Category Archives: ไวยากรณ์ภาษาจีน 语法

ไวยากรณ์จีน : การใช้ 几乎 & 差点儿

การใช้ 几乎 และ 差点儿

几乎 , 差点儿 ทั้งสองคำนี้ต่างมีหมายว่า “เกือบ/เกือบจะ/แทบจะ”  ปกติสองคำนี้จะสามารถใช้แทนกันได้ แต่หากเป็นประโยคที่ใช้ในความหมายว่า อ่อนกว่า ด้อยกว่า   หรือประโยคที่ใช้ในการเปรียบเทียบ จะต้องใช้ 差点儿 เท่านั้น

1. 几乎  “เกือบจะ/แทบจะ”

 • 如果你不提醒我,这件事情我几乎忘了。(结果没有忘记) หากคุณไม่เตือนฉัน เรื่องนี้ฉันแทบจะลืมแล้ว
 • 来的人几乎都是韩国留学生。 คนที่มาเกือบจะเป็นนักเรียนเกาหลีทั้งหมด
 • 14岁的儿子几乎跟妈妈一样高。 ลูกชายอายุ 14 ขวบ สูงเกือบเท่าแม่
 • 中国古代比较有名的诗, 她几乎都读过。 คำกลอนโบราณจีน เธอล้วนอ่านมาแล้วจนเกือบหมด
 • 他病得几乎走不动路了。 เขาป่วยหนักจนเกือบจะเดินทางไม่ได้
 • 他几乎累死了。เขาเหนื่อยเกือบจะตายอยู่แล้ว
 • 这个房间临近闹市, 吵闹得几乎睡不着觉。 ห้องนี้อยู่ใกล้กับตลาด มีเสียงรบกวนจนเกือบจะนอนไม่หลับ
 • 我几乎疯了。ผมแทบจะบ้าตาย

2. 差点儿 “เกือบจะ/ด้อยกว่า/อ่อนกว่า”   (几乎 จะไม่สามารถใช้ในความหมาย “ด้อยกว่า/อ่อนกว่า”)

 • 我差点儿迟到了。 ฉันเกือบจะสายแล้ว
 • 我差点没见到他。 ฉันเกือบจะไม่ได้พบเขาแล้ว
 • 这次考试我差点儿不及格。 การสอบครั้งนี้ฉันเกือบจะสอบไม่ผ่าน
 • 这一次考试差点儿得满分,都怨我马虎忘记点个小数点。 การสอบครั้งนี้เกือบจะได้คะแนนเต็มอยู่แล้ว ต้องโทษฉันที่ลืมจุดทศนิยมไป
 • 这本书比那本书差点儿。 หนังสือเล่มนี้เมื่อเทียบกันเล่มนั้นด้อยกว่า (ประโยคเปรียบเทียบใช้ 几乎 แทนไม่ได้)
 • 她的技术还差点儿 。 ฝีไม้ลายมือของเธอยังด้อยอยู่
 • 那车子差点儿撞上那老人 。 รถคันนั้นเกือบจะชนคนแก่นั้นแล้ว
 • 一辆车差点儿和另一辆相撞 。รถคันหนึ่งเกือบจะชนกับรถอีกคันหนึ่ง
 • 我差点儿跌倒 。 ฉันเกือบจะล้มลง
 • 他差点儿丢了性命。 เขาเกือบจะสูญเสียชีวิตแล้ว
 • 我早上不小心差点儿把镜子弄掉了。 เช้านี้ฉันไม่ระวังเกือบจะทำกระจกตกแตกแล้ว
 • 他差点儿打破记录。 เขาเกือบจะทำลายสถิติได้
 • 我差点儿爱上你了,可是我没有。ฉันเกือบรักคุณเข้าแล้ว แต่ฉันก็ไม่ได้รัก

การใช้ 是…的 ในภาษาจีน

การใช้ 是…的

การใช้ประโยคภาษาจีนในรูปแบบ 是…的

การใช้ 是…的  เมื่อต้องการเน้น เช่น

 • 我是五年前认识她的。(เน้นเวลา)
  [Wǒ shì wǔ nián qián rènshí tā de.] ฉันรู้จักเธอเมื่อห้าปีที่แล้ว
 • 他们是昨天来的。(เน้นเวลา)
  [Tāmen shì zuótiān lái de.] พวกเขามาเมื่อวานนี้
 • 我是来学中文的。(เน้นวัตถุประสงค์)
  [Wǒ shì lái xué Zhōngwén de.] ฉันมาเรียนภาษาจีน
 • 她是2021年毕业的。(เน้นเวลา)
  [Tā shì 2021 nián bìyè de] เธอสำเร็จการศึกษาในปี 2021
 • 我们是去年搬的家。(เน้นเวลา)
  [Wǒmen shì qùnián bān de jiā .] พวกเราย้ายบ้านเมื่อปีที่แล้ว
 • 我们是坐飞机去日本的。(เน้นวิธีการ)
  [Wǒmen shì zuò fēijī qù rìběn de.] พวกเราไปญี่ปุ่นโดยเครื่องบิน
 • 我是在日本上的中学。(เน้นสถานที่)
  [Wǒ shì zài rìběn shàng de zhōngxué .] ฉันเรียนหนังสือที่ประเทศญี่ปุ่น
 • 我是在报纸看到的。(เน้นสถานที่)
  [Wǒ shì zài bàozhǐ kàn dào de.] ฉันเห็นในหนังสือพิมพ์

การใช้ 是…的  ในรูปประโยคคำถาม เช่น

 • 你们是怎么来的? (เน้นวิธี)
  [Nǐmen shì zěnme lái de?] พวกเธอมายังไงเนี่ย?
 • 这个菜是怎么做的?
  [Zhège cài shì zěnme zuò de?] อาหารนี้ทำอย่างไร?
 • 他们是昨天来的吗?(ใช้คู่กับ 吗)
  [Tāmen shì zuótiān lái de ma?] พวกเขามาเมื่อวานนี้ใช่ไหม?
 • 你是在公园里看到他的吗?
  [Nǐ shì zài gōngyuán lǐ kàn dào tā de ma?] คุณเห็นเขาในสวนสาธารณะใช่ไหม?

การใช้ 是…的  ในรูปประโยคปฎิเสธ เช่น

 • 我不是坐飞机去香港的。
  [Wǒ bùshì zuò fēijī qù xiānggǎng de.] ฉันไม่ได้นั่งเครื่องไปฮ่องกง
 • 这件事情不是你告诉我的。
  [Zhè jiàn shìqíng bùshì nǐ gàosu wǒ de.] เรื่องนี้ไม่ใช่เธอที่บอกฉัน

เมื่อ 是…的 อยู่ในรูปประโยคคำถามและปฎิเสธในเวลาเดียวกัน

 • 你是不是刚到的?
  [Nǐ shì bùshì gāng dào de?] คุณพึ่งมาถึงใช่หรือไม่?

เมื่อ 是…的 อยู่ในรุป  是…的 + กรรม(สิ่งของเท่านั้น) เช่น

 • 他是用钢笔写的信。
  [Tā shì yòng gāngbǐ xiě de xìn] เขาเขียนจดหมายด้วยปากกา
 • 我是在食堂吃的饭。
  [Wǒ shì zài shítáng chī de fàn.] ฉันทานอาหารในโรงอาหาร

*** 是 สามารถละเว้นได้ โดยความหมายไม่เปลี่ยน เช่น

 • 我们在上美国识的。
  [Wǒmen zài měiguó rènshi de.] พวกเรารู้จักกันที่อเมริกา
 • 我在报纸看到的。
  [Wǒ zài bàozhǐ kàn dào de.] ฉันเห็นในหนังสือพิมพ์

ไวยากรณ์จีน : ในเมื่อ… ,… ก็ [既然…, 就…]

ในเมื่อ… ,… ก็ 既然…, 就…

既然有空,就享受一下音乐吧。ในเมื่อมีเวลา ก็มีความสุขกับการฟังเพลงกันสักหน่อยเถอะ
既然愛了就不怕。 ในเมื่อรักแล้วก็ไม่กลัว

既然…, 就…  ในเมื่อ… ,ก็…   เป็นคำเชื่อมสัมพันธ์กันในเชิงความจริงและความคิดเห็น มีรูปแบบการใช้ดังนี้

“既然+ ความจริง,就+ ความคิดเห็น”

ตัวอย่างเช่น

 • 既然知道做错了,就应当赶快纠正。 ในเมื่อรู้ตัวว่าทำผิดแล้ว ก็ควรจะรีบแก้ไข ; 应当 yīng​dāng ควรจะ ;  纠正 jiū​zhèng แก้ไข
 • 你既然累了, 就好好儿休息吧。 เมื่อคุณเหนื่อยแล้วก็พักผ่อนให้สบายเถอะ
 • 既然他病了,就不要来上班了。 เมื่อเขาป่วยแล้วก็ไม่ต้องมาทำงานแล้ว
 • 既然你一定要去, 那就去吧。 ในเมื่อคุณต้องไปให้ได้ งั้นก็ไปเถอะ
 • 既然你最近很忙, 我们就以后再一起旅行吧。 ในเมื่อหมู่นี้คุณมีงานยุ่งมาก วันหลังพวกเราค่อยไปท่องเที่ยวกันเถอะ
 • 既然天气预报要下雨了,你就带把伞吧。 ในเมื่อพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตก เธอก็เอาร่มติดตัวไปด้วยสิ
 • 既然下雨了, 就别出去玩了。 ในเมื่อฝนตกแล้ว ก็อย่าออกไปเล่นเลย
 • 既然生病了, 就去医院吧。 ในเมื่อป่วยไข้แล้ว ก็ไปโรงพยาบาลเถอะ
 • 既然见不到他了, 就回家吧。 ในเมื่อไม่สามารถพบเขาได้แล้ว ก็กลับบ้านเถอะ
 • 既然去中国读书, 就认真学汉语吧。ในเมื่อไปเรียนที่ประเทศจีน ก็ตั้งใจเล่าเรียนเถอะ
 • 既然你喜欢他, 就告诉他把。 ในเมื่อเธอชอบเขา ก็บอกเขาไปซิ
 • 既然他已经悔罪了,就原谅他吧。 ในเมื่อเขาสำนึกผิดแล้ว ก็ยกโทษให้เขาไปเถอะ ; 悔罪 huǐ​zuì สำนึกผิด
 • 既然下雪了,我们就去玩雪吧。 ในเมื่อหิมะตกแล้ว พวกเราก็ไปเล่นหิมะกันเถอะ
 • 既然有空,就享受一下音乐吧。 ในเมื่อมีเวลา ก็มีความสุขกับการฟังเพลงกันสักหน่อยเถอะ

เครดิต : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ภาษาจีน ม.6 วิชา จ30205

 

การใช้ 只是, 但是

การใช้ 只是, 但是

只是 มีความหมายว่าง “เพียงแต่” เป็นได้ทั้งคำเชื่อม(连词, conj.)และและกริยาวิเศษณ์(副词 adv.) ในประโยค

1. 只是 เมื่อทำหน้าที่เป็นคำเชื่อม

 • 他各方面都很好,只是身体差一些。 อะไรๆเขาก็ดี เพียงแต่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่านั้น
 • 今天的作业不难, 只是多了点儿。 การบ้านวันนี้ไม่ยาก เพียงแต่มากไปหน่อย
 • 他很想去苏梅岛, 只是没时间。 เขาอยากจะไปเกาะสมุยมาก เพียงแต่ไม่มีเวลา
 • 我什么都知道, 只是不想说。 อะไรๆฉันก็รู้จัก เพียงแต่ไม่อยากจะพูด
 • 她一句话也不说, 只是抵着头往前走。 เธอไม่พูดเลยสักคำ ได้แต่ก้มหน้าก้มตาเดิน

2. 只是  เมื่อทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์ในประโยค

 • 我只是听说, 并没有看见。 ฉันเพียงแต่ได้ยินมา ไม่ได้เห็นเอง
 • 我只是想大概了解一下儿, 用不了多少时间。 ฉันเพียงแต่อยากรู้คร่าวๆสักหน่อยเท่านั้น คงใช้เวลาไม่เท่าไรหรอก
 • 我只是路过,不发表意见。 ฉันเพียงแค่ผ่านมา ไม่มีความคิดเห็น Continue reading

ไวยากรณ์จีน : คำกริยาแยก-รวม [离合词]

离合词 ภาษาจีน

离合词 เป็นคำที่มีความหมายมาจากคำสองคำรวมกัน(VO) โดยพยางค์หน้าของคำนี้เป็นคำกริยา พยางค์หลังเป็นกรรม(คำนาม)ของกริยาตัวแรก ในรูปแบบ กริยา(V)+กรรม(O) ดังนั้นคำที่เป็น 离合词 จะมีกรรมตามหลังไม่ได้อีก(อกรรมกริยา) เช่น  洗澡, 散步, 睡觉, 游泳, 起床, 鼓掌, 唱歌, 跳舞 เป็นต้น

