Tag Archives: สนามบินสุวรรณภูมิ

ศัพท์ภาษาจีน : ศัพท์ที่สนามบิน

ที่สนามบิน ภาษาจีน

 • 国际机场 [guójìjīchǎng] สนามบินนานาชาติ(international airport)
 • 机场标志 [jīchǎng biāozhì] ป้ายที่สนามบิน
 • 航站 [hángzhàn] เทอร์มินอล(airport terminal)
 • 1号航站楼 [yīhào hángzhànlóu] เทอร์มินอล1/Teminal1(T1)
 • 国内线 [guónèixiàn] เส้นทางบินภายในประเทศ(domestic)
 • 国际线 [guójìxiàn] เส้นทางบินระหว่างประเทศ(international)
 • 国际航线 [guójì hángxiàn] เส้นทางระหว่างประเทศ
 • 国际航班  [guójì hángbān] เที่ยวบินระหว่างประเทศ(international flight)
 • 出发 [chūfā] ออกเดินทาง
 • 出发日期 [chūfā rìqī] วันออกเดินทาง(Date of Departure)
 • 出境 [chūjìng] ออกนอกประเทศ(leave the country)
 • 出发时间 [chūfā shíjiān] เวลาออกเดินทาง(Departure Time)
 • 到达 [dàodá] เดินทางถึง(arrive)
 • 到达时间 [dàodá shíjiān] เวลามาถึง(arrival time)
 • 入境检查 [rùjìng jiǎnchá] ตรวจคนเข้าเมือง(Immigration)
 • 吸烟室 [xīyānshì] ห้องสูบบุหรี่(smoking room)
 • 护照检查 [hùzhào jiǎnchá] ตรวจพาสปอร์ต
 • 登机门 [dēngjīmén] ประตูขึ้นเครื่อง/boarding gate
 • 登机口 [dēngjīkǒu] ประตูขึ้นเครื่อง
 • 登机手续 [dēngjīshǒuxù] ขั้นตอนการเช็คอิน(ขึ้นเครื่อง)
 • 登机手续柜台 [dēngjī shǒuxù guìtái] เคาน์เตอร์เช็คอิน(ขึ้นเครื่อง)
 • 登机牌 [dēngjīpái] บัตรขึ้นเครื่อง(boarding card/boarding pass/登机证)
 • 登机时间 [dēngjī shíjiān] เวลาขึ้นเครื่อง
 • 最后登机广播 [zuìhòu dēngjī guǎngbò] ประกาศขึ้นเครื่องครั้งสุดท้าย(Final Call)
 • 侯机室 [hóujīshì] ห้องรอเครื่อง
 • 当地起飞时间 [dāngdì qǐfēi shíjiān] เวลาเครื่องขึ้นท้องถิ่น
 • 班机号码 [bānjī hàomǎ] หมายเลขเที่ยวบิน
 • 终点站 [zhōngdiǎnzhàn]  สถานีปลายทาง(terminal Station)
 • 大厅 [dàtīng] ล็อบบี้(lobby)
 • 托运行李 [tuōyùn xínglǐ] โหลดสัมภาระเดินทาง
 • 过重行李 [guòzhòng xínglǐ] กระเป๋าน้ำหนักเกิน/สัมภาระน้ำหนักเกิน
 • 安检/安全检查 [ānjiǎn/ānquán jiǎnchá] ตรวจเช็คความปลอดภัย/security check(สแกนก่อนขึ้นเครื่อง)
 • 随身行李检查 [suíshēn  xínglǐ jiǎnchá] ตรวจสัมภาระติดตัว
 • 机场税 [jīchǎngshuì] ค่าภาษีสนามบิน(airport tax)
 • 转机 [zhuǎnjī] ต่อเครื่อง(Transfer)
 • 中转连程 Transfers
 • 转乘国内航班 [zhuǎnchéng guónèi hángbān] Domestic Transfers
 • 转乘国际航班 [zhuǎnchéng guójì hángbān] International Transfers
 • 行李提取 [xínglǐ tíqǔ] รับกระเป๋า(Baggage Claim)
 • 航空公司 [hángkōnggōngsī] สายการบิน(airline)
 • 公用电话 [gōngyòngdiànhuà] โทรศพท์สารธารณะ
 • 手推车 [shǒutuīchē] รถเข็น
 • 电梯 [diàntī] ลิฟต์
 • 手扶电梯 [shǒufú diàntī] บันไดเลื่อน
 • 洗手间 [xíshǒujiān] Toilets
 • 机场巴士 [jīchǎng bāshì]  รถบัสสนามบิน(Airport Bus)

อ่านเพิ่มเติม การเดินทางออกนอกประเทศ ตอนที่1