Category Archives: เรียนภาษาจีนจากพระคัมภีร์

ภาษาจีนกับพระคริสต์ : ลิ้นของคน [人的舌头]

ทุกอย่างออกมาจากใจ
 • 一个人的舌头, 几乎没有什么重量 , 却很少人能控制得了它。
  [yīgè rén de shétou, jīhū méiyǒu shé me zhòngliàng, què hěn shǎo rén néng kòngzhì déliǎo tā] ลิ้นของคนๆหนึ่ง แทบจะไม่มีอะไรหนักเลย แต่กลับมีน้อยคนนักที่สามารถควบคุมมันได้
 • 难道不知道一切进到口里的,是进到肚腹,然后排泄到外面去吗?
  [nándào bù zhīdào yīqiè jìn dào kǒu lǐ de, shì jìn dào dù fù, ránhòu páixiè dào wàimiàn qù ma?] ท่านยังไม่เข้าใจหรือว่า สิ่งใดๆซึ่งเข้าไปในปากก็ลงไปในท้อง แล้วก็ถ่ายออกลงส้วมไป
  但从口里出来的,是发自内心,才会使人污秽。Matthew 15:17-18
  [dàn cóng kǒu lǐ chūlái de, shì fā zì nèixīn, cái huì shǐ rén wūhuì] แต่สิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจ สิ่งนั้นแหละทำให้มนุษย์เป็นมลทิน
 • 要知心中事 , 但听口中言。
  [yào zhīxīn zhōng shì, dàn tīng kǒuzhōng yán] อยากรู้เรื่องในใจเขา ก็จงฟังสิ่งที่เขาพูดออกมา

ภาษาจีนกับพระคริสต์ : ทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากใจ

ทุกอย่างออกมาจากใจ

“ทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากใจ ไม่ได้อยู่ที่เนื้อหนังภายนอก”

这个法利赛人见耶稣吃饭之前不洗手,觉得奇怪。
Zhège fǎ lì sài rén jiàn yēsū chīfàn zhīqián bù xǐshǒu, juédé qíguài.
ฝ่ายคนฟาริสีเมื่อเห็นพระองค์มิได้ทรงล้างมือก่อนเสวยก็ประหลาดใจ

主对他说:“你们法利赛人把杯盘的外面洗净,但你们里面却充满了抢夺和邪恶。
Zhǔ duì tā shuō:“Nǐmen fǎ lì sài rén bǎ bēi pán de wàimiàn xǐ jìng, dàn nǐmen lǐmiàn què chōngmǎnle qiǎngduó hé xié’è.
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่า “เจ้าพวกฟาริสีย่อมชำระถ้วยชามภายนอก แต่ภายในของเจ้าเต็มไปด้วยความโลภและความชั่วร้าย

无知的人哪,那造外面的,不也造里面吗?
Wúzhī de rén nǎ, nà zào wàimiàn de, bù yě zào lǐmiàn ma?
คนโฉดเขลา ผู้ที่ได้สร้างภายนอกก็ได้สร้างภายในด้วยมิใช่หรือ

只要把里面的施舍出去,你们的一切就都洁净了。
Zhǐyào bǎ lǐmiàn de shīshě chūqù, nǐmen de yīqiè jiù dōu jiéjìngle.
แต่จงให้ทานตามซึ่งเจ้ามีอยู่ภายใน และดูเถิด สิ่งสารพัดก็บริสุทธิ์แก่เจ้าทั้งหลาย
路加福音 11: 38-41
Lù jiā fúyīn 11: 38-41
ลูกา 11: 38-41

充满了 [chōngmǎnle] เต็มไปด้วย
抢夺 [qiǎngduó] การแย่งชิง
邪恶 [xié’è] ความชั่วร้าย
施舍 [shīshě] บริจาค, ให้ทาน
————————————–
人若赚得全世界,却丧了自己,赔上自己,有什么益处呢?
[rénruòzhuàndequánshìjiè, quèsànglezìjǐ, péishàngzìjǐ, yǒushémeyìchune?] เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตน ผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร

路加福音九章25节。
Lù jiā fúyīn jiǔ zhāng 25 jié.
ลูกา 9:25

ภาษาจีนกับพระคริสต์ : ไม่มีใครเอาชนะความตายได้ [没有一个人是胜过死的]

