ศัพท์ภาษาจีน:คอมพิวเตอร์,อินเตอร์เน็ต ตอนที่1

ศัพท์ภาษาจีน คอมพิวเตอร์,อินเตอร์เน็ต

ศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ท

ศัพท์ภาษาจีน คอมพิวเตอร์,อินเตอร์เน็ต
ศัพท์ภาษาจีน คอมพิวเตอร์,อินเตอร์เน็ต
 • 用户名 [yònghùmíng] ชื่อผู้ใช้
 • 新会员注册 [xīnhuìyuánzhùcè] ลงทะเบียนสมาชิกใหม่
 • 加入会员 [jiārùhuìyuán] สมัครสมาชิก
 • 电子信箱 [diànzixìnxiāng] อีเมล
 • 检查电子信箱是否重复 [jiănchádiànzixìnxiāngshìfóuchóngfù] ตรวจสอบอีเมลว่าซ้ำหรือไม่
 • 会员密码 [huìyuánmìmă] รหัสสมาชิก
 • 确认密码 [quèrènmìmă] ยืนยันรหัส
 • 我接受 [wŏjiēshòu] ฉันยอมรับ(ตามเงื่อนไข)
 • 资料正确吗? [zīliàozhèngquè ma] ข้อมูลถูกต้องหรือไม่
 • 登入 [dēngrù] เข้า
 • 会员登入 [huìyuándēngrù] สมาชิกล๊อกอินเข้าใช้งาน
 • 密码 [mìmă] รหัสผ่าน
 • 忘记密码 [wàngjìmìmă] ลืมรหัสผ่าน
 • 验登码 [yàndēngmă] รหัสยืนยัน (ป้องกันสแปม)
 • 网吧 [wǎngba] อินเตอร์เน็ตคาเฟ่
 • 网恋 [wǎngliàn] ความรักที่เกิดจากการพบกันในอินเตอร์เน็ต
 • 网友 [wǎngyǒu] เพื่อนที่พบกันบนอินเตอร์เน็ต
 • 网虫 [wǎngchóng] หนอนอินเตอร์เน็ต..ผู้ที่หมกมุ่นอยู่กับการเล่นอินเตอร์เน็ต
 • 网民 [wǎngmín] ลูกค้าอินเตอร์เน็ต
 • 互联网 [hùliánwǎng] อินเตอร์เน็ต
 • 因特网 [yīntèwǎng] อินเตอร์เน็ต (เลียงเสียง)
 • 网络 [wǎngluò] โครงข่าย (network)
 • 联网 [liánwǎng] โครงข่าย(network)
 • 网路 [wǎnglù] โครงข่าย(network)
 • 上网 [shàngwǎng] ท่องเน็ต
 • 防火墙 [fáng huŏ qiáng] ไฟร์วอลล์ (firewall)
 • 云计算 [yún jì suàn] cloud computing
 • 网站 [wǎngzhàn] เว็บไซต์ (web site)
 • 通用分组无线业务 [tōngyòngfēnzǔwúxiànyèwù], [港]通用分组无线电讯服务 : ระบบ GPRS (general packet radioservice)
 • 分组 [fēnzǔ] แบ่งเป็นกลุ่ม
 • 无线 [wúxiàn] ไร้สาย
 • 环球定位系统 [huánqiúdìngwèixìtǒng], [港]全球定位系统 : ระบบ GPS (global positioning system)
 • 环球 [huánqiú] รอบโลก, ทั้งโลก
 • 定位 [dìngwèi] ตำแหน่ง, สถานที่
 • 系统 [xìtǒng] ระบบ
 • 全球 [quánqiú] ทั่วโลก
 • 本页 [běnyè] homepage, this page
 • 主页 [zhǔyè] home page
 • 域名 [yùmíng] , [台]网域名称 ชื่อโดเมน (domain name)
 • 网站域名 [wǎngzhànyùmíng] โดเมนเนมเว็บไซต์
 • 连接 [liánjiē] ,链接 [liànjiē] , [台]连结 [liánjié] , [港]联线 [liánxiàn] : ลิงค์, เชื่อมต่อ (link, join, connect)
 • 断链 [duànliàn] การเชื่อมต่อถูกตัด (broken link)
 • 热链接 [rèliànjiē], [港]热连结 [rèliánjié] : ลิงค์ที่ได้รับความนิยม (hot link)
 • 万维网 [wànwéiwǎng] :  World Wide Web (WWW)
 • 因特网浏览器 [yīntèwǎngliúlǎnqì] ;微软网页浏览器 : Internet Explorer
 • 微软 [wéiruǎn] ไมโครซอฟท์
 • 网页 [wǎngyē] หน้าเว็บ
 • 电话 [diànhuà] โทรศัพท์
 • 互联网服务提供商 [hùliánwǎngfúwùtígǒngshāng],因特网服务提供商, [港]互 :  ISP (Internet service provider)
 • 提供 [tígōng] เสนอ, เสนอให้
 • 博客 [bó kè] บล็อก, blogger, blogs
 • 电邮 (电子邮件) [diànyóu] อีเมล์, e-mail(electronic mail)
 • 电子邮件 [diànzǐyóujiàn] อีเมล์, electronic mail (E-mail).
 • 网络游戏 [wǎngluòyóuxì] เกมออนไลน์ (online game)
 • 游戏 [yóuxì] เกม
 • 查找文件 [cházhǎowénjiàn] หาไฟล์ (find file)
 • 查找 [cházhǎo] ค้นหา (search)
 • 查看 [chákàn] ดู, ตรวจสอบ
 • 搜索 [sōusuǒ] ค้นหา
 • 搜索引擎 [sōusuǒyǐnqíng] เครื่องมือค้นหา (Search Engine)
 • 引擎 [yǐnqíng] เครื่องยนต์ (engine)
 • 登录 [dēnglù] Login
 • 注册 [zhùcè] ลงทะเบียน, register, login, sign in
 • 高亮 [gāoliàng] Highlight
 • 刷新 [shuāxīn] refresh
 • 恢复 [huīfù] ฟื้นฟู, renew; recover; restore
 • 新建 [xīnjiàn] สร้างใหม่
 • 新建窗口 เปิดหน้าต่างใหม่ (new window)
 • 停止 [tíngzhǐ] หยุด, ยกเลิก
 • 下一个 next
 • 上一个 last,previous
 • 工具栏 [gōngjùlán] แถบเครื่องมือ, toolbar, tool bar
 • 菜单栏 [càidānlán] แถบเมนู, menu bar
 • 菜单 [càidān] เมนู, menu
 • 状态栏 [zhuàngtàilán] แถบสถานะ, status bar
 • 状态 [zhuàngtài] สภาพ, สถานการณ์
 • 源代码 [yuándàimǎ] รหัสต้นฉบับ, SC(source code)
 • 下载 [xiàzài] ดาว์นโหลด
 • 上载 [shàngzǎi], [港]上传 [shàngchuán] upload
 • 鼠标 [shǔbiāo] mouse cursor.
 • 鼠标右键 [sshǔbiāoyòujiàn] ปุ่มขวาของเมาท์
 • 单击 [dānjī] click
 • 双击 [shuāngjī] double click
 • (网页)点击数 [diǎnjíshǔ], [港]阅读次数 hits
 • 点击 [diǎnjí] คลิก (web link).
 • 提示 [tíshì]  point out; prompt.
 • 提交 [tíjiāo] เสนอให้, submit, submitto
 • 最小化 [zuìxiǎohuà] ย่อเล็กลง, minimize
 • 最小 [zuìxiǎo] เล็กสุด
 • 最大化 [zuìdàhuà] ขยายใหญ่ขึ้น, to maximize
 • 锁定 [suǒdìng] ล๊อก, lock
 • 预览 [yùlǎn] ดูผลลัพท์ก่อน, preview
 • 缩放 [suōfàng] ขยาย, zoom
 • 较大 [jiàodà] ขยายใหญ่ขึ้น
 • 缩小 [suōxiǎo] ย่อลง
 • 网关 [wǎngguān], [台]闸道器 [zhádàoqì], [港]网闸 [wǎngzhá],通讯闸 [tōngxùnzhá] : เกทเวย์,  gateway
 • 局域网 [júyùwǎng], [台]区域网路 [qūyùwǎnglù], [港]地区网络 [dìqūwǎnglù] :  โครงข่ายแลน, LAN (Local Area Network)
 • 地区 [dìqū] พื้นที่
 • 城域网 [chéngyùwǎng] โครงข่ายแมน, MAN(metropolitan area network)
 • 广域网 [guǎngyùwǎng]  โครงข่ายแวน, WAN (WideAreaNetwork)
 • 远程网 [yuǎnchéngwǎng] telenet
 • 远程 [yuǎnchéng] ระยะไกล
 • 以太网 [yǐtàiwǎng] อีเทอร์เน็ต, Ethernet
 • 调制解调器 [tiáozhìjiědiàoqì] โมเด็ม, modem (modulator-demodulator)
 • 在线 [zai4 xian4], 联机, [港]连线, [台]线上,在线 ออนไลน์ (Online)
 • 下线 [xia xian] ออฟไลน์ (off-line)
 • 脱机 [tuōjī],离线 [líxiàn], [港]离机 [líjī] off-line
 • 脱机工作 [tuōjīgōngzuò] ใช้งานแบบออฟไลน์, off-line working
 • 同步 [tóngbù] จังหวะเดียวกัน
 • 格式化 [géshìhuà] ฟอร์แมท (to format)
 • 安全格式化 [ānquángéshìhuà] ฟอร์แมทแบบปลอดภัย (safe format)
 • 安全 [ānquán] ปลอดภัย
 • 装置 [zhuāngzhì] ติดตั้ง
 • 信息 [xìnxī] ข่าวสาร
 • 传递 [chuándì] ส่ง
 • 消息 [xiāoxi] ข่าวคราว
 • 讯息 [xùnxī] ข้อความ
 • 传输 [chuánshū] การส่งผ่าน (transmission)
 • 超文本置标语言 [chāowénběnzhìbiāoyǔyán],超文本标记语言,超文本标 : ภาษา HTML (hypertext markup language)
 • 超文本 [chāowénběn] hypertext
 • 标语 [biāoyǔ] สโลแกน (slogan)
 • 标记 [biāojì] สัญลักษณ์
 • 语言 [yǔyán] ภาษา
 • 爪哇语言 [zhǎowāyǔyán] ภาษาจาวา (Java)
 • 全局 [quánjú],整体 [zhěngtǐ], [台]通用 [tōngyòng],总体 [zǒngtǐ] : ทั่วโลก (global)
 • 全局 [quánjú] ทุกสถานการณ์
 • 整体 [zhěngtǐ] ทั้งหมด
 • 通用 [tōngyòng] ใช้กันทั่วไป
 • 总体 [zǒngtǐ] ทั้งหมด
 • 防 火墙 [fánghuǒqiáng],隔离墙 [gélíqiáng], [港]火墙 [huǒqiáng] : firewall คือเทคโนโลยีที่ช่วยกันผู้บุกรุก ทั้งจากอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายอื่นๆ ไม่ให้เข้าถึงข้อมูลบนเครื่องพีซีของคุณ โดยการกรองข้อมูลทั้งหมดที่ไหลเข้าหรือออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
 • 防火 [fánghuǒ] ป้องกันไฟ
 • 隔离 [gélí] เก็บให้ห่าง
 • 火墙 [huǒqiáng] กำแพงที่มีช่องระบายความร้อน
 • 程序 [chéngxù] ขั้นตอน, เขียนโปรแกรม
 • 对话框 [duìhuàkuàng],对话窗口 [duìhuàchuāngkǒu] : dialog box
 • 对话 [duìhuà] สนทนา (dialogue)
 • 窗口 [chuāngkǒu] หน้าต่าง
 • 文件 [wénjiàn] เอกสาร, ไฟล์
 • 托盘 [tuōpán] stock, tray (文件盒)
 • 帮助 [bāngzhù] ช่วยเหลือ
 • 工具 [gōngjù] เครื่องมือ
 • 收藏 [shōucáng] เก็บสะสม
 • 收藏夹 [shōucángjiá] คั่นหน้าเว็บ (favorite)
 • 向导 [xiàngdǎo] แนะนำ (guide, wizard)
 • 网络社区 สังคมออนไลน์ (online community)
 • 社区 [shèqū] สังคม
 • 机工 [jīgōng] ช่างเครื่อง (mechanic; machinist)
 • 离线浏览 [líxiànliúlǎn] off-line browser
 • 浏览 [liúlǎn] ดูผ่านๆ ดูคร่าวๆ
 • 关闭 [guānbì] ปิด, ปิดเครื่อง (close down; shut down, turn off)
 • 退出 [tuìchū] ออก (quit, exit) : ถอนออกจาก
 • 拖动 [tuōdòng] ลาก ,drag
 • 设置 [shèzhì] ติดตั้ง
 • 安装 [ānzhuāng] ติดตั้ง
 • 卸载 [xièzài],移除 [yíchú],删除 [shānchú] : uninstall
 • 创建 [chuang jian] สร้าง, เซ็ทอัพ
 • 输入 [shūrù] import; input.
 • 键入 [jiànrù] enter, typing, key in, input
 • 协议 [xiéyì] ยินยอม, ข้อตกลง
 • 协定 [xiédìng] ข้อตกลง
 • 漫游 [mànyóu] โรมมิ่ง (roaming) : ท่องเที่ยวไปในโลกกว้าง
 • 移动 [yídòng] เคลื่อนย้าย
 • 行动 [xíngdòng] เคลื่อนที่
 • 设备 [shèbèi] อุปกรณ์
 • 流动 [liúdòng] เคลื่อนที่
 • 镜像 [jìngxiàng], [港]对映 [duìyìng] mirror ให้ดู 镜像站
 • 镜 像站 [jìngxiàngzhàn], [港]映照网站 [yìngzhàowǎngzhàn],对映站 [duìyìngzhàn] :  Mirror Site หมายถึง Web site หรือกลุ่มของไดร์บนเครื่องแม่ข่ายที่ได้รับการก๊อปปี้ไปยังเครื่องแม่ข่าย อื่น เพื่อลดการหนาแน่นของเครือข่าย เพื่อทำให้สามารถเข้าถึง Web Site หรือการ Download ไฟล์ทำให้รวดเร็วขึ้น Mirror Site เป็นการสร้าง Replication จากเว็บต้นแบบและมีการปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อทำให้มีข้อมูลกับต้นแบบ โดยปกติ Mirror site สามารถเข้าถึงได้เร็วกว่า เช่น ผลจากระยะทาง
 • 映照 [yìngzhào] ส่อง
 • 无线电 [wúxiàndiàn] วิทยุ
 • 服务 [fúwù] ให้บริการ
 • 索引 [suǒyǐn],指标 [zhǐbiāo] ดัชนี (index)
 • 指标 [zhǐbiāo] เป้า, โควตา, ดัชนี
 • 标题 [biāotí] หัวข้อ
 • 脚注 [jiǎozhù] ให้คำอธิบายเพิ่มเติม (footnote)
 • 引导 [yǐndǎo] บูท boot หรือการบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการโหลดระบบปฏิบัติการเข้าสู่หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์, นำ, พา
 • 业务 [yèwù] กิจการ, ธุรกิจ
 • 光缆 [guānglǎn] สายใยแก้วนำแสง (fiber optic cable)
 • 电子图书 [diànzǐtúshū] หนังสืออีเล็คทรอนิคส์ (e-book)
 • 电子 [diànzǐ] อีเล็คตรอน
 • 图书 [túshū] หนังสือ
 • 电子政务 [diànzǐzhèngwù],电子政府 [diànzǐzhèngfǔ], [台]电子化政府  : e-government
 • 政务 [zhèngwù] กิจการงานของรัฐบาล
 • 政府 [zhèngfǔ] รัฐบาล
 • 电子期刊 [diànzǐqīkān] นิตยสารอีเล็คทรอนิคส์ (e-journal)
 • 期刊 [qīkān] นิตยสาร,วารสาร
 • 编辑程序,编辑器, [台]编辑器,编排程序 บรรณาธิการ (editor)
 • 编辑 [biānjí] เรียบเรียง,แก้ไขใหม่
 • 编排 [biānpái] จัดเรียง (arrange; lay out)
 • 数码 [shùmǎ] ตัวเลข, จำนวน
 • 影像 [yǐngxiàng] ภาพ
 • 缓存器 [huǎncúnqì], [台/港]缓冲器 [huǎnchōngqì] : buffer (buffer เป็นพื้นที่ร่วมของข้อมูลสำหรับฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมในการทำงานที่มีความเร็วไม่เท่ากัน หรือความสำคัญที่ต่างกัน buffer ยินยอมให้อุปกรณ์หรือกระบวนการนั้นทำงานโดยอิสระ)
