สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 122011
 

千言万语 [qiānyánhéwànyǔ] คำพูดมากมาย
不知道 [bùzhīdào] ไม่รู้
为了[wèile] เพื่อ
什么 [shénme] อะไร
忧愁 [yōuchóu] เป็นทุกข์,หดหู่ใจ,เศร้า
围绕着 [wéiràozhe] พัวพัน, วนเวียน
祈祷 [qídǎo] อธิฐาน
赶走 [gǎnzǒu] ขับไล่
寂寞 [jìmò] อ้างว้าง
愛的寂寞 [àidejìmò] ความอ้างว้างของความรัก
永远 [yǒngyuǎn] นิรันดร์กาล
随 [suí] ตาม
浮云 [fúyún] เมฆที่ลอยไป
掠过 [lüèguò] โฉบไป, ผ่านไปโดยรวดเร็ว
bù zhī dào wéi le shén me  yōu chóu tā wéi rào zhe wǒ
* 不 知 道 为 了 什 么  忧 愁 它 围 绕 着 我 

wǒ měi tiān dōu zài qí dǎo  kuài gǎn zǒu ài de jì mò
我 每 天 都 在 祈 祷  快 赶 走 爱 的 寂  寞

nà tiān qǐ nǐ duì wǒ shuō  yǒng yuǎn de ài a wǒ
那 天 起 你 对 我 说  永 远 的 爱 着 我

qiān yán hé wàn yǔ  suí fú yún luè guò
千 言 和 万 语  随 浮 云 掠 过

bù zhī dào wéi le shén me  yōu chóu tā wéi rào zhe wǒ
不 知 道 为 了 什 么  忧 愁 它 围 绕 着  我

wǒ měi tiān dōu zài qí dǎo  kuài gǎn zǒu ài de jì mò
我 每 天 都 在 祈 祷  快 赶 走 爱 的 寂 寞。。。*

Jun 112011
 

每一次 [měiyícì] ทุกครั้ง
徘徊 [páihuái] ลังเล, เดินกลับไปกลับมา
孤单 [gūdān] โดดเดี่ยว, เดียวดาย
坚强 [jiānqiáng] เข้มแข็ง
就算 [jiùsuàn] แม้ว่า
受伤 [shòushāng] ได้รับบาดเจ็บ
闪 [shǎn] การหลบหลีก, แปลบ, แลบ ,วูบ
泪光 [lèiguāng] น้ำตา
双 [shuāng] คู่
隐形 [yǐnxíng] กำบังไว้
翅膀 [chìbǎng] ปีก
绝望 [juéwàng] รู้สึกสิ้นหวัง
拥有 [yōngyǒu] ครอบครอง
美丽 [měilì] สวยงาม
太阳 [tàiyáng] ดวงอาทิตย์
看见 [kànjiàn] มองเห็น
每天 [měitiān] ทุกวัน
夕阳 [xīyáng] พระอาทิตย์ตก
变化 [biànhuà] เปลี่ยนแปลง
希望 [xīwàng] ความหวัง
终于 [zhōngyú] สุดท้าย, ในที่สุด
看到 [kàndào] พบว่า
所有 [suǒyǒu] ทั้งหมด
梦想 [mèngxiǎng] ความใฝ่ฝัน
都 [dōu] ล้วน
开花 [kāihuā] ออกดอกออกผล
追逐 [zhuīzhú] การไล่ตาม, แสวงหา
年轻 [niánqīng] วัยเยาว์
歌声 [gēshēng] เสียงเพลง
嘹亮 [liáoliàng] ดังกังวาน
昂首 [ángshǒu] เงยหน้า
用心 [yòngxīn] ตั้งใจ
凝望 [níngwàng] เพ่งมอง, จ้องมอง
害怕 [hàipà] หวาดกลัว
很久 [hěnjiǔ] ยาวนาน
比 [bǐ] เทียบกับ
天长 [tiāncháng] ตลอดไป
留 [liú] เหลือไว้, คงไว้
愿望 [yuànwàng] ความปราถนา
让 [ràng] ให้
自己 [zìjǐ] ตัวเอง
想象 [xiǎngxiàng] จินตนาการ
měi yī cì dōu zài pái huái gū dān zhōng de jiān qiáng
每一次 都在徘徊孤单中的坚强 

