Category Archives: เรียนภาษาจีน กับ pasajeen.com

ศัพท์ภาษาจีน : รถไฮบริด Hybrid [混合动力汽车]

รถไฮบริด ภาษาจีน

เรามารู้จักกับรถยนต์ไฮบริดกันดีฝ่า….

รถยนต์ไฮบริด 混合动力汽车
รถยนต์ไฮบริด 混合动力汽车

新一代丰田普锐斯详解

 • 混合动力汽车 [hùnhé dònglì qìchē] รถไฮบริด (Hybrid)
 • 普锐斯 [Pǔruìsī] Prius
 • 丰田 [Fēngtián] Toyota
 • 丰田普锐斯 [Fēngtián Pǔruìsī] Toyota Prius
 • 混合 [hùnhé] Hybrid
 • 动力 [dònglì] กำลัง
 • 汽车 [qìchē] รถยนต์
 • 详解 [xiángjiě] อธิบายรายละเอียด

…ก่อนจากกันขอฝากข้อพระคัมภีร์สองข้อครับ

愚昧人不喜欢明白事理,只喜欢显露自己的心意
คนโง่ไม่เพลิดเพลินในความเข้าใจ แต่เพลิดเพลินในการแสดงความคิดเห็นของตนเท่านั้น

愚昧 [yúmèi] ไม่รู้, โง่เขลาProverbs 18:2
————————————
人口中的言语如同深水,智慧的泉源好像涌流的河水
คำปากของคนเราเป็นดั่งน้ำลึก น้ำพุแห่งปัญญาเหมือนลำธารน้ำเชี่ยวProverbs 18:4

ภาษาจีนที่ใช้พูดในห้องเรียน [教室用语]

ภาษาจีนที่ใช้ในห้องเรียน
 • 要专心学习 ต้องตั้งใจเรียน
 • 谁不专心听讲的 ใครไม่ตั้งใจเรียน
 • 可要被老师惩罚的 อาจจะต้องถูกครูลงโทษ
 • 要做听话的孩子 ต้องเป็นเด็กที่เชื่อฟัง
 • 我要给你满分 ฉันให้เธอคะแนนเต็ม (给满分 ให้คะแนนเต็ม)
 • 学习用具 (文具)อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
 • 要扣分 ต้องหักคะแนน
 • 你要认真听讲啊 เธอต้องตั้งใจฟังนะ
 • 课堂上。ในห้องเรียน
 • 在课堂上听老师的话。 ฟังครูพูดในห้องเรียน
 • 他在课堂上说汉语吗?เขาพูดภาษาจีนในห้องเรียนหรือเปล่า
 • 别说出来。 อย่าพูดออกมา
 • 上课 。เข้าเรียน
 • 请坐好,现在开始上课。นั่งให้เรียบร้อย ตอนนี้เริ่มเรียนกันได้แล้ว
 • 咱们上课吧。 พวกเราเข้าเรียนกันเถอะ
 • 准备上课。เตรียมเข้าเรียน
 • 同学们好。สวัสดีนักเรียนทุกคน
 • 同学们/老师们,早晨好/下午好。นักเรียน/คุณครู ,สวัสดี(ตอนเช้า)/สวัสดี(ตอนบ่าย)
 • 起立/请坐。ลุกขึ้น/นั่งลง
 • 今天谁值日? วันนี้เป็นหน้าที่ของใคร
 • 谁没来? ใครไม่มา
 • 今天谁没来? วันนี้ใครไม่มา
 • 今天我们讲学习新课。วันนี้เราเริ่มบทเรียนไม่กัน
 • 今天星期几? วันนี้วันอะไร
 • 今天的天气怎么样? อากาศวันนี้เป็นอย่างไร
 • 开始。เริ่มเรียน
 • 我们开始学新课。เราเริ่มบนเรียนใหม่กัน
 • 我们讲学新知识。เราจะเรียนความรู้ใหม่กัน
 • 咱们学些新单词/句子。 พวกเราเรียนศัพท์ใหม่/ประโยคใหม่
 • 咱们复习一下昨天学过的内容。พวกเราทบทวนเนื้อหาที่เรียนเมื่อวานหน่อย
 • 首先我们复习一下。ก่อนอื่นเราทบทวนกันก่อน
 • 能猜猜吗?เดาได้ไหม
 • 准备好了吗? พร้อมหรือยัง
 • 大家一起来。ทุกคนมาด้วยกัน
 • 大家一起读。ทุกคน อ่านด้วยกัน
 • 看我的卡片。ดูที่การ์ดของฉัน
 • 请坐端正。นั่งตัวตรง
 • 不许说话。ห้ามพูดกัน, ไม่อนุญาติให้พูดกัน
 • 请安静。อยู่เงียบๆ
 • 请看我的口型。ดูที่ปากของฉัน
 • 请迅速点。เร็วหน่อย
 • 请快点。เร็วหน่อย
 • 听懂了吗?  ฟังเข้าใจหรือยัง
 • 你能听懂我的话吗? เธอฟังที่ฉันพูดเข้าใจไหม
 • 听清楚了吗? ฟังชัดเจนหรือยัง
 • 请听。ฟัง
 • 造句。สร้างประโยค
 • 用下面的词语造句。ใช้คำด้านล่างสร้างประโยค
 • Please use this phrase to make a sentence. 请用这个短语造句。
 • Teacher taught us how to construct sentences. 老师教我们怎样造句。
 • Please listen to the tape recorder/ to the recording. 请听录音。
 • Listen carefully, please. 请仔细听。
 • Look carefully. 仔细看。
 • Please look at the blackboard/picture/ slide. 请看黑板/幻灯片。
 • Please answer my questions. 请回答我的问题。
 • Can you spell the word. . . . ? 你能拼读这个单词吗?
 • Spell the word. . . . , please. 请拼读这个单词。
 • Pay attention to your spelling/pronunciation. 注意你的拼写/发音。
 • Please say it again. 请再说一遍。
 • Come again? I didn’t hear what you said. 请再说一遍, 我没听见你刚才说的话.
 • Say after me, please. 请跟我说。
  Continue reading

