สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Feb 282013
 

标点符号 [biāodiǎn fúhào] เครื่องหมายต่างๆ ในภาษาจีน หรือที่มักเรียกกันว่า “เครื่องหมายวรรคตอน” ในภาษาจีนมีอยู่เป็นจำนวนมาก (ทีเดียว)
ในสมัยโบราณ ภาษาจีนไม่มีการใส่เครื่องหมายวรรคตอน การหยุดเว้นในการอ่านต้องอาศัยทักษะความสามารถล้วนๆ
เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาจีน มีทั้งที่เป็นเครื่้องหมายสากล (ใช้กันในระดับสากล) เช่น เครื่องหมายท้ายประโยคคำถาม “?” และที่เป็นเครื่องหมายที่มีใช้เฉพาะในภาษาจีน ในส่วนนี้ จะพูดถึงเครื่องหมายต่างๆ หรือเครื่องหมายวรรคตอนในภาษาจีนที่เห็นได้บ่อย พร้อมคำอธิบายวิธีการใช้คร่าวๆ

 • 句号 [jùhào] เครื่องหมายมหัพภาค(。.)ใช้จบประโยค (บอกเล่า) ให้สมบูรณ์
 • 问号 [wènhào] เครื่องหมายคำถาม, ปรัศนี(?)ใช้จบประโยคคำถาม
 • 逗号 [dòuhào] เครื่องหมายจุลภาค(,)ใช้คั่นวรรคตอนระหว่างข้อความ หรืออนุประโยค
 • 顿号 [dùnhào] เครื่องหมายหยุดพักเสียง(、)ใช้เมื่อกล่าวถึงตัวอย่างเป็นชนิด หรือประเภทต่างๆ, วรรคคำที่อยู่ในหมวดเดียวกัน
 • 感叹号、惊叹号 [gǎntànhào, jīngtànhào] เครื่องหมายอัศเจรีย์(!)ใช้กับประโยค หรือข้อความที่มีคำอุทาน
 • 省略号 [shěnglüèhào] เครื่องหมายจุดไข่ปลา, เครื่องหมายย่อ(…)ใช้ย่อส่วนที่ยังกล่าวไม่จบในประโยค หรือใช้แสดงการหยุดคำพูด
 • 冒号 [màohào] เครื่องหมายมหัพภาคคู่, ทวิภาค(:)ใช้นำหน้าข้อความ เพื่อบอกรายละเอียด หรือยกตัวอย่าง หรือใช้คู่กับเครื่องหมายอัญประกาศ (引号) ซึ่งหมายถึงต่อไปจะเป็นคำพูด มักจะอยู่หลังคำที่แสดงการพูด
 • 分号 [fēnhào] เครื่องหมายอัฒภาค(;)ใช้คั่นคำ หรือประโยค หรือเมื่อจบเหตุการณ์ หรือเรื่องราวในช่วงหนึ่งๆ แต่ยังไม่จบลงอย่างสมบูรณ์, ใช้แบ่งประโยคก็ได้
 • 括号 [guāhào] เครื่องหมายวงเล็บ ( ) , นขลิขิต ใช้อธิบายขยายความคำ หรือข้อความที่อยู่ข้างหน้าวงเล็บ
 • 圆括号、小括号 [yuánguāhào, xiǎoguāhào] เครื่องหมายวงเล็บ, นขลิขิต( )
 • 翼括号、大括号 [yìguāhào, dàguāhào] เครื่องหมายปีกกา { }
 • 方括号 [fāngguāhào] เครื่องหมายวงเล็บ (นขลิขิต) เหลี่ยม [ ]
 • 连字号 [liánzìhào] เครื่องหมายยติภังค์(-)
 • 连接号 [liánjiēhào] เครื่องหมายเชื่อมต่อ(~)ใช้เชื่อมต่อคำ หรือข้อความที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น เวลา, สถานที่, สิ่งของ มีความหมายเท่ากับคำว่า “ถึง”
 • 专名号 [zhuānmínghào] เครื่องหมายสัญประกาศ(—)ใช้ในประโยค หรือข้อความที่มีชื่อคน, ชื่อสถานที่โดยขีดบนชื่อคน หรือสถานที่นั้น หรือด้านซ้าย (กรณีเรียงตัวอักษรเป็นแนวตั้ง)
 • 引号 [yǐnhào] เครื่องหมายอัญประกาศ(“ ”,‘ ’ ,「 」,『 』)ใช้เมื่อต้องการเน้นคำ หรือข้อความให้เด่นชัดขึ้น หรือแสดงว่าเป็นคำพูด ถ้าเป็นข้อความแนวนอนใช้ “ ” หรือ ‘ ’ ส่วนข้อความแนวตั้งใช้ 「 」หรือ『 』(เรียกว่า 开引号กับ关引号) , ใช้เมื่อเปิด/ปิดคำพูด
 • 破折号 [pòzhéhào] เครื่องหมายยติภังค์, ขีดคั่น(——)ใช้แสดงความหมายของประโยคที่หันเหความหมายไปอีกความหมายหนึ่ง หรือใช้เมื่อต้องการชี้แจง, ขยายความ
 • 句点 [jùdiǎn] เครื่องหมายมหัพภาค(.)
 • 书名号 [shūmínghào] เครื่องหมายระบุชื่อหนังสือ(《》)

เครื่องหมายในภาษาจีนที่นิยมใช้หลักๆ ก็เป็นตามนี้ นอกนั้นก็จะเป็นเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ หรือการคำนวณ

โดย Gunth Lpnm ใน Love Chinese

————————————————————————————————

สนใจอ่านเพิ่มเติม สัญลักษณ์ในภาษาจีน
สนใจอ่านเพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่พร้อมตัวอย่างรูปประโยค(pdf)

Click to listen highlighted text!