ศัพท์ภาษาจีน : มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย [泰国著名大学]

มหาวิทยาลัย

ชื่อภาษาจีนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย (泰国著名大学)

 • 法政大学 [Fǎzhèng dàxué] มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 玛希隆大学 [Mǎ xī lóng dàxué] มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 朱拉隆功大学 [Zhū lā lóng gōng dàxué] มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
 • 东方大学 [Dōngfāng dàxué] มหาวิทยาลัยบูรพา
 • 曼谷大学 [Màngǔ dàxué] มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 博仁大学 [Bórén dàxué] มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • 农业大学 [Nóngyè dàxué] มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 泰国商会大学 [Tàiguó shānghuì dàxué] มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • 艺术大学 [Yìshù dàxué] มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 世八通大学 [Shì bā tōng dàxué] มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • 兰实大学 [Lán shí dàxué] มหาวิทยาลัยรังสิต
 • 蓝康恒大学 [Lán kāng héng dàxué kāifàng dàxué] มหาวิทยาลัยรามคำแหง (开放大学)
 • 诗纳卡宁威洛大学 [Shī nà kǎ níng wēi luò dàxué] มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร
 • 塔信大学 [Tǎ xìn dàxué] มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • 乌汶大学 [Wū wèn dàxué] มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 纳瑞宣大学 [Nà ruì xuān dàxué] มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • 泰国伯乐大学 [Tàiguó bó yuè dàxué] มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 孔敬大学 [Kǒng jìng dàxué] มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 华侨崇圣大学 [Huáqiáo chóng shèng dàxué] มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • 易三仓大学 [Yì sān cāng dàxué] มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • 皇太后大学 [Huáng tàihòu dàxué] มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • 先皇技术学院 ( 拉卡邦 ) [Xiān huáng jìshù xuéyuàn (lā kǎ bāng)] สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 先皇技术学院(北曼谷) [Xiān huáng jìshù xuéyuàn (běi màngǔ)] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 先皇技术学院 (吞武里) [Xiān huáng jìshù xuéyuàn (tūn wǔ lǐ)] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • 玛哈萨拉堪大学 [Mǎ hā sà lā kān dàxué] มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 泰国暹罗大学 [Tàiguó xiān luó dàxué] มหาวิทยาลัยสยาม
 • 湄州大学 [Méizhōudàxué] มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • 革勒大学 [Gélèdàxué] มหาวิทยาลัยเกริก
 • 曼谷北部大学 [Màngǔběibùdàxué] มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 • 阿巴宝石大学 [Ābābǎoshídàxué] มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 • 圣约翰大学 [Shèngyuēhàndàxué] มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 • 西北大学 [Xīběidàxué] มหาวิทยาลัยพายัพ
 • 东南亚大学 [Dōngnányàdàxué] มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • 沙雷那利科技大学 [Shāléinàlìkējìdàxué] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านต่อ…ศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา [学科]
ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม