ภาษาจีนที่ใช้พูดในห้องเรียน [教室用语]

ภาษาจีนที่ใช้ในห้องเรียน
 • 要专心学习 ต้องตั้งใจเรียน
 • 谁不专心听讲的 ใครไม่ตั้งใจเรียน
 • 可要被老师惩罚的 อาจจะต้องถูกครูลงโทษ
 • 要做听话的孩子 ต้องเป็นเด็กที่เชื่อฟัง
 • 我要给你满分 ฉันให้เธอคะแนนเต็ม (给满分 ให้คะแนนเต็ม)
 • 学习用具 (文具)อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
 • 要扣分 ต้องหักคะแนน
 • 你要认真听讲啊 เธอต้องตั้งใจฟังนะ
 • 课堂上。ในห้องเรียน
 • 在课堂上听老师的话。 ฟังครูพูดในห้องเรียน
 • 他在课堂上说汉语吗?เขาพูดภาษาจีนในห้องเรียนหรือเปล่า
 • 别说出来。 อย่าพูดออกมา
 • 上课 。เข้าเรียน
 • 请坐好,现在开始上课。นั่งให้เรียบร้อย ตอนนี้เริ่มเรียนกันได้แล้ว
 • 咱们上课吧。 พวกเราเข้าเรียนกันเถอะ
 • 准备上课。เตรียมเข้าเรียน
 • 同学们好。สวัสดีนักเรียนทุกคน
 • 同学们/老师们,早晨好/下午好。นักเรียน/คุณครู ,สวัสดี(ตอนเช้า)/สวัสดี(ตอนบ่าย)
 • 起立/请坐。ลุกขึ้น/นั่งลง
 • 今天谁值日? วันนี้เป็นหน้าที่ของใคร
 • 谁没来? ใครไม่มา
 • 今天谁没来? วันนี้ใครไม่มา
 • 今天我们讲学习新课。วันนี้เราเริ่มบทเรียนไม่กัน
 • 今天星期几? วันนี้วันอะไร
 • 今天的天气怎么样? อากาศวันนี้เป็นอย่างไร
 • 开始。เริ่มเรียน
 • 我们开始学新课。เราเริ่มบนเรียนใหม่กัน
 • 我们讲学新知识。เราจะเรียนความรู้ใหม่กัน
 • 咱们学些新单词/句子。 พวกเราเรียนศัพท์ใหม่/ประโยคใหม่
 • 咱们复习一下昨天学过的内容。พวกเราทบทวนเนื้อหาที่เรียนเมื่อวานหน่อย
 • 首先我们复习一下。ก่อนอื่นเราทบทวนกันก่อน
 • 能猜猜吗?เดาได้ไหม
 • 准备好了吗? พร้อมหรือยัง
 • 大家一起来。ทุกคนมาด้วยกัน
 • 大家一起读。ทุกคน อ่านด้วยกัน
 • 看我的卡片。ดูที่การ์ดของฉัน
 • 请坐端正。นั่งตัวตรง
 • 不许说话。ห้ามพูดกัน, ไม่อนุญาติให้พูดกัน
 • 请安静。อยู่เงียบๆ
 • 请看我的口型。ดูที่ปากของฉัน
 • 请迅速点。เร็วหน่อย
 • 请快点。เร็วหน่อย
 • 听懂了吗?  ฟังเข้าใจหรือยัง
 • 你能听懂我的话吗? เธอฟังที่ฉันพูดเข้าใจไหม
 • 听清楚了吗? ฟังชัดเจนหรือยัง
 • 请听。ฟัง
 • 造句。สร้างประโยค
 • 用下面的词语造句。ใช้คำด้านล่างสร้างประโยค
 • Please use this phrase to make a sentence. 请用这个短语造句。
 • Teacher taught us how to construct sentences. 老师教我们怎样造句。
 • Please listen to the tape recorder/ to the recording. 请听录音。
 • Listen carefully, please. 请仔细听。
 • Look carefully. 仔细看。
 • Please look at the blackboard/picture/ slide. 请看黑板/幻灯片。
 • Please answer my questions. 请回答我的问题。
 • Can you spell the word. . . . ? 你能拼读这个单词吗?
 • Spell the word. . . . , please. 请拼读这个单词。
 • Pay attention to your spelling/pronunciation. 注意你的拼写/发音。
 • Please say it again. 请再说一遍。
 • Come again? I didn’t hear what you said. 请再说一遍, 我没听见你刚才说的话.
 • Say after me, please. 请跟我说。
 • now say after me. 现在跟我说。
 • Read after me, please. 请跟我读。
 • Please look at the blackboard and read after me. 请看黑板,跟我读。
 • Try to keep up with me, please. 请跟我学。
 • Please listen to me. 请注意听我说。
 • Please repeat/ Once more, please/ again please. 请再作一次。
 • Who wants to. . . ?  谁想要. . . . . . . . . . . . . ?
 • Please come to the front. 请到前面来。
 • In pairs, please. 请两人一组练习。
 • Practice in groups, please/ In groups , please. 请按小组练习。
 • Any volunteers?  有谁自愿做这件事吗?
 • Let’s do it. One by one ,please. 请一个接一个地做。
 • Next, please. 请下一个。
 • Now ( you) do the same. 现在你做同一个。
 • Put up your hands, please. / raise your hands, please. 请举手。
 • Put up your hands if you have any questions. 如果有问题请举手。
 • Put down your hands, please. / Hands down, please. 请放下手。
 • Put it/ them into Chinese/English. 把它们译成汉语。/英语。
 • In English, please. 请用英语。
 • What’s this in English/ Chinese? 这个用英语/汉语怎么说?
 • Please take out your books. 请拿出你们的书。
 • Close your book. 合上你的书。
 • Please open your books to page. 请打开书,翻到46页。
 • Turn to page4. 翻到第4页。
 • Close your books ,please. 请把书和上。
 • Who can pronounce this correctly? 谁能发这个音?
 • Please say this letter/ word/ sentence to the class. 请读出这个字母/单词/句子。
 • How do you read this sound / letter/ word? 你怎么读这个字母/单词的音?
 • Pardon? I can’t hear you clearly. Louder, please. 请原谅. 我没能听清你的话请大点声。
 • Please to back to your seat. 请回到你的座位上去。
 • Who can help him/her? 谁能帮助他?
 • Will you please help me? 请你帮助我好吗?
 • Can you try? / Try, please.  你能试一下吗? 请再试一下。
 • Don’t be afraid. 别害怕。
 • Don’t be shy. 别害羞。
 • Think it over and try again. 仔细想一下,再试。
 • Try your best. / Do your best. 尽力/尽你最大努力。
 • Let’s have a dictation. 咱们听写吧。
 • Is this right or wrong? / Is this correct? 这个是对还是错? 这个正确吗?
 • Is it easy/ difficult? 它容易/难吗?
 • Stop here. / Now stop. 到此为止。
 • Go on, please. 请继续。
 • Let’s sing an English song. 咱们产一首英文歌。
 • Let’s act. /Let’s act the dialogue. =Who would like to act out the dialogue? 然咱们表演/表演对话。
 • Who wants to be A?  谁想演A?
 • Now tom will be A and I will be B. 现在汤姆演A,我演B。
 • It’s your turn. 轮到你了。
 • Whose turn is it? 该轮到谁了?
 • Wait your turn, please. 请等等,就轮到你了。
 • Stand in line. 站成一排。
 • Stand in a line. 站成一行。
 • Please get your things ready. 请把你的东西准备好。
 • Please put away your things. 请把你的东西收拾好。
 • Practice the dialogue, please. 请练习这个对话。
 • Ask each other questions. 互相问问题。
 • Think it over. 仔细想。
 • This half of the class will be/read/act/play A and the other half will be B. 班级这一半扮演A,另一半扮演B.
