ภาษาจีน : มารยาทในชีวิตประจำวัน [日常礼貌]

มารยาท ภาษาจีน
 • 与人相见说 --> 您好 [nínhǎo] สวัสดี
 • 问人姓氏说 --> 贵姓 [guìxìng] แซ่/นามสกุลของคุณ
 • 问人住址说 --> 府上 [fǔshàng] ที่บ้านของคุณ
 • 仰慕已久说 --> 久仰 [jiǔyǎng] เลื่อมใสมานาน
 • 长期未见说 --> 久违 [jiǔwéi] ไม่ได้พบกันนานแล้ว
 • 求人帮忙说 --> 劳驾 [láojià] ขอโทษ/ขอรบกวนหน่อย
 • 向人询问说 --> 请问 [qǐngwèn] ขอเรียนถาม
 • 请人协助说 --> 费心 [fèixīn] ต้องรบกวนแล้ว
 • 请人解答说 --> 请教 [qǐngjiào] ขอคำชี้แนะ
 • 求人办事说 --> 拜托 [bàituō] ไหว้วาน
 • 麻烦别人说 --> 打扰 [dǎrǎo] รบกวนด้วย
 • 求人方便说 --> 借光 [jièguāng] ขอความช่วยเหลือให้ความกระจ่าง
 • 请改文章说 --> 斧正 [fǔzhèng] กรุณาช่วยแก้ไขให้ด้วย
 • 接受好意说 --> 领情 [lǐngqíng] รับน้ำใจด้วยความขอบคุณ
 • 求人指点说 --> 赐教 [cìjiào] กรุณาให้คำสั่งสอน
 • 得人帮助说 --> 谢谢 [xièxiè] ขอบคุณ
 • 祝人健康说 --> 保重 [bǎozhòng] รักษาสุขภาพด้วย
 • 向人祝贺说 --> 恭喜 [gōngxǐ] แสดงความยินดี
 • 老人年龄说 --> 高寿 [gāoshòu] ใช้สอบถามอายุของผู้อาวุโส
 • 身体不适说 --> 欠安 [qiàn’ān] สุขภาพไม่ค่อยดี
 • 看望别人说 --> 拜访 [bàifǎng] เยี่ยมเยียน
 • 请人接受说 --> 笑纳 [xiàonà] ใช้เชื้อเชิญรับของ
 • 送人照片说 --> 惠存 [huìcún] ขอมอบเป็นที่ระลึก
 • 欢迎购买说 --> 惠顾 [huìgù] ขอบคุณที่อุดหนุน
 • 希望照顾说 --> 关照 [guānzhào] ดูแลด้วย
 • 赞人见解说 --> 高见 [gāojiàn] ความเห็นอันสูงส่ง
 • 归还物品说 --> 奉还 [fènghuán] รับประกันคืนเงิน
 • 请人赴约说 --> 赏光 [shǎngguāng] ขอร้องให้ตอบรับการเชื้อเชิญ
 • 自己住家说 --> 寒舍 [hánshè] บ้านของฉัน(ด้วยความถ่อมตัว)
 • 需要考虑说 --> 斟酌 [zhēnzhuó] ขอพิจารณาดูก่อน
 • 无法满足说 --> 抱歉 [bàoqiàn] เสียใจด้วย/ขอโทษ
 • 请人谅解说 --> 包涵 [bāohan] ขออภัย
 • 言行不妥对不起慰问他人说 --> 辛苦 [xīnkǔ] ลำบากแล้ว
 • 迎接客人说 --> 欢迎 [huānyíng] ยินดีต้อนรับ
 • 宾客来到说 --> 光临 [guānglín] ยินดีต้อนรับการมาเยือน
 • 等候别人说 --> 恭候 [gōnghòu] รอคอยด้วยความเคารพ
 • 没能迎接说 --> 失迎 [shīyíng] ขออภัยที่ไม่ได้ให้การต้อนรับ
 • 客人入座说 --> 请坐 [qǐngzuò] เชิญนั่ง
 • 陪伴朋友说 --> 奉陪 [fèngpéi] อยู่เป็นเพื่อน
 • 临分别时说 --> 再见 [zàijiàn] แล้วพบกันใหม่/ลาก่อน
 • 中途先走说 --> 失陪 [shīpéi] ขอตัวก่อน
 • 请人勿送说 --> 留步 [liúbù] ไม่ต้องไปส่ง
 • 送人远行说 --> 平安 [píng’ān] เดินทางปลอดภัย
 • 初次见面说 --> 幸会 [xìnghuì] ยินดีที่ได้รู้จัก
 • 请人帮忙说 --> 烦请 [fánqǐng] รบกวนหน่อย