离合词 มีลักษณะการใช้งานทั่วไปดังนี้

 1. ใช้ร่วมกับคำเสริมอาการ 了,着, 过
  • ✓  了/着/过+O
  • ✗ VO+过  (ผิด/错误)
  • ✗ VO+着  (ผิด/错误)
 2. ใช้ในรูปแบบการซ้ำคำ(重叠) ต้องซ้ำคำแบบ AAB และ A了AB
  •  VVO
  • ✓ 了VO
  • ✗ VOVO (ผิด/错误)
 3. ใช้ร่วมกับคำบุพบท(เพราะไม่สามารถนำกรรม(คำนาม) มาตามหลัง 离合词 ได้) มีโครงสร้างเป็น[介词(คำบุพบท) + 名词(คำนาม-sb) + 离合词(VO)]
  • 介词+ sb+ VO
 4. โดยการแทรกบทขยายนามไว้ตรงกลาง 离合词
  • V+___ +O
 5. ใช้ร่วมกับ บทเสริม(补语) เช่น บทเสริมบอกจำนวน(数量补语), บทเสริมบอกเวลา(时量补语), บทเสริมบอกจำนวนครั้ง(量词补语)

ไวยากรณ์จีน : ข้อแตกต่างระหว่าง 娶,嫁,结婚

แต่งงาน ในภาษาจีน

การแต่งงานในภาษาจีน

ถ้าสังเกตตัวอักษรจีนของ 2 คำนี้ให้ดี ก็จะเข้าใจความหมาย และวิธีใช้ได้ถูกต้อง

娶 [qǔ] ส่วนบนเป็นตัวบอกเสียง qǔ และความหมายด้วย คือ “รับเอามา” ส่วนล่าง คือผู้หญิง เป็นตัวบอกความหมายว่าเกี่ยวข้องกับเพศหญิง娶 จึงหมายถึง (ผู้ชาย) ตบแต่งภรรยา, แต่งผู้หญิง, แต่งเมีย เพราะฉะนั้น กรรมของ 娶 ก็จะต้องเป็นผู้หญิง หรือหมายถึงเพศหญิง เช่น

 • 他想娶她。(เขาต้องการตบแต่งเธอ (เป็นภรรยา))
 • 他要娶那个女孩。(เขาต้องการแต่งงานกับเด็กสาวคนนั้น)
 • หรือ 娶妻 (แต่งภรรยา) เป็นต้น

ส่วน 嫁 [jià] ประกอบด้วยตัวอักษร 女 (ผู้หญิง) และ 家 (บ้าน) หมายถึง แต่งผู้หญิงเข้าบ้าน อักษรตัวนี้จึงหมายถึง (ผู้หญิง) แต่งงาน รูปง่ายสุดที่ใช้กัน คือ 嫁给 (แต่งให้กับใคร) กรรมข้างหลังก็ต้องเป็นผู้ชาย เช่น

 • 她嫁给他了。(เธอแต่งให้เขาแล้ว)

ตัวอย่างประโยคอื่นๆ

 • 嫁一个会爱你女儿的男人。(แต่งให้กับชายหนุ่มที่รักลูกสาวของคุณ)
 • 嫁一个像他一样的男人。(แต่งให้กับชายหนุ่มที่เหมือนเขา)

ส่วน 结婚 [jiéhūn]  ก็แปลว่า “แต่งงาน” เช่นเดียวกัน แต่เป็น 离合动词 (ต้องเข้าใจก่อนว่า 离合动词 เป็นคำกริยาประเภทไหน และมีวิธีการใช้อย่างไร ถึงจะใช้ได้ถูกต้อง) พูดอย่างง่ายๆ เลย 离合动词 เป็นคำกริยาที่พยางค์แรกเป็นคำกริยา ส่วนพยางค์หลังเป็นกรรม (คำนาม) ของกริยาตัวแรก เพราะฉะนั้น คำกริยาประเภทนี้จะมีกรรมไม่ได้อีกแล้ว ถ้าต้องมีกรรม (เพิ่มเติม — ส่วนใหญ่เป็นคน) ต้องอาศัยบุพบทเข้ามาเป็นตัวช่วย โดยวางหน้าคำกริยา ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายคำกริยา (หรือภาคแสดง) … พอเข้าใจหรือเปล่า (อาจจะยากไป เพราะเป็นการอธิบายผ่านหน้าจอ) มาดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่า

 • 你为什么要结婚呢?
 • 那就跟我结婚!(แต่งงานกันฉันแล้วกัน — กรรม 我 วางหน้า 结婚 โดยมีบุพบท 跟)

ปูลู ประโยคตัวอย่าง (ส่วนใหญ่) ขอยืมมาจาก 百度 (ให้เครดิตไว้หน่อย)

ตัวอย่างเพิ่มเติม

 • 星期日弟弟要结婚,弟弟娶茉莉,茉莉嫁给我的弟弟。 วันอาทิตย์น้องชายจะแต่งงาน น้องชายแต่งงานกับมะลิ มะลิแต่งงานกับน้องชายของฉัน