 • good. Thank you. 好的,谢谢。
 • Right/ That’s right. 对。
 • OK/ That’s OK. 对。
 • Good. / very good. 好/非常好。
 • That’s wrong. 错了。
 • Excellent. / Great. / Well done. 优秀/太好了/做得好。
 • You’ve done well. 你做得很好。
 • I’m sure you’ll be even better next lesson/ next time. 我相信下节课/下次你会做得更好。
 • EXERCISES AND HOMEWORK.  练习和作业。
 • we’ll do Exercises 1 and 2. 我们将做练习一和练习二。
 • . . . For today’s homework.  今天的作业。
 • assignments homework. 布置作业。
 • Please hand in your homework now. 请现在交上你们的家庭作业。
 • Please hand in your workbooks. 请把你的作业交上来。
 • Hand in your homework to the teacher soon. 请尽快把作业交给老师。
 • Pass your exercise-books in when you have finished. 作业做完后把练习本传上来。
 • Do it orally before write it out. 在写之前作口头练习。
 • Write down the word twice. 把这个单词抄写两遍。
 • Well-written! 写得不错。
 • Do your best. (I ’ll do everything I can. )  尽最大努力写好。
 • Give in your examination papers now. 现在把考卷交上来。
 • Try your best. 尽最大努力。
 • Remember/Memorize these words. 用心学好这些单词。
 • . . . Next time we’ll have a dictation/ spelling test. 我们下次将举行听写/拼写测验。
 • The bell is ringing. 铃声响了。
 • There goes the bell. 铃声响了。
 • Class is over. 下课了。
 • Time is up. Let’s stop here. 时间到了,就到这吧。
 • That’s all for today. 今天就到这。
 • Come to / Ask me if you have questions. 如果你有问题,就来问我。
 • Goodbye. / Bye, See you next time. 再见/下次见。
 • USEFUL WORDS AND EXPRESSIONS IN TEACHING. 一般教学用语
 • Aim of education. 教育目的。
 • teaching plan(s).  教学计划。
 • teaching principles. 教学原则。
 • syllabus. 教学大纲。
 • classroom teaching. 课堂教学。
 • on-site teaching. 现场教学。
 • open class/ demonstration class. 公开课/观摩课教学。
 • A teaching summary. 教学小结。
 • to help the student make up the lessons.  补课。
 • Teaching notes. 教案。
 • Teaching aim and requirements/objectives. 教学目的和要求。
 • Key teaching points/ focal points.  教学重点。
 • Difficult points. 难点。
 • . . . Answer key. 标准答案。
 • . . . to sit in on each other’s class. /to visit each other’s class. 互相听课。
 • To prepare lessons. 备课。
 • . . . to prepare lessons together. 集体备课。
 • to go over exam papers. 评阅试卷。
 • test/quiz. 小测验。
 • mid-term exam. 期中考试。
 • Final exam/term exam.  期末考试。
 • Oral exam=spoken test . 口试。
 • Written exam. 笔试。
 • Makeup exam/ supplementary exam. 补考。
 • grade. 分数。คะแนน
 • excellent. 优秀 。ดีเลิศ
 • good. 良。ดี
 • average. 中。ปานกลาง
 • fail. 劣。อ่อน
 • English Contest. 英语竞赛。การแข่งขันภาษาอังกฤษ
 • I’m sorry I’m late. /Excuse me for coming late. 对不起,我迟到了。ขอโทษ, ฉันมาสาย
 • Please come earlier next time. 下次请早点到。 คราวหน้ามาให้เร็วหน่อย
 • Who’s on duty today? 今天谁值日? เป็นหน้าที่ใครวันนี้
 • Is everyone here? 都到齐了吗?
