Category Archives: ฝึกฟังและพูดภาษาจีน

ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน [汉语常用口语]

ครูกำลังสอนหนังสือ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน 汉语常用口语

 • 你好 [nĭhăo] สวัสดี
 • 吃饭了吗? [chīfàn le ma] กินข้าวยัง?
 • 我很饿 [wǒhěnè] ฉันหิวจัง
 • 我也是 [wǒyěshì] ฉันก็ด้วย
 • 最近怎么样 [zuìjìn zěnme yàng] ช่วงนี้เป็นไงบ้าง
 • 你呢 [nĭne] เธอล่ะ
 • 我们走吧 [wǒmen zǒu ba] ไปกันเถอะ
 • 打扰了![dǎrǎole] รบกวนแล้ว
 • 谢谢 [xièxie] ขอบคุณ
 • 不用谢 [búyòng xiè] ไม่ต้องขอบคุณ
 • 得了吧![déliǎoba] พอได้แล้ว(เลิกพูดได้แล้ว)
 • 算了吧 [suànleb] พอเถอะ(เลิกพูดเถอะ)
 • 哪儿跟哪儿呀  [nǎr​gēn​nǎr ya] ใช่ที่ไหนกันเล่า
 • 谁跟谁呀 [Shéi gēn shéi ya] คนกันเอง(ไม่ต้องเกรงใจ)
 • 笑话 [xiào​hua] ตลกละ อย่ามาอำ
 • 什么呀! [shénme ya!] ที่ไหนล่ะ
 • 好什么呀! [Hǎo shénme ya!] ดีซะที่ไหนล่ะ
 • 懂了吗? [dǒnglema] เข้าใจแล้วยัง
 • 对不起 [duìbuqǐ] ขอโทษ
 • 不好意思 [bùhǎo yìsi] ขอโทษ
 • 可以吗 [kěyǐ ma] ได้ไหม
 • 天知道 [tiānzhīdào] ใครจะไปรู้หล่ะ
 • 没关系 [méiguānxi] ไม่เป็นไร
 • 我无所谓 [wǒwúsuǒwèi] ฉันได้หมด
 • 好的 [hăo de] ได้
 • 笨蛋一个![bèndànyígè] คนงี่เง่า!
 • 为什么 wèi [shénme] เพราะอะไร
 • 明白了 [míng bai le] เข้าใจแล้ว
 • 我忘了 [wǒ wàng le] ฉันลืมแล้ว
 • 闭嘴![bìzuǐ] หุบปาก
 • 没有 [méiyǒu] ไม่มี
 • 小心点 [xiǎoxīndiǎn] ระวังหน่อย
 • 表里不一 [biǎolǐ bùyī] ปากไม่ตรงกับใจ
 • 别催我![biécuīwǒ] อย่าเร่งฉัน
 • 别放在心上 [biéfangzàixīnshàng] ไม่ต้องเอามาใส่ใจ
 • 别害羞嘛 ! [biéhàixiūma] ไม่ต้องอายนะ
 • 别管他! [biéguǎntā] อย่าใส่ใจเขา
 • 别装了! [biézhuāngle] ไม่ต้องแสแสร้งแล้ว
 • 表里不一[biǎolǐbùyī] ปากไม่ตรงกับใจ
 • 别闹了! [biénàole] หยุดโวยวาย
 • 别想骗我![biéxiǎngpiànwǒ] อย่าได้คิดหลอกฉัน
 • 并不想 [bìngbùxiǎng] ไม่อยากทำ
 • 不错吧?[búcuòba] ไม่เลวใช่ไหม
 • 不会吧?[búhuìba] เป็นไปไม่ได้มั้ง
 • 不见不散 [bújiànbúsàn] ไม่พบไม่เลิกรา
 • 不见得 [bújiàndé] ไม่จำเป็นต้อง
 • 不客气 [búkèqì] ไม่ต้องเกรงใจ
 • 不难吃 [búnánchī] รสชาติไม่เลว
 • 不骗你![búpiànnǐ] ไม่ได้ล้อเล่นนะ!
 • 不用担心! [búyòngdānxīn] ไม่ต้องกังวล
 • 不用麻烦了[búyòngmáfanle] ไม่อยากยุ่งยากแล้ว
 • 不要脸! [búyàoliǎn] หน้าไม่อาย!
 • 不关我的事 [bùguānwǒdeshì] อย่ามายุ่งเรื่องของฉัน
 • 不可能 [bùkěnéng] เป็นไปไม่ได้
 • 再见 [zàijiàn] ลาก่อน

เด็กกำลังเรียนออนไลน์ ผ่านแลบท็อปคอมพิวเตอร์

Continue reading

ประโยคภาษาจีนพื้นฐานเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน [汉语初级]

พูดภาษาจีนพื้นฐานในชีวิตประจำวัน

ประโยคภาษาจีนพื้นฐานเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน

 1. 你好! [nǐ hǎo] ! สวัสดี
 2. 今天天气很好 [jīntiān tiānqì hěn hǎo] วันนี้อากาศดีมาก
 3. 早上好 [zǎo shàng hǎo] สวัสดีตอนเช้า
 4. 晚上好 [wǎn shàng hǎo] สวัสดีตอนเย็น
 5. 晚安 [wǎn ān] ราตรีสวัสดิ์
 6. 再见 [zài jiàn]  ลาก่อน
 7. 好梦 [hǎo mèng] ฝันดีนะ
 8. 祝你好运 [zhù nǐ hǎoyùn] ขอให้คุณโชคดี
 9. 你好吗? [nǐ hǎo ma ?] คุณสบายดีมั๊ย?
 10. 我很好 [wǒ hěn hǎo] ฉันสบายดี
 11. 今天怎么样  [jīntiān zěnme yàng] วันนี้เป็นไงบ้าง
 12. 你吃了吗? [nǐ chī le ma ?] คุณทานข้าวหรือยัง?
 13. 你吃饭了吗? [nǐ chīfànle ma?] คุณทานข้าวแล้วหรือยัง?
 14. 吃了 [chī le]  กินแล้ว
 15. 我饿了。[wǒ è le] ฉันหิวแล้ว
 16. 你呢 [nǐ ne] แล้วคุณล่ะ
 17. 吃饱了吗?[chī bǎole ma?]  กินอิ่มหรือยัง?
 18. 你喜欢吃什么? [nǐ xǐhuan chī shénme?] คุณชอบทานอะไร?
 19. 欢迎 [huān yíng] ยินดีต้อนรับ
 20. 我很高兴认识你 [wǒ hěn gāoxìng rènshi nǐ] ยินดีที่ได้รู้จัก
 21. 你叫什么名字? [nǐ jiào shénme míngzì?] คุณชื่ออะไร
 22. 我叫 [Name], 你呢? [wǒ jiào [Name], nǐ ne ?] ฉันชื่อ [Name] แล้วคุณล่ะ?
 23. 怎么称呼? [zěn me chēng hū ?]  คุณชื่ออะไร
 24. 请问您贵姓? [qǐng wèn nín guì xìng ?]  ฉันขอถามนามสกุลคุณได้ไหม?
 25. 你做什么样的工作? [nǐ zuò shén me yàng de gōng zuò ?] คุณทำงานแบบไหน?
 26. 你干什么? [nǐ gànshénme?] คุณทำอะไร?
 27. 累不累 [lèi bù lèi]  เหนื่อยไหม
 28. 我累死了 [wǒ lèi sǐ le] ฉันเหนื่อยจะตายแล้ว
 29. 其实我很累 [qíshí wǒ hěn lèi] ที่จริงฉันเหนื่อยมาก
 30. 我该怎么办?[wǒgāi zěnme bàn?]  ฉันควรทำอย่างไร?
 31. 我不干了 [wǒ bù gān le] ฉันไม่ทำแล้ว
 32. 你习惯了吗? [nǐ xíguànle ma?]  คุณชินแล้วหรือยัง?
 33. 你家在哪里? [nǐ jiā zài nǎlǐ?]  บ้านคุณอยู่ที่ไหน?
 34. 你会讲中文吗? [nǐ huì jiǎng zhōngwén ma?] คุณพูดภาษาจีนได้ไหม? (ภ.พูด)
 35. 你会说中文吗? [nǐ huì shuō zhōngwén ma?] คุณพูดภาษาจีนได้ไหม?
 36. 我不会说中文 [wǒ bù huì shuō zhōng wén] ฉันพูดภาษาจีนไม่ได้
 37. 中文太难 [zhōngwén tài nán] ภาษาจีนยากมาก
 38. 中文不难 [zhōngwén bù nán] ภาษาจีนไม่ยากเท่าไหร่
 39. 我会说一点中文 [wǒ huì shuō yī diǎn zhōng wén] ฉันพูดภาษาจีนได้นิดหน่อย
 40. 我也是这样。[wǒ yěshì zhèyàng]  ฉันก็เหมือนกัน
 41. 你会说英语吗? [nǐ huì shuō yīng yǔ ma ?]  คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม?
 42. 请说慢一点 [qǐng shuō màn yī diǎn] รบกวนพูดช้าๆหน่อย
 43. 请写下来 [qǐng xiě xià lái] รบกวนเขียนให้หน่อย
 44. 请你再说一遍好吗? [qǐng nǐ zài shuō yī biàn hǎo ma ?] รบกวนพูดอีกครั้งได้ไหม?
 45. 你家有几口人 / 我家有几个人? [nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén? / wǒjiā yǒu jǐ gèrén]  บ้านคุณมีกี่คน?
 46. 我家有四个人。[wǒ jiā yǒu sì ge rén]  บ้านฉันมี4คน
 47. 你有兄弟姐妹吗? [nǐ yǒu xiōngdì jiěmèi ma?] คุณมีพี่น้องไหม?
 48. 谢谢 [xiè xie] ขอบคุณ
 49. 不客气 [bù kè qì] ไม่ต้องเกรจใจ
 50. 请问 [qǐng wèn] ขอถามหน่อย?
 51. 你可以帮我妈? [nǐ kěyǐ bāng wǒ mā?] คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม
 52. 你多大?[nǐ duōdà?] คุณอายุเท่าไหร่?
 53. 抱歉 [bào qiàn] ขอโทษ
 54. 对不起 [duì bù qǐ] กล่าวขอโทษเมื่อกระทำผิดจริงๆ
 55. 没关系 [méi guān xì] ไม่เป็นไร
 56. 不好意思 [bù hǎo yì si] กล่าวขอโทษเมื่อกระทำผิด, ขอความช่วยเหลือ
 57. 请原谅  [qǐng yuánliàng] ขอโปรดให้อภัย
 58. 我想哭 [wǒ xiǎng kū] ฉันอยากร้องไห้
 59. 回头见 [huí tóu jiàn] แล้วพบกันใหม่
 60. 祝您有个美好的一天! [zhù nín yǒu gè měi hǎo de yī tiān ! ขอให้เป็นวันที่ดี!
 61. 周末愉快 [zhōu mò yú kuài]  ขอให้สนุกกับวันหยุด
 62. 保持联系 [bǎo chí lián xì]  ติดต่อกัน
 63. 一路顺风 [yí lù shùn fēng] ขอให้เดินทางปลอดภัย
 64. 我们走吧. [wǒmen zǒu ba] พวกเราไปกันเถอะ
 65. 你可以跟我们去 [nǐ kěyǐ gēn wǒmen qù] คุณสามารถไปพร้อมกับพวกเราได้
 66. 慢走 [màn zǒu] ค่อยๆเดิน, ระวังด้วย
 67. 小心点  [xiǎoxīn diǎn] ระมัดระวังหน่อย
 68. 我明白了 [wǒ míngbáile] ฉันเข้าใจแล้ว
 69. 我不明白 [wǒ bù míng bái] ฉันไม่เข้าใจ
 70. 我不知道 [wǒ bù zhī dào] ฉันไม่รู้
 71. 我知道 [wǒ zhī dào] ฉันรู้
 72. 怪不得 [guàibùdé] มิน่าล่ะ
 73. 你是哪儿国人?[nǐ shì nǎ’er guórén?] คุณเป็นคนชาติไหน?
 74. .我是泰国人. [wǒ shì tàiguó rén] ฉันเป็นคนไทย
 75. 入口 [rù kǒu] ทางเข้า
 76. 出口 ]chū kǒu] ทางออก
 77. 紧急出口 [jǐn jí chū kǒu] ทางออกฉุกเฉิน
 78. 推 [tuī] พลัก
 79. 拉 [lā] ดึง
 80. 厕所 [cè suǒ]  ห้องน้ำ
 81. 请问,厕所在哪里? [qǐng wèn , cèsuǒ zài nǎ lǐ ?] ขอโทษค่ะ/ครับ, ห้องน้ำอยู่ไหนคะ/ครับ?
 82. 空的 [kōng de] ว่าง
 83. 禁止吸烟 [jìn zhǐ xī yān] ห้ามสูบบุหรี่
 84. 打折 [dǎ zhé] ส่วนลด
 85. 促销 [cù xiāo] ราคาโปรโมชั่น
 86. 买一送一 [mǎi yī sòng yī] ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง
 87. 好了吗 [hǎole ma] ดีหรือยัง ,เสร็จหรือยัง
 88. 对 [duì] ใช่
 89. 不 [bù] ไม่
 90. 不对 [bùduì] ไม่ถูกต้อง
 91. 对不对 [duìbùduì] ใช่หรือไม่, ถูกหรือไม่ถูกต้อง
 92. 不是 [bùshì] ไม่ใช่
 93. 我不是中国人。 [wǒ bùshì zhōngguó rén] ฉันไม่ใช่คนจีน
 94. 你是曼谷人吗? [nǐ shì màngǔ rén ma] คุณเป็นคนกรุงเทพใช่ไหม?
 95. 也许吧 [yě xǔ ba] อาจจะ
 96. 你要买什么? [nǐ yāomǎi shénme?] คุณต้องการซื้ออะไร
 97. 多少? [duō shǎo ?] เท่าไหร่? (ราคา)
 98. 太贵了 [tài guì le] แพงเกินไปแล้ว
 99. 便宜点 [pián yi diǎn] ลดราคาหน่อยได้ไหม
 100. 你是本地人吗? [nǐ shì běn dì rén ma ?] คุณเป็นคนในพื้นที่หรือเป่า?
 101. 我从…来 [wǒ cóng … lái] ฉันมาจาก…
 102. 你经常来这吗? [nǐ jīng cháng lái zhè ma] คุณมาที่นี่บ่อยไหม?
 103. 我会想念你的 [wǒ huì xiǎng niàn nǐ de] ฉันคงคิดถึงคุณ
 104. 我想你 [wǒxiǎngnǐ] ฉันคิดถึงเธอ
 105. 你怎么认为? [nǐ zěnme rènwéi?] คุณคิดว่าอย่างไร
 106. 我爱你 [wǒ ài nǐ] ฉันรักเธอ
 107. 你很可爱  [nǐ hěn kě’ài] คุณน่ารักจัง
 108. 你的电话号码是多少?[nǐ de diànhuà hàomǎ shì duōshǎo?] เบอร์โทรศัพท์ของคุณคืออะไร?
 109. 你有女朋友了吗? [nǐ yǒu nǚ péngyǒule ma?] คุณมีแฟน(หญิง)หรือยัง?
 110. 你结婚了吗? [nǐ jiéhūnle ma?] คุณแต่งงานแล้วหรือยัง?
 111. 我结婚了 [wǒ jiéhūn le] ฉันแต่งงานแล้ว
 112. 真可惜! [zhēn kěxí!]  เสียดาย จริงๆ
 113. 他很帅 [tā hěn shuài] เขาหล่อมาก
 114. 真的吗? [zhēn de ma?] จริงๆเหรอ?
 115. 谁告诉你的 [shuí gàosu nǐ de] ใครบอกคุณกัน
 116. 别管我 [bié guǎn wǒ] อย่ามายุ่งกับฉัน
 117. 没问题 [méi wèntí] ไม่มีปัญหา
 118. 救命啊! [jiù mìng a] ช่วยฉันด้วย!
 119. 停下 [tíng xià] หยุด
 120. 生日快乐 [shēng rì kuài lè] สุขสันต์วันเกิด
 121. 恭喜 [gōng xǐ] แสดงความยินดีด้วย
 122. 我们去图书馆巴。 [wǒmen qù túshū guǎn ba] พวกเราไปห้องสมุดกันเถอะ
 123. 这个用中文怎么说? [zhè gè yòng zhōng wén zěn me shuō] อันนี้ภาษาจีนพูดว่าอย่างไร?
 124. 这个字怎么发声? [zhège zì zěnme fā shēng?] อักษรตัวนี้ออกเสียงอย่างไร?
 125. 什么意思? [shén me yì si]  หมายความว่าอย่างไร?
 126. 这句话是什么意思? [zhè jù huà shì shénme yìsi?] คำพูดประโยคนี้หมายความว่าอย่างไร?
 127. 叫警察 [jiào jǐng chá] เรียกตำรวจ
 128. 糟糕了 [zāogāole] แย่แล้ว
 129. 好搞笑 [hǎo gǎo xiào] ตลกมาก
 130. 等一下 [děng yī xià] รอสักครู่
 131. 别走 [bié zǒu] อย่าเพิ่งไป
 132. 我找不到 [wǒ zhǎo bù dào] ฉันหาไม่เจอ
 133. 结账,谢谢  [jié zhàng , xiè xie] เก็บเงินด้วย ขอบคุณ
 134. 我要… [wǒ yào] ฉันต้องการ…
 135. 一瓶啤酒 [yī píng pí jiǔ] เบียร์1ขวด
 136. 一杯咖啡 [yī bēi kā fēi] กาแฟน1แก้ว
 137. 一瓶水 [yī píng shuǐ] น้ำ1แก้ว
 138. 现在几点了? [xiànzài jǐ diǎnle?]  ตอนนี้กี่โมงแล้ว
 139. 现在下午一点。[xiànzài xiàwǔ yīdiǎn]  ตอนนี้บ่ายโมงตรง
 140. 什么时候?[shénme shíhou?] เมื่อไหร่? (ช่วงเวลา)
 141. 明天可以吗? [míngtiān kěyǐ ma?] พรุ่งนี้ได้ไหม?
 142. 你几点上课? [Nǐ jǐ diǎn shàngkè?] เธอเข้าเรียนกี่โมง
 143. 什么时候上课 [shénme shíhòu shàngkè]  เข้าเรียนเวลาไหน
 144. 我不想上课. [wǒ bùxiǎng shàngkè] ฉันไม่อยากเข้าเรียน
 145. 你一星期上几次课 [nǐ yī xīngqí shàng jǐ cì kè] สัปดาห์หนึ่งคุณเรียนกี่ครั้ง
  一个星期两次 [yīgè xīngqí liǎng cì] เรียนสัปดาห์ละ2ครั้ง
 146. 下课了 [xiàkè le] เลิกเรียนแล้ว
 147. 学中文很有意思 [xué zhōngwén hěn yǒuyìsi] เรียนภาษาจีนสนุกมาก
 148. 那本书很有意思 [nà běn shū hěn yǒuyìsi] หนังสือเล่มนั้นน่าสนใจมาก
 149. 等一下 [děng yīxià] รอหน่อย
 150. 麻烦你了[máfan nǐle]  ต้องรบกวนคุณแล้ว
 151. 我回来了 [wǒ huíláile] ฉันกลับมาแล้ว
 152. 我赶时间 [wǒ gǎn shíjiān] ฉันกำลังรีบ (赶 [gǎn] รีบ)
 153. 你赶不赶时间?[nǐ gǎn bu gǎn shíjiān?] คุณรีบหรือเปล่า?
 154. 我要赶车 [wǒ yào gǎnchē] ฉันต้องรีบไปขึ้นรถ
 155. 没时间了 [méi shíjiānle] ไม่มีเวลาแล้ว
 156. 快点吧 [kuài diǎn ba] เร็วๆหน่อย
 157. 车来了 [chē láile] รถมาแล้ว
 158. 怎么回事?[zěnme huí shì?]  เกิดอะไรขึ้น
 159. 你有钱吗? [nǐ yǒu qián ma?]  คุณมีเงินไหม?
 160. 你怎么办?[nǐ zěnme bàn] คุณจะทำอย่างไร?
 161. 我不同意 [wǒ bù tóngyì] ฉันไม่เห็นด้วย
 162. 当然 [dāngrán] แน่นอน
 163. 你确定吗?  [nǐ quèdìng ma?] คุณน่ใจไหม?
 164. 你有什么事? [nǐ yǒu shé me shì?]  คุณมีธุระอะไร?
 165. 你会开车吗? [nǐ huì kāichē ma?] คุณขับรถเป็นไหม
 166. 这里是什么地方? [zhèlǐ shì shénme dìfāng?] ที่นี่คือที่ไหน?
 167. 对不起,我迟到了 [duì bu qǐ, wǒ chídào le] ขอโทษ ที่ฉันมาสาย
 168. 抱歉我迟到了 [bàoqiàn wǒ chídàole] ขอโทษ ที่ฉันมาสาย
 169. 他很生气 [tā hěn shēngqì] เขาโกรธมากแล้ว
 170. 冷静点 / 冷静下来 / 保持冷静 [lěngjìng diǎn/ lěngjìng xiàlái/ bǎochí lěngjìng] ใจเย็นๆ

 

การใช้ 是…的 ในภาษาจีน

การใช้ 是…的

การใช้ประโยคภาษาจีนในรูปแบบ 是…的

การใช้ 是…的  เมื่อต้องการเน้น เช่น

 • 我是五年前认识她的。(เน้นเวลา)
  [Wǒ shì wǔ nián qián rènshí tā de.] ฉันรู้จักเธอเมื่อห้าปีที่แล้ว
 • 他们是昨天来的。(เน้นเวลา)
  [Tāmen shì zuótiān lái de.] พวกเขามาเมื่อวานนี้
 • 我是来学中文的。(เน้นวัตถุประสงค์)
  [Wǒ shì lái xué Zhōngwén de.] ฉันมาเรียนภาษาจีน
 • 她是2021年毕业的。(เน้นเวลา)
  [Tā shì 2021 nián bìyè de] เธอสำเร็จการศึกษาในปี 2021
 • 我们是去年搬的家。(เน้นเวลา)
  [Wǒmen shì qùnián bān de jiā .] พวกเราย้ายบ้านเมื่อปีที่แล้ว
 • 我们是坐飞机去日本的。(เน้นวิธีการ)
  [Wǒmen shì zuò fēijī qù rìběn de.] พวกเราไปญี่ปุ่นโดยเครื่องบิน
 • 我是在日本上的中学。(เน้นสถานที่)
  [Wǒ shì zài rìběn shàng de zhōngxué .] ฉันเรียนหนังสือที่ประเทศญี่ปุ่น
 • 我是在报纸看到的。(เน้นสถานที่)
  [Wǒ shì zài bàozhǐ kàn dào de.] ฉันเห็นในหนังสือพิมพ์

การใช้ 是…的  ในรูปประโยคคำถาม เช่น

 • 你们是怎么来的? (เน้นวิธี)
  [Nǐmen shì zěnme lái de?] พวกเธอมายังไงเนี่ย?
 • 这个菜是怎么做的?
  [Zhège cài shì zěnme zuò de?] อาหารนี้ทำอย่างไร?
 • 他们是昨天来的吗?(ใช้คู่กับ 吗)
  [Tāmen shì zuótiān lái de ma?] พวกเขามาเมื่อวานนี้ใช่ไหม?
 • 你是在公园里看到他的吗?
  [Nǐ shì zài gōngyuán lǐ kàn dào tā de ma?] คุณเห็นเขาในสวนสาธารณะใช่ไหม?

การใช้ 是…的  ในรูปประโยคปฎิเสธ เช่น

 • 我不是坐飞机去香港的。
  [Wǒ bùshì zuò fēijī qù xiānggǎng de.] ฉันไม่ได้นั่งเครื่องไปฮ่องกง
 • 这件事情不是你告诉我的。
  [Zhè jiàn shìqíng bùshì nǐ gàosu wǒ de.] เรื่องนี้ไม่ใช่เธอที่บอกฉัน

เมื่อ 是…的 อยู่ในรูปประโยคคำถามและปฎิเสธในเวลาเดียวกัน

 • 你是不是刚到的?
  [Nǐ shì bùshì gāng dào de?] คุณพึ่งมาถึงใช่หรือไม่?

เมื่อ 是…的 อยู่ในรุป  是…的 + กรรม(สิ่งของเท่านั้น) เช่น

 • 他是用钢笔写的信。
  [Tā shì yòng gāngbǐ xiě de xìn] เขาเขียนจดหมายด้วยปากกา
 • 我是在食堂吃的饭。
  [Wǒ shì zài shítáng chī de fàn.] ฉันทานอาหารในโรงอาหาร

*** 是 สามารถละเว้นได้ โดยความหมายไม่เปลี่ยน เช่น

 • 我们在上美国识的。
  [Wǒmen zài měiguó rènshi de.] พวกเรารู้จักกันที่อเมริกา
 • 我在报纸看到的。
  [Wǒ zài bàozhǐ kàn dào de.] ฉันเห็นในหนังสือพิมพ์