ทุกอย่างออกมาจากใจ
没有一个人是胜过死的
ไม่มีใครเอาชนะความตายได้

“古今中外,除了这一位以外,没有一个人是胜过死的。
“Gǔjīn zhōngwài, chúle zhè yī wèi yǐwài, méiyǒu yīgè rén shì shèngguò sǐ de.”
ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน นอกจากคนผู้นี้แล้ว ไม่มีแม้แต่ผู้เดียวที่เอาชนะความตายได้

จากหนังสือ Hebrews 2:14-15 กล่าวว่า
孩子们既然同有血肉之体,他自己也照样成为血肉之体,为要借着死,消灭那掌握死权的魔鬼,并且要释放那些因为怕死而终身作奴仆的人。
เหตุฉะนั้นครั้นบุตรทั้งหลายมีส่วนในเนื้อและเลือดอยู่แล้ว พระองค์ก็ได้ทรงรับเนื้อและเลือดเหมือนกัน เพื่อโดยความตายพระองค์จะได้ทรงทำลายผู้นั้น ที่มีอำนาจแห่งความตาย คือพญามาร และจะได้ทรงช่วยเขาเหล่านั้นให้พ้นจาก การเป็นทาสชั่วชีวิต เพราะเหตุกลัวความตาย
————————————

希伯来书二章十四至十五节告诉我们,
ฮีบรู 2:14-15 บอกเราว่า,

祂不但胜过了死,祂还借着死,废除了那掌死权的,就是魔鬼。在这个宇宙当中掌死权的魔鬼,是神的对头。祂胜过了魔鬼,而且把它废掉。废掉它是为要释放我们这些人。圣经讲,我们这些人一生因为怕死,就成为一个被奴役的人,一生为奴,在恐惧之下生活。但这位主耶稣,祂胜过了死亡,是为要把我们从这个惧怕里释放出来,这实在是太好了!今天这位主耶稣,祂活过来之后,就成了一个无所不在的生命的灵。不要以为这是神话,这是一个事实。亲爱的朋友们,这个灵就是不能毁坏的生命,也是复活的生命。祂要带着这个生命进到你我的里面,成为我们的生命,好叫我们能够在这个会朽坏、受造的生命以外,得到另外一个不能毁坏的生命,也就是神的生命。今天这一个生命就等着你我来接受。

คำศัพท์

 • 希伯来书 [Xībóláishū] หนังสือฮิบรู
 • 祂 [tā] พระองค์, (God) in the third person form
 • 朽坏 [xiǔhuài] เสื่อมสลาย, decayed
 • 古今中外 [gǔjīnzhōngwài] ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน
 • 魔鬼 [mó​guǐ] พญามาร
 • 奴仆 [nú​pú​] ทาส
 • 释放 [shì​fàng] ปลดปล่อยให้เป็นอิสระ
 • 终身 [zhōng​shēn] ตลอดชีวิต

ภาษาจีนกับพระคริสต์ : ความเชื่อคืออะไร [什么是信?]

ความเชื่อ ภาษาจีน

“什么是信?”
“Shénme shì xìn?”
ความเชื่อคืออะไร

耶稣说:“我就是复活和生命;信我的人,虽然死了,也要活着。
Yēsū shuō:“Wǒ jiùshì fùhuó hé shēngmìng; xìn wǒ de rén, suīrán sǐle, yě yào huózhe.
พระเยซูตรัสกับเธอว่า “เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต ผู้ที่เชื่อในเรานั้น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีก
John 11:25

复活 [fùhuó] ฟื้นขึ้นมาใหม่, revive
敞开 [chǎngkāi] เปิดออก, to open wide
畏惧 [wèijù] หวาดกลัว, be afraid of

什么是信?信不是用你的头脑去相信一个东西,信就是打开你的心和你的灵,把这一位是复活生命的耶稣接受到你里面去。
你不需要用你的头脑去硬着要相信, “只要把你的心向这位耶稣敞开,把祂接受进来,这一个接受就是信。 你把祂接受进来,祂在你的里面就成为你的信心” 。

不但如此,祂进到你的里面,就把这个不能消除的生命也带到你的里面。所以,我们这些信主的人是满有盼望,满有把握的。
虽然,事情也发生在我们的身上,我们也有难处,我们也在肉身里面,这个物质的世界里面,我们也经历了这些死亡的东西。
但是,我们里面有了这个复活的生命,就无所畏惧。所以,耶稣说,“我是复活,我是生命,信入我的人,虽然死了,也必复活。”(约十一25)
————————-
人若喝我所赐的水,就永远不渴。我所赐的水要在他里面成为涌流的泉源,直涌到永生
Rén ruò hē wǒ suǒ cì de shuǐ, jiù yǒngyuǎn bù kě. Wǒ suǒ cì de shuǐ yào zài tā lǐmiàn chéngwéi yǒngliú de quányuán, zhí yǒng dào yǒngshēng
แต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลย แต่น้ำซึ่งเราจะให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์”