ร้อยแซ่ของชาวจีน [百家姓]

ร้อยแซ่ของชาวจีน

百家姓 [bǎijiāxìng] เป็นหนังสือร้อยแซ่ของชาวจีน ถูกเขียนขึ้นในต้นราชวงศ์ซ่ง

提起中国姓氏,人们最熟悉的自然是 《百家姓》。 因为它与《三字经》、《幼学琼林》等,被列入旧时孩童的启蒙读物。 《百家姓》是一本关于中文姓氏的书,成书于北宋初(ในช่วงต้นราชวงศ์ซ่งภาคเหนือ)。原收集姓氏 411个(เริ่มแรกรวบรวมได้ทั้งหมด 411 แซ่) ,后增补到 504个(ภายหลังเพิ่มเป็น 504 แซ่) ,其中单姓 444个(มีอักษรตัวเดียว 444 แซ่) ,复姓 60个(มีอักษรมากกว่าหนึ่งตัว 66 แซ่) 。

Continue reading

เทศกาลลอยกระทง [水灯节]

ลอยกระทง ภาษาจีน

2011 年 11 月 10 日是泰国水灯节

วันลอยกระทงของทุกปีจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 10 พ.ย. 2011 ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูหนาว อากาศจึงเย็นสบาย และอยู่ในช่วงฤดูน้ำหลาก มีน้ำขี้นเต็มฝั่ง ทำให้เห็นสายน้ำอย่างชัดเจน อีกทั้งวันขึ้น 15 ค่ำ เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง ทำให้สามารถเห็นแม่น้ำที่มีแสงจันทร์ส่องกระทบลงมา เป็นภาพที่ดูงดงามเหมาะแก่การชมเป็นอย่างยิ่ง

ศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลลอยกระทง

 • 水灯节快乐 [shuǐdēngjié kuàilè] สุขสันต์เทศกาลลอยกระทง
 • 水灯节 [shuǐdēngjié] เทศกาลลอยกระทง
 • 来格通 [láigétōng] ลอยกระทง(ทับศัพท์)
 • 莲花 [liánhuā] ดอกบัว
 • 莲花灯 [liánhuādēng] กระทง
 • 水灯 [shuǐdēng] กระทง
 • 放水灯 [fàngshuǐdēng] ลอยกระทง
 • 天灯 [tiāndēng] โคมลอย
 • 放天灯 [fàngtiāndēng] ปล่อยโคมลอย
 • 舞蹈 [wǔdǎo] การเต้นรำ
 • 泰国舞蹈 [tàiguó wǔdǎo] รำวง, เต้นรำไทย
 • 民歌 [míngē] เพลงพื้นเมือง, เพลงลูกทุ่ง
 • 起源 [qǐyuán] ต้นตอ –> 水灯节的起源。ที่มาของวันลอยกระทง
 • 来源 [láiyuán] แหล่งที่มา แหล่งกำเนิด (ความหมายเดียวกับ 起源)
 • 于 [yú] จาก –>起源于… มีต้นตอจาก… , 毕业于… จบจาก…

 

4ขั้นตอนการคืนดีกับพระเจ้า [与神和好的步骤]

อธิฐานต่อพระเจ้า

4ขั้นตอนการคืนดีกับพระเจ้า [与神和好的步骤]

1. 第一步神的目的:平安和生命
ขั้นตอนที่ ๑ : วัตถุประสงค์ของพระเจ้า – สันติสุขและชีวิต

爱你,他要你拥有:平安和生命━ 是丰盛而永远的。
[Shén ài nǐ, tā yào nǐ yǒngyǒu: Píng’ān hé shēngmìng ━ shì fēngshèng ér yǒngyuǎn de] พระเจ้ารักคุณ พระองค์ประสงค์ให้คุณมีสันติสุขและชีวิตที่ครบบริบูรณ์และชั่วนิรันดร์

圣经说…[Shèngjīng shuō…] พระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า
我们既因信称义,就藉着我们的主耶稣基督得与神相和。罗马书5:1
[Wǒmen jì yīn xìn chēng yì, jiù jízhe wǒmen de zhǔ yēsū jīdū dé yǔ shén xiāng hé. Luómǎ shū 5:1] เพราะฉะนั้น เมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อแล้ว เราจึงอยู่อย่างสงบสุขเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา. (โรม 5:1)

神爱世人,甚至将他的独生子赐给他们,叫一切信他的,不至灭亡,反得永生。 约翰福音3:16
[Shénàishìrén, shènzhì jiāngtāde dúshēngzǐ cìgěitāmen, jiàoyīqièxìntāde, bùzhì mièwáng, fǎndé yǒngshēng. Yuēhàn fúyīn 3:16] “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้น จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)

我来了,是要叫人得生命,并且得的更丰盛。 约翰福音10:10
[Wǒláile, shìyàojiàoréndéshēngmìng, bìngqiědégèngfēngshèng. Yuēhàn fúyīn 10:10] (พระเยซูคริสต์ตรัสว่า) เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้ครบบริบูรณ์ คือ ชีวิตที่อิ่มเอม และมีความหมาย (ยอห์น 10:10)

神的计划是要我们现在就可以享有平安和丰盛的生命, 但为甚么大多数人都没有这种体验呢?
[Shéndejìhuà shì yàowǒmen xiànzài jiùkěyǐ xiǎngyǒu píng’ān hé fēngshèng de shēngmìng, dàn wéishènme dàduōshùrén dōuméiyǒu zhèzhǒngtǐyàn ne?] แผนการของพระเจ้าก็คือ ต้องการให้เรามีสันติสุข และชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ แต่ทำไมคนเป็นจำนวนมาก ยังไม่มีความรู้และประสบการณ์เช่นนี้ Continue reading

ประโยคภาษาจีนติดปากที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน [汉语常用口语]

