Category Archives: เรียนภาษาจีนกับ กลุ่มภาษาจีนสำหรับผู้มีใจรัก

ศัพท์ภาษาจีน : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ [国际关系]

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาษาจีน

เนื่องจากประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในเร็วๆนี้ เพื่อนๆควรรู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไว้ค่ะ

 • 国家 [guójiā] ประเทศ, รัฐ
 • 国际关系 [guójì guānxì] กั๋วจี้กวานซี=ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • 领事 [lǐngshì] หลิ่งซื่อ=กงสุล
 • 抵制 [dǐzhì] ตี่จื้อ=ควั่าบาตร
 • 外交 [wàijiāo] ไว่เจียว =การฑูต
 • 国防 [guófáng] กว๋อฝาง=ป้องกันประเทศ
 • 叛乱者 [pànluànzhě] พ่านล่วนเจ่อ=ผู้ก่อการร้าย
 • 救国 [jiùguó] จิ้วกว๋อ=กู้ชาติ
 • 核弹 [hédàn] เหอต้าน=ระเบิดนิวเคลียร์
 • 访问 [fǎngwèn] ฝั่งเวิ่น=เยี่ยมเยือน
 • 条约 [tiáoyuē] เถียวเยวีย=สนธิสัญญา
 • 联合国 [liánhéguó] เหลียนเหอกว๋อ=สหประชาชาติ
 • 友好关系 [yǒuhǎo guānxì] โหยวห่าวกวานซี=สัมพันธไมตรี
 • 使馆 [shǐguǎn] สือกว่าน=สถานฑูต
 • 领事馆 [lǐngshìguǎn] หลิ่งซื่อกว่าน=สถานกงสุล
 • 国防部 [guófángbù] กว๋อฝางปู้=กระทรวงกลาโหม
 • 国府 [guófǔ] กว๋อฝู่=รัฐบาลของประเทศ
 • 国际法 [guójìfǎ] กว๋อจี้ฝ่า=กฏหมายระหว่างประเทศ
 • 国民 [guómín] กว๋อหมิน=พลเมือง
 • 国事访问 [guóshì fǎngwèn] กว๋อจี้ฝ่างเวิ่น=การเยือนอย่างเป็นทางการของประมุขแห่งประเทศ/ผู้นำรัฐบาล
 • 国债 [guózhài] กว๋อไจ้=หนี้สินของรัฐบาล
 • 宾客 [bīnkè] ปิ่นเค่อ= แขก/อาคันตุกะ
 • 国界 [guójiè] กว๋อเจี้ย=พรมแดน
 • 战犯 [zhànfàn] จั้นฟ่าน=อาชญากรสงคราม
 • 东盟 [dōngméng] ตงเหมิง=อาเซียน
 • 干涉 [gānshè] กันเซ่อ=แทรกแซง
 • 军队 [jūnduì] จวินตุ้ย=กองทัพ
 • 外交部 [wàijiāobù] ไว่เจียวปู้=กระทรวงการต่างประเทศ
 • 外交官 [wàijiāoguān] ไว่เจียวกวาน=ทูต/นักการต่างประเทศ

เรียนภาษาจีนจากเฟสบุ๊ค : กลุ่มภาษาจีนกลางสำหรับผู้มีใจรัก 我爱汉语

ศัพท์ภาษาจีน : ทำงาน [工作]

ทำงาน ภาษาจีน

แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการทำงานค่ะ

 • 老板  [lǎobǎn] เถ้าแก่,เจ้าของกิจการ
 • 老板娘 [lǎobǎnniáng]  เถ้าแก่เนี้ย
 • 工作 [gōngzuò] ทำงาน --> 做工作
 • 办公 [bàngōng] ทำงาน
 • 办公用品 [bàngōngyòngpǐn] อุปกรณ์สำนักงาน
 • 办公软件 [bàn gōng ruǎn jiàn]  ซอร์ฟแวร์สำนักงาน(office software)
 • 办公室 [bàngōngshì]  ที่ทำงาน, ห้องทำงาน, สำนักงาน
 • 夜班 [yèbān] เย่ปัน=กะกลางคืน
 • 日班 [rìbān] ยื่อปัน=กะกลางวัน
 • 值班 [zhíbān] จื๋อปัน=เข้าเวร
 • 工资 [gōngzī] กงจือ=เงินเดือน
 • 退休金 [tuìxiūjīn] ทุ่ยซิวจิน=เงินบำนาญ
 • 工作经验 [gōngzuò jīngyàn] กงจั้วจิงเยี้ยน=ประสบการณ์ทำงาน
 • 加班 [jiābān] เจียปัน=ทำงานล่วงเวลา
 • 职业病 [zhíyèbìng] จื๋อเย่ปิ้ง=โรคที่เกิดจากสภาพของงานที่ทำ
 • 劳动福利 [láodòng fúlì] เหลาต้งฝูลี่=สวัสดิการ
 • 工会 [gōnghuì] กงฮุ่ย=สหภาพแรงงาน
 • 劳务合同 [láowù hétóng] เหลาอู้เหอทง=สัญญาจ้างงาน
 • 雇主 [gùzhǔ] กู้จู่=นายจ้าง
 • 雇员 [gùyuán] กู้หยวน=ลูกจ้าง
 • 售货员 [shòuhuòyuán] พนักงานขาย
 • 接待员 [jiēdàiyuán] พนกงานต้อนรับ
 • 打字员 [dǎzìyuán] พนักงานพิมพ์ดีด
 • 接线员 [jiēxiànyuán] พนักงานรับโทรศัพท์
 • 清洁员 [qīngjiéyuán] พนักงานทำความสะอาด
 • 司机 [sījī] พนักงานขับรถ
 • 警卫员 [jǐngwèiyuán] พนักงานรักษาความปลอดภัย security guard
 • 法定假期 [fǎdìng jiǎqī] ฝ่าติ้งเจี้ยชี=วันหยุดราชการ
 • 解雇 [jiěgù] เจี่ยกู้= เลิกจ้าง
 • 开除 [kāichú]  ไล่ออก(dismiss)  --> 我被公司开除了。
 • 辞职 [cízhí] ฉือจื๋อ=ลาออก
 • 炒鱿鱼 [chǎo​yóu​yú] ถูกไล่ออก --> 被老板炒了鱿鱼。 (炒老板的鱿鱼 เมื่อรู้ว่าจะถูกไล่ออกก็ชิงลาออกเสียก่อน)
 • 吃白饭 [chībáifàn] ตกงาน
 • 免职 [miǎnzhí] เหมี่ยนจื๋อ=ปลดจากตำแหน่ง
 • 产假 [chǎnjiǎ] ฉ่านเจี้ย=ลาคลอด
 • 病假 [bìngjiǎ] ปิ้งเจี้ย=ลาป่วย
 • 泡病号 [pàobìnghào] ป่วยการเมือง
 • 年休假 [niánxiūjiǎ] เหนียนซิวเจี้ย=ลาพักร้อนประจำปี
 • 请事假 [qǐngshìjiǎ] ฉิ่งซื่อเจี้ย=ลากิจ
 • 工伤 [gōngshāng] กงซาง=บาดเจ็บจากการทำงาน
 • 红利 [hónglì] หงลี่=โบนัส
 • 退休 [tuìxiū] ทุ่ยซิว=ปลดเกษียณ
 • 工作日 [gōngzuòrì] กงจั้วยื่อ=วันทำงาน
 • 工作时间 [gōngzuò shíjiān] กงจั้วสือเจียน=เวลาทำงาน
 • 罢工 [bàgōng] ป้ากง=หยุดงานประท้วง
 • 失业补助金 [shīyèbǔzhùjīn] ค่าชดเชยกรณีว่างงาน
 • 最低工资 [zuìdīgōngzī] ค่าแรงขั้นต่ำ
 • 加班费 [jiābānfèi] ค่าล่วงเวลา
 • 口头警告 [kǒutóujǐnggào] ตักเตือนด้วยวาจา
 • 警告单 [jǐnggàodān] หนังสือเตือน
 • 伤残抚恤金 [shāngcánfǔxùjīn] เงินช่วยเหลือกรณีทุพลภาพ
 • 解雇费 [jiěgùfèi] ค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง
 • 伙食津贴 [huǒshíjīntiē] ค่าอาหาร(สวัสดิการที่บริษัทให้กับพนักงาน)
 • 取消合同 [qǔxiāohétong] บอกเลิกสัญญา
 • 退休金 [tuìxiūjīn] บำนาญ
 • 退职金 [tuìzhíjīn] บำเหน็จ
 • 勤奋奖 [qínfènjiāng] เบี้ยขยัน
 • 调整工资 [tiáozhěnggōngzī] ปรับค่าแรง
 • 伪造签字 [wěizàoqiānzì] ปลอมลายเซ็น
 • 伪造文件 [wěizàowénjiàn] ปลอมแปลงเอกสาร

เรียนภาษาจีนจากเฟสบุ๊ค : กลุ่มภาษาจีนกลางสำหรับผู้มีใจรัก 我爱汉语

ศัพท์ภาษาจีน : ตัวละครภาพยนตร์ [电影人物]

แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับตัวละครและตัวการ์ตูนชื่อดังค่ะ

 • 愤怒的小鸟 [fènnùdexiǎoniǎo] Angry Birds
 • 机器猫 /小叮当/多啦A梦 [jīqìmāo/xiǎodīngdāng/Duōla A mèng ]  โดราเอมอน
  • 时光机 shíguāngjī ไทม์แมชชีน
  • 任意门 rènyìmén ประตูสารพัดสถานที่/ประตูสารพัดนึก
  • 竹蜻蜓  zhúqīngtíng  คอปเตอร์ไม้ไผ่
 • 一休和尚 [yīxiūhéshàng] อีซิวเหอซัง=อิคิวซัง
 • 超人 [chāorén] เชาเหริน=ซูปเปอร์แมน
 • 猫和老鼠 [māohélǎoshǔ] เมาเหอเหลาสู่=ทอมกับเจอร์รี่
 • 柯南 [kēnán] เคอหนาน=โคนัน
 • 米老鼠 [mǐlǎoshǔ] หมีเหลาสู่=มิกกี้เมาส์
 • 小红帽 [xiǎohóngmào] เสี่ยวหงเม่า=หนูน้อยหมวกแดง
 • 啊啦丁 [aladīng] อ๋าลาติง=อาลาดิน
 • 龙珠 [lóngzhū] หลงจวู=ดราก้อนบอล
 • 睡眠公主 [shuìmián gōngzhǔ] ซุ่ยเหมียนกงจวู่=เจ้าหญิงนิทรา
 • 白雪公主 [báixuě gōngzhǔ] ไป๋เสวี่ยกงจวู่=สโนว์ไวต์
 • 灰姑娘 [huīgūniáng] ฮุยกูเหนียง=ซินเดอเรลล่า
 • 吸血鬼 [xīxiěguǐ] ซีเสวียกุ่ย=แวมไพร์
 • 狼人 [lángrén] หลางเหริน=มนุษย์หมาป่า
 • 乃伊 [mùnǎiyī] มู่ไหน่อี=มัมมี่
 • 小矮人 [xiǎoǎirén] เสียวไอ่เหริน=คนแคระ
 • 卡通 [kǎtōng] ข่าทง=การ์ตูน
 • 神话 [shénhuà] เสินฮว่า=เทพนิยาย
 • 骑士 [qíshì] ฉีซื่อ=อัศวิน
 • 大侠 [dàxiá] ต้าเสีย=จอมยุทธ์

 

เรียนภาษาจีนจากเฟสบุ๊ค : กลุ่มภาษาจีนกลางสำหรับผู้มีใจรัก 我爱汉语

ภาษาจีนประโยคสนทนา หนังประเภทต่างๆ และคำศัพท์ [各种电影]

ดูหนัง ภาษาจีน

บทสนทนาเบื้องต้น

 • 你喜欢看哪种电影?
  [Nǐ xǐhuān kàn nǎ zhǒng diànyǐng?] คุณชอบดูหนังประเภทไหน
 • 你喜欢看什么类型的电影?
  [Nǐ xǐhuān kàn shénme lèixíng de diànyǐng?] คุณชอบดูหนังรูปแบบไหน
 • 你喜欢看什么电影?
  [Nǐ xǐhuān kàn shénme diànyǐng?] คุณชอบดูหนังอะไร
 • 你喜欢在电影院看什么片?
  [Nǐ xǐhuān zài diànyǐngyuàn kàn shénme piàn?] คุณชอบดูหนังอะไรที่โรงหนัง
 • 我喜欢看。。。
  [Wǒ xǐhuān kàn…] ฉันชอบดู…

หนังประเภทต่างๆค่ะ

 • 恐怖片 [kǒngbùpiàn] หนังสยองขวัญ
 • 战争片 [zhànzhēngpiàn] หนังสงคราม
 • 爱情片 [àiqíngpiàn] หนังรักโรแมนติก
 • 奇幻片 [qíhuànpiàn] หนังแฟนตาซี
 • 好莱坞片 [hǎoláiwùpiàn] หนังฮอลลีวูด
 • 动作片 [dòngzuòpiàn] หนังแอ็คชั่น
 • 侦探片 [zhēntànpiàn] หนังสืบสวน
 • 喜剧片 [xǐjùpiàn] หนังตลก
 • 古装片 [gǔzhuāngpiàn] หนังย้อนยุค
 • 武侠片 [wǔxiápiàn] หนังกำลังภายใน
 • 卡通片 [kǎtōngpiàn] หนังการ์ตูน
 • 动画片 [dònghuàpiàn] หนังแอนิเมชั่น
 • 情色片 [qíngsèpiàn] หนังอีโรติก
 • 纪录片 [jìlùpiàn] หนังสารคดี
 • 惊险片 [jīngxiǎnpiàn] หนังผจญภัย

เรียนภาษาจีนจากเฟสบุ๊ค : กลุ่มภาษาจีนกลางสำหรับผู้มีใจรัก 我爱汉语

อ่านเพิ่มเติม ศัพท์ และประโยคดูหนัง

ศัพท์ภาษาจีน : ศัพท์จีนเกี่ยวกับราชวงศ์ [王朝]

ศัพท์จีนเกี่ยวกับราชวงศ์

ศัพท์จีนเกี่ยวกับราชวงศ์

 • 王朝 [wángcháo] หวางเฉา=ราชวงศ์/ราชสำนัก
 • 皇族 [huángzú] หวงจู๋=พระราชนิกูล
 • 圣旨 [shèngzhǐ] เซิ่งจื่อ=พระราชโองการ
 • 皇帝 [huángdì] หวงตี้=กษัตริย์/พระราชา
 • 贵妃 [guìfēi] กุ้ยเฟย=เจ้าจอม/พระสนมเอก
 • 皇后 [huánghòu] หวงโอ่ว=พระราชินี
 • 皇太后 [huángtàihòu] หวงไท่โฮว=พระพันปี/พระราชชนนี
 • 王子 [wángzǐ] หวางจื่อ=พระราชโอรส
 • 公主 [gōngzhǔ] กงจู่=พระราชธิดา
 • 王妃 [wángfēi] หวางเฟย=พระชายา
 • 驸马 [fùmǎ] ฟู่หม่า=ราชบุตรเขย
 • 大臣 [dàchén] ต้าเฉิน=เสนาบดี
 • 朝臣 [cháochén] เฉาเฉิน=อำมาตย์
 • 国师 [guóshī] กั๋วซือ=ราชครู
 • 嫔妃 [pínfēi] ผินเฟย=นางสนม
 • 忠臣 [zhōngchén] จงเฉิน=ตงฉิน(ขุนนางสุจริต)
 • 奸臣 [jiānchén] เจียนเฉิน=กังฉิน(ขุนนางทุจริต)
 • 昏君 [hūnjūn] ฮุนจวิน=ทรราช
 • 宦官 [huànguān] ห้วนกวน=ขันที
 • 官员 [guānyuán] กวนเหวียน=ขุนนาง
 • 黎明 [límíng] หลีหมิน=ประชาชน/ราษฎร์
 • 宫殿 [gōngdiàn] กงเตี้ยน=พระตำหนัก
 • 宫廷 [gōngtíng] กงถิ่ง=พระราชวัง/พระราชสำนัก
 • 皇位 [huángwèi] หวงเว่ย=พระราชบัลลังก์ของพระจักรพรรดิ์
 • 王储 [wángchǔ] หวางฉู่=รัชทายาท/มกุฏราชกุมาร
 • 王位 [wángwèi] หวางเว่ย=ราชบัลลังก์

เรียนภาษาจีนจากเฟสบุ๊ค : กลุ่มภาษาจีนกลางสำหรับผู้มีใจรัก 我爱汉语