สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 092011
 
 • .      句号[jùhào]  period
 • ,      逗号 [dòuhào]  comma
 • :       冒号 [màohào]  colon
 • ;       分号 [fēnhào] semicolon
 • !     惊叹号 [jīngtànhào]  exclamation
 • ?     问号 [wènhào] question mark
 • ̄     连字符 [liánzìfú]  hyphen
 • ‘        省略号;所有格符号  [shěngluèhào ; suǒyǒugéfúhào]  apostrophe
 • —      破折号  [pòzhéhào]  dash
 • ‘ ’      单引号  [dānyǐnhào]  single quotation marks
 • “ ”     双引号 [shuāngyǐnhào]  double quotation marks
 • ( )     圆括号 [yuánkuòhào]  parentheses
 • [ ]     方括号 [fāngkuòhào]  square brackets
 • 《 》    法文引号;书名号  [fǎwényǐnhào  shūmínghào]  French quotes
 • …      省略号  [shěngluèhào]  ellipsis
 • ¨       双点号  [shuāngdiǎnhào]  tandem colon
 • ”        同上 [tóngshàng]  ditto
 • ‖       双线号  [shuāngxiànhào]  parallel
 • /      斜线号 [xiéxiànhào]  virgule
 • &      ampersand,  and
 • ~      代字号 [dàizìhào]  swung dash
 • §        分节号  [fēnjiéhào]  section; division
 • →      箭号;参见号 [jiànhào;  cānjiànhào]  arrow
 • +      加号;正号 [jiāhào;  zhènghào]  plus
 • -      减号;负号  [jiǎnhào;  fùhào]  minus
 • ±       正负号  [zhèngfùhào] plus or minus
 • ×       乘号 [chénghào]  is  multiplied by
 • ÷       除号 [chúhào]  is  divided by
 • =      等于号 [děngyúhào]  is equal to
 • ≠       不等于号 [bùděngyúhào]  is not equal to
 • ≡        全等于号 [quánděngyúhào]   is equivalent to
 • ≌        等于或约等于号  [děngyúhuò yuēděngyúhào] is equal to or approximately equal to
 • ≈        约等于号 [yuēděngyúhào]   is approximately equal to
 • <       小于号 [xiǎoyúhào]  is less than
 • >      大于号 [dàyúhào]  is more than
 • ≮        不小于号 [bùxiǎoyúhào]  is not less than
 • ≯        不大于号 [búdàyúhào]  is not more than
 • ≤        小于或等于号 [xiǎoyúhuò děngyúhào]  is less than or equal to
 • ≥        大于或等于号 [dàyúhuò děngyúhào]   is more than or equal to
 • %       百分之…  [bǎifēnzhī]  per cent
 • ‰      千分之…  [qiānfēnzhī]  per mill
 • ∞        无限大号  [wúxiàn dàhào] infinity
 • ∝       与…成比例  [yǔ…chéngbǐlì] varies as
 • √        平方根  [píngfānggēn]  (square) root
 • ∵        因为  [yīnwéi]  since; because
 • ∴        所以  [suǒyǐ]  hence
 • ∷        等于,成比例  [děngyú,  chéngbǐlì]  equals, as (proportion)
 • ∠        角  [jiǎo]  angle
 • ⌒       半圆  [bànyuán]  semicircle
 • ⊙       圆  [yuán]  circle
 • ○        圆周  [yuánzhōu]  circumference
 • π        圆周率  [yuánzhōulǜ]  pi
 • △        三角形  [sānjiǎoxíng]  triangle
 • ⊥        垂直于 [chuízhíyú]  perpendicular to
 • ∪        并,合集  [bìnghéjí] union of
 • ∩        交,通集  [jiāotōngjí] intersection of
 • ∫          …的积分  [dejīfēn]  the integral of
 • ∑         总和 [zǒnghé]  (sigma) summation of
 • °          度 [dù]  degree
 • ′          分 [fēn]  minute
 • ″         秒  [miǎo] second
 • #       …号  [hào]  number
 • ℃       摄氏度 [shèshìdù]  Celsius system
 • @       单价 [dānjià]  at
Click to listen highlighted text!