ประโยคภาษาจีนติดปากที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

วันนี้เรามาเรียนรู้ประโยคภาษาจีนที่ใช่บ่อยๆ กันนะครับ ฝึกฝนวันละนิดวันละหน่อย แต่พยายามฝึกฝนทุกๆวัน เชื่อว่าภาษาจีนเราจะก้าวหน้าแน่นอน จากศัพท์ที่ยังไม่รู้ก็เริ่มรู้ จากประโยคที่ไม่รู้ก็เริ่มรู้ เห็นบ่อยเข้าก็กลายเป็นประโยคที่เราคุ้นเคย และนำไปใช้ได้ดังใจนึกทีเดียว

  • 笨蛋一个![bèndànyígè] คนงี่เง่า!
  • 闭嘴![bìzuǐ] หุบปาก
  • 表里不一 [biǎolǐ bùyī] ปากไม่ตรงกับใจ
  • 别催我![biécuīwǒ] อย่าเร่งฉัน
  • 别放在心上 [biéfangzàixīnshàng] ไม่ต้องเอามาใส่ใจ
  • 别害羞嘛 ! [biéhàixiūma] ไม่ต้องอายนะ
  • 别管他! [biéguǎntā] อย่าใส่ใจเขา
  • 别装了! [biézhuāngle] ไม่ต้องแสแสร้งแล้ว
  • 表里不一[biǎolǐbùyī] ปากไม่ตรงกับใจ
  • 别闹了! [biénàole] หยุดโวยวาย
  • 别想骗我![biéxiǎngpiànwǒ] อย่าได้คิดหลอกฉัน
  • 并不想 [bìngbùxiǎng] ไม่อยากทำ
  • 不错吧?[búcuòba] ไม่เลวใช่ไหม
  • 不会吧?[búhuìba] เป็นไปไม่ได้มั้ง
  • 不见不散 [bújiànbúsàn] ไม่พบไม่เลิกรา
  • 不见得 [bújiàndé] ไม่จำเป็นต้อง
  • 不客气 [búkèqì] ไม่ต้องเกรงใจ
  • 不难吃 [búnánchī] รสชาติไม่เลว
  • 不骗你![búpiànnǐ] ไม่ได้ล้อเล่นนะ!
  • 不用担心! [búyòngdānxīn] ไม่ต้องกังวล
  • 不用麻烦了[búyòngmáfanle] ไม่อยากยุ่งยากแล้ว
  • 不要脸! [búyàoliǎn] หน้าไม่อาย!
  • 不关我的事 [bùguānwǒdeshì] อย่ามายุ่งเรื่องของฉัน
  • 不许碰! [bùxǔpèng] อย่าแตะต้อง
  • 不一定啦! [bùyídìngla] ไม่แน่หรอก!
  • 吵死了![chǎosǐle] อึกทึกจะแย่ !
  • 常有的事![chángyǒudeshì] มากเรื่องจริงๆ
  • 猜猜看![cāicāikàn] เดาดูสิ!
  • 答对了 [dáduìle] ตอบถูกแล้ว
  • 打个折吧! [dǎgèzhéba] ลดราคาสักหน่อยนะ
  • 打扰了![dǎrǎole] รบกวนแล้ว
  • 得了吧![déliǎoba] เถอะน่า
  • 懂了吗? [dǒnglema] เข้าใจแล้วยัง
  • 对不起 [duìbuqǐ] ขอโทษ
  • 都是你害的![dōushìnǐhàide] ทั้งหมดเป็นความผิดคุณ
  • 放松一下![fangsōngyíxià] ผ่อนคลายสักหน่อย
  • 放心![fàngxīn] วางใจเถอะ!
  • 分手吧! [fēnshǒuba] เลิกกันเถอะ!
  • 改天吧! [gǎitiānba] วันอื่นเถิด
  • 干脆点![gāncuìdiǎn]  เอาตรงๆ,พูดตรงๆหน่อย,เด็ดขาดหน่อย
  • 干得好! [gàndehǎo] ทำได้ดี
  • 干嘛?[gànma] ทำไม,ทำอะไร
  • 够了![gòule] พอแล้ว!
  • 好饱![hǎobǎo] อิ่มมาก
  • 好可惜 [hǎokěxī] น่าเสียดาย
  • 很好玩的 [hěnhǎowánde] สนุกมากๆ
  • 好久不见 [hǎojiǔbújiàn] ไม่ได้เจอกันนาน
  • 很难说 [hěnnánshuō] พูดลำบาก
  • 不好说 [bùhǎoshuō] พูดลำบาก
  • 很恶心![hěněxin] น่าขยะแขยง
  • 还差得远呢! [háichàdéyuǎnne] ยังห่างชั้น
  • 好事成双 [hǎoshìchéngshuāng] โชคดีมักมาเป็นคู่
  • 很好玩的 [hěnhǎowánde] สนุกมากๆ
  • 花痴![huāchī] บ้ากาม,เจ้าชู้
  • 加油![jiāyóu] สู้ๆ

