ศัพท์ภาษาจีน : หลากหลายความหมายกับ “倒”

ความหมาย การใช้ 倒

**เกร็ดความรู้คำว่า 倒 อ่านได้สองเสียงค่ะคือ
1) 倒 dǎo เต่า =ล้ม/สับเปลี่ยน
เช่น

  • 倒班 dǎobān เปลี่ยนกะ
  • 倒换 dǎohuàn สับเปลี่ยน,หมุนเวียน
  • 倒手 dǎoshǒu เปลี่ยนมือ
  • 倒闭 dǎobì ล้มละลาย,เจ๊ง

2) 倒 dào เต้า=ถอยกลับ,กลับหัวกลับหาง
เช่น

  • 倒车 dàochē ถอยรถ
  • 倒立 dàolì ยืนกลับหัว
  • 倒数 dàoshǔ นับถอยหลัง,เคาท์ดาวน์ ( บางทีก็เรียก 倒计时 dàojìshí)
  • 倒退 dàotuì ถอยหลัง
  • 倒影 dàoyǐng เงาที่กลับหัวกลับหางกัน

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม