สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 102011
 

学园 [xuéyuán] สถาบันการศึกษา (school,  academy)
小学 [xiǎoxué] ประถมศึกษา, primary school
年级 [nián jí] ชั้นเรียน

托儿园 [tuō ér yuán] เนอสเซอรี่/สถานรับเลี้ยงเด็ก
幼儿园 [yòu’éryuán]  อนุบาล (kindergartenม,  nursery school)

 • 小班 [xiǎobān] อนุบาล1
 • 中班 [zhōngbān] อนุบาล2
 • 大班 [dàbān] อนุบาล3

小学 [xiǎoxué] ประถมศึกษา (primary school)

 • 小学一年级 ป.1
 • 小学二年级 ป.2
 • 小学三年级 ป.3
 • 小学四年级 ป.4
 • 小学五年级 ป.5
 • 小学六年级 ป.6

初中 [chūzhōng] มัธยมศึกษาตอนต้น (junior high school)

 • 初一 ม.1
 • 初二 ม.2
 • 初三 ม.3

中专 [zhōngzhuān] ปวช. ,vocational school; secondary or technical school
大专 [dàzhuān] ปวส. ,College, and higher certification programs

高中 [gāozhōng] มัธยมศึกษาตอนปลาย (high school)

 • 高一 ม.4
 • 高二 ม.5
 • 高三 ม.6

大学 [dàxué] มหาวิทยาลัย,university

 • 大一 ปี1
 • 大二 ปี2
 • 大三 ปี3
 • 大四 ปี4

ศัพท์ภาษาจีนรอบรั้วโรงเรียน

 • 学校 [xuéxiào] โรงเรียน –> 你们是哪个学校的学生。
 • 校园 [xiào yuán ] บริเวณสถานศึกษา –> 我们的校园真美。(真 จริง, 美 สวย)
 • 注册 [zhù cè] ลงทะเบียนเรียน
 • 系 [xì] คณะ, ภาควิชา –> 他是汉语系的老师。
 • 教育 [jiào yù] การศึกษา
 • 开学 [kāi xué] เปิดภาคเรียน/เปิดเทอม
 • 学科 [xué kē] วิชา, สาขาวิชา
 • 课 [kè] คาบ, บทเรียน
 • 课程 [kè chéng] หลักสูตร
 • 课程表 [kè chéng biǎo] ตารางเรียน
 • 上课 [shàng kè] เข้าเรียน
 • 下课 [xià kè] เลิกเรียน
 • 学期 [xué qī] ภาคเรียน
 • 假期 [jià qī] วันหยุด (เสาร์-อาทิตย์)
 • 放假 [fàng jià] ปิดโรงเรียน ปิดเทอม
 • 暑假 [shuǐ jià] ช่วงปิดเทอมหน้าร้อน
 • 寒假 [hán jià] การปิดเทอมหน้าหนาว
 • 教 [jiāo] สอน
 • 学习 [xué xí] เรียน (จะใช้ 学 คำเดียวก็ได้) –> 你学什么?,你学习什么?
 • 复习 [fùxí] ทบทวนบทเรียน
 • 温习 [wēnxí] ทบทวนบทเรียน
 • 预习 [yùxí] เตรียมบทเรียนล่วงหน้า
 • 练习 [liàn xí] ฝึกฝน
 • 练习本 [liànxí běn] สมุดแบบฝึกหัด
 • 补习 [bǔ xí] กวดวิชา
 • 补习班 [bǔxíbān] คอรส์กวดวิชา
 • 辅导 [fǔ dǎo] ติวเตอร์
 • 培训班 [péixùnbān] คอรส์เทรนนิ่ง
 • 钻研 [zuānyán] ศึกษาค้นคว้า
 • 研究 [yánjiū] ค้นคว้าวิจัย (research)
 • 听写 [tīng xiě] เขียนตามคำบอก
 • 听力 [tīng lì ความสามารถในการฟัง
 • 专业 [zhuān yè] สาขาวิชาชีพเฉพาะ
 • 主修 [zhǔxiū] วิชาเอก
 • 辅修 [fǔxiū] วิชาโท (辅 fǔ ช่วย เสริม, 修 xiū แต่ง, ประดับประดา, ซ่อมแซม, ศึกษาและฝึกฝน)
 • 楼 [lóu] ตึก, อาคาร –> 我们学校有几个楼。 โรงเรียนของเรามีกี่อาคาร, 你们在这个楼学习, 不在那个楼。