  Continue reading

ศัพท์ภาษาจีน : อักษรจีนมงคล

อักษรจีน มงคล ภาษาจีน
 • 勇 [yǒng] ความกล้าหาญ
 • 信 [xìn] เชื่อถือได้
 • 忠 [zhōng] ความภักดี, ซื่อสัตย์, เชื่อใจได้
 • 孝 [xiào] กตัญญู
 • 廉 [lián] สุจริต,ซื่อสัตย์
 • 耻(恥) [chǐ] ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ
 • 义 [yì] ความชอบธรรม
 • 爱 (愛) [ài] ความรัก
 • 智 [zhì] สติปัญญา
 • 礼 (禮) [lǐ] มรรยาท,พิธีรีตอง
 • 仁 [rén] คุณธรรม
 • 和 [hé] ปรองดอง
 • 平 [píng] ยุติธรรม, สงบ

 

เรียนภาษาจีน : ตอนที่6 “ศัพท์ภาษาจีนคือลูกกุญแจไขสู่โลกภาษาจีน”

ศัพท์ภาษาจีน

สวัสดีครับเพื่อนทุกๆ ท่าน ผมขอคารวะครับ หลังจากผ่าน ตอนที่5 “ตะลุยยุทธภพ” ก็มาถึง ตอนที่ 6 ผมอยากจะบอกสาเหตุที่เนื้อหาในเว็บ pasajeen.com ทำไมมีศัพท์ภาษาจีนเป็นจำนวนมาก นั่นก็เพราะว่า “ศัพท์ภาษาจีนก็คือลูกกุญแจไขสู่โลกภาษาจีน”  นั่นเอง และเพื่อไม่ให้การออกเสียงนั้นผิดเพี้ยนไป เราจึงกำกับเสียงที่อ่านโดยใช้พินอินเป็นหลักครับ นอกจากนี้การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน ก็ยังเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้รู้จักคุ้นเคยกับอักษรจีนคำใหม่ๆ เพิ่มเติมอีกด้วย

 • เรา pasajeen.com จะพยายามรวบรวมคำศัพท์ภาษาจีนให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำค้นหา และจะพยายามนำเสนอคำศัพท์ที่จำเป็นต่อการใช้งานให้ครอบคลุมให้ได้มากที่สุด
 • เรา pasajeen.com ต้องการให้ทุกคนที่สนใจเรียนภาษาจีน ได้เรียนรู้คำศํพท์ให้มากๆ เพื่อท่านจะได้ ฟังพูดอ่านเขียน ภาษาจีนจากต้นฉบับที่เป็นภาษาจีนให้ได้
 • ให้เราเรียนรู้โดยวิธีธรรมชาติ เหมือนกับสมัยที่เราเป็นเด็ก เรียนคำศัพท์ทีละคำ ฟังออกบ้างไม่ออกบ้าง จากนั้นก็เรียนร้อยเรียนเชื่อมคำศัพท์ต่างๆ เข้าหากันจนเป็นประโยค ทำให้อ่านเข้าใจ แล้วได้ยินได้ฟังบ่อยๆ ก็จะพูดได้เขียนได้เอง

หากท่านมีคำศัพท์กลุ่มใดที่อยากให้เราจัดหามาให้ ก็โพสเข้ามาได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจ เราจะพยายามทำให้ดีที่สุด นอกจากนี้เรายังทำการปรับปรุงคำศัพท์ที่มีอยู่แล้วและเพิ่มเติมคำศัพท์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนๆ อ่านพบจุดใดความหมายผิดเพี้ยนไป ก็ขอคำชี้แนะและโพสแจ้งให้เราทราบด้วย จักขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

