Tag Archives: แลกเปลี่ยนเงินตรา

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ภาษาจีน [外币兑换/货币兑换]

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ภาษาจีน

แลกเปลี่ยนเงินตรา [货币兑换]

ตัวอย่างบทสนทนา

 • 我想换点钱。
  [wǒ xiǎng huàn diǎn qián] ผมอยากขอแลกเงินหน่อยครับ
 • 能否请你给我兑换一些钱?
  [néngfǒu qǐngnǐgěiwǒ duìhuàn yīxiē qián] ขอแลกเปลี่ยนเงินตราหน่อยได้ไหมครับ
 • 你要换多少。
  [nǐ yào huàn duōshǎo] ต้องการแลกเงินเท่าไร
 • 要哪种货币?
  [yào nǎ zhǒng huòbì] ต้องการสกุลเงินอะไรครับ
 • 要换哪种货币?
  [yào huàn nǎ zhǒng huòbì] ต้องการแลกสกุลเงินอะไรครับ Continue reading