โดย Gunth Lpnm ใน Love Chinese

อ่านเพิ่มเติม …การหมั้น [订婚]

ภาษาจีน : ลักษณะนาม[量词]

ลักษณะนามในภาษาจีน

量词 [liàngcí] ลักษณะนาม

ลักษณะนามในภาษาจีนจะว่าไปแล้วก็ค่อนข้างจะซับซ้อนกว่าลักษณะนามในภาษาไทยอยู่มากพอสมควร แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเรียนรู้ ยิ่งถ้าเราจำตัวอักษรจีนที่นำมาใช้เป็นลักษณะนามได้ก็จะง่ายขึ้นไปอีก วิธีที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งคือจำจากรูปประโยคแทนการจำเป็นคำๆ เพราะลักษณะนามในภาษาจีนบางตัวใช้ได้กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง หรือไม่ก็มาฝึกร้องเพลงนี้กันเลยจะได้จำได้อย่างขึ้นใจ

 

量词,用以说明数量的多少,每个名词都有特定的量词,不能拆开来使用。
请跟着影片,一边唱歌一边学量词。

 • 一条河两排树,四只野鸭水边住。
  [yītiáohé liǎngpáishù, sìzhǐyěyā shuǐbiānzhù] แม่น้ำหนึ่งสาย ต้นไม้สองแถว เป็ดป่าสี่ตัวอาศัยอยู่ริมน้ำ
 • 一座山一片云,一群山羊一条路。
  [yīzuòshān yīpiànyún, yīqúnshānyáng yītiáolù] เขาหนึ่งลูก เมฆหนึ่งผืน แพะหนึ่งฝูง ถนนหนึ่งสาย
 • 两个人一口井,一片菜地一个屋;
  [liǎnggèrén yīkǒujǐng, yīpiàncàidì yīgèwū] คนสองคน บ่อหนึ่งบ่อ ผักหนึ่งแปลง บ้านหนึ่งหลัง
 • 四面墙两扇窗,一张桌子摆中央;
  [sìmiànqiáng liǎngshànchuāng, yīzhāngzhuōzi bǎizhōngyāng] กำแพงสี่ด้าน หน้าต่างสองบาน โต๊ะหนึ่งตัววางอยู่ตรงกลาง
 • 一把椅一瓶水,一排沙发靠墙放;
  [yībǎyǐ yīpíngshuǐ, yīpáishāfā kàoqiángfàng] เก้าอี้หนึ่งตัว น้ำหนึ่งขวด โซฟาหนึ่งแถววางชิดกำแพง
 • 一份报几个梨、一盘水果放桌上。
  [yīfènbào jǐgèlí, yīpánshuǐguǒ fàngzhuōshàng] หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง สาลี่สองสามลูก ผลไม้หนึ่งถาดวางบนโต๊ะ
 • 大卧房放张床,一个枕头一床被。
  [dàwòfáng fàngzhāngchuáng, yīgèzhěntou yīchuángbèi] ห้องนอนใหญ่วางหนึ่งเตียง หมอนหนึ่งใบ ผ้าห่มหนึ่งผืน
 • 一盒糖一杯水,一张照片很珍贵
  [yīhétáng yībēishuǐ, yīzhāngzhàopiàn hěnzhēnguì] ลูกกวาดหนึ่งกล่อง แก้วน้ำใบหนึ่ง รูปถ่ายหนึ่งใบล้ำค่ามาก

Continue reading

ไวยากรณ์จีน : รูปประโยค 哪怕…也

รูปประโยค 哪怕…也

รูปประโยค —-> 哪怕….也
—————————————-
哪怕…也 [nǎpà…yě] = 表示姑且承认某种事实。 [แค่….ก็;แม้….ก็ / Even though; no matter what/how; even if] ตัวอย่างเช่น

