ห้องต่างๆ ในภาษาจีน

ห้องต่างๆ ภาษาจีน

สารพัดห้องต่างๆในภาษาจีนค่ะ

 • 卧室 wòshì ห้องนอน
 • 单人房 dānrénfáng ห้องเตียงเดี่ยว
 • 多人房 duōrénfáng ห้องนอนรวม
 • 双床房 shuāngchuángfáng ห้องเตียงคู่
 • 双人房 shuāngrénfáng ห้องเตียงคู่
 • 包含卫生间的房间 bāohánwèishēngjiāndefángjiān ห้องพักที่มีห้องน้ำในตัว
 • 办公室 bàngōngshì ห้องทำงาน
 • 厕所 cèsuǒ ห้องน้ำ
 • 租房 zūfáng ห้องเช่า
 • 厨房 chúfáng ห้องครัว
 • 会议室 huìyìshì ห้องประชุม
 • 更衣室 gēngyīshì ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
 • 手术室 shǒushùshì ห้องผ่าตัด
 • 病房 bìngfáng ห้องผู้ป่วย
 • 套房 tàofáng ห้องชุด
 • 教室 jiàoshì ห้องเรียน
 • 图书馆 túshūguǎn ห้องสมุด
 • 阅览室 yuèlǎnshì ห้องอ่านหนังสือ
 • 浴室 yùshì ห้องอาบน้ำ
 • 餐厅 cāntīng ห้องอาหาร
 • 客厅 kètīng ห้องรับแขก
 • 大厅 dàtīng ห้องโถง
 • 医务室 yīhùshì ห้องพยาบาล
 • 保健室 bǎojiànshì ห้องพยาบาล
 • 加护病房 jiāhùbìngfáng ห้อง I.C.U
 • 太平间 tàipíngjiān ห้องดับจิต
 • 产房 chǎnfáng ห้องคลอด
 • 实验室 shíyànfáng ห้องทดลอง
 • 聊天室 liáotiānshì chatroom แชมรูม

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม