Category Archives: เรียนภาษาจีน กับ pasajeen.com

ภาษาจีน 30 นิสัยที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ (改变你一生的30个关键习惯)

30 นิสัยที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ

改变你一生的30个关键习惯
30 นิสัยที่เป็นกุญแจสำคัญเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ

习惯1:先做重要的事情
นิสัยที่1 ทำงานที่สำคัญก่อน

习惯2:做事一定要专注
นิสัยที่2 ทำงานต้องมุ่งมั่น

习惯3:凡事都往好的方面想的奇力
นิสัยที่3 พลังมหัศจรรย์การมองทุกสิ่งในแง่ดี (มองโลกในแง่ดีเสมอ)

习惯4:养成独立自主的习惯
นิสัยที่4 ปลูกฝังนิสัยยืนด้วยลำแข้งตนเอง

习惯5:珍惜时间
นิสัยที่5 หวงแหนเวลา (ถนอมเวลา)

习惯6:重视金钱
นิสัยที่6 เห็นความสำคัญของเงินทอง

习惯7:从细节做起
นิสัยที่7 ทุกอย่างต้องเริ่มจากรายละเอียดเล็กน้อย

习惯8:决不抱怨
นิสัยที่8 อย่าบ่นและโทษผู้อื่นหรือโทษโชคชะตาเป็นอันขาด

习惯9:养成勇於负责的习惯
นิสัยที่9 ปลูกฝังนิสัยที่กล้ารับผิดชอบ

习惯10:养成善於思考的习惯
นิสัยที่10 ปลูกฝังนิสัยที่ชอบใช้ความคิด

习惯11:严谨细致的做事习惯
นิสัยที่11 นิสัยที่ทำงานอย่างละเอียดรอบคอบ

习惯12:想到就行动
นิสัยที่12 ถ้าคิดจะทำสิ่งใด จงลงมือทำทันที

习惯13:养成学习别人长处的习惯
นิสัยที่13 ปลูกฝังนิสัยเรียนรู้จากข้อดีของผู้อื่น

习惯14:把赞美他人放在第一位
นิสัยที่14 การยกย่องชมเชยผู้อื่นต้องมาก่อนเสมอ

习惯15:养成不怕犯错的习惯
นิสัยที่15 ปลูกฝังนิสัยที่ไม่กลัวความผิดพลาด

习惯16:养成每天自省五分钟的习惯
นิสัยที่16 ปลูกฝังนิสัยพิจารณาตัวเองวันละ 5 นาที

习惯17:养成慎言的习惯
นิสัยที่17ปลูกฝังนิสัยระมัดระวังในการพูด

习惯18:尊重他人
นิสัยที่18 เคารพและให้เกียรติผู้อื่นเสมอ

习惯19:养成自我克制的习惯 (克制 [kè zhì] ควบคุมบังคับ)
นิสัยที่19 ปลูกฝังนิสัยที่ควบคุมตังเอง

习惯20:在行动前设定目标
นิสัยที่20 ตั้งเป้าหมายก่อนปฏิบัติ

习惯21:积极主动的习惯
นิสัยที่21 นิสัยมานะบากบั่น

习惯22:想的到的就能做到
นิสัยที่22 เมื่อมีความฝัน ทุกอย่างเป็นจริงได้เสมอ

习惯23:微笑能改变你的生活
นิสัยที่23 การยิ้มสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้

习惯24:每天多学一点点
นิสัยที่24 เรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้เพิ่มขึ้นวันละเล็กวันละน้อย

习惯25:永远保持最佳仪表
นิสัยที่25 คงไว้ซึ่งบุคลิกภาพที่ดีที่สุดตลอดเวลา

习惯26:养成幽默的好习惯
นิสัยที่26 ปลูกฝังนิสัยมีอารมณ์ขัน

习惯27:不苛求完美
นิสัยที่27 ไม่เรียกร้องความสมบูรณ์แบบจนเกินไป

习惯28:突破思维定势 (突破 [tūpò] ทำลาย, 思维 [sīwéi] ความคิด, 定势 [dìngshì] กฎที่แน่นอน)
นิสัยที่28 แหวกกรอบแนวคิด ( คิดนอกกรอบ )

习惯29:积极倾听
นิสัยที่29 ให้ความสำคัญกับการรับฟัง

习惯30:每天多做一点
นิสัยที่30 ทำงานให้มากขึ้นทุกวัน

การออกเสียง 一 และ 不

การออกเสียง 一 และ 不

1. การออกเสียง 一[yī]  (ปกติเราจะออกเสียงคำนี้เป็นเสียงหนึ่ง)

1.1 การออกเสียง 一 [yī] เป็นเสียงหนึ่ง (第一声/阴平)

 • เมื่ออยู่เดี่ยวๆ  เช่น
  • 一 [yī]
 • เมื่อเป็นลำดับที่ (序数) เช่น
  • 第一 [dì yī]
 • เมื่ออยู่ท้ายประโยค  เช่น
  • 初一 [chū yī]
  • 统一 [tǒng yī]

1.2 การออกเสียง 一 [yí] เป็นเสียงสอง (第二声/阳平)

 • เมื่อวางอยู่หน้าเสียงสี่ (第四声/去声) เช่น
  • 一面 [yí miàn]
  • 一切 [yí qiè]
  • 一个 [yí gè]

1.3 การออกเสียง 一 [yì] เป็นเสียงสี่ (第四声/去声)

 • เมื่อวางอยู่หน้าเสียงหนึ่ง (第一声/阴平), เสียงสอง (第二声/阳平) และเสียงสาม (第三声/上声) เช่น
  • 一般 [yì bān]
  • 一时 [yì shí]
  • 一无所有 [yì wú suǒ yǒu]

1.4 การออกเสียง 一 [yi] เป็นเสียงเบา (轻声)

 • เมื่อวางอยู่ระหว่างคำกริยาซ้ำกันสองตัว เข่น
  • 说一说 [shuō yi shuō]
  • 学一学 [xué yi xué]
  • 看一看 [kàn yi kàn]
  • 找一找 [zhǎo yi zhǎo]

2. การออกเสียง 不 [bù] (ปกติเราจะออกเสียงนี้เป็นเสียงสี่)

2.1 ออกเสียง 不 [bù] เป็นเสียงสี่ (第四声/去声))

 • เมื่ออยู่เดี่ยวๆ  เช่น
  • 不 [bù] ไม่
 • เมื่อวางอยู่ท้ายประโยค เช่น
  • 可以说“不” [kě yǐ shuō bù]
 • เมื่อวางอยู่หน้าเสียงหนึ่ง (第一声/阴平), เสียงสอง (第二声/阳平) และเสียงสาม (第三声/上声) เช่น
  • 不甘 [bù gān] ไม่ยอม
  • 不行 [bù xíng] ไม่ไ้ด้
  • 不好 [bù hǎo] ไม่ดี

2.3  ออกเสียง 不 [bú] เป็นเสียงสอง (第二声/阳平)

 • เมื่อวางอยู่หน้าเสียงที่สี่ (第四声/去声) เข่น
  • 不对 [bú duì]
  • 不是  [búshì]
  • 不利 [bú lì]

2.4 ออกเสียง 不 [bu] เป็นเสียงเบา (轻声)

 • เมื่อวางอยู่ตรงกลางของสำนวน เช่น
  • 行不行 [xíng bu xíng]
  • 对不起 [duì bu qǐ]
  • 说不完 [shuō bu wán]
  • 走不动 [zǒu bu dòng]

การอ่านคำว่า 得 de,dé,děi ในภาษาจีน

得 ภาษาจีน

คำว่า 得 อ่านไ้ด้สามเสียง คือ de dé และ děi

1. 得 อ่านว่า de เมื่อวางอยู่หลังคำกริยาหรือคุณศัพท์ แสดงถึงความเป็นไปได้  ความสามารถที่จะกระทำได้ หรือบอกลักษณะ  เช่น

 • 吃得下chīdexià :  be able to eat.
 • 吃得上 chīdeshàng : can afford to eat; be in time for a meal; be able to get  a meal.
 • 种豆得豆 zhǒngdòudedòu :  you only get what you’ve put into.
 • 信得过 xìndeguò :  trustworthy.
 • 得意洋洋 deyìyángyáng :  elation; exaltation; jauntiness.

2. 得 อ่านว่า dé หมาย ถึง  ได้รับ (获取,接受), เหมาะสม, พอใจ ฯลฯ [to obtain; to get; to gain; to catch (a disease); proper; suitable; proud; contented; to allow; to permit; ready; finished] เช่น

 • 得到 dédào : get; obtain; gain; receive.
 • 得失 déshī : gain and loss, success and failure; advantages and disadvantages, merits and demerits.
 • 得益 déyì :  benefit; profit.
 • 得便 débiàn : when it’s convenient.
 • 心得 xīndé : what one has learned from work,study,etc..
 • 得法 défǎ : do sth. in the proper way; get the knack.
 • 得意  déyì :  proud of oneself; pleased with oneself; complacent.
 • 得胜 déshèng :  win a victory; triumph
 • 博得 bódé : win; gain.
 • 要不得 yàobude :  no good; intolerable.
 • 取得 qǔdé  : gain; acquire; obtain.

3. 得  อ่านว่า děi เมื่อทำหน้าที่เป็นกิริยา หมายถึง  จะต้อง ต้องการ จำเป็นต้อง (必须,须要) [得    děi    to have to; must; ought to; to need to] เช่น

 • 得注意 děi  zhù yì  :  你说话得注意点儿。 Nǐ  shuō huà děi  zhù yì  diǎnr。
 • 必得  bìděi :  must; have to.
 • 得上 děi shàng
 • 得去 děi qù   我得去看 医 生。Wǒ děi qù kàn yī shēnɡ。
 • 非得 fēiděi :  have got to; must.

อ่านต่อ เจาะลึกการใช้ 得 ในภาษาจีนแบบมืออาชีพ

การใช้คำ着(著) zhe, zhāo, zháo, zhuó

การใช้คำ 着

วันนี้เรามารู้จักกับ 着  แบบง่ายๆ กัน  คำว่า  着 มีด้วยกัน 4 เสียงคือ zhe, zhāo(ใช้น้อย), zháo และ zhuó

1.  着 zhe  ใช้เป็นกริยาช่วย อ่านว่า [zhe]  ใช้วางหลังคำกริยา เพื่อแสดงว่าเหตุการณ์นั้นกำลังดำเนินอยู่ หรือกำลังทำอะไรอยู่ มีโครงสร้างเป็น Verb+着 เช่น

 • 走着 เดินอยู่
 • 吃着 กินอยู่
 • 提着  หิ้ว (กำัลังหิ้วอยู่)
 • 开着  เปิดทิ้งเอาไว้ (ยังเปิดอยู่)
 • 帮着 ช่วยอยู่
 • 看着 ดูอยู่
 • 关着 ปิดอยู่
 • 站着 ยืนอยู่
 • 笑着 ยิ้ม (กำลังยิ้มอยู่)
 • 等着 รออยู่

2. 着  [zhāo]    (ใช้น้อย)

3. 着  [zháo] วางไว้หลังกริยาเหมือนกัน อ่าน [zháo] แสดงถึงการกระทำนั้นกำลังดำเนินอยู่หรือได้ดำเนินเสร็จสิ้นแล้ว

 • 他睡着了。   เขานอนหลับแล้ว
 • 他睡不着。  เขานอนไม่หลับ
 • 我找着了。 ฉันหาเจอแล้ว

หมายเหตุ: 着  zháo ยังสามารถใช้ในความหมายอื่นอีก เช่น 着火  ติดไฟ, 着急 ร้อนรนขึ้นมา 着迷 หลง, 着凉 โดนอากาศเย็น    เป็นต้น

4. 着    zhuó  มีหลายความหมาย เช่น  着装  zhuózhuāng สวมเสื้อผ้า, 着陆 zhuólù  ลงสู่พื้นดิน(เช่น เครื่องบิน) 着色 zhuósè ระบายสี  เป็นต้น

ตัวอย่างอื่นๆ

 • 电视机开着(zhe), 爸爸却睡着(zháo)了。 โทรทัศน์เปิดอยู่ แต่คุณพ่อกลับหลับไปแล้ว
 • 你怎么闭着(zhe)眼睛看啊? ทำไมเธอปิดตาดูหนังสือหล่ะ
 • 我听着(zhe)呢。ฉันกำลังฟังอยู่
 • 小心著(zháo)涼。 ระวังโดนอากาศเย็น

 

การใช้ 对不起 duìbùqǐ และ 不好意思 bùhǎoyìsi

ขอโทษ ภาษาจีน

ประโยค 对不起 duìbùqǐ  นั้นเข้าใจได้ง่ายที่สุด เพราะจะใช้เฉพาะในความหมายว่าขอโทษ(sorry)ในความหมายทั่วๆไป หรือเมื่อทำอะไรแล้วรู้สึกผิด  และถ้าเราเพิ่ม 真 (จริงๆ, really) หรือ 非常 (มากๆ, very) เข้าไปข้างหน้าเป็น 真对不起 และ 非常对不起 ก็จะเป็นการเพิ่มน้ำหนักของคำให้มากยิ่งขึ้น

