สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้

การอ่านพินอิน 拼音

Jun 302011
 

วันนี้ขอแนะนำสุดยอดเว็บเรียนพินอินจาก http://www.yes-chinese.com/pinyin/index.jsp

 

Mar 162011
 

1. การออกเสียง 一[yī]  (ปกติเราจะออกเสียงคำนี้เป็นเสียงหนึ่ง)

1.1 การออกเสียง 一 [yī] เป็นเสียงหนึ่ง (第一聲/陰平)

 • เมื่ออยู่เดี่ยวๆ  เช่น
  • 一 [yī]
 • เมื่อเป็นลำดับที่ (序數) เช่น
  • 第一 [dì yī]
 • เมื่ออยู่ท้ายประโยค  เช่น
  • 初一 [chū yī]
  • 統一 [tǒng yī]

1.2 การออกเสียง 一 [yí] เป็นเสียงสอง (第二聲/陽平)

 • เมื่อวางอยู่หน้าเสียงสี่ (第四聲/去聲) เช่น
  • 一面 [yí miàn]
  • 一切 [yí qiè]
  • 一個 [yí gè]

1.3 การออกเสียง 一 [yì] เป็นเสียงสี่ (第四聲/去聲)

 • เมื่อวางอยู่หน้าเสียงหนึ่ง (第一聲/陰平), เสียงสอง (第二聲/陽平) และเสียงสาม (第三聲/上聲) เช่น
  • 一般 [yì bān]
  • 一時 [yì shí]
  • 一無所有 [yì wú suǒ yǒu]

1.4 การออกเสียง 一 [yi] เป็นเสียงเบา (輕聲)

 • เมื่อวางอยู่ระหว่างคำกริยาซ้ำกันสองตัว เข่น
  • 說一說 [shuō yi shuō]
  • 學一學 [xué yi xué]
  • 看一看 [kàn yi kàn]
  • 找一找 [zhǎo yi zhǎo]

————————————————————-

2. การออกเสียง 不 [bù] (ปกติเราจะออกเสียงนี้เป็นเสียงสี่)

2.1 ออกเสียง 不 [bù] เป็นเสียงสี่ (第四聲/去聲))

 • เมื่ออยู่เดี่ยวๆ  เช่น
  • 不 [bù] ไม่
 • เมื่อวางอยู่ท้ายประโยค เช่น
  • 可以說“不” [kě yǐ shuō bù]
 • เมื่อวางอยู่หน้าเสียงหนึ่ง (第一聲/陰平), เสียงสอง (第二聲/陽平) และเสียงสาม (第三聲/上聲) เช่น
  • 不甘 [bù gān] ไม่ยอม
  • 不行 [bù xíng] ไม่ไ้ด้
  • 不好 [bù hǎo] ไม่ดี

2.3  ออกเสียง 不 [bú] เป็นเสียงสอง (第二聲/陽平)

 • เมื่อวางอยู่หน้าเสียงที่สี่ (第四聲/去聲) เข่น
  • 不對 [bú duì]
  • 不是  [búshì]
  • 不利 [bú lì]

2.4 ออกเสียง 不 [bu] เป็นเสียงเบา (輕聲)

 • เมื่อวางอยู่ตรงกลางของสำนวน เช่น
  • 行不行 [xíng bu xíng]
  • 對不起 [duì bu qǐ]
  • 說不完 [shuō bu wán]
  • 走不動 [zǒu bu dòng]
Mar 082011
 

เสริม กฎเหล็กในการใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์พินอิน 3 ข้อที่ต้องจำให้ได้

 1. สระเดี่ยวภาษาจีนของเสียงอ่าน มีอยู่ 6 ตัว  a  o e i u ǚ (a ตัวแรกออกเสียงปากกว้างมากที่สุด ไปหาตัวสุดท้าย ǚ ออกเสียงปากเล็กที่สุด) ตัวอย่างเช่น 所以 [suǒyǐ] คำว่า suǒ เราจะใส่วรรณยุกต์บนตัว o เพราะ สระ o อยู่ลำดับก่อนสระ u
 2. เมื่อพินอินมีคำสระ ui หรือ iu อยู่ ให้ใส่วรรณยุกต์บนตัวหลัง เช่น 對[duì] และ  六[liù] จะต้องใส่เสียงอ่านบนตัวหลังของ ui และ iu  สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า ก่่อนที่จะเป็น 對[duì] และ  六[liù] ที่มีพินอิน 3 ตัว สมัยก่อนจะมีพินอินสี่ตัว คือ [duoi] และ [lieu] มาก่อน ซึ่ง[duoi] จะเขียนวรรณยุกต์บนตัว o และ  [lieu] จะเขียนวรรณยุกต์บนตัว e ดังนั้นเมื่อพินอินเหลือ 3 ตัว คำอ่านก็เลยอยู่หลัง i และ u แทน
 3. เมื่ออักษรจีนสองตัวติดกันเป็นเสียง 3 ทั้งคู่ เวลาอ่าน ตัวอักษรตัวแรกจะ่อ่านเป็นเสียง 2 แทน แต่เวลาเขียนวรรณยุกต์ ตัวอักษรจีนตัวแรกก็ยังคงใส่วรรณยุกต์เป็นเสียงเสียงสามเหมือนเดิม เช่น 所以[suǒyǐ]
Jan 292011
 
聲母 Initials b p m f
聲母 Initials d t n l
聲母 Initials g k h
聲母 Initials j q x
聲母 Initials zh ch sh r
聲母 Initials z c s
韻母 Finals a o e i u ü
韻母 Finals ai ei ao ou
韻母 Finals ia ie ua uo üe
韻母 Finals iao iou uai uei
韻母 Finals an ian uan üan
韻母 Finals en in un ün
韻母 Finals ang iang uang ong
韻母 Finals eng ing ueng iong

อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.mymandarin.com

Click to listen highlighted text!