการโทร
 • Organiser 管理器 ออร์กาไนซ์เซอร์
 • Settings 设置 ตั้งค่า
 • Media 影音天地 มีเดีย
 • Browser 浏览器 บราวเซอร์
 • Ring 铃声 เสียงเรียก
 • Applications 应用软件 แอพพริเคชั่น, โปรแกรมประยุกต์
 • Profiles 情景模式
 • Video camera 摄像机 กล้องวีดีโอ
 • Radio 调频收音机 วิทยุ
 • Storage medium 存储位置 บันทึกภาพและเสียง
 • Phonebook 电话本 สมุดโทรศัพท์
 • Media 影音天地
 • Option 收音机下的选项
 • Minimize 最小化
 • Save 保存
 • Channel 频道
 • Open speaker 打开扬声器
 • Auto save 自动保存
 • Set channel 设定频道
 • Key lock succeeded 键盘锁定成功
 • Key unlock succeeded 键盘解锁成功
 • Key locked 键盘已被锁
 • Press *  请按*键
 • Version Number 版本号
 • No service 无网络服务
 • SOS only 紧急呼叫
 • Full service 完整服务
 • Dial up 拨号
 • Exit 退出
 • Menu 功能表
 • Answer 应答
 • Shuttle 切换
 • Select 选择
 • Return 返回
 • Reject 拒绝
 • Detail 详情
 • Cancel 取消
 • Choice 选择
 • Save 保存
 • Modify 修改
 • Preview 预览
 • Option 选项
 • Delete 删除
 • Continue 继续
 • Quit 放弃
 • Equal 等于
 • Return 回退
 • Replace 替换
 • Search 搜索
 • Unlock 开锁
 • Calling 呼叫中
 • Disconnected 呼叫中断
 • Last call 最后一通呼叫
 • Emergency 紧急
 • Call only 呼叫
 • Enable 启动
 • Disable 禁止
 • Name 姓名
 • Number 号码
 • Save failed 保存失败
 • Save Succeeded 保存成功
 • Power Off 关机
 • Startup 开机
 • Charging 充电
 • Phone charging is completed 电量已满
 • Start up? 是否开机
 • Waiting 请稍候
 • Searching Network 网络搜索
 • Network searching… 正在搜索网络
 • Please charge battery 电池电量低
 • No SIM   未插入SIM卡
 • SIM rejected   SIM卡被拒
 • SIM registration failed   SIM卡注册失败
 • SOS only   仅限紧急呼叫
 • Length error   长度错误
 • PIN conflict   PIN 码不一致
 • PUK blocked   PUK 被锁
 • Input error   输入错误
 • Test card 测试卡
 • China Unicom  中国联通
 • Network selecting 网络选择
 • Network list 网络列表
 • Supplementary service 补充服务
 • Call forward 呼叫转接
 • Call waiting 呼叫等待
 • Call barred 呼叫禁止
 • Number Identification 号码识别
 • Call forwar unconditionally 无条件转接
 • Current phone is busy 本机占线
 • No network or phone is closed 无网络或关机
 • No reply 无应答
 • Cancel all forwarding setting 取消所有转接
 • Bar all outgoing calls 禁止所有呼出
 • Bar all outgoing international calls 禁止国际呼出
 • Barring outgoing calls except local calls 禁止本国外呼出
 • Bar all incoming calls 禁止所有呼入
 • Bar incoming call when roaming 漫游时禁呼入
 • Modify password 修改注册密码
 • Calling line identification presentation 去话显号
 • Calling line identification restriction 去话隐号
 • Connected line identification presentation 来电显号
 • Connected line identification restriction 来电隐号
 • Input new password 新密码
 • Input new password again 确认
 • Succeeded 成功
 • Error 失败
 • Rejected 被拒绝
 • Not provided 不提供
 • Not registered 没有注册
 • Not activated 没有启动
 • Provided 提供
 • Activated 启动
 • Second 秒
 • No reply time 无应答时间
 • Number is null 电话号码不能为空
 • Number of password is wrong 密码位数不正确
 • Bearer service not provided 承载业务不提供
 • Telecom service not provided 电信业务不提供
 • Call barred 呼叫闭锁
 • System failure 系统故障
 • Data missing 数据丢失
 • Unexpected data value 非期望的数据值
 • Password registeration failed 口令登记失败
 • Checking negative password 否定口令检查
 • Temporary failure 暂时的失败
 • Unknown alphabet 未知字母
 • Resource unavailable 资源不可用
 • Error code 错误代码
 • No context 没有内容
 • Unrecognized 不能识别
 • Holding 正在保持
 • Retrieving 正在恢复
 • Communicating 通话中
 • Incoming Call 来电
 • Calling 正在呼叫中
 • End 通话结束
 • Missed call 未接来电
 • Auto Redial 自动重拨
 • Redial. 正在重拨
 • Unknown Number 未知号码
 • Invalid Number 无效号码
 • Refuse phone number 拒接号码
 • Dialing Failed 拨号失败
 • Operating succeeded 操作成功
 • Operating failed 操作失败
 • This key is not set 该按键没有设置号码
 • Calling forbidden 呼叫禁止
 • Record is null, please add 记录为空,请添加
 • Fixed dialing number 固定拨号
 • Enter PIN2: 输入PIN2:
 • Verifying 验证
 • Delete failed 删除失败
 • PIN2 blocked PIN2 已锁
 • Can not verify 不能验证
 • Entry space is full 设置已满
 • List is Empty 列表为空
 • Speed dial 快捷拨号
 • Operate 操作
 • Input number 输入号码
 • Setting succeeded 设置成功
 • Blank 空
 • Number is null 号码为空
 • Speedkey setting 快捷键设置
 • Setting succeeded 设置成功
 • Delete? 是否删除
 • No items 空记录
 • Shuttle 切换
 • Release a call 释放指定电话
 • Release activated call 释放激活电话
 • Play on demand 点播
 • Subscribe 订阅
 • Service charge 资费
 • Cancel 取消订阅
 • Input parameter 请输入参数
 • No service 本目录暂时无服务
 • Unavailable service 对应的服务不可用
 • Input too long content 输入内容过长
 • Write 写消息
 • Send by group 按组群发
 • Customized 自定义
 • Enable 开启
 • Disable 关闭
 • Cell broadcast 广播信息
 • Read 阅读
 • Startup 启动广播
 • Channel 信道设置
 • Language 语言选择
 • Enable 开启
 • Disable 关闭
 • Channel switch 频道开关
 • Germen 德文
 • English 英文
 • Italian 意大利文
 • French 法文
 • Chinese 中文
 • Spanish 西班牙文
 • Dutch 荷兰文
 • Swedish 瑞典文
 • Danish 丹麦文
 • Portuguese 葡萄牙文
 • Thai 泰文
 • 安卓 [ānzhuó] แอนดรอยด์/Android(ระบบปฏิบัติการมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต) เช่น 安卓手机 โทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฎิบัตการแอนดรอยด์
Click to listen highlighted text!