 • 对不起,我做错了。
  duìbùqǐ, wǒ zuò cuòle.
  ขอโทษ ฉันทำผิดไปแล้ว
 • 老师,对不起 我 迟到 了。
  lǎoshī, duìbùqǐ wǒ chídàole.
  คุณครู ฉันขอโทษที่มาสาย

ส่วนคำว่า 不好意思 bùhǎoyìsi เป็นคำที่ใช้ในหลายความหมาย ถ้าเราไม่เข้าใจก็จะสับสนได้ เราสามารถเพิ่ม 真 หรือ 太 หน้าคำ   不好意思 เพื่อเพิ่มน้ำหนักให้กับคำได้

คำนี้มักใช้ในความหมายว่า

1. ขอโทษ ในความหมายทั่วๆไป ไม่ได้เน้นมาก (ในความหมายนี้ สามารถใช้ 对不起 แทนได้)

 • 不好意思,我做错了。
  bù hǎoyìsi, wǒ zuò cuòle.
  ขอโทษ ฉันทำผิดไปแล้ว
 • 不好意思,让你久等了。
  bù hǎoyìsi, ràng nǐ jiǔ děngle.
  ขอโทษที่ทำให้รอนาน

2. เกรงใจ เมื่อให้ช่วยหรือทำอะไรบางอย่าง

 • 不好意思,打扰您了。
  bù hǎoyìsi, dǎrǎo nínle.
  ขอโทษที่ต้องรบกวนคุณ
 • 不好意思,麻烦您一下。
  bù hǎoyìsi, máfan nín yīxià.
  ขอโทษ รบกวนคุณหน่อย
 • 谢谢,太不好意思了。
  xièxiè, tài bù hǎoyìsile.
  ขอบคุณ ต้องขอโทษจริงๆ

3. เขินอาย

 • 她被夸得不好意思了。
  tā bèi kuā dé bù hǎoyìsile.
  เธอถูกชมจนเขินแล้ว
 • 什么不好意思?她脸皮厚得很。
  shénme bù hǎoyìsi? tā liǎnpí hòu dé hěn.
  เขินอายอะไร? เธอหนังหน้าหนามาก

การใช้ 好 hǎo,hào

การใช้ 好

วันนี้เรามารู้จักกับคำว่า 好 กับหลากหลายคำอ่านและความหมายกัน

好 มีด้วยกันสองเสียงคือ hǎo และ hào

1. ใช้ในเสียงที่อ่านเป็นเสียงสามว่า 好 hǎo

1.1 ใช้ 好 hǎo ในความหมายว่า “มาก หรือ มากๆ” (ให้น้ำเสียงอุทาน) เช่นเดียวกับ 很 เช่น

 • 好久นานมาก
 • 好快 เร็วมาก
 • 好慢 ช้ามาก
 • 好多 มากมาย
 • 好爱你 รักเธอมาก
 • 好大声  เสียงดังมาก
 • 好讨厌你 เบื่อเธอมาก
 • 好想你  คิดถึงเธอมาก
 • 好害怕 น่ากลัวมาก
 • 好漂亮 สวยมาก
 • 好舒服  สบายมาก
 • 好半天  นานมาก

ตัวอย่างเช่น

 • 我好想你。
  Wǒ hǎo xiǎng nǐ.
  ฉันคิดถึงเธอมาก

1.2 ใช้ 好 hǎo ในความหมายว่า “ดี” หรือ “good”  เช่น

 • 好事 เรื่องดี
 • 好人 คนดี
 • 好心  ใจดี
 • 好感 ความรู้สึกที่ดี

ตัวอย่างเช่น

 • 你是个好人。
  Nǐ shì gè hǎo rén.
  เธอเป็นคนดี
 • 他的心情很好。
  Tā de xīnqíng hěn hǎo.
  เขาอารมณ์ดี

1.3 ใช้ 好 hǎo ในความหมายว่า “น่า”

 • 好听 hǎotīng น่าฟัง
 • 好看 hǎokàn น่าดู

1.4 ใช้ 好 hǎo เพื่อทักทาย ในความหมายว่า “สวัสดี”