约翰福音四章十四节
Yuēhàn fúyīn sì zhāng shísì jié
————————
耶稣听见了,就说:“健康的人不需要医生,有病的人才需要,
Yēsū tīngjiànle, jiù shuō:“Jiànkāng de rén bù xūyào yīshēng, yǒu bìng de réncái xūyào,
เมื่อพระเยซูทรงทราบดังนั้นแล้ว ก็ตรัสกับพวกเขาว่า “คนปกติไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บป่วยต้องการหมอ

Matthew 9:12
————————

การกล่าวคำขอบคุณภาษาจีน 谢, 谢谢 หรือ 感谢

คำขอบคุณ ภาษาจีน

คำขอบคุณในภาษาจีน 谢, 谢谢 หรือ 感谢

ถ้าใครได้เคยคบหาเป็นเพื่อนกับคนจีน หรือมีเพื่อนเป็นคนจีน (จริงๆ) จะรู้ หรือสังเกตว่าคนจีนไม่นิยมพูดคำว่า “ขอบคุณ”, “ขอบใจ” หรือ “谢谢” บ่อยๆ เพราะคนจีนถือว่า ถ้าเป็นเพื่อนกันแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องเกรงใจ หรือรักษามารยาทกันมากนัก (แต่คนจีนรุ่นใหม่กลับนิยมพูดคำว่า “谢谢” เพราะได้รับอิทธิพลตามวัฒนธรรมตะวันตกนั่นเอง)

คำว่า “ขอบใจ”, “ขอบคุณ” หรือ “ขอบพระคุณ” ฯลฯ ในภาษาจีนที่เราคุ้นเคยกันดี คือคำว่า “谢”、”谢谢” และ “感谢”
Love Chinese ตอนนี้จะมาทำความเข้าใจ (เพิ่มขึ้นนิดนึง) ในวิธีการใช้คำเหล่านี้กัน

 • “谢谢” [xièxiè] ใช้เมื่อแสดงการขอบใจ (ขอบคุณ) ด้วย “คำพูด” หรือ “วาจา” มักใช้เป็นคำพูด หรือการพูดตามมารยาท แต่จะไม่ใช้ในการบอกเล่า (หรือบรรยาย) เพื่อแสดงการขอบใจ (ขอบคุณ) เหมือนคำว่า “谢” หรือ “感谢”
 • “谢” [x] จะใช้ในการบอกเล่า (หรือบรรยาย) เพื่อแสดงการขอบใจ (ขอบคุณ) เป็นส่วนใหญ่
 • “感谢” [gǎnxiè] นอกจากใช้แสดงการขอบใจ (ขอบคุณ) ด้วย “คำพูด” หรือ “วาจา” แล้ว (เหมือน “谢谢”) ยังใช้ในกรณีของ “การให้ของขวัญ” หรือ “พฤติกรรม การกระทำ” ต่างๆ (เช่น การให้ความช่วยเหลือ, สนับสนุน) เพื่อแสดงการขอบใจ (ขอบคุณ) ได้ด้วย นอกจากนั้น “感谢” ยังใช้ในการบอกเล่า (หรือบรรยาย) เพื่อแสดงการขอบใจ (ขอบคุณ) เช่นเดียวกับคำว่า “谢” ได้ด้วย Continue reading

如鹰展翅上腾 [ดั่งนกอินทรีย์กระพือปีกทะยานสู่ท้องฟ้า]

เรียนภาษาจีนจากเพลง

但那等候耶和华的,必从新得力
dàn nà děnghòu yēhéhuá de, bì cóngxīn délì
แต่​คน​ที่​วางใจ​พระ​ยะโฮวา​จะ​กลับ​มี​เรี่ยว​แรง​อีก

他们必如鹰展翅上腾,他们奔跑却不困倦,
tāmen bìrú yīng zhǎnchì shàng téng, tāmen bēnpǎo què bùkùnjuàn,
พวก​เขา​จะ​เป็น​เหมือน​นก​อินทรี​ที่​กาง​ปีก​บิน​ขึ้น​ไป พวก​เขา​จ​ะ​วิ่ง​โดย​ไม่​เหน็ด​เหนื่อย

行走却不疲乏 -以赛亚40:31
xíngzǒu què bù pífá -yǐ sài yà 40:31
และ​จะ​เดิน​โดย​ไม่​เมื่อย​ล้า -อิสยาห์ 40:31

