อักษรจีนที่ใช้บ่อย 3000 คำ ในภาษาจีน (มีทั้งหมด 24 หน้า)

2150 [qín] capture, catch, seize
2151 蛮(F蠻) [mán] quite, very, fierce, (=野蛮 yěmán) barbaric; 蛮横 mánhèng unreasonable
2152 [zhǐ] 白芷 báizhǐ <Chinese medicine> root of Dahurian Angelica
2153 [dǔ] stop up, block, <classifier for walls>, <family name>; 一堵墙 yì dǔ qiáng a wall
2154 [gù] (=雇佣 gùyōng) hire, employ; 雇主 gùzhǔ employer; 雇员 gùyuán employee
2155 [wǎn] draw, pull, roll up; 挽救 wǎnjiù rescue; (F輓) pull (cart/carriage); lament
2156 [mián] (睡眠 shuìmián) sleep; 冬眠 dōngmián hibernate
2157 [wěn] kiss, animal’s mouth, muzzle, lips
2158 [xiào] filial, filial piety, mourning
2159 [bó] at anchor, moor, berth
[pō] 湖泊 húpō lakes
2160 [sī] rip, tear; 撕毁 sīhuǐ tear apart
[xī] 提撕 tíxī arouse attention, help and guide
2161 [hóng] (=彩虹 cǎihóng) rainbow
[jiàng] <colloquial> rainbow
2162 叙(F敘) [xù] chat, (=叙述 xùshù, =叙事 xùshì) narrate, relate
2163 [cuì] (=纯粹 chúncuì) pure, unadulterated
2164 [miǎn] make an effort; 勉强 miǎnqiǎng force; with difficulty
2165 [jié] (=竭力 jiélì) do one’s utmost, (=竭尽 jiéjìn) use up, exhaust
2166 [wāi] crooked, askew, inclined, devious
2167 [shèn] cautious, careful
2168 [kē] <classifier for trees, cabbages, etc.>; 一棵树 yí kè shù a tree
2169 [pǔ] (F樸) (=朴素 pǔsù) simple
[Piáo] <family name>
[pò] 朴树 pòshù Chinese hackberry
[pō] 朴刀 pōdāo a type of long knife
2170 [xiè] machinery, (=机械 jīxiè) mechanical; 器械 qìxiè apparatus
2171 [xī] (=溪流 xīliú) brook, small stream
2172 [lì] 茉莉 mòli jasmine; 茉莉花茶 mòli huāchá jasmine tea
2173 [bān] spot, speck, stripe; 斑马 bānmǎ zebra
2174 [kē] knock against; 磕头 kētóu kowtow; 磕碰 kēpèng collide with
2175 [guǎ] few, scant, tasteless; 寡妇 guǎfu widow; 沉默寡言 chénmòguǎyán habitually silent
2176 [xún] follow, abide by; 循环 xúnhuán circulate, cycle
2177 斩(F斬) [zhǎn] chop
2178 [lüè] take by force, (=掠夺 lüèduó) pillage, plunder; (掠过 lüèguò) sweep past
[lüě] sweep/brush past, snatch away
2179 吕(F呂) [Lǚ] <family name>
2180 [xī] (=昔日 xīrì) former times, the past; 往昔 wǎngxī in the past
2181 [jiāo] (=郊区 jiāoqū, =郊外 jiaowài) suburbs, outskirts
2182 [jué] rank of nobility, peerage; 爵士 juéshì knight; 爵士音乐 juéshì yīnyuè jazz
2183 [huī] emblem, badge, insignia; 安徽省ānhuī shěng Anhui Province
2184 [cí] magnetism; 磁铁 cítiě magnet; 磁带 cídài (magnetic) tape
2185 [fǔ] bow (one’s head), bend down; 俯冲 fǔchōng dive; 俯瞰 fǔkàn look down at, overlook
2186 谭(F譚) [tán] talk, <family name>; 天方夜谭 tiānfāngyètán the story of Arabian Nights
2187 [dǐng] ancient cooking vessel, tripod
2188 [fú] stroke, touch lightly, whisk, flick, go against (somebody’s wishes); 拂晓 fúxiǎo before daybreak
[bì] (=弼) assist
2189 [ǎn] I, we; 俺们 ǎnmen we (refers to speakers only)
2190 [sǎo] (=大嫂 dàsǎo) elder brother’s wife, sister-in-law
2191 [pà] kerchies, (=手帕 shǒupà) handkerchief
2192 [ńg] What?, Huh?
[ňg] How come?, Why?
[?g] O.K., Agreed!
2193 冻(F凍) [dòng] freeze
2194 [wǎn] gentle, (=婉转 wǎnzhuǎn) tactful, agreeable
2195 [tóng] parasol tree; 桐油 tóngyóu tung oil
2196 骆(F駱) [luò] (=骆驼 luòtuo) camel
2197 泼(F潑) [pō] splash, spoll, sprinkle; rude and unreasonable; 活泼 huópo lively
2198 [jiàng] artisan
[jiang] 木匠 mùjiang carpenter; 铁匠 tiějiàng blacksmith
2199 [tǐng] light boat
2200 谦(F謙) [qiān] 谦虚 qiānxū, 谦逊 qiānxùn modest

 

2201 [jì] (=娼妓 chāngjì) prostitute, <traditional> female performer
2202 [pú] 菩萨 púsà bodhisattva, benevolent being
2203 厕(F廁) [cè] (=厕所 cèsuǒ) toilet
[si] (=茅厕 máosi) latrine
2204 [fú] capture, (=俘虏 fúlǔ) prisoner, captive
2205 [yì] resolute; 毅力 yìlì willpower; 坚毅 jiānyì determined
2206 岭(F嶺) [lǐng] mountain, (=山岭 shānlǐng) mountain range, ridge; 峻岭 jùnlǐng high mountains
2207 [yā] fork, bifurcation; 丫头 yātou girl, maid, servant, salve girl
2208 [wèi] fear, respect; 畏惧 wèijù dread; 畏缩 wèisuō flinch
2209 [Xiāng] short name for 湖南 Húnán; 湘江 Xiāng Jiāng a river in Hunan
2210 [tǒng] bucket
2211 [sǎng] (=嗓子 sǎngzi) throat, (=嗓音 sǎngyīn) voice, (=嗓门儿 sǎngménr) larynx, voice
2212 [huáng] bright, brilliant; 敦煌石窟 Dūnhuáng Shíkū Gansu Caves
2213 鲍(F鮑) [bào] <family name>, (=鲍鱼 bàoyú) abalone
2214 [lì] grain, granule; 粒子 lìzǐ <terminology in physics> particle
2215 [xiàng] lane, alley
[hàng] 巷道 hàngdào tunnel (in a mine)
2216 [lián] flag as shop sign; (F簾) curtain
2217 秃(F禿) [tū] bald, bare, blunt, incomplete
2218 [là] (F臘) (=腊月 làyuè) 12th lunar month, cured (fish/meat/etc.); 腊肠 làcháng sausage; 希腊 Xīlà Greece
[xī] dried meat
2219 仓(F倉) [cāng] warehouse
2220 [guǎi] (=拐弯 guǎiwān) turn, change direction, limp, swindle, abduct; 拐棍 guǎigùn walking stick
2221 绑(F綁) [bǎng] bind, tie; 绑架 bǎngjià kidnap
2222 [shá] (=啥子 sházi) what? (= 什么 shénme)
2223 荐(F薦) [jiàn] recommend, <archaic> grass, straw
2224 [ní] <family name>, (=端倪 duānní) clue
2225 [sè] musical instrument with 25 strings
2226 [láng] hall
2227 鸭(F鴨) [yā] (=鸭子 yāzi) duck; 唐老鸭 Táng lǎoyā Donald Duck
2228 [mì] (=蜂蜜 fēngmì) honey; 蜜蜂 mìfēng honeybee
2229 诊(F診) [zhěn] 诊断 zhěnduàn diagnose; 诊所 zhěnsuǒ clinic
2230 [péng] shed, shack, canopy; 窝棚 wōpeng shack
2231 [xiān] lift (a cover, etc.), surge
2232 [tǒng] tube; 电筒 diàntǒng flashlight
2233 [xí] (=媳妇 xífù) daughter-in-law; 童养媳 tóngyǎngxí child bride
2234 纹(F紋) [wén] lines, veins, (wood) grain
2235 [miǎo] second (1/60 of a 分 minute)
2236 [zhān] moisten, soak, touch
2237 庞(F龐) [páng] (=庞大 pángdà) colossal, huge
2238 [dūn] squat on the heels, stay
2239 骚(F騷) [sāo] (=骚动 sāodòng, =骚乱 sāoluàn) disturb, harass
2240 [qí] (of roads:) fork, branch, divergent; 歧视 qíshì discriminate
2241 [sōu] <classifier for boats, vessels, etc.>; 两艘油船 liǎng sōu yóuchuán two oil tankers
2242 [zhī] <traditional> iris; 哗芝麻 zhīma sesame
2243 哗(F嘩) [huá] clamor, hubbub, (=喧哗 xuānhuá) noise, clamor
[huā] <the sound of clanging, gurgling, etc.>
2244 亩(F畝) [mǔ] sixth of an acre (0.0667 hectares)
2245 [quàn] ticket, certificate; 入场券 rùchǎngquàn admission ticket
[xuàn] 拱券 gǒngxuàn span of an arch
2246 [tàng] <classifier for trips, times, rows, etc.>
[tāng] (=蹚 tāng) ford, wade
2247 [jīn] piece of cloth; 毛巾 máojīn towel; 餐巾 cānjīn napkin; 围巾 wéijīn scarf
2248 [yín] excessive, over, wanton, lewd, licentious
2249 谎(F謊) [huǎng] lie, prevaricate