 • 总线 [zǒngxiàn],汇流排 [huìliúpái] bus เป็นเส้นทางของการส่งผ่านสัญญาณทั้งเข้าและออกของอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์
 • 汇流 [huìliú] การไหลมาบรรจบกัน การไหลมารวมกัน
 • 带宽 [dàikuān] ,通讯频带 [tōngxùnpíndài]], [台/港]频宽 [pínkuān] :  bandwidth
 • 通讯 [tōngxùn] การติดต่อสื่อสาร
 • 频带 [píndài] ความถึ่ (คลื่น)
 • 宽带 [kuāndài], [台/港]宽频 [kuānpín] :  บรอดแบนต์, broadband
 • 基带 [jīdài], [台/港]基频 [jīpín] : เบสแบนด์, baseband
 • 位,比特 [bǐtè] , [台]位元 [wèiyuán],数元 [shùyuán] : บิต, bit
 • 字节 [zìjié] , [台]位元组 [wèiyuánzǔ],数元组 [shùyuánzǔ] :  ไบท์ (byte)
 • 千兆位 [qiānzhàowèi] จิกะบิต, gigabit
 • 千兆字节 [qiānzhàozìjié], [台]亿位元组, [港]京字节,十亿字节 จิกะไบต์, gigabyte
 • 称为 [chēngwéi] hight; intitule.
 • 小型化 [xiǎoxínghuà] ลดขนาดลงมา (downsizing; miniaturization)
 • 电路 [diànlù] วงจรไฟฟ้า
 • 印制 [yìnzhì] แผ่นวงจร (printed circuit)
 • 印刷 [yìnshuā] ปริ้น (printing)
 • 印制电路板 [yìnzhìdiànlùbǎn] แผ่นปริ้น หรือแผ่นวงจร (PCB(Printed circuit board))
 • 缩写 [suōxiě] เขียนแบบย่อ
 • 升级 [shēngjí] เลื่อนขึ้น, เลื่อนตำแหน่ง
 • 搜狗 [Sōugǒu] Sogou เป็นเครื่องมือค้นหาข้อมูลของจีน (Chinese search engine)
 • 高速 [gāosù] ความเร็วสูง (high speed)
 • 浏览器 [liúlǎnqì] browser
 • 工作组, [台/港] 工作群组 workgroup
 • 工作 [gōngzuò] ทำงาน
 • 供应 [gōngyìng] จัดเสนอให้
 • 互联网协议,网际协议, [台]网际网路协定,网际协定, [港]联网协定 : Internet Protocol (กฎเกณฑ์การเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ต)
 • 论坛 [lùntán] Forum (เวทีการอภิปราย เวทีการโต้วาที)
 • 互联网协议,网际协议, [台]网际网路协定,网际协定, [港]联网协定 :  IP (Internet Protocol)
 • 互联网协议地址 [hùliánwǎngxiéyìdìzhǐ] : IP address
 • 地址 [dìzhǐ] ที่อยู่, address
 • 评论 [pínglùn] วิพากษ์วิจารณ์, comment on
 • 报告 [bàogào] รายงาน
 • 错误 [cuòwù] ผิด, ผิดผลาด
 • 差错 [chācuò] ผิดผลาด, error
 • 误差 [wùchā] error
 • 反馈 [fǎnkuì] feedback
 • 建议 [jiànyì] คำแนะนำ
 • 用户 [yònghù] ผู้ใช้
 • 用户体验 [yònghùtǐyàn] ประสบการณ์ผู้ใช้, user experience
 • 体验 [tǐyàn] ประสบการณ์
 • 改进 [gǎijìn] ประปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
 • 计划 [jìhuà] plan; project; program; map out.
 • 程序 [chéngxù], [台]程式 โปรแกรม, ขั้นตอน (program,procedure,routine)
 • 程式 [chéngshì] form; pattern; formula.
 • 关于 [guānyú] เกี่ยวกับ
 • 基于 [jīyú] because of; in view of; on account of.