*** 楼 [lóu] สามารถใช้เป็นลักษณะนามว่าชั้น –> 我住在三楼。 ฉันพักอยู่ชั้นที่3

 • 教室楼 [jiàoshìlóu] อาคารเรียน,ตึกเรียน
 • 教师 [jiào shī] ครู –> 今年我们班来了个新老师。
 • 私人教师 [sīrén jiàoshī] ครูสอนพิเศษ
 • 教授 [jiào shòu] ศาสตราจารย์
 • 助教 [zhù jiào] ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • 校长 [xiào zhǎng] ครูใหญ่, อธิการบดี –> 我们学校的校长很漂亮,大大的眼睛,高高的鼻子,红红的面颊,小小的嘴巴。 (面颊 miànjiá แก้ม)
 • 体育教师 [tǐyù jiào shī] ครูพละ
 • 工友 [gōng yǒu] ภารโรง
 • 学校工友 [xuéxiào gōngyǒu] ภารโรงโรงเรียน
 • 宿舍 [sùshè] หอพัก,ห้องพัก
 • 考试 [kǎo shì ] สอบ
 • 考试者 [kǎo shì zhě] ผู้เข้าสอบ
 • 留级 [liú jí] ตกชั้น, ซ้ำชั้น
 • 及格 [jí gé] สอบได้, สอบผ่าน
 • 不及格 [bù jí gé] สอบไม่ผ่าน –> 一提到考试不及格的事,他就默不作声了。(默 [mò] เงียบ ไม่พูด)
 • 升级 [shēng jí] เลื่อนชั้น
 • 通过考试 [tōng guò kǎo shì] สอบผ่าน
 • 毕业生 [bì yè shēng] นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
 • 毕业证书 [bì yè zhèng shū] วุฒิการศึกษา
 • 毕业日期 [bì yè rì qī] ปีสำเร็จการศึกษา
 • 论文 [lùn wén] วิทยานิพนธ์
 • 学历 [xué lì] ประวัติการศึกษา
 • 最高学历 [zuìgāoxuélì] วุฒิการศึกษาสูงสุด
 • 第二学历 [dì èr xué lì] การศึกษาที่รองลงมา
 • 学位 [xué wèi] ระดับการศึกษา, วุฒิการศึกษา
 • 本科 [běn kē] ปริญญาตรี
 • 硕士 [shuò shì] ปริญญาโท (硕 shuò ใหญ่ มหึมา)
 • 博士 [bó shì ] ปริญญาเอก (博 bó มีความรู้กว้างขวาง )
 • 外语能力 [wài yǔ néng lì] ความสามารถด้านภาษา
 • 经历 [jīng lì] ประสบการณ์
 • 工作经历 [gōng zuò jīng lì] ประสบการด้านการทำงาน
 • 阅览室 [yuè lǎn shì] ห้องอ่านหนังสือ
 • 实验室 [shíyànshì] ห้องทดลอง, lab
 • 作业 [zuò yè] การบ้าน
 • 问题 [wèn tí] คำถาม
 • 书法 [shū fǎ] ศิลปการเขียนลายมือ
 • 逃学/旷课 [táo xué/kuàng kè] โดดเรียน
 • 奖学金 [jiǎng xué jīn] ทุนการศึกษา
 • 食堂 [shí táng] โรงอาหาร –> 我和同学在食堂吃午饭。
 • 学生 [xué shēng] นักเรียน
 • 校服 [xiào fú] ชุดนักเรียน
 • 老生 [lǎo shēng] นักเรียนเก่า
 • 同学 [tóng xué] เพื่อนนักเรียน
 • 留学生 [liúxuéshēng] นักเรียนนอก,นักศึกษาต่างชาติ
 • 男生 [nán shēng] นักเรียนชาย
 • 女生 [nǚ shēng] นักเรียนหญิง
 • 书包 [shū bāo] กระเป๋านักเรียน
 • 草稿本 [căo găo běn] สมุดเลคเชอร์ (草稿 ต้นฉบับ, 本 สมุด)
 • 自来水笔 [zì lái shuĭ bĭ] ปากกาหมึกซึม
 • 圆珠笔 [yuán zhū bĭ] ปากกาลูกลื่น
 • 铅笔 [qiān bĭ] ดินสอ
 • 毛笔 [máo bǐ] พู่กัน
 • 自动铅笔 [zì dòng qiān bĭ] ดินสอกด
 • 铅笔刀/转笔刀 [qiān bĭ dāo/zhuăn bĭ dāo] กบเหลาดินสอ
 • 墨水 [mò shuĭ] น้ำหมึก
 • 橡皮 [xiàng pí] ยางลบ
 • 尺 [chĭ] ไม้บรรทัด
 • 计算尺 [jì suàn chĭ] ไม้ฟุตคำนวน
 • 三角板 [sān jiăo băn] ไม้ฉากสามเหลี่ยม
 • 量角器 [liàng jiăo qì] โปรแทรกเตอร์
 • 圆规 [yuán guī] วงเวียน
 • 教室 [jiàoshì] ห้องเรียน
 • 黑板 [hēibăn] กระดานดำ
 • 白板 [báibăn] กระดานไวท์บอร์ด
 • 粉笔 [fěn bĭ] ชอล์ค
 • 图书馆 [tú shū guǎn] ห้องสมุด
 • 课本 [kèběn] ตำราเรียน
 • 词典 [cí diăn] พจนานุกรม
 • 百科全书 [băi kē quán shū] หนังสือสารานุกรม
 • 地球仪 [dì qiú yí] ลูกโลก