měi yī cì jiù suàn hěn shòu shāng yě bù shǎn lèi guāng
每一次 就算很受伤也不闪泪光

wǒ zhī dào wǒ yī zhí yǒu shuāng yǐn xíng de chì bǎng
我知道 我一直有双隐形的翅膀

dài wǒ fēi fēi guò jué wàng
带我飞 飞过绝望

bù qù xiǎng tā men yǒng yǒu měi lì de tài yáng
* 不去想 他们拥有美丽的太阳

wǒ kàn jiàn měi tiān de xī yáng yě huì yǒu biàn huà
我看见 每天的夕阳也会有变化

wǒ zhī dào wǒ yī zhí yǒu shuāng yǐn xíng de chìbǎng
我知道 我一直有双隐形的翅膀

dài wǒ fēi gěi wǒ xī wàng
带我飞 给我希望

wǒ zhōng yú kàn dào suǒ yǒu mèng xiǎng dōu kāi huā
我终于看到 所有梦想都开花

zhuī zhú de nián qīng gē shēng duō liáo liàng
追逐的年轻 歌声多嘹亮

wǒ zhōng yú áng shǒu yòng xīn níng wàng bù hài pà
我终于昂首 用心凝望不害怕

nà lǐ huì yǒu fēng jiù fēi guò yuǎn ba
那里会有风 就飞过远吧。。。*

yǐn xíng de chì bǎng ràng mèng hěn jiǔ bǐ tiān cháng
隐形的翅膀 让梦很久比天长

liú yī gè yuàn wàng ràng zì jǐ xiǎng xiàng
留一个 愿望让自己 想象

Jun 082011
 

新天地
作词:冰洁
作曲:孟勇
演唱:张燕
酷我歌词组:露露

富民 [fùmín] ประชาชนมั่งคั่ง
灿烂 [cànlàn] รุ่งเรือง, รุ่งโรจน์
一片 [yípiàn] ฉากหนึ่ง, ตอนหนึ่ง
崭新 [zhǎnxīn] ใหม่เอี่ยมถอดด้าม
天地 [tiāndì] โลก
所 [suǒ] สถานที่
迷 [mí] หลงไหล
深情 [shēnqíng] ความรู้สึกที่ลึกซึ้ง
热爱 [rè’ài] รักอย่างเร่าร้อน
细致 [xìzhì] อย่างละเอียดรอบคอบ
服务 [fúwù] บริการ
赢得 [yíngdé] ชนะ
四海 [sìhǎi] โลกทั้งโลก
情谊 [qíngyì] มิตรภาพ
肩并肩 [jiānbìngjiān] เคียงบ่าเคียงไหล่
走过了 [zǒuguòle] ผ่าน
四季 [sìjì] สี่ฤดู
一种 [yìzhǒng] ชนิดหนึ่ง
幸福 [xìngfú] ความสุข
萦绕 [yíngrào] อ้อยอิ่ง, เอ้อระเหย
心底 [xīndǐ] ก้นบึ้งของหัวใจ
一首 [yìshǒu] บทหนึ่ง
与时俱进 [yǔshíjùjìn] เวลาล่วงหน้า
激励 [jīlì] กระตุ้น
只争朝夕 [zhǐzhēngzhāoxī] แข่งกับเวลา
务实 [wùshí] ในทางปฏิบัติ
神奇 [shénqí] ปาฎิหาริย์, มหัศจรรย์
尚德 [shàngdé] หลักปฏิบัติที่ควรจะยึดถือ
行动 [xíngdòng] การกระทำ
开辟 [kāipì] เปิดทาง
和谐 [héxié] ความสามัคคี
骄傲 [jiāo’ào] ภูมิใจ
倾情 [qīngqíng] เต็มที่, สุดจิตสุดใจ
满腔 [mǎnqiāng] เต็มหัวอก, เต็มไปด้วย
赤诚 [chìchéng] มีความจริงใจ
迎来 [yínglái] นำมา
鹏程万里 [péngchéngwànlǐ] อนาคตยาวไกล
手牵手 [shǒuqiānshǒu] จูงมือกัน
共享 [gòngxiǎng] แบ่งปันร่วมสุข
过 [guò] ผ่าน, ข้าม
天气 [tiānqì] สภาพอากาศ
自豪 [zìháo] ความภาคภูมิใจ
升腾 [shēngténg] ลอยขึ้น
心里 [Xīnlǐ] ในหัวใจ
一幅 [yìfú] ผืน (ลักษณะนาม)
五彩缤纷 [wǔcǎibīnfēn] มีสีสัน
画 [huà] ภาพวาด
到处 [dàochù] ทุกที่
充满 [chōngmǎn] เต็มไปด้วย
蓬勃 [péngbó] กระปรี้กระเปร่า, มีชีวิตชีวา
生机 [shēngjī] โอกาสรอดชีวิต, ชีวิตชีวา
都说你亲商富民 都说你美丽
你用阳光灿烂一片崭新天地
人为你所迷 深情地热爱你
细致服务赢得四海情谊
肩并肩走过了多少个四季
一种幸福萦绕在心底
你是一首与时俱进的歌
激励我们只争朝夕
激励我们只争朝夕
都说你尚德务实 都说你神奇
你用行动开辟一片和谐天地
人为你骄傲 倾情地歌唱你
满腔赤诚迎来鹏程万里
手牵手共享过多少好天气
一种自豪升腾在心里
你是一幅五彩缤纷的画
到处充满蓬勃生机
到处充满蓬勃生机
手牵手共享过多少好天气
一种自豪升腾在心里
你是一幅五彩缤纷的画
到处充满蓬勃生机
到处充满蓬勃生机
Jun 062011
 