 • 微软公司 [wéiruǎngōngsī] : Microsoft corporation
 • 跨国 [kuàguó] ข้ามชาติ
 • 免费软件 [miǎnfèiruǎnjiàn] ฟรีแวร์, freeware
 • 共享软件 [gòngxiǎngruǎnjiàn], [台]试用版软体 : shareware
 • 试用 [shìyòng] ทดลองใช้
 • 黑客 [hēikè], [台]骇客 [hàikè], [港]夺网者 [duówǎngzhě] : แฮกเกอร์, hacker
 • 源码 [yuánmǎ], [台]原始码 [yuánshǐmǎ] : source code
 • 原始 [yuánshǐ] ต้นฉบับ, )ดั้งเดิม
 • 子例程 [zǐlìchéng], [台]次常式 [cìchángshì] : subroutine
 • 源文件 [yuánwénjiàn] เอกสารต้นฉบับ, source document
 • 垃圾邮件 [lājīyóujiàn], [港]垃圾电邮 : อีเมล์สแปม, spam
 • 垃圾 [lājī] ขยะ
 • 邮件 [yóujiàn] เมล์ฺ
 • 语音识别 [yǔyīnshíbié] speech recognition
 • 语音 [yǔyīn] speech sounds; pronunciation.
 • 识别 [shíbié] distinguish; discern; spot; recognition.
 • 流式 [liúshì], [台/港]串流 [chuànliú] : streaming
 • 流媒体 [liúméitǐ], [台]串流媒体 [chuànméitǐ] : streaming media
 • 媒体 [méitǐ] สื่อ, media
 • 局部区域 [júbùqūyù] พื้นที่ท้องถิ่น
 • 局部 [júbù] เฉพาะส่วน, เฉพาะจุด, part
 • 区域 [qūyù] พื้นที่
 • 综合业务数字网 [zōnghéyèwùshùzìwǎng], [港]整合服务数 : ISDN (integrated services digital network)
 • 综合 [zōnghé] สรุป สรุปรวบยอด
 • 整合 [zhěnghé] ความสอดคล้องกัน, conformity
 • 网络计算机 [wǎngluòjìsuànjī] โครงข่ายคอมพิวเตอร์
 • 无线接入网 [wúxiànjiērùwǎng], [台]无线接取网路 [wúxiànjiēqǔwǎnglù] :  wireless access network
 • 网络 [wǎngluò] โครงข่าย, network
 • 网络管理员 [wǎngluòguǎnlǐyuán] webmaster
 • 主机托管 [zhǔjītuōguǎn], [港]网站储存服务 [wǎngzhànchǔcúnfúwù] : web hosting
 • 主机 [zhǔjī] อุปกรณ์หลัก, เครื่องยนต์หลัก
 • 托管 [tuōguǎn] มอบหมายให้จัดการดูแล
 • 储存 [chǔcún] เก็บสะสม
 • 网络连接 [wǎngluòliánjiē] การเชื่อมต่อโครงข่าย, network connect
 • 连接 [liánjiē] เชื่อมต่อ, link
 • 数据 [shùjù] data
 • 专线 [zhuānxiàn] สายสัญญาณพิเศษ
 • 通信设备 [tōngxìnshèbèi] อุปกรณ์การสื่อสาร
 • 通信 [tōngxìn] ติดต่อกันทางจดหมาย
 • 地理位置 [dìlǐwèizhi] geographic location [position]
 • 地理 [dìlǐ] ภูมิศาสตร์
 • 位置 [wèizhi] ตำแหน่งที่อยู่
 • 功能 [gōngnéng] ฟังก์ชั่น
 • 娱乐 [yúlè] ความบันเทิง
 • 蓝牙 [lányá] บลูทูธ, bluetooth
 • 谷歌 [gǔgē] Google
 • 搜索器,搜索引擎, [台]搜寻器,搜寻引擎 : search engine
 • 搜寻 [sōuxún] ค้นหา
 • 服务器 [fúwùqì] server
 • 撤消 [chèxiāo] ยกเลิก, Undo
 • 剪切 [jiǎnqiè] ตัด, cut
 • 剪贴板 [jiǎntiēbǎn] คลิปบอร์ด, clipboard
 • 剪贴 [jiǎntiē] ตัดและแปะ ,clip and paste
 • 复制 [fùzhì] ทำซ้ำ