และอย่างลืมติดตาม ศัพท์ภาษาจีน : เปิดโลกอักษรจีนเปิดโลกภาษาจีน ตอนที่1 [a-e] (ทั้งหมด 8 ตอน)

เรียนภาษาจีน : ตอนที่5 “ตะลุยยุทธภพ”

ตะลุยยุทธภพ

เรียนภาษาจีน : ตอนที่5 “ตะลุยยุทธภพ”

ต่อจาก ฉันจะคุยกับเธอ(อักษรจีน)ทุกวัน ตอนที่4 ก่อนที่เราจะออกเดินทางตะลุยยุทธภพ(บนโลกออนไลน์) กับเธอ(อักษรจีน) เราก็ต้องฝึกฝนศัพท์พื้นฐานให้มากๆ สร้างความคุ้นเคยกับเธอให้มากๆ ด้วยการ

 • ฟังมากๆ
 • อ่านมากๆ (พยายามอ่านออกเสียงให้ตัวเองได้ยิน)
 • พูดมากๆ
 • เขียนให้มากๆ
 • คิดถึงเธอ (อักษรจีน) ให้มากๆ
 • และที่สำคัญมากที่สุด ที่ขาดเสียมิได้ก็คือ “ความอดทนยืนหยัดในการเรียนรู้” ครับ ไม่มีเคล็ดลับอะไรมากไปกว่านี้อีกแล้ว ไม่ต้องไปหาว่า ทำอย่างไรถึงจะเก่งภาษาจีนอีกต่อไป

เราเชื่อว่าในไม่ช้า ภาษาจีนของคุณแข็งแรงขึ้นอย่างแน่นอน ยกเว้นแต่ คุณไม่ได้ตั้งใจพอ ไม่ได้รักจริงหวังแต่ง (อักษรจีน)  และสุดท้ายเราจะออกตะลุยยุทธภพได้ทุกที่ (บนโลกออนไลน์) อย่างไม่มีขอบเขต แสดงความยินดีด้วยครับ คุณทำได้ และทำได้ดีเสียด้วยซิ  …เดินไปด้วยกันกับเรา “เปิดโลกอักษรจีน เปิดโลกภาษาจีน กับ pasajeen.com” เราอยู่เคียงข้างคุณ

และอย่าลืมนำข้อมูลดีๆ มาแบ่งปันให้เพื่อนๆ ได้เรียนรู้ร่วมกันด้วยนะครับ

ศัพท์ภาษาจีน : อะไหล่รถยนต์ [汽车零件]

อะไหล่รถยนต์ ภาษาจีน

อยากรู้จักอะไหล่รถยนต์มากว่านี้ : https://www.techniccar.com/
ศัพท์ทั่วไป

 • 海绵 [hǎimián] ฟองน้ำ
 • 备件 [bèijiàn] อะไหล่
 • 零件 [língjiàn] อะไหล่
 • 汽车零件 [qìchēlíngjiàn] อะไหล่รถยนต์
 • 车身 [chēshēn] บอดี้รถ
 • 维修 [wéixiū] บำรุงรักษา
 • 护理 [hùlǐ] บำรุงรักษา
 • 螺母 [luómǔ] น๊อตตัวเมีย
 • 螺栓 [luóshuān] น๊อต
 • U型螺栓 [U xíngluóshuān] น๊อตตัว U
 • 平垫圈 [píngdiànquān] แหวนอีแปะ
 • 弹簧垫圈 [tánhuángdiànquān] แหวนสปริง
 • 螺丝 [luósī] สกรู
 • 螺丝钉 [luósīdīng] สกรู
 • 平头螺丝 [píngtóuluósī] สกรูหัวเรียบ, สกรูหัวเตเปอร์
 • 轴承油 [zhóuchéngyóu] จารบีลูกปืน
 • 油罐 [yóuguàn] แท้งน้ำมัน
 • 管夹 [guǎnjiā] เข็มขัดรัดท่อ
 • 束线带 [shùxiàndài] เข็มขัดรัดสายไฟ, เคเบิ้ลไทร์
 • 蒸馏水 [zhēngliúshuǐ] น้ำกลั่น ( 若电池液水平面低于最低水平面,可补充蒸溜水不适用于免保养“MaintenanceFee”电池。), 适用于 [shìyòngyú] ครอบคลุม
 • 电解液 [diànjiěyè] น้ำกรดเติมแบตเตอรี่ (electrolyte)
 • 补充水 [bǔchōngshuǐ] เติมน้ำเพิ่ม (普通蓄电池每月之内应补水一次)
 • 蓄电池 [xùdiànchí] หม้อแบตเตอรี่ที่เก็บไฟ
 • 油灰 [yóuhuī] สีโป๊ว

เครื่องมือช่างยนต์

 • 绝缘胶带,电工胶带 [juéyuánjiāodài,diàngōngjiāodài] เทปพันสายไฟ
 • 螺丝起子 [luósīqǐzi] ไขควง
 • 螺丝刀 [luósīdāo] ไขควง
 • 改锥 [gǎizhuī] ไขควง
 • 十字螺丝刀 [shízìluósīdāo] ไขควงปากแฉก
 • 一字螺丝刀 [yīzìluósīdāo] ไขควงปากแบน
 • 验电起子 [yàndiànqǐzi] ไขควงวัดไฟ
 • 老虎钳 [lǎohǔqián] คีมปากจิ้งจก
 • 鲤鱼钳 [lǐyúqián] คีมปากขยาย
 • 尖嘴钳 [jiānzuǐqián] คีมปากยาว
 • 剪钢丝钳 [jiǎngāngsīqián] คีมตัด
 • 斜口钳 [xiékǒuqián] คีมปากเฉียง, คีมตัดสายไฟ
 • 砂纸 [shāzhǐ] กระดาษทราย
 • 玻璃枪 [bōliqiāng] ปืนยิงซิลิโคน
 • 扳钳, 扳手 [bānqián, bānshǒu] ประแจ
 • 活动扳手 [huódòngbānshǒu] ประแจเลื่อน
 • 开口板手 [kāikǒubǎnshǒu] ประแจปากตาย
 • 双头呆扳手 [shuāngtóudāibǎnshǒu] ประแจปากตาย
 • 梅花板手,环形扳手 [méihuābǎnshǒu,huánxíngbānshǒu] ประแจแหวน
 • 开口梅花板手 [kāikǒuméihuābǎnshǒu] ประแจแหวนข้าง
 • 加长三叉扳手 [jiāchángsānchābānshǒu] ประแจตัว Y
 • 铬钒钢 [gèfángāng] โลหะโครมวานาเดี่ยม (chrome-vanadium steel)
 • T型扳手 [T xíngbānshǒu] ประแจบ๊อกซ์ตัว T
 • 滑行杆扳手 [huáxínggǎnbānshǒu] ด้ามเลื่อน
 • 万向接头镜面 [wànxiàngjiētóujìngmiàn] ข้องอ
 • 棘轮扳手 [jílúnbānshǒu] ด้ามฟรี
 • 棘轮式扭力扳手 [jílúnshìniǔlìbānshǒu] ประแจปอนด์ฟรี
 • 管子割刀 [guǎnzǐgēdāo] มีดตัดท่อแป๊บ
 • 螺丝攻 [luósīgōng] ดอกต๊าปเกลียว
 • 一字型丝攻扳手 [yízìxíngsīgōngbānshǒu] ด้ามต๊าปเกลียว
 • 套筒子 [tàotǒngzi] ลูกบ๊อกซ์
 • 加长型套筒扳手 [jiāchángxíngtàotǒng bānshǒu] ลูกบ๊อกซ์ยาว
 • 汽动套筒 [qìdòngtàotǒng] ลูกบ๊อกซ์ลม
 • 轮胎扳手 [lúntāibānshǒu] ประแจถอดล้อยางรถ
 • 轴承拉马 [zhóuchénglāmǎ] เครื่องมือดูดลูกปืน
 • 六角扳手 [liùjiǎobānshǒu] ประแจแอล
 • 游标卡尺 [yóubiāokǎchǐ] เวอร์เนีย
 • 注油枪 [zhùyóuqiāng] กระบอกอัดจารบี
 • 油灰刀 [yóu huī dāo] มีดโป๊วสี
 • 烙铁 [làotie] หัวแร้ง

