สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Oct 012011
 

ขั้นตอนการคืนดีกับพระเจ้า [与神和好的步骤]

1. 第一步神的目的:平安和生命
ขั้นตอนที่ ๑ : วัตถุประสงค์ของ
พระเจ้า – สันติสุขและชีวิต

神爱你,他要你拥有:平安和生命━ 是丰盛而永远的
พระเจ้ารักคุณ พระองค์ประสงค์ให้คุณมีสันติสุขและชีวิตที่ครบบริบูรณ์และชั่วนิรันดร์

圣经说…พระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า
我们…借着我们的主耶稣基督与神和好 罗马书5:1
เราจึง มีสันติสุขกับพระเจ้าโดยทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา (โรม 5:1)

神爱世人,甚至将他的独生子赐给他们,叫一切信他的,不至灭亡,反得永生。 约翰福音3:16
“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้น จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)

我来了,是要叫人得生命,并且得的更丰盛 约翰福音10:10
(พระเยซูคริสต์ตรัสว่า) เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้ครบบริบูรณ์ คือ ชีวิตที่อิ่มเอม และมีความหมาย (ยอห์น 10:10)

神的计划是要我们现在就可以享有平安和丰盛的生命, 但为甚么大多数人都没有这种体验呢?
แผนการของพระเจ้าก็คือต้องการให้เรามีสันติสุขและชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตั้งแต่เดี๋ยวนี้แต่ทำไมคนเป็นจำนวนมากยังไม่มีความรู้และประสบการณ์เช่นนี้

2. 第二步我们的问题:隔离
ขั้นตอนที่๒ : ปัญหาของเรา-ถูกแยกออกห่างจากพระเจ้า
神当初照他的形象造人,赐人丰盛的生命。他没有把人造成机械人,机械地去爱他、顺服他。他给人自由的意志,可以自由选择。
ในปฐมกาล พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์ พระองค์ประทานชีวิตที่ครบบริบูรณ์ให้มนุษย์ พระองค์มิได้สร้างคนให้เป็นหุ่นยนต์ แต่มีกลไกที่จะรักและยอมจำนนต่อพระองค์ พระเจ้าให้มนุษย์มีเสรีภาพในการตัดสินใจและมีอิสระในการเลือกได้

我们最初就选择了背叛他,偏行己路。今天,我们仍然选择这条路,结果和神隔离了。
เราเริ่มต้นด้วยการเลือกที่จะหันหลังหรือต่อต้านพระองค์ เดินไปในทางที่เราอยากจะไปเอง และเรายังคงเลือกเส้นทางนั้น สุดท้ายเราก็ถูกแยกออกจากพระเจ้าแล้ว

圣经说…… พระคัมภีร์กล่าวว่า

因为人人都犯了罪,亏缺了神的荣耀。罗马书3:23
เพราะว่าทุกคนเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า (โรม 3:23)

因为罪的工价乃是死,惟有神的恩赐,在我们的主基督耶稣里,乃是永生。罗马书6:23
เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา (โรม 6:23)

人(有罪) คน (มีความผิดบาป)
神 (圣洁) พระเจ้า (บริสุทธิ์)

我们选择的结果是与神隔离 ผลของการตัดสินใจเลือกของเราคือถูกแยกห่างจากพระเจ้า
我们的尝试‧‧‧การทดลองดูของเรา…

Continue reading »

Click to listen highlighted text!