บทเพลงต้อนรับแขกผู้มาเยือนกรุงปักกิ่ง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานแข่งขันกีฬาโอลิมปิค ณ กรุงปักกิ่งในพิธีเปิดวันที่ 8 เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2008

歌曲名:北京欢迎你

曦 [xī] แสงอาทิตย์
晨曦 [chénxī] แสงอาทิตย์แรกยามเช้า
带来 [dàilái] นำมา
全新 [quánxīn] ใหม่หมด
空气 [kōngqì] อากาศ
气息 [qìxī] บรรยากาศ
改变 [gǎibiàn] เปลี่ยน
情味 [qíngwèi] ความเอื้ออาทร
茶香 [cháxiāng] กลิ่นชาหอม
情谊 [qíngyì] มิตรภาพ (friendship)
开放 [kāifàng] เปิด, บาน, เปิดให้เข้าชม
怀抱 [huáibào] อ้อมกอด
等你 [děngnǐ] รอคอยคุณ
拥抱 [yōngbào] โอบกอด
默契 [mòqì] สัญญาลับ
我家 [Wǒjiā] บ้านของเรา (ประเทศของเรา)
种着 [zhòngzhe] ปลูก
万年青 [wànniánqīng] ต้นสนหมื่นปีเขียวขจี
每段 [měiduàn] ทุกตอน, ทุกช่วง
传奇 [chuánqí] ตำนาน, เรื่องเล่า
传统 [chuántǒng] ประเพณีที่สืบทอดกันมา
土壤 [tǔrǎng] แผ่นดิน
播种 [bōzhǒng] หว่านเมล็ดพันธุ์
为 [wèi] เพื่อ
留下 [liúxià] เหลือไว้, ทิ้งไว้
回忆 [huíyì] ความทรงจำ
陌生 [mòshēng] แปลกหน้า
熟悉 [shúxī] คุ้นเคย
都是 [dōushì] ล้วน
客人 [kèrén] แขก
拘礼 [jūlǐ] ถือเคร่งในกรอบ, มากพิธี
话题 [huàtí] หัวข้อสนทนา, เรื่องที่จะต้องพูดคุยกัน
开天辟地 [kāitiānpìdì] เปิดฟ้าดิน, เปิดโลก
流动 [liúdòng] ไหล (ของเหลว/อากาศ)
魅力 [mèilì] มนต์เสน่ห์, เสน่ห์
充满着 [chōngmǎnzhe] เติมเต็มไปด้วย, อบอวนไปด้วย
朝气 [zhāoqì] เต็มไปด้วยพลังแห่งจิตวิญญาณ
太阳 [tàiyáng ดวงอาทิตย์
分享 [fēnxiǎng] แบ่งปันความสุขกัน
呼吸 [hūxī] ลมหายใจ
黄土地 [huángtǔdì] แผ่นดิน
刷新 [shuāxīn] พลิกฟื้น, สร้างใหม่
成绩 [chéngjì] ผลงาน, ความสำเร็จ
开怀 [kāihuái] สนุกสนานอย่างเต็มที่, มีความสุข
容纳 [róngnà] รับ, รองรับ
天地 [tiāndì] ฟ้าดิน, โลก
岁月 [suìyuè] ปีเดือน, กาลเวลา
绽放 [zhànfàng] บาน(ดอกไม้)
青春 [qīngchūn] วัยหนุ่มสาว
笑容 [xiàoróng] รอยยิ้ม