 • 叔叔好!
  Shūshu hǎo!
  สวัสดีลุง!
 • 早上好!
  Zǎoshang hǎo!
  สวัสดีตอนเช้า

1.5 ใช้ 好 hǎo เพื่อสอบถาม ในความหมายว่า “好吗? ดีไหม? , 好不好?ดีหรือไม่ดี”

 • 晚上我们吃火锅,好吗?
  Wǎnshàng wǒmen chī huǒguō, hǎo ma?
  คืนนี้ไปกินหม้อไฟกัน ดีมั๊ย?
 • 我们一起去,好不好?
  Wǒmen yìqǐ qù, hǎo bu hǎo?
  พวกเราไปด้วยกัน ดีมั๊ย/ดีหรือไม่ดี?

1.6 ใช้ 好 hǎo ตอบรับคำถาม ในความหมายว่า “ได้เลย, โอเคร”

 • 好 / 好的 / 好啊 / 好吧。
  Hǎo / Hǎo de / Hǎo a / Hǎo ba
  ได้เลย , โอเคร

1.7 ใช้ 好 hǎo ในความหมายว่า “ง่าย”

 • 中文很好学。
  Zhōngwén hěn hàoxué.
  ภาษาจีนเรียนง่ายมาก
 • 这好办。
  Zhè hǎo bàn.
  อันนี้ทำง่าย

1.8 ใช้ 好 hǎo รวมกับคำอื่นเพื่อให้ได้ความหมายใหม่

 • 好吃 hǎochī อร่อย
 • 好闻 hǎowén กลิ่นหอม
 • 好吧  hǎoba  โอเค

1.9 ใช้ 好 hǎo ในความหมายว่า “เสร็จแล้ว, เรียบร้อยแล้ว” เช่น

 • 我们刚吃好晚饭。
  Wǒmen gāng chī hǎo wǎnfàn.
  พวกเราพึ่งจะทานอาหารเย็นเสร็จ
 • 这本书你看好了吗?
  Zhè běn shū nǐ kàn hǎo le ma?
  หนังสือเล่มนี้เธออ่านจบแล้วยัง

1.10 ใช้ 好 hǎo ในความหมายว่า “ทำให้ดี” เช่น

 • 学好中文很重要。
  Xuéhǎo zhōngwén hěn zhòngyào.
  เรียนภาษาจีนให้ดีเป็นสิ่งสำคัญมาก

1.11 ใช้ 好 hǎo ในความหมายว่า “ได้หรือยัง, ได้มั๊ย” ความหมายเหมือน 可以 (kěyǐ) เช่น

 • 我们好走了吗?
  Wǒmen hǎo zǒu le ma?
  พวกเราไปกันได้หรือยัง?
 • 这里好吸烟吗?
  Zhèli hǎo xīyān ma?
  ที่นี้สูบบุหรี่ได้มั๊ย?

1.12 ใช้ 好 hǎo ในความหมายว่า “เพื่อที่” เช่น

 • 说大点声,好让大家听到你。
  Shuō dà diǎn shēng, hǎo ràng dàjiā tīng dào nǐ.
  พูดเสียงดังหน่อย เพื่อที่ให้ทุกคนได้ยินเสียงของคุณ

2. ใช้ในเสียงที่ออกเป็นเสียงสี่ว่า  好  hào

ใช้ 好  hào ในความหมายว่า “ชอบ”

 • 好吃懒做 hào​chī​lǎn​zuò  ชอบกินแต่ขี้เกียจทำ
 • 好为人师 hào​wéi​rén​shī  ชอบทำตัวเป็นครูคนอื่น
 • 好事 hàoshì  ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้าน
 • 好客 hàokè  ต้อนรับแขกอย่างเอื้ออารี
 • 好色 hàosè เจ้าชู้

 

การใช้ 跟 กับ 和

การใช้ 跟 กับ 和

“跟” 与 “和” 用法上有什么区别?