 • 粘贴 [zhāntiē] ติด, แปะ
 • 删除 [shānchú] ลบ
 • 去除 [qùchú] กำจัดออกไป
 • 全选 [quánxuǎn] เลือกทั้งหมด
 • 保存 [bǎocún] เซฟ, เก็บรักษา
 • 保持 [bǎochí] รักษาให้คงอยู่ต่อไป
 • 另存为 [lìngcúnwéi] เซฟเป็น, save as
 • 备份 [bèi fèn] backup
 • 当前 [dāngqián] ปัจจุบัน
 • 表单 [biǎodān] แบบฟอร์ม
 • 填写 [tiánxiě] กรอกข้อมูล
 • 首页 [shǒuyè] home page
 • 网页 [wǎngyē] webpage
 • 当前页 [dāngqiányè] หน้าปัจจุบัน, current page
 • 页面 [yèmiàn] web page
 • 简易 [jiǎnyì] ง่ายๆ
 • 聚合 [jùhé] ชุมนุม, รวมตัวกัน
 • 联合 [liánhé] ร่วมกัน
 • 机制 [jīzhì] ผลิตด้วยเครื่องจักร
 • 简单 [jiǎndān] ง่ายๆ
 • 分类 [fēnlèi] แยกประเภท
 • 小组 [xiǎozǔ] กลุ่มเล็ก
 • 百科 [bǎikē] สารานุกรม, encyclopedia, cyclopedia
 • 建站 [jiànzhàn] site|wordpress
 • 手机 [shǒujī] โทรศัพท์มือถือ
 • 更多 [gèngduō] ยิ่งขึ้น
 • 热 [rè] ร้อน, กำลังได้รับความนิยม
 • 词条 [cítiáo] Eintragung|vocabulary entry|terms
 • 图片 [túpiàn] รูปภาพ
 • 图像 [túxiàng] รูปภาพ
 • 视频 [shì pín] วีดีโอ
 • 图形交换格式 [túxíngjiāohuàngéshì] :  GIF (graphics interchange format)
 • 图形 [túxíng] กราฟ
 • 交换 [jiāohuàn] แลกเปลี่่ยน
 • 格式 [géshì] รูปแบบ
 • 联合图象专家组 [liánhétúxiàngzhuānjiāzǔ] ,联合图象专家组格式 [liánhétúxiàngzhuānjiāzǔgéshì] JPEG (Joint Photographic Experts Group)
 • 专家 [zhuānjiā] ผู้เชี่ยวชาญ
 • 标签 [biāoqiān] ฉลาก, label, tag
 • 后台 [hòutái] ด้านหลังของเวทีอุปมาว่า ผู้อยู่เบื้องหลัง
 • 背景 [bèijǐng] ฉาก, เบื้องหลัง, background
 • 添加到 [ti_n ji_ dao] เพิ่มเข้าไป
 • 链接地址 ที่อยู่ในการเชื่อมต่อ
 • 链接 [liànjiē] เชื่อมต่อ
 • 添加 [tiānjiā] เพิ่ม
 • 添加到 [tiānjiādào] เพิ่ม
 • 所有 [suǒyǒu] ทั้งหมด
 • 整理 [zhěnglǐ] จัดเก็บให้เป็นระเบียบ, จัดให้เป็นระเบียบ
 • 导入 [dǎorù] นำ
 • 导出 [dǎochū] นำออก, ได้รับ
 • 命令行 [mìnglìngxíng] บรรทัดรับคำสั่ง ,command line
 • 命令 [mìnglìng] คำสั่ง, order; command
 • 回车 [huíchē] return, carriage return
 • 解决 [jiějué] แก้ไข, solve, resolve
 • 任务管理 [rènwùguǎnlǐ] task management
 • 任务 [rènwù] หน้าที่, ภาระกิจ
 • 管理 [guǎnlǐ] จัดการ
 • 论坛 [lùntán] forum
 • 操纵 [cāozòng] ควบคุม
 • 阅读 [yuèdú] อ่าน
 • 次数 [cìshù] จำนวนครั้ง, ความถึ่
 • 状态 [zhuàngtài] สเตตัส, สถานะ
 • 最受欢迎 [zuìshòuhuānyíng] ได้รับความนิยมสูงสุด
 • 受欢迎 [shòuhuānyíng] ยินดีต้อนรับ
 • 皮肤 [pífū] สกิน ,skin

อ่านต่อ ศัพท์ภาษาจีน:คอมพิวเตอร์,อินเตอร์เน็ต ตอนที่2