迎接 [yíngjiē] ต้อนรับ
日期 [rìqī] ช่วงเวลา
大地 [dàdì] โลกหล้า, พื้นปฐพี
大都是 [dàdōushì] ล้วน
朋友 [péngyou] เพื่อน,มิตร
不用客气 [búyòngkèqì] ไม่ต้องเกรงใจ
画意诗情 [huàyìshīqíng] แต่งแต้มบทกวี
诗情画意 [shīqínghuàyì] แต่งแต้มบทกวี
笑意 [xiàoyì] รอยยิ้ม
感动 [gǎndòng] ประทับใจ, ซาบซึ้งใจ
梦想 [mèngxiǎng] ความฝัน
了不起 [liǎobùqǐ] น่าอัศจรรย์
勇气 [yǒngqì] กล้าหาญ
奇迹 [qíjì] สิ่งมหัศจรรย์, ปาฏิหาริย์ (miracle)
[陈天佳] 迎接另一个晨曦 带来全新空气
[刘欢] 气息改变情味不变 茶香飘满情谊
[那英] 我家大门常打开 开放怀抱等你
[孙燕姿] 拥抱过就有了默契 你会爱上这里
[孙悦] 不管远近都是客人 请不用客气
[王力宏] 相约好了再一起 我们欢迎你
[韩红] 我家种着万年青 开放每段传奇
[周华健] 为传统的土壤播种 为你留下回忆
[梁咏琪] 陌生熟悉都是客人 请不用拘礼
[羽泉] 第几次来没关系 有太多话题
[成龙] 北京欢迎你 为你开天辟地
[任贤齐] 流动中的魅力充满着朝气
[蔡依林] 北京欢迎你 在太阳下分享呼吸
[孙楠] 在黄土地刷新成绩
[周笔畅] 我家大门常打开 开怀容纳天地
[韦唯] 岁月绽放青春笑容 迎接这个日期
[黄晓明] 天大地大都是朋友 请不用客气
[韩庚] 画意诗情带笑意 只为等待你
[汪峰] 北京欢迎你 像音乐感动你
[莫文蔚] 让我们都加油去超越自己
[谭晶] 北京欢迎你 有梦想谁都了不起
[陈奕迅] 有勇气就会有奇迹
[阎维文] 北京欢迎你 为你开天辟地
[戴玉强] 流动中的魅力充满着朝气
[王霞.李双松] 北京欢迎你 在太阳下分享呼吸
[廖昌永] 在黄土地刷新成绩
[林依轮] 北京欢迎你 像音乐感动你
[张娜拉] 让我们都加油去超越自己
[林俊杰] 北京欢迎你 有梦想谁都了不起
[阿杜] 有勇气就会有奇迹
京剧:北京欢迎你呀
[容祖儿] 我家大门常打开 开放怀抱等你
[李宇春] 拥抱过就有了默契 你会爱上这里
[黄大炜] 不管远近都是客人 请不用客气
[陈坤] 相约好了再一起 我们欢迎你
[谢霆锋] 北京欢迎你 为你开天辟地
[韩磊] 流动中的魅力充满着朝气
[徐若瑄] 北京欢迎你 在太阳下分享呼吸
[费翔] 在黄土地刷新成绩
[汤灿] 我家大门常打开 开怀容纳天地
[林志玲 张梓琳] 岁月绽放青春笑容 迎接这个日期
[张靓颖] 天大地大都是朋友 请不用客气
[许茹芸 伍思凯] 画意诗情带笑意 只为等待你
[杨坤.范玮琪] 北京欢迎你 像音乐感动你
[游鸿明.周晓欧] 让我们都加油去超越自己
[沙宝亮.满文军] 北京欢迎你 有梦想谁都了不起
[金海心.何润东] 有勇气就会有奇迹
[飞儿.庞龙] 北京欢迎你 为你开天辟地
[吴克群.齐峰] 流动中的魅力充满着朝气
[5566.胡彦斌] 北京欢迎你 在太阳下分享呼吸
[郑希怡.刀郎] 在黄土地刷新成绩
[纪敏加.屠洪刚.吴彤] 北京欢迎你 像音乐感动你
[郭容.刘耕宏.腾格尔] 让我们都加油去超越自己
[金莎.苏醒.韦嘉] 北京欢迎你 有梦想谁都了不起
[付丽珊.黄征.房祖] 有勇气就会有奇迹
[全体] 北京欢迎你 有梦想谁都了不起
[全体] 有勇气就会有奇迹
[全体] 北京欢迎你 有梦想谁都了不起
[全体] 有勇气就会有奇迹
Click to listen highlighted text!