 • 哪怕他是三头六臂,一个人也顶不了事。
  [nǎpà tā shì sāntóuliùbì, yīgè rén yě dǐng bùliǎo shì] แม้เขาจะมี 3 หัว 6 แขน คนเดียวจะทำอะไรได้
 • 衣服只要干净就行,哪怕有几个补丁。
  [yīfú zhǐyào gānjìng jiùxíng, nǎpà yǒu jǐ gè bǔdīng] เสื้อผ้าขอให้สะอาดก็ใช้ได้แล้ว แม้จะมีปะซ่อมบ้างก็ตาม
 • 哪怕失败, 我也要试一下。
  [nǎpà shībài, wǒ yě yào shì yīxià] แม้จะพ่ายแพ้ ฉันก็จะต้องลองดูสักตั้ง
 • 哪怕是再大的困难我们也能克服。
  [nǎpà shì zài dà de kùnnán wǒmen yě néng kèfú] แม้จะยากลำบากมากกว่านี้ พวกเราก็สามารถเอาชนะได้
 • 李老师批改作业真仔细,哪怕一个标点也不放过。
  [lǐ lǎoshī pīgǎi zuòyè zhēn zǐxì, nǎpà yīgè biāodiǎn yě bù fàngguò] เหล่าซือหลีตรวจแก้การบ้านละเอียดยิบมาก แม้แต่เครื่องหมายวรรคตอนสักที่ก็ไม่เว้น
 • 你不写信,哪怕打个电话也可以。
  [nǐ bù xiě xìn, nǎpà dǎ gè diànhuà yě kěyǐ] เธอไม่เขียนจดหมาย แค่โทรมาก็ยังดี
 • 你哪怕来看看我,我也高兴。
  [nǐ nǎpà lái kàn kàn wǒ, wǒ yě gāoxìng] แค่เธอมาเยี่ยมฉัน ฉันก็ดีใจแล้ว
 • 我想见她,哪怕看一眼也行。
  [wǒ xiǎngjiàn tā, nǎpà kàn yīyǎn yě xíng] ฉันอยากจะพบหล่อน แค่เห็นครั้งเดียวก็ยังดี

เสิรมท้าย

 • 多嘴 = พูดมาก, ปากมาก
 • 多想 = คิดมาก

มีภาษิตจีนมาฝาก ……………..

 • 多思多虑多有益 [duōsīduōlǜ duōyǒuyì] คิดใคร่ครวญไตร่ตรองมากเข้าไว้จะมีประโยชน์มาก
 • 想十遍,说一遍 [xiǎngshíbiàn, shuōyībiàn] คิดสิบครั้ง พูดหนึ่งครั้ง (คิดให้มาก พูดน้อยๆ)

เครดิต : pantip

ไวยากรณ์จีน การใช้ 不得不 vs 得

เรียนภาษาจีนกับครูจู

不得不 vs 得 [bùdé bù vs děi]  ปู้ เตอ ปู้ vs เต่ย

ทั้งสองคำนี้เป็นคำ กริยานุเคราะห์ 助动词: มันทำหน้าที่ขยายคำกริยา และ คำคุณศัพท์

不得不 bùdé bù

โครงสร้าง 不得不 + คำกริยา

แปลว่า…..ไม่อาจจะไม่ + กระทำ = ต้องกระทำ (ด้วยความจำเป็น)
หมายถึง… เน้นว่า ตัวเราไม่อยากจะกระทำสิ่งนี้ แต่สภาพและเงื่อนไข บีบบังคับให้กระทำ ด้วยความจำเป็น
ตัวอย่าง…

 • 考试结束的时间到了,我 [不得不+交] 考卷。
  kǎoshì jiéshù de shíjiān dàole, wǒ [bùdé bù jiāo] kǎojuàn.
  เวลาของการสอบสิ้นสุดลงแล้ว ฉัน [ไม่อาจจะไม่+ส่ง]กระดาษข้อสอบ
  (ฉันน่ะ ไม่ได้อยากส่งตอนนี้เล้ย…แต่หมดเวลาสอบแล้ว จำเป็นต้องส่ง )
 • 为了减肥,我 [不得不+运动]。
  wèile jiǎnféi, wǒ [bùdé bù +yùndòng].
  เพื่อ ลดความอ้วนแล้ว , ฉัน [ไม่อาจจะไม่+ออก]กำลังกาย
  (ฉัน ไม่ได้อยากออกกำลังกายเล้ย แต่ว่าฉันต้องการลดความอ้วน เลย จำเป็นต้องออกกำลังกาย)

得 děi ….ต้อง , จะต้อง , จักต้อง ,จำเป็นต้อง

1..แสดงถึงความจำเป็นต้องกระทำ

 • 我累了,得休息了。
  wǒ lèile, děi xiūxí le.
  ฉันเหนื่อยแล้ว ต้องหยุดพักผ่อนแล้วล่ะ
 • 我的手机丢了,得再买一个。
  wǒ de shǒujī diū le, děi zài mǎi yīgè.
  มือถือฉันหาย จำเป็นต้องซื้อใหม่อีกเครื่องหนี่ง