คำ  跟 [gēn] และ 和 [hé] สองคำนี้มีความถี่ในการใช้บ่อยมาก  มีหลากหลายความหมาย  ขึ้นกับรูปประโยคและหน้าที่ในประโยคนั้น   มักทำให้เกิดความสับสนและไม่กระจ่าง วันนี้เรามาเรียนรู้สองคำนี้แบบง่ายๆ กันนะครับ

1. 跟 [gēn]

 • 跟 ถ้าใช้เป็นคำเชื่อม จะหมายถึง  “กับ”
 • 跟 ถ้าใช้เป็นนาม หมายถึง “ส้นเท้า” (和 ไม่มีความหมายนี้)
 • 跟 ถ้าใช้ในรูปกริยา ติดตาม หมายถึง “ตาม” (和 ไม่มีความหมายนี้)
 • 跟 ถ้าใช้ในรูปกริยา เกี่ยวข้องกับงานแต่ง จะหมายถึง “แต่งงาน” (和 ไม่มีความหมายนี้)

2. 和 [hé] คำนี้มีความหมายหลากหลายมาก ในที่นี้จะกล่าวถึงความหมาย “และ” กับ  “กับ” (งง เหมือนกัน)

 • ใช้ในรูป คำเชื่อม หมายถึง “และ”
 • ใ้้ช้ในรูป บุพบท หมายถึง “กับ”

跟 [gēn] และ 和 [hé] เมื่อใช้เป็นเชื่อม หรือบุพบท สามารถใช้แทนกันได้ ยกเว้นในความหมายว่า “ตาม” จะใช้แทนกันไม่ได้

ตัวอย่างเช่น

 • 我想跟你商量一件事。ฉันคิดจะปรึกษากับคุณเรื่องหนึ่ง
 • 我跟你。ฉันกับเธอ
 • 跟我学。เรียนกับฉัน
 • 跟你对话。สนทนากับคุณ
 • 吃饭和读书。รับประทานอาหารกับอ่านหนังสือ
 • 他们和我们签了合同。 ฉันกับพวกเขาเซ็นสัญญากัน

เรียนภาษาจีน : ตอนที่1 วีธีเรียนภาษาจีนให้ได้ดี

เรียนภาษาจีนต้องตั้งใจเรียน

ผมว่าเสน่ห์ของภาษาจีนอยู่ที่ ตัวอักษรจีน และการออกเสียง  อักษรจีนนั้นน่าหลงไหลคลั่งไคล้ เธอสวยงาม และมีชีวิตชีวา ไม่งั้นผมคงไม่หลงรักเธอหรอกครับ ผมแอบหลงรักเธอมาหลายปีแล้วครับ (แต่อย่าไปบอกแฟนผมนะครับเดียวงานเข้า) จนคิดว่าจะแต่งงานกับเธอให้ได้  แต่… เธออาจจะไม่ชอบหรือไม่อยากแต่งงานกับผมก็ได้ ถ้าผมไม่ขยันจีบ ขี้เกียจหรือไม่จริงใจกับเธอ(ฝึกภาษาจีนอย่างไม่ตั้งใจและต่อเนื่อง) ผมต้องแสดงให้เธอเห็นว่าผมรักเธอจริง (ตั้งใจเรียน)  ผมจะต้องรู้จักตัวเธอ(อักษรจีน) ให้ได้ทุกซอกทุกมุม แบบเห็นไส้เห็นพุงกันเลย ผมต้องบอกเธอให้ได้ว่า “ผมรักเธอมากที่สุดในโลก” ถ้าคุณอยากเก่งภาษาจีนล่ะก็ คุณต้องแสดงความจริงใจว่าชอบและรักเธอให้มากๆ(พูดให้ได้) ศึกษาในตัวเธอ(อักษรจีน)และนิสัย(การใช้งาน)ของเธอให้มากๆ นะครับ เคล็ด(ไม่)ลับ มีแค่นี้เอง  ผมจะขออาสาพาคุณไปให้รู้ัจักกับเธอ และขอเธอแต่งงานด้วยให้ได้ ถ้าคุณรักเธอจริงๆ “นั่นคือภารกิจของเรา คนรักอักษรจีน”

 • 学好中文要靠不断的练习。 เรียนภาษาจีนให้ชำนาญนั้นต้องอาศัยการเรียนและฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง (เข้าทำนองรักจริงหวังแต่ง -จะเกี่ยวกันมั๊ยเนี่ย)

การเรียนภาษาจีน ก็เหมือนกับการต่อจิ๊กซอร์ ถ้าคุณต่อเพียงแค่ไม่กี่ชิ้น คุณก็ไม่มีวันได้เห็นภาพของโลกอักษรจีน(สาวสวยหรือหนุ่มหล่อที่เต็มไปด้วย ความสวยงาม)  แล้วจะมาบอกว่าคุณ “รักฉัน(อักษรจีน)” ได้อย่างไรกัน 555