Tag Archives: คุณชื่ออะไร-ภาษาจีน

สนทนาภาษาจีน : คุณชื่ออะไร [你叫什么名字?]

คุณชื่ออะไร ภาษาจีน

  • 你好,你叫什么名字? [Nǐ hǎo, Nǐ jiào shénme míngzì?]  สวัสดี คุณชื่ออะไรครับ/ค่ะ
  • 我叫Sissy。 [Wǒ jiào Sissy] ฉันชื่อซิสซี่
  • 你姓什么?[Nǐ xìng shénme?] เธอแซ่อะไร
  • 我姓李。[Wǒ xìng li] ฉันแซ่หลี่
  • 很高兴认识你。 [Hěn gāoxìng rènshi nǐ] ดีใจที่ได้รู้จักคุณ

คำศัพท์

  • 名字 [míngzì] ชื่อ
  • 叫 [jiào] เรียกว่า
  • 姓 [xìng] แซ่, นามสกุล
  • 高兴 [gāoxìng] ดีใจ
  • 认识 [rènshi] รู้จัก