ศัพท์ภาษาจีน : รูปทรง[形状]

รูปทรง ภาษาจีน

วันนี้มีศัพท์จีนเกี่ยวกับรูปทรงมาฝากค่ะ (形状) คำว่ารูปทรงภาษาจีนอ่านว่าสิงจ้วง

 • 形状 [xíngzhuàng] รูปทรง (shape)
 • 圆形 [yuánxíng] หยวนสิง = วงกลม
 • 半圆形 [bànyuánxíng] กึ่งวงกลม
 • 椭圆形 [tuǒyuánxíng] ถั่วหยวนสิง = วงรี
 • 三角形 [sānjiǎoxíng] ซานเจี่ยวสิง = สามเหลี่ยม
 • 正三角形 [zhèng sānjiǎoxíng] รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
 • 等边三角形 [děngbiān sānjiǎoxíng] เติ่งเปียนซานเจี่ยวสิง=สามเหลี่ยมด้านเท่า
 • 直角三角形 [zhíjiǎo sānjiǎoxíng] จื๋อเจี่ยวซานเจี่ยวสิง =สามเหลี่ยมมุมฉาก
 • 四方形 [sìfāngxíng] ซื่อฟางสิง = สี่เหลี่ยม
 • 正方形 [zhèngfāngxíng] เจิ้งฟังสิง = สี่เหลี่ยมจัตุรัส
 • 长方形 [chángfāngxíng] ฉางฟังสิง = สี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • 五角形 [wǔjiǎoxíng] อู๋เจี่ยวสิง = ห้าเหลี่ยม
 • 八角形 [bājiǎoxíng] ปาเจี่ยวสิง = แปดเหลี่ยม
 • 球形 [qiúxíng] ฉิวสิง = ทรงกลม
 • 圆柱形 [yuánzhùxíng] หยวนจู้สิง = ทรงกระบอก
 • 金字塔形 [jīnzì tǎxíng] จินจื้อถ่าสิง = ทรงปิรามิด
 • 圆锥形 [yuánzhuīxíng] หยวนจุยสิง = ทรงกรวย
 • 直线 [zhíxiàn] จื๋อเซี่ยน = เส้นตรง
 • 曲线 [qūxiàn] ชวีเซี่ยน = เส้นโค้ง
 • 平行线 [píngxíng xiàn] เส้นขนาน
 • 之字线 [zhīzì xiàn] เส้นซิกแซ็ก
 • 垂直线 [chuízhí xiàn] เส้นแนวตั้งฉาก
 • 对角线 [duìjiǎo xiàn] เส้นทแยงมุม
 • 点线 [diǎn xiàn] เส้นประ
 • 半径 [bànjìng] เส้นรัศมี
 • 圆周 [yuánzhōu] เส้นรอบวง
 • 直径 [zhíjìng] เส้นผ่าศูนย์กลาง
 • 地平线 [dìpíngxiàn] เส้นแนวนอน
 • 螺线 [luó xiàn] เส้นขดก้นหอย
 • 不等边三角形 [bùděngbiān sānjiǎoxíng] สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า
 • 平行四边形 [píngxíng sìbiānxíng] สี่เหลี่ยมด้านขนาน
 • 六角形 [liùjiǎoxíng] หกเหลี่ยม
 • 等腰三角形 [děngyāo sānjiǎoxíng] สามเหลี่ยมหน้าจั่ว
 • 菱形 [língxíng] สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
 • 梯形 [tīxíng] สี่เหลี่ยมคางหมู
 • 多角形 [duōjiǎoxíng] รูปหลายเหลี่ยม

เรียนภาษาจีนจากเฟสบุ๊ค : กลุ่มภาษาจีนกลางสำหรับผู้มีใจรัก 我爱汉语

อ่านเพิ่มเติม…ศัพท์ภาษาจีน: คณิตศาสตร์ [数学]