2. สิ่ง หรือ เรื่องราว ที่คนเรา ควรกระทำ

 • 做人得诚实。
  zuòrén děi chéngshí.
  จั้ว เยิ๋นร์ เต่ย เฉิงร์ สือร์
  เป็นคน จักต้อง ซื่อสัตย์จริงใจ
 • 人人都得遵守法律。
  rén rén dōu děi zūnshǒu fǎlǜ.
  เยิ๋นร์ เยิ๋นร์ โตว เต่ย จุน โส่วร์ ฝ่า ลวี่
  ทุกๆคนต่าง จักต้อง ปฎิบัติตามกฎหมาย

3. ในความเป็นจริง จะต้องกระทำ
พูดถึงเรื่องราวที่ต้องจัดการลำดับการการะทำก่อน

 • 明天是星期一,我们得上课。
  míngtiān shì xīngqí yī, wǒmen děi shàngkè.
  พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ พวกเรา จะต้อง เข้าเรียน
 • 下午我们得开会。
  xiàwǔ wǒmen děi kāihuì.
  ช่วงบ่าย พวกเรา จะต้อง ประชุม
 • 4.แสดงการ เสนอความคิดเห็น快迟到了,你得快一点儿。
  kuài chídàole, nǐ děi kuài yīdiǎn er.
  เกือบสายแล้วนะ , คุณ จะต้อง รีบๆหน่อย
 • 要下雨了,咱们得带上伞。
  yào xià yǔle, zánmen děi dài shàng sǎn.
  ฝนใกล้จะตกแล้ว, เรา จะต้อง พกร่มไปด้วย

5.  得+ตัวเลข …ประมาณ
(แสดงถึงจำนวนคร่าวๆโดยประมาณมักใช้แสดงเวลา และ ในด้านเงินทอง)

 • 从我家到学校开车得20 分钟。
  cóng wǒjiā dào xuéxiào kāichē děi 20 fēnzhōng.
  ขับรถ จากบ้านฉันถึงโรงเรียน ต้องใช้เวลาประมาณ ๒๐ นาที
 • 这个新书包得200 块钱。
  zhège xīn shūbāo děi 200 kuài qián.
  กระเป๋าหนังสือใบนี้ ต้องประมาณ ๒๐๐ บาท

6. คำปฎิเสธของ 得děi เต่ย… คือ 不用bùyòng ตามหลักผันเสียงต้องอ่านว่า ปู๋ ย่ง

A: 你明天上课吗?
A: nǐ míngtiān shàngkè ma ?
A: หนี่ หมิง เทียน สั้งร์ เข้อ มะ ?
A: พรุ่งนี้ คุณเข้าเรียนไหม ?

B: 明天上午得上课,下午不用。
B: míngtiān shàngwǔ děi shàngkè, xiàwǔ bùyòng.
B: หมิง เทียน สั้งร์ อู่ สั้งค์ เข้อ , เสี้ย.า อู่ ปู๋ ย่ง
B: พรุ่งนี้ช่วงเช้า ต้องเข้าเรียน , ช่วงบ่ายไม่ต้อง

บทสรุป

不得不 bùdé bù ปู้ เตอ ปู้
แปลว่า…..
ไม่อาจจะไม่ + กระทำ = ต้องกระทำ (ด้วยความจำเป็น)
หมายถึง…
เน้นว่า ตัวเราไม่อยากจะกระทำสิ่งนี้ แต่สภาพและเงื่อนไข บีบบังคับให้กระทำ ด้วยความจำเป็น

得 děi เต่ย….
แปลว่า….. ต้อง , จะต้อง , จักต้อง ,จำเป็นต้อง
หมายถึง….
๑..แสดงถึงความจำเป็นต้องกระทำ
๒.. สิ่ง หรือ เรื่องราว ที่คนเรา ควรกระทำ
๓.. ในความเป็นจริง จะต้องกระทำ
๔.. แสดงการ เสนอความคิดเห็น
๕… 得+ตัวเลข …ประมาณ
๖.. คำปฎิเสธของ 得děi เต่ย… คือ 不用bùyòng
………………………..
ด้วยความปารถนาดีจาก ครูจู ค่ะ
………………………..
อ้างอิง…汉语语法百项讲练

ติดตามได้ใน : ครูจู สอนภาษาจีนกลาง

ความแตกต่างระหว่าง 丰富, 富裕, 富有 และ 丰盛

Gunth Lpnm ใน Love Chinese

วันนี้มา “ปล่อยของ” อีกชุด (และจะทยอยปล่อยออกมาอีกเป็นระลอกๆ)