 • What day is today? 今天是星期几? วันนี้วันอะไร
 • What’s the date today? 今天是几号? วันนี้วันที่เท่าไหร่
 • Li Hong, have you collected all the exercise-books? 李红,作业本都收齐了吗? หลี่หง, สมุดการบ้านเก็บเรียบร้อยแล้วยัง
 • Here are your exercise-books. Please hand them out. 这是练习本,请发下去。สมุดฝึกหัดนี้ ส่งต่อกันไป
 • Monitor, would you please fetch some chalk for me? 班长,能帮我去拿些粉笔来吗? หัวหน้าชั้น, ไปหยิบชอล์กมาให้สักหน่อย
 • Open your books, please. 请翻开书。เปิดหนังสือ
 • please turn to Page 12. 请翻开书到12页。เปิดหนังสือไปที่หน้า 12
 • Please take out your notebooks/exercise books. 请拿出笔记本/练习本。หยิบสมุดบันทึก/สมุดแบบฝึกหัด ออกมา
 • No more talking, please. 请安静。อยู่ในความสงบ
 • Attention, please. 请注意。โปรดทราบ
 • Let’s have a dictation. 让我们来听写。 ฟังตามคำบอก
 • We’re going to have a new lesson today. 今天我们要上新课。วันนี้เราเริ่มบทเรียนใหม่กัน
 • Who can answer this question? 谁能回答这个问题? ใครตอบโจทย์ข้อนี้ได้
 • Do you have any questions? 你们有问题吗? พวกเธอมีคำถามไหม
 • Let me see. 让我看看/想想。 ให้ผมดูดูหน่อย/คิดคิดหน่อย
 • Raise your hands, please. 请举手。เชิญยกมือ
 • Hands down. 把手放下。เอามือลง
 • Repeat after me/Follow me. 跟我读。อ่านตามฉัน(ครู)
 • Listen to me, please. 请听我说。 ฟังฉัน(ครู)พูด
 • Look at the blackboard/screen, please. 请看黑板/屏幕。ดูที่กระดานดำ/จอภาพ
 • All eyes on me, please. 请都看着我。ทุกคนดูที่ฉัน
 • Can you solve this problem? 能做出这道题吗? ทำโจทย์ข้อนี้ได้ไหม
 • Let’s read it together. Ready, go! 大家齐声朗读,预备,起。 ทุกคนอ่านพร้อมเพรียงกัน, เตรียมพร้อม, เริ่ม
 • read aloud. 要大声朗读。อ่านเสียงดังๆ
 • Louder please./Speak louder. 大声点。เสียงดังหน่อย
 • Stop talking. 别说话了。อย่าพูดคุยกัน
 • Slowly. 慢慢的。 ช้าๆ
 • Read slowly and clearly. 读慢一点,清楚一点。อ่านช้าหน่อย ชัดเจนหน่อย
 • Who wants to try?  谁想试一试? ใครจะลองดู
 • Who wants to do it on the blackboard?  谁愿意到黑板上来做? ใครจะอาสามาทำที่กระดานดำ
 • Have you finished? 做完了吗? ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วยัง
 • You did a very good job. 做得不错。ทำได้ดี
 • Very good. /Good try. / Well done!  完成得不错。ทำได้ดี
 • Terrific!/ Wonderful! / Excellent!  很棒!ยอดเยี่ยม
 • You’ve made so much progress. 你进步很大。เธอก้าวหน้าไปมาก
 • Please give him (her) a big hand. 请给他/她一些掌声。ปรบมือให้เขา/หล่อนหน่อย
 • Can you follow me? 能跟上吗? ตามทันไหม
 • Do you understand? 你听懂了吗? เธอฟังเข้าใจแล้วยัง
 • Don’t be nervous. 不要紧张。 ไม่ต้องเคร่งเครียด
 • Any one can help him/ her? 谁来帮他/她一下? ใครจะมาช่วยเขา/หล่อนสักหน่อย
 • Any volunteers?  谁自愿回答? ใครอาสาจะตอบ
 • I beg your pardon? 对不起,能再说一遍吗? ขอโทษ, พูดอีกครั้งได้ไหม
 • Take it easy. 请放心/别紧张。วางใจเถอะ/ไม่ต้องเคร่งเครียด
 • Be brave / active, please. 请勇敢/主动些。 กล้าๆหน่อย/กระฉับกระเฉงหน่อย
 • Concentrate on the lecture. 专心听讲。 [上课的时候,你们要专心听讲。] ตั้งใจฟังบทเรียน