Tag Archives: พระคัมภีร์

4ขั้นตอนการคืนดีกับพระเจ้า [与神和好的步骤]

อธิฐานต่อพระเจ้า

4ขั้นตอนการคืนดีกับพระเจ้า [与神和好的步骤]

1. 第一步神的目的:平安和生命
ขั้นตอนที่ ๑ : วัตถุประสงค์ของพระเจ้า – สันติสุขและชีวิต

爱你,他要你拥有:平安和生命━ 是丰盛而永远的。
[Shén ài nǐ, tā yào nǐ yǒngyǒu: Píng’ān hé shēngmìng ━ shì fēngshèng ér yǒngyuǎn de] พระเจ้ารักคุณ พระองค์ประสงค์ให้คุณมีสันติสุขและชีวิตที่ครบบริบูรณ์และชั่วนิรันดร์

圣经说…[Shèngjīng shuō…] พระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า
我们既因信称义,就藉着我们的主耶稣基督得与神相和。罗马书5:1
[Wǒmen jì yīn xìn chēng yì, jiù jízhe wǒmen de zhǔ yēsū jīdū dé yǔ shén xiāng hé. Luómǎ shū 5:1] เพราะฉะนั้น เมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อแล้ว เราจึงอยู่อย่างสงบสุขเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา. (โรม 5:1)

神爱世人,甚至将他的独生子赐给他们,叫一切信他的,不至灭亡,反得永生。 约翰福音3:16
[Shénàishìrén, shènzhì jiāngtāde dúshēngzǐ cìgěitāmen, jiàoyīqièxìntāde, bùzhì mièwáng, fǎndé yǒngshēng. Yuēhàn fúyīn 3:16] “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้น จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)

我来了,是要叫人得生命,并且得的更丰盛。 约翰福音10:10
[Wǒláile, shìyàojiàoréndéshēngmìng, bìngqiědégèngfēngshèng. Yuēhàn fúyīn 10:10] (พระเยซูคริสต์ตรัสว่า) เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้ครบบริบูรณ์ คือ ชีวิตที่อิ่มเอม และมีความหมาย (ยอห์น 10:10)

神的计划是要我们现在就可以享有平安和丰盛的生命, 但为甚么大多数人都没有这种体验呢?
[Shéndejìhuà shì yàowǒmen xiànzài jiùkěyǐ xiǎngyǒu píng’ān hé fēngshèng de shēngmìng, dàn wéishènme dàduōshùrén dōuméiyǒu zhèzhǒngtǐyàn ne?] แผนการของพระเจ้าก็คือ ต้องการให้เรามีสันติสุข และชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ แต่ทำไมคนเป็นจำนวนมาก ยังไม่มีความรู้และประสบการณ์เช่นนี้ Continue reading