丰富、富裕、富有、丰盛 เป็นคำคุณศัพท์ (形容词) ทั้งหมด

หมายถึงอุดมสมบูรณ์, มั่งมี, มีเหลือมากพอ, เหลือกินเหลือใช้, ล้นเหลือ, ร่ำรวย, มีเงินมีทอง, ล่ำซำ ฯลฯ คำเหล่านี้ ถึงแม้จะมีความหมายคล้ายคลึง หรือใกล้เคียงกัน แต่ก็ใช้แทนกันไม่ได้ มาว่ากันทีละตัวเลย

1.丰富 [fēngfù] (อุดมสมบูรณ์) เน้น “ความอุดมสมบูรณ์” ในแง่มีเป็น “จำนวน” มาก และหลากหลาย “ประเภท” ใช้บรรยายได้ตั้งแต่ทรัพย์สินเงินทอง เนื้อหารายการ เนื้อหาหนังสือ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความคิด จินตนาการ อามรณ์ ความรู้สึก ฯลฯ เช่น

 • 丰富的经验
 • 知识非常丰富
 • 丰富多彩
 • 丰富的神话

คำตรงข้ามของ 丰富 [fēngfù] อุดมสมบูรณ์ คือ 缺乏 [quēfá] ขาดแคลน 、贫乏 [pínfá] ขาดแคลน  และ 匮乏 [kuìfá] ขาดแคลน

丰富 นอกจากเป็นคำคุณศัพท์ ยังเป็นคำกริยา (动词) ได้ด้วย เมื่อเป็นคำกริยาจะหมายถึง ทำให้ร่ำรวย, ทำให้อุดมสมบูรณ์, เพิ่มพูน เป็นต้น กรรมของกริยา 丰富 ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่นามธรรม (จับต้องไม่ได้) (แต่ก็ใช้กับสิ่งที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ด้วย) เช่น

 • 我想参加一些活动,丰富自己的经验。

2.富裕 [fùyù] (มั่งคั่งบริบูรณ์) เน้น “ความอุดมสมบูรณ์” ในแง่มีมาก มีเหลือกินเหลือใช้ ไม่ขาดแคลน หรือร่ำรวย มั่งคั่งบริบูรณ์นั่นเอง มักใช้บรรยายมาตรฐาน หรือระดับชีวิตความเป็นอยู่ เช่น

 • 富裕社会
 • 富裕生活

3.富有 [fùyǒu] (มั่งมี) เน้นความ “เป็นเจ้าของ”  หรือ “มี” วัตถุสิ่งของในปริมาณ หรือจำนวนมาก ใช้ได้ทั้งกับทรัพย์สินเงินทอง (จับต้องได้) และสิ่งที่เป็นนามธรรม สื่อความหมายในด้านบวก ทั้งนี้ 富有 นิยมใช้ในภาษาเขียนมากกว่า เช่น

 • 富有经验
 • 富有魅力
 • 富有生命力

คำตรงข้ามของ 富有 [fùyǒu] ความมั่งมี คือ 贫穷 [pínqióng] ความยากจน

富有ใช้เป็นคำกริยาได้ (เช่นเดียวกับ 丰富) หมายถึง “มีเป็นจำนวน หรือปริมาณมาก” ฯลฯ ทั้งนี้ กรรมของ 富有 โดยทั่วไปจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม (จับต้องไม่ได้) เช่น

 • 富有冒险精神
 • 富有民族特色
 • 富有的银行家

4.丰盛 [fēngshèng] (มากมายหลายอย่าง, มากมายหลากหลาย) ใช้เฉพาะกับสิ่งที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ และนิยม (หรือส่วนใหญ่) ใช้กับอาหารการกินเท่านั้น สื่อถึงการมีอาหารการกิน “มาก” และ “ดี” หรือ “อุดมสมบรูณ์” เช่น

 • 丰盛的酒宴

คำตรงข้ามของ 丰盛 [fēngshèng] อุดมสมบูรณ์ คือ 贫乏 [pínfá] ขาดแคลน

ลองดูตัวอย่างประโยคกัน

 • 这本书的内容非常丰富。(เนื้อหาหนังสือ)
 • 中国人正在富裕起来,购买力越来越高。(มาตรฐาน/ระดับชีวิตความเป็นอยู่)
 • 这家公司的老板很富有。(ทรัพย์สินเงินทอง)
 • 昨天的晚会非常丰盛。(อาหารการกิน)

ตัวอย่างประโยค และวลีั (เพิ่มเติม) จาก 百度

 • 中国有丰富  的自然资源。
 • 我们生活在一个富裕的社会中。
 • 你到底有多富有啊?
 • 丰盛的自助晚餐

โดย Gunth Lpnm ใน Love Chinese