เนื้อเพลง

神已听见我的呼求
shén yǐ tīngjiàn wǒ de hū qiú
พระเจ้าได้ยินเสียงเรียกร้องของฉัน

他也明白我的渴望
tā yě míngbái wǒ de kěwàng
พระองค์ทรงเข้าใจความปรารถนาของฉันด้วย

放下重担脱去一切缠累
fàngxià zhòngdàn tuō qù yīqiè chán lèi
ปล่อยวางภาระที่หนักอึ้งที่ผูกมัดเราไป

恢复神造我的荣美形象(2x)永在的神创造万物的主
huīfù shén zào wǒ de róng měi xíngxiàng (2x) yǒng zài de shén chuàngzào wànwù de zhǔ
ฟื้นฟูภาพลักษณ์ที่รุ่งโรจน์และสวยงามที่พระเจ้าทรงสร้างฉัน (2x) พระเจ้านิรันดร์ผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง

他的智慧无法测度
tā de zhìhuì wúfǎ cèduó
ปัญญาของพระองค์นับไม่ถ้วน

疲乏的 他赐能力
pífá de tā cì nénglì
ผู้เหน็ดเหนื่อย พระองค์ประทานกำลัง

软弱的 他加力量
ruǎnruò de tā jiā lìliàng
ผู้อ่อนแอ พระองค์ทรงประทานกำลัง

等候耶和华必从新得力# 如鹰展翅上腾
děnghòu yēhéhuá bì cóngxīn délì# rú yīng zhǎnchì shàng téng
คน​ที่​วางใจ​พระ​ยะโฮวา​จะ​กลับ​มี​เรี่ยว​แรง​อีก # เหมือนนกอินทรีที่โผบินไป

翱翔在神的国度里
áoxiáng zài shén deguó dùlǐ
ทะยานในอาณาจักรของพระเจ้า

飞越所有艰难和风暴
fēiyuè suǒyǒu jiānnán hé fēngbào
บินข้ามความทุกข์ยากและพายุทั้งมวล

单单注视你荣耀宝座如鹰展翅上腾
dāndān zhùshì nǐ róngyào bǎozuò rú yīng zhǎnchì shàng téng
เพียงเฝ้าดูบัลลังก์อันรุ่งโรจน์ของคุณ ทะยานเหมือนนกอินทรี

翱翔在神的国度里
áoxiáng zài shén de guódù
โฉบบินในอาณาจักรพระเจ้า

领受圣灵恩膏和大能
lǐngshòu shènglíng ēn gāo hé dà néng
รับการเจิมด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์

活出美好自由的风采
huó chū měihǎo zìyóu de fēngcǎi
ใช้ชีวิตอย่างสวยงามและฟรีสไตล์

คำศัพท์

 • 鹰 [yīng] นกอินทรีย์
 • 展翅 [zhǎnchì] กางปีก
 • 腾 [téng] ลอย, กระโดด
 • 腾空 [téngkōng] ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า
 • 渴望 [kěwàng] กระหาย, ปรารถนา
 • 恢复 [huīfù] ฟื้นฟู
 • 测度 [cèduó] ประมาณการ, วัด
 • 疲乏 [pífá] เหน็ดเหนื่อย
 • 赐 [cì] ประทาน ให้ความกรุณา
 • 他赐能力 [tācì nénglì] พระองค์ประทานกำลัง
 • 耶和华 [yēhéhuá] พระ​ยะโฮวา
 • 翱翔 [áoxiáng] โฉบบิน
 • 飞越 [fēiyuè] บินข้าม
 • 艰难 [jiānnán] ลำบาก
 • 风暴 [fēngbào] พายุ
 • 单单 [dāndān] มีเพียง
 • 注视 [zhùshì] จ้องดู
 • 荣耀 [róngyào] เกียรติยศ, พระสิริ
 • 宝座 [bǎozuò] บัลลังก์, ครองสิริราชสมบัติ
 • 领受 [lǐngshòu] ได้รับ
 • 圣灵 [shènglíng] พระวิญญาณบริสุทธิ์
 • 恩膏 [ēngāo] เจิม
 • 风采 [fēngcǎi] ท่าทางที่สง่างาม
 • 国度 [guód] อาณาจักร,  ประเทศ
 • 圣灵 [shèng​líng] พระวิญญาณบริสุทธิ์
 • 大能 [dà​néng​] ทรงพลัง, ฤทธิ์เดช
 • 风采 [fēngcǎi] ท่าทางสง่างาม