我们上午学 科学,化学 和 数学。
我们下午学 卫生课, 历史 和 物理学 。

 • 卫生课 [wèi shēng kè] สุขศึกษา
 • 画画儿 [huà huàér] วาดเขียน
 • 英语 [yīng yǔ] ภาษาอังกฤษ
 • 泰语 [tàiyǔ] ภาษาไทย
 • 地理 [dì lǐ] ภูมิศาสตร์
 • 工程学 [gōngchéngxué] วิศวกรรม
 • 电子工程学 [diànzǐgōngchéngxué] วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • 科学 [kēxué] วิทยาศาสตร์
 • 化学 [huàxué] วิชาเคมี
 • 数学 [shùxué] คณิตศาสตร์
 • 统计学 [tǒngjìxué] สถิติ
 • 微积分[wēijīfēn] แคลคูลัส
 • 物理学 [wùlǐxué] ฟิสิกส์
 • 医学 [yīxué] วิชาแพทย์ศาสตร์
 • 历史 [lìshǐ] ประวัติศาสตร์
 • 汉学 [hànxué] ภาษาจีน
 • 社会学 [shèhuìxué] สังคมศาสตร์
 • 政治学 [zhèngzhìxué] วิชารัฐศาสตร์
 • 管理(guǎnlǐ) คณะบริหาร
 • 文学 [wénxué] อักษรศาสตร์
 • 企业管理 [qǐyèguǎnlǐ] คณะบริหารธุรกิจ
 • 人文 [rénwén] คณะมนุษย์ศาสตร์
 • 地理 [dìlǐ] ภูมิศาสตร์
 • 会计学 [kuàijìxué] บัญชี
 • 哲学 [zhéxué] ปรัชญา
 • 农学 [nóngxué] เกษตรศาสตร์
 • 植物学 [zhíwùxué] พฤกษศาสตร์
 • 文学 [wénxué] วรรณคดี
 • 心理学 [xīnlǐxué] จิตวิทยา
 • 新闻学 [xīnwénxué] วารสารศาสตร์
 • 体育 [tǐyù] พลานามัย, พลศึกษา
 • 建筑学 [jiànzhùxué] สถาปัตยกรรม
 • 艺术 [yìshù] ศิลปะ
 • 音乐 [yīnyuè] ดนตรี
 • 大众传播学 [dàzhòngchuánbōxué] สื่อสารมวลชน
 • 工作经历 [gōngzuòjīnglì] ประสบการณ์การทำงาน
 • 学生社团活动 [xuéshēngshètuánhuódòng] กิจกรรมที่เข้าร่วมระหว่างศึกษา
Click to listen highlighted text!