ศัพท์ภาษาจีน รายการอาหารไทยอร่อยๆ

รายการอาหาร ภาษาจีน

ศัพท์ภาษาจีน อาหารอร่อยๆ

 • 美食 [měishí] อาหารรสเลิศ
 • 凉拌海鲜 [liángbàn hǎixiān] ยำทะเล
 • 凉拌海鲜大杂烩 [liángbàn hǎixiān dàzáhuì] ยำทะเลรวมมิตร (大杂烩 dà​zá​huì ผสมกัน)
 • 我等不及了[děngbùjíle] ฉันรอไม่ไหวแล้ว
 • 猪脚饭 [zhūjiǎofàn] ข้าวขาหมู
 • 卤猪脚 [lǔzhūjiǎo] ขาหมูพะโล้
 • 没有腥味 [méiyǒu xīngwèi] ไม่มีกลิ่นคาว
 • 石斑鱼粥 [shíbānyú zhōu] ข้าวต้มปลาเก๋า
 • 冬阴石斑鱼头汤  [dōngyīn shíbānyútóutāng] ต้มยำหัวปลา(เก๋า)
 • 涮肉 [shuànròu] ลวกจิ้ม
 • 豆瓣酱 [dòubànjiàng] เต้าเจี้ยว
 • 冬阴石斑鱼汤 [dōngyīn shíbānyútāng] ต้มยำปลาเก๋า

 

ภาษาจีน intrend : ศัพท์เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ [自然灾害]

ภาษาจีน ภัยธรรมชาติ

ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

 • 灾害 [zāihài] ภัยพิบัติ
 • 自然灾害 [zìrán zāihài] ภัยธรรมชาติ
 • 人为灾害 [rénwéi zāihài] ภัยที่เกิดจากมนุษย์
 • 灾害现场 [zāihài xiànchǎng] สถานที่เกิดภัยพิบัติ
 • 干旱,旱灾 [gānhàn, hànzāi] ภัยแล้ง
 • 水灾, 洪灾 [shuǐzāi, hóngzāi] ภัยน้ำท่วม
 • 山洪 [shānhóng] ภัยจากน้ำป่า
 • 火灾 [huǒzāi] อัคคีภัย
 • 地震 [dìzhèn] แผ่นดินไหว
 • 塌方 [tāfāng] ดินถล่ม
 • 泥石流 [níshíliú] โคลนถล่ม
 • 救援队 [jiù​yuán​duì] หน่วยกู้ภัย
 • 搜救队 [sōujiùduì] ทีมค้นหาและช่วยเหลือ
 • 灾民 [zāimín] ผู้ประสบภัย
 • 遇难者 [yù​nàn​zhě] ผู้ประสบภัย
 • 遇难者遗体 [yùnànzhě yítǐ] ศพผู้ประสบภัย
 • 失踪 [shīzōng] สูญหาย
 • 幸存者 xìngcúnzhě ผู้รอดชีวิต
 • 冰雹 [bīngbáo]  ลูกเห็บ
 • 雪崩 [xuěbēng] หิมะถล่ม
 • 暴风雨 [bàofēngyǔ] พายุฝน (rainstorm)
 • 雷暴 [léi​bào​] พายุฝนฟ้าคะนอง
 • 闪电 [shǎndiàn] ฟ้าแลบ
 • 雷击 [léijí] ฟ้าผ่า
 • 被雷电击中 [bèi léidiànjī​zhòng] ถูกฟ้าผ่า
 • 沙尘暴 [shāchénbào] พายุทราย
 • 飓风 [jùfēng] พายุเฮอร์ริเคน
 • 龙卷风 [lóngjuǎnfēng] พายุทอร์นาโด
 • 台风 [táifēng] พายุไต้ฝุ่น
 • 风暴潮 [fēngbàocháo] คลื่นพายุ
 • 海啸 [hǎixiào] สึนามิ
 • 水龙卷 [shuǐlóngjuǎn] พายุงวงช้าง
 • 火山爆发 [huǒshān bàofā] ภูเขาไฟระเบิด
 • 森林火灾 [sēnlín huǒzāi] ไฟป่า
 • 捐款 [juānkuǎn] บริจาคเงิน (donate money)
 • 捐助 [juānzhù] บริจาคสิ่งของช่วยเหลือ

อ่านเพิ่มเติม : ดินฟ้าอากาศ

ติดตามได้ใน : ภาษาจีน intrend

ภาษาจีนที่ทะเล ไปทะเลกันเถอะ 我们去海边吧

เที่ยวทะเล ภาษาจีน

ศัพท์ภาษาจีนที่ชายหาดทะเล

 • 沙滩 / 海滩 / 海边 [shā​tān / hăitān / hǎibiān] ชายหาด
 • 在海滩上 [zài hăi tān shàng] บนชายหาด
 • 沙子 [shā zi] ทราย
 • 沙地 [shā​dì] พื้นทราย
 • 去海边玩 [qù hǎibiān wán] ไปเที่ยวทะเล
 • 去海边旅游 [qù hǎibiān lǚyóu] ไปเที่ยวทะเล
 • 在海滩旁玩沙子 [zài hǎitānpáng wánshāzi]  เล่นทรายริมชายหาด
 • 在沙滩上玩沙子 [zài shātānshàng wánshāzi] เล่นทรายที่ชายหาด
 • 在海边建沙堡 [zài hǎibiān jiànshābǎo] สร้างปราสาททรายริมทะเล
 • 洁白的沙滩 [jiébái de shātān] หาดทรายขาว
 • 波浪 [bō làng] คลื่น
 • 涨潮 [zhăng cháo] น้ำขึ้นสูง
 • 冲浪板 [chōng làng băn] กระดานโต้คลื่น
 • 日落 [rì luò] พระอาทิตย์ตก
 • 日出 [rìchū] พระอาทิตย์ขึ้น
 • 海滩躺椅 [hǎitān tǎngyǐ]  เก้าอี้ชายหาด
 • 沙滩玩具 [shātān wánjù] ของเล่นชายหาด
 • 沙滩球 [shā tān qiú] ลูกบอลชายหาด
 • 沙滩排球 [shā​tān​pái​qiú] วอลเลย์บอลชายหาด
 • 太阳伞 [tàiyáng sǎn] ร่มกันแดด
 • 海滩裤 [hǎitān kù] กางเกงชายหาด
 • 海鲜大餐 [hǎixiān dàcān] อาหารทะเล
 • 调味料 [tiáowèi liào]  เครื่องปรุงรส (调料)
 • 火焰舞表演 [huǒyànwǔ biǎoyǎn] การแสดงรำกระบองไฟ
 • 海军 [hǎijūn] ทหารเรือ
 • 海洋 [hǎiyáng] มหาสมุทร (ocean)
 • 海关 [hǎiguān] ศุลกากร
 • 芭东海滩 [bādōng hǎitān] หาดป่าตอง
 • 普吉岛 [pǔjí dǎo] เกาะภูเก็ต

สัตว์ทะเล

 • 锤头鲨 [chuítóushā] ฉลามหัวค้อน
 • 大白鲨 [dàbáishā] ฉลามขาว
 • 电鳗 [diànmán] ปลาไหลไฟฟ้า
 • 鲸鱼 [jīngyú] ปลาวาฬ
 • 金枪鱼 [jīnqiāngyú] ทูน่า
 • 螃蟹 [pángxiè] ปู
 • 害虫 [hàichóng] แมงดา
 • 海牛 [hǎiniú] พะยูน
 • 儒艮 [rúgěn] พะยูน
 • 海豹 [hǎibào] แมวน้ำ
 • 海龟 [hǎiguī] เต่าทะเล
 • 海象 [hǎixiàng] วอลรัส
 • 海星 [hǎixīng] ปลาดาว
 • 海马 [hǎimǎ] ม้าน้ำ
 • 海狮 [hǎishī] สิงโตทะเล
 • 海豚 [hǎitún] โลมา
 • 海蛇 [hǎishé] งูทะเล
 • 河豚 [hétún] ปลาปักเป้า
 • 海蜇 [hǎizhé] แมงกระพรุน
 • 虎鲸 [hǔjīng] วาฬเพชฌฆาต
 • 黄貂鱼 [huángdiāoyú] ปลากระเบน
 • 华脐鱼 [huáqíyú] ปลาตกเบ็ด
 • 牡蛎 [mǔlì] หอยนางรม
 • 小丑鱼 [xiǎochǒuyú] ปลาการ์ตูน
 • 三文鱼 [sānwényú] แซลมอน
 • 鲨鱼 [shāyú] ฉลาม
 • 水母 [shuǐmǔ] แมงกะพรุน
 • 水蛭 [shuǐzhì] ปลิง
 • 虾 [xiā] กุ้ง
 • 鱿鱼 [yóuyú] ปลาหมึก

ภาษาจีน intrend : ศัพท์เกี่ยวกับฝน [雨]

ภาพฝนตก

ศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับฝน [雨]

 • 雨 [yǔ] ฝน --> 我们这儿已经进入雨季了,每天都有雨。
 • 下雨 [xiàyǔ] ฝนตก
 •  雨停了 [yǔtíngle] ฝนหยุดแล้ว
 • 闪电 [shǎndiàn] ฟ้าผ่า
 • 打雷 [dǎléi] ฟ้าร้อง
 • 雨伞 [yǔsǎn] ร่มกันฝน
 • 带伞 [dàisǎn] พกร่ม/นำร่มติดตัวไป --> 雨季来了,别忘了带伞。 ฤดูฝนมาแล้ว อย่าลืมพกร่มติดตัวไปด้วย
 • 太阳伞 [tàiyángsǎn] ร่มกันแดด
 • 雨衣 [yǔyī] เสื้อกันฝน
 • 下大雨 [xiàdàyǔ] ฝนตกหนัก
 • 下小雨 [xiàxiǎoyǔ] ฝนตกเบา/ฝนตกปรอยๆ
 • 雨季 [yǔjì] ฤดูฝน
 • 雨滴/雨点 [yǔdī/yǔdiǎn] เม็ดฝน/หยดน้ำฝน
 • 烟雨朦胧 [yānyǔ ménglóng]  ทิวทัศน์ที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก

อ่านเพิ่มเติม : ดินฟ้าอากาศ
ติดตามภาษาจีน intrend ได้ที่ : ภาษาจีน intrend

สนทนาภาษาจีน : ขึ้นรถแท๊กซี่ [打出租车]

แท๊กซี่ taxi ภาษาจีน

เรียนภาษาจีนกับ seemile.com

 

ตัวอย่างประโยคสนทนาเบื้องต้น

 • 出租车 [chūzūchē] รถแท๊กซี่ --> 打出租车 [dǎchūzūchē] ขึ้นรถแท๊กซี่
 • 去哪里? [qù nǎlǐ] ไปที่ไหน
 • 去哪儿? [qùnǎ’er] ไปที่ไหน
 • 请到天安门。[qǐngdào tiān’ānmén] ไปเทียนอันเหมินครับ
 • 请把我送到… [qǐngbǎwǒ sòngdào] ช่วยส่งฉันไปที่…
 • 能送我去…..吗?[néngsòng wǒqù….. ma]  ส่งผมไปที่…ได้ไหมครับ
 • 请送我去北京机场。[qǐngsòngwǒqù běijīngjīchǎng] ช่วยส่งฉันไปสนามบินปักกิ่งด้วยครับ
 • 我想去这里…(สถานที่ปลายทาง)…。 [wǒxiǎngqù zhèlǐ] ฉันอยากไปที่นี่…(ที่อยู่หรือแผนที่)…
 • 到天安门,好吗?[dàotiān’ānmén, hǎoma] ไปเทียนอันเหมินครับ, ช่วยพาไปที
 • 好吧,什么时候到? [hǎoba, shénmeshíhoudào?] อืม, จะถึงเมื่อไหร่ครับ
 • 这儿离..(สถานที่ปลายทาง)..有多远? [zhè’erlí…… yǒuduōyuǎn] ที่นี่อยู่ห่างจาก…ไกลแค่ไหนครับ
 • 我的时间很紧,您能再开快一点儿吗? [wǒdeshíjiānhěnjǐn, nínnéngzàikāikuàiyīdiǎner ma] ผมมีเวลาน้อย คุณขับเร็วกว่านี้อีกหน่อยนะครับ
 • 您能开快点儿吗?我赶时间。[nínnéngkāikuàidiǎn’er ma? wǒgǎnshíjiān] คุณช่วยขับเร็วอีกหน่อยได้ไหม ผมกำลังรีบครับ
 • 请开得慢一点。[qǐngkāidémànyīdiǎn] กรุณาขับช้าลงหน่อยครับ
 • 到了, 停车。 [dàole, tíngchē] ถึงแล้ว จอดรถด้วยครับ
 • 让我下车吧。[ràngwǒxiàchēba] ให้ผมลงรถด้วยครับ
 • 到了,就在这下车就好了。 [dàole, jiùzàizhèxiàchē jiùhǎole] ถึงแล้ว ลงลงที่นี้ก็ได้แล้วครับ
 • 你为什么不让我下车? [nǐwèishéme bùràngwǒxiàchē] ทำไมคุณไม่ให้ฉันลงรถ
 • 开票,好吗? [kāipiào, hǎoma] ขอใบเสร็จด้วยครับ

ศัพท์ภาษาจีน : ทีวีแอลซีดี [液晶电视]

โทรทัศน์แอลอีดี ภาษาจีน

ศัพท์น่าสนใจ

 • 像素 [xiàngsù] พิกเซล, pixel
 • 液晶电视 [yèjīngdiànshì] ทีวีแอลซีดี (จอแสดงคริสตัลเหลว)
 • 液晶显示屏 [yèjīngxiǎnshìpíng] จอ LCD, liquid crystal display
 • 等离子电视 [děnglízǐ diànshì] PLASMA TV
 • 等离子屏幕 [děnglízǐ píngmù] จอพลาสม่า
 • LED电视 [LED diànshì] ทีวีแอลอีดี
 • 顶级分辨率 [dǐngjí fēnbiànlǜ] ความละเอียดสูงสุด
 • 采用 [cǎiyòng]ใช้สอย
 • 悬浮 [xuánfú] ลอยอยู่
 • 框 [kuàng] กรอบ
 • 典雅 [diǎnyǎ] หรูหรา
 • 融合 [rónghé] ผสมผสานกัน
 • 平滑曲线 [pínghuáqūxiàn] เส้นโค้งเรียบ
 • 流线型 [liúxiànxíng รูปลักษณ์โค้งมนสวยงาม
 • 边框 [biānkuàng] กรอบด้านข้าง
 • 凝练简洁 [níngliàn jiǎnjié] กระชับ ได้สัดส่วน
 • 细腻 [xìnì] ละเอียดอ่อน
 • 柔和 [róuhé] นุ่มนวล
 • 细节 [xìjié] รายละเอียด
 • 处理 [chǔlǐ] ขายในราคาที่ลดลง, จัดการกับ
 • 体现出 [tǐxiànchū] สะท้อนออกมาให้เห็นถึง, สัมผัสได้
 • 索尼 [Suǒní] โซนี่
 • 电子产品 [diànzǐchǎnpǐn] อุปกรณ์ไฟฟ้า
 • 精湛 [jīngzhàn] ลึกล้ำ
 • 无风扇散热 [wúfēng shànsànrè] ไม่มีพัดลมระบายความร้อน
 • 超静音 [chāojìngyīn] เงียบสงบ ไม่มีเสียงรบกวน
 • 人性化设计 [rénxìnghuàshèjì] การออกแบบที่เข้ากับความต้องการของคนเรา
 • 充分 [chōngfèn] เต็มไปด้วย
 • 体现 [tǐxiàn] ประสบการณ์ที่สัมผัสได้, สะท้อนให้เห็นถึง
 • 高档 [gāodàng] คุณภาพสูง, top quality
 • 生活 [shēnghuó] การใช้ชีวิต
 • 品位 [pǐnwèi] ระดับคุณภาพ
  Continue reading