ระบบเครื่องยนต์ อ่านเพิ่มเ่ติม

 • 发动机 [fādòngjī] เครื่องยนต์, มอเตอร์
 • 柴油发动机 [cháiyóufādòngjī] เครื่องยนต์ดีเซล
 • 汽油发动机 [qìyóufādòngjī] เครื่องยนต์เบนซิน
 • 汽车发动机 [qìchēfādòngjī] เครื่องยนต์ยานยนต์
 • 油封 [yóufēng] ซีล, ซีลกันน้ำมัน (oil seal)
 • 缸盖 ฝาสูบ (Cylinder Head)
 • 汽缸体 [qìgāngtǐ] เสื้อสูบ (cylinder body)
 • 汽缸 [qìgāng] กระบอกสูบ
 • 活塞 [huósāi] ลูกสูบ
 • 活塞环 [huósāihuán] แหวนลูกสูบ
 • 活塞连杆 [huósāiliángǎn] ก้านสูบ
 • 连杆轴瓦 [liángǎnzhóuwǎ] ชาพป์ก้าน (แบงริ่งก้านสูบ)
 • 气门 [qìmén] วาล์ว
 • 进气门 [jìnqìmén] วาล์วไอดี
 • 排气门 [páiqìmén] วาล์วไอเสีย
 • 进排气门 [jìnpáiqìmén] วาล์วไอดีไอเสีย
 • 排气歧管 ท่อร่วมไอเสีย (Exhaust Mainfold)
 • 排气歧管垫片 ปะเก็นท่อร่วมไอเสีย (Exhaust Mainfold Gasket)
 • 发动机缸体 บล๊อกเครื่องยนต์ (Engine Block)
 • 油底壳 แคล้งน้ำมันเครื่อง (Oil Pan)
 • 放油塞垫片 ปะเก็นน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง (Drain Bolt Crush Washer)
 • 油底壳垫片 [yóudǐkédiànpiàn] ปะเก็นก้นแคล้ง (Oil Pan Gasket)
 • 正时皮带驱动轮 [zhèngshípídàiqūdòng]lún] มู่เล่ขับสายพานราวลิ้น (Timing Belt Drive Pully)
 • 水泵垫片 [shuǐbèngdiànpiàn] ปะเก็นปั๊มน้ำ (Water Pump Gasket)
 • 水泵 [shuǐbèng] ปั๊มน้ำ (Water Pump)
 • 机油滤清器 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (Oil Filter)
 • 进气歧管垫片 ปะเก็นท่อร่วมไอดี (Intake Mainfold Gasket)
 • 凸轮轴轮 มู่เล่กระเดื่องวาล์ว (Camshaft Pully)
 • 传动带 [chuándòngdài] สายพานถ่ายทอดกำลัง
 • 润滑油 [rùnhuáyóu] น้ำมันหล่อลื่น, น้ำมันเครื่อง
 • 合成油 [héchéngyóu] น้ำมันสังเคราะห์
 • 半合成油 [bànhéchéngyóu] น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์
 • 全合成油 [quánhéchéngyóu] น้ำมันสังเคราะห์ 100%
 • 液压油 [yèyāyóu] น้ำมันไฮดรอลิก
 • 空气过滤器, 空气滤芯, 滤气器 [kōngqìguòlǜqì, kōngqìlǜxīn, lǜqìqì]ไส้กรองอากาศ
 • 滤油器 [lǜyóuqì] ใส้กรองน้ำมันเครื่อง –>滤[lǜ] กรอง, 油[yóu] น้ำมัน

ยี่ห้อน้ำมันเครื่อง

 • 泰国国家石油 [tàiguóguójiāshíyóu] PTT
 • 壳牌 [képái] SHELL
 • 美孚1号 [[Měifú1hào] Mobil